Average (Gain): -44.81% (+/- 45.51% STD)

Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Ty PMET.V 1100.00% OPHR.V 0.00% SWA.V -21.21% 359.60%
2 @decker81 DMR.V -50.00% HAN.V 17.86% PMET.V 1100.00% 355.95%
3 @Chernobyl OPHR.V 0.00% TXP.TO -42.50% PMET.V 1100.00% 352.50%
4 @Mick CHGX.CN -21.21% EFR.TO -22.34% PMET.V 1100.00% 352.15%
5 @sutsag GRAT.V -78.72% PMET.V 1100.00% NAN.V 31.82% 351.03%
6 @pisspotpete GRAT.V -78.72% PMET.V 1100.00% CC.CN 20.00% 347.09%
7 @Alpha01 GRAT.V -78.72% REVO.V 3.85% PMET.V 1100.00% 341.71%
8 @consolito PMET.V 1100.00% MN.V -41.94% TAJ.V -33.33% 341.58%
9 @Parzival SWA.V -21.21% PMET.V 1100.00% GLDN.V -54.55% 341.41%
10 @BigPines ERTH.CN -31.58% PMET.V 1100.00% LTE.V -52.17% 338.75%
11 @muskie PMET.V 1100.00% YORK.V -5.36% WNDR.TO -94.02% 333.54%
12 @Applepie PMET.V 1100.00% SIG.CN -33.33% BAY.V -66.67% 333.33%
13 @Diajohn PMET.V 1100.00% AALI.V -66.67% TAJ.V -33.33% 333.33%
14 @freeze PMET.V 1100.00% RVR.CN -37.50% BKI.TO -65.22% 332.43%
15 @EvenPrime PMET.V 1100.00% HIRE.V -86.96% IOT.V -26.32% 328.91%
16 @kayo PMET.V 1100.00% CUSN.V -41.51% VRR.V -71.95% 328.85%
17 @teevee ADZN.V -43.16% GLXY.TO -83.64% PMET.V 1100.00% 324.40%
18 @Meathead1 GRAT.V -78.72% PMET.V 1100.00% EMM.V -58.82% 320.82%
19 @iceman FFOX.V -71.88% PMET.V 1100.00% IZZ.V -71.88% 318.75%
20 @Cdnxtracker PMET.V 1100.00% RYO.V -50.00% LEXT.CN -93.75% 318.75%
21 @GreenMagnet87 GRAT.V -78.72% ETHX-B.TO -67.74% PMET.V 1100.00% 317.85%
22 @summit14 KEI.TO 397.50% CNC.V -44.74% EOG.V -11.76% 113.66%
23 @Hawk CE-H.V 0.00% TCF.CN 131.58% WCE.V 183.33% 104.97%
24 @K2 AAN.V 14.71% SGD.CN 320.00% STUV.V -66.67% 89.35%
25 @DuineMatha THX.V 8.70% ITR.V -68.63% SGD.CN 320.00% 86.69%
26 @Derwish GR.V -80.00% GOT.V 9.00% SGD.CN 320.00% 83.00%
27 @fonf4000 SGD.CN 320.00% KFR.V -55.00% RHC.V -41.84% 74.39%
28 @AUPop MMV.V -45.45% SGD.CN 320.00% GLDC.V -59.09% 71.82%
29 @fumble BIOV.CN -41.46% BTT.V -63.64% SGD.CN 320.00% 71.63%
30 @Roddiggiti WCE.V 183.33% EW.V 36.36% PGOL.CN -7.69% 70.67%
31 @Pdog VG.V -64.81% RDU.V -44.12% SGD.CN 320.00% 70.36%
32 @stateside TUO.V -49.28% SLVR.V -62.33% SGD.CN 320.00% 69.47%
33 @RocketRed ESNR.CN -85.33% PEX.V -37.50% SGD.CN 320.00% 65.72%
34 @Dragoon13 WCE.V 183.33% EW.V 36.36% AXM.V -33.33% 62.12%
35 @Hotstock101 BRW.V 182.35% OSK.TO -6.91% OR.TO 6.46% 60.63%
36 @Ian____ KUYA.CN -59.89% EMO.V -78.64% SGD.CN 320.00% 60.49%
37 @Bullish IPO.TO 36.49% PUL.V 50.00% CR.TO 89.56% 58.68%
38 @lonewolf510 MEK.V -78.95% FFOX.V -71.88% SGD.CN 320.00% 56.39%
39 @smartmoni EMO.V -78.64% USGD.CN -73.13% SGD.CN 320.00% 56.07%
40 @rane123 MBO.V 0.00% NBVA.V -15.42% SOU.V 173.33% 52.64%
41 @holymakinaw NAN.V 31.82% NSC.V -60.00% SOU.V 173.33% 48.38%
42 @Trilogy GWM.V 10.66% GSHR.V -63.43% SGML.V 192.92% 46.72%
43 @Gauss PNE.TO 128.38% NCP.TO -14.29% AAV.TO 24.77% 46.29%
44 @junction ORM.V -58.82% XPLR.V 13.33% BRW.V 182.35% 45.62%
45 @crowley TCF.CN 131.58% BMET.V -50.00% CMB.V 50.00% 43.86%
46 @nigel89 REG.V 1.85% ALDE.V -3.70% BRO.V 133.33% 43.83%
47 @madstacks REG.V 1.85% ALDE.V -3.70% BRO.V 133.33% 43.83%
48 @J_Serendipity SCL.TO 174.80% ARQ.CN 4.76% CRVC.CN -75.00% 34.85%
49 @abelle OGN.V 10.42% GMX.TO -40.52% TCF.CN 131.58% 33.83%
50 @MiningDon BRO.V 133.33% OSI.V -26.72% AFM.V -7.45% 33.05%
51 @Acelove MSP.V -50.00% TCF.CN 131.58% SALT.V 16.18% 32.59%
52 @Dry_Ice WG.CN -46.43% WAM.V 183.90% WHY.V -40.30% 32.39%
53 @antimoon AIR.V -42.22% MAU.V 4.69% TCF.CN 131.58% 31.35%
54 @Nick_C BBB.V 50.00% CVE.TO 64.08% DYA.TO -21.74% 30.78%
55 @Anders TORQ.V -10.98% NGEX.V 70.17% SNM.V 28.57% 29.25%
56 @hihosilver OYL.V -33.85% RZE.V 82.19% IPO.TO 36.49% 28.28%
57 @Northernvince LITH.V -25.64% PPP.V -86.11% SGML.V 192.92% 27.06%
58 @TioMango NPK.TO 71.28% PUL.V 50.00% HEAT.CN -45.95% 25.11%
59 @bornita BIG.V 113.33% LILI.V -15.38% USCU.V -25.00% 24.32%
60 @Rodger PRT.CN -76.09% ETG.TO 41.98% TRQ.TO 106.39% 24.09%
61 @zacke CMB.V 50.00% IGO.V 28.57% GIS.V -10.00% 22.86%
62 @Maxmoe SBB.TO -8.90% ATH.TO 99.17% ART.V -22.73% 22.51%
63 @Matthew PUL.V 50.00% NOVA.CN 66.67% DMR.V -50.00% 22.22%
64 @barracuda VUI.V -51.81% RZE.V 82.19% AOI.TO 31.05% 20.48%
65 @ElJoro NBVA.V -15.42% VPH.TO -22.97% AVCR.V 96.88% 19.49%
66 @ProspectorX GRDM.V 57.14% FG.V 50.00% ILC.V -50.00% 19.05%
67 @epm BOLT.CN -81.82% CPL.V -44.44% WCE.V 183.33% 19.02%
68 @cole119 NXE.TO -1.32% NAN.V 31.82% FUN-P.V 22.45% 17.65%
69 @strikerz ATH.TO 99.17% NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% 17.30%
70 @Tuzzie FPX.V -14.00% AIR.V -42.22% NICU.V 106.98% 16.92%
71 @slugbait MAI.V -20.00% HOU.TO 17.88% BTE.TO 52.76% 16.88%
72 @Finanzr IPT.V -25.53% FIL.TO 81.56% AFM.V -7.45% 16.19%
73 @Java KRR.TO 9.15% NEXT.TO -17.02% PUL.V 50.00% 14.04%
74 @sparkdog NPK.TO 71.28% MGRO.V -12.38% MAI.V -20.00% 12.97%
75 @ponder ESK.V -60.28% PPP.V -86.11% WAM.V 183.90% 12.50%
76 @pennymoonshot FVL.TO 9.52% CANX.V -23.08% CMB.V 50.00% 12.15%
77 @911Bandit FWZ.V 56.92% SBB.TO -8.90% TK.V -12.50% 11.84%
78 @bobbywins TAL.V 55.81% EVER.V -52.17% SNM.V 28.57% 10.74%
79 @mims NETZ.NE -84.92% GIII.V -56.50% SOU.V 173.33% 10.64%
80 @Loretta GMG.V -58.78% RHC.V -41.84% TCF.CN 131.58% 10.32%
81 @Davesab MAI.V -20.00% FWZ.V 56.92% BHT.V -6.67% 10.09%
82 @Wunderlick CMB.V 50.00% PTU.V -40.00% MARV.V 20.00% 10.00%
83 @James_PM ELO.V -2.02% TVE.TO 13.49% LA.V 17.86% 9.78%
84 @Carlisler AVCR.V 96.88% HEAT.CN -45.95% VPT.V -22.86% 9.36%
85 @kolster VPT.V -22.86% HEAT.CN -45.95% AVCR.V 96.88% 9.36%
86 @DK BCU.V -23.53% GBU.V 50.00% GOG.V 0.00% 8.82%
87 @CACFA NPK.TO 71.28% NZP.V -6.25% PLAN.V -41.77% 7.75%
88 @Codfather GLDC.V -59.09% ATX.V 113.89% CXB.TO -32.84% 7.32%
89 @Juho GRDM.V 57.14% MAW.TO 21.05% VIPR.V -58.54% 6.55%
90 @major MAI.V -20.00% CBR.V -67.86% TRQ.TO 106.39% 6.18%
91 @thedonald DRDR.TO -50.41% AMK.V -31.58% PEI.V 100.00% 6.00%
92 @Gustav63 VIK.CN -15.62% ITE.TO 81.82% SAU.TO -50.00% 5.40%
93 @Kivas SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% SUU.V 22.00% 5.11%
94 @PamplonaTrader SGI.V -69.48% RZE.V 82.19% REG.V 1.85% 4.85%
95 @botafogo AVCR.V 96.88% CAT.CN -60.00% VPT.V -22.86% 4.67%
96 @goldbugx CMB.V 50.00% AOI.TO 31.05% DMX.V -68.00% 4.35%
97 @Smallfish HELI.V -16.98% AN.V 14.29% GBRR.V 15.08% 4.13%
98 @strokeofluck CMB.V 50.00% BYN.V 11.27% DMR.V -50.00% 3.76%
99 @markzhang28 PNG.V 50.00% MDP.TO -19.07% WATR.V -20.00% 3.64%
100 @Scaranek NPK.TO 71.28% AOI.TO 31.05% DGHI.V -92.24% 3.37%
101 @jango GSVR.V -26.00% APC.V -77.78% FHYD.V 113.18% 3.13%
102 @MrGoody AOI.TO 31.05% TAL.V 55.81% EMO.V -78.64% 2.74%
103 @yqr CMB.V 50.00% OPV.V -62.89% GRIN.CN 20.83% 2.65%
104 @Csbequitydog CBR.V -67.86% DMR.V -50.00% ARIS.TO 123.33% 1.83%
105 @smitty PEI.V 100.00% CCB.V -25.00% CYL.V -69.57% 1.81%
106 @KennyPowers VZLA.V -48.68% JAG.TO -36.92% CR.TO 89.56% 1.32%
107 @el REG.V 1.85% SBB.TO -8.90% ORE.TO 10.53% 1.16%
108 @dzntz NBVA.V -15.42% IPO.TO 36.49% ARCH.V -17.84% 1.08%
109 @learningwithgratitude PEX.V -37.50% NGE.V -90.91% TCF.CN 131.58% 1.06%
110 @Blsh77 KASH.CN -47.92% HEAT.CN -45.95% AVCR.V 96.88% 1.00%
111 @mapleleaf REG.V 1.85% SRL.V -55.17% TAL.V 55.81% 0.83%
112 @catchthet-waver SALT.V 16.18% VUL.V 8.82% VPT.V -22.86% 0.72%
113 @dag TXP.TO -42.50% DME.V 28.24% GBRR.V 15.08% 0.27%
114 @Peng361 CMB.V 50.00% AEC.V -45.45% MAX.V -4.00% 0.18%
115 @RuleOne SEB.V -22.73% IPA.V -7.01% AEP.V 29.31% -0.14%
116 @ACAB FF.TO -35.48% SRC.V -46.84% ITE.TO 81.82% -0.17%
117 @greta REVO.V 3.85% CFE.CN 41.82% NBM.V -46.34% -0.23%
118 @Sebinho PBM.V -44.44% BBB.V 50.00% TPC.V -7.41% -0.62%
119 @mvintage BCFN.CN -79.63% VPT.V -22.86% PEI.V 100.00% -0.83%
120 @winproglobal PTU.V -40.00% SIG.CN -33.33% NGEX.V 70.17% -1.06%
121 @TheWaterguy BYN.V 11.27% GQC.V 7.69% WHN.V -22.34% -1.13%
122 @laurencelefou AEP.V 29.31% ARD.V -54.55% GEO.TO 21.20% -1.35%
123 @AliNoir LOTA.V -42.59% AVCR.V 96.88% SPC.V -60.00% -1.91%
124 @Kneehigh CUSN.V -41.51% SCZ.V 36.67% ELO.V -2.02% -2.29%
125 @retiredrick SOI.V 0.00% AMM.TO -17.50% ORE.TO 10.53% -2.32%
126 @Majky666 GTWO.V 64.29% BRG.V -30.00% BIOV.CN -41.46% -2.39%
127 @nkob1974 CMB.V 50.00% PNTR.V -40.74% SAG.V -16.67% -2.47%
128 @mdcinq PNG.V 50.00% MDX.V -50.00% DBO.TO -10.00% -3.33%
129 @krobe98 MUR.V -13.79% KRN.TO -47.62% FG.V 50.00% -3.80%
130 @31Floors NPK.TO 71.28% UGE.V -17.16% ZOMD.V -65.69% -3.86%
131 @Lunchbox36 QUIS.V -33.04% MDP.TO -19.07% VRY.V 38.81% -4.43%
132 @Veeblue WWT.V -57.81% SALT.V 16.18% DME.V 28.24% -4.46%
133 @clayballs NBVA.V -15.42% FOBI.V -80.63% MAXR.TO 81.82% -4.75%
134 @Wasaga_Beach QTWO.V 52.00% NBVA.V -15.42% EGT.V -50.98% -4.80%
135 @rookie SBB.TO -8.90% THX.V 8.70% TLO.TO -15.25% -5.15%
136 @madmann DNT.TO -33.33% NPK.TO 71.28% SCY.TO -53.57% -5.21%
137 @Dimebagdave GHG.CN -70.00% ESI.TO 100.59% QCA.CN -46.67% -5.36%
138 @HAPPYAPPIE TLT.V -15.79% EU.V -37.62% FUU.V 36.96% -5.48%
139 @greenwash ATH.TO 99.17% MOGO.TO -83.15% VBNK.TO -33.00% -5.66%
140 @Stevest SALT.V 16.18% STH.V -41.38% ACT.CN 7.06% -6.05%
141 @topdog ASG.V 31.88% IPA.V -7.01% CYM.V -43.38% -6.17%
142 @10X_bagger OGN.V 10.42% EMPR.V 31.15% NCU.TO -60.27% -6.24%
143 @Bullbleep AOT.TO -57.72% DLP.V 9.52% QEX.V 29.47% -6.24%
144 @Toasted101 SALT.V 16.18% XND.V -43.75% VUL.V 8.82% -6.25%
145 @Frostpaw PYR.TO -70.14% SXP.TO 110.14% BEE.CN -58.93% -6.31%
146 @DOG48 MAX.V -4.00% REVO.V 3.85% SIC.V -19.44% -6.53%
147 @Bdkl VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% NOVA.CN 66.67% -6.55%
148 @klondikekid SRI.V -14.29% ACT.CN 7.06% ALLI.NE -13.11% -6.78%
149 @whosat KL.TO -4.11% FA.V -56.25% ACDX.CN 40.00% -6.79%
150 @Hobart SGU.V -20.00% KRR.TO 9.15% QRO.V -10.00% -6.95%
151 @stooge KNR.NE -82.86% GROW.V -50.00% ZRO.CN 112.00% -6.95%
152 @Rookieinv GWM.V 10.66% EDG.V 12.12% LUX.CN -43.75% -6.99%
153 @WhiteBeard GG.V -48.33% BYN.V 11.27% GBRR.V 15.08% -7.33%
154 @BunkChug TRIP.CN -33.33% OPHR.V 0.00% BYN.V 11.27% -7.36%
155 @murrpac NCU.TO -60.27% JOR.V 50.00% AC.TO -11.86% -7.38%
156 @allahuakbar GIVX.TO -47.67% AEP.V 29.31% CTZ.V -4.17% -7.51%
157 @Mackinnon162 CJ.TO 72.40% PLC.TO -37.80% CTS.TO -58.16% -7.85%
158 @surfsup FVL.TO 9.52% CLZ.V -63.64% ADZ.V 30.00% -8.04%
159 @JaJ CMB.V 50.00% SAU.TO -50.00% IZO.CN -24.73% -8.24%
160 @natresbeliever AFM.V -7.45% CMMC.TO -50.43% CIA.TO 32.35% -8.51%
161 @OleTradezy DSV.V -34.76% KRR.TO 9.15% GOG.V 0.00% -8.54%
162 @Ouroboros PUMA.V -50.00% GWM.V 10.66% EDG.V 12.12% -9.07%
163 @AuZeppelin RLG.CN -33.33% CNC.V -44.74% PUL.V 50.00% -9.36%
164 @EvilerOdin8778 LQID.CN -90.00% FAT.CN -40.35% PEI.V 100.00% -10.12%
165 @Deadliftz CP.TO 9.97% AC.TO -11.86% SQD.V -29.41% -10.44%
166 @rikyu BEE.CN -58.93% PNG.V 50.00% VPH.TO -22.97% -10.63%
167 @getstocked44 CMB.V 50.00% SRI.V -14.29% VST.CN -67.65% -10.64%
168 @money75 EDG.V 12.12% B.V -60.87% SALT.V 16.18% -10.85%
169 @PalmettoSilver GSVR.V -26.00% SCZ.V 36.67% SAE.V -43.59% -10.97%
170 @HodlBitcoin SMN.V -78.12% SIC.V -19.44% GTWO.V 64.29% -11.09%
171 @rsdx NBVA.V -15.42% NBLC.V -89.61% WEB.V 71.43% -11.20%
172 @Mathematics FWZ.V 56.92% MTH.V -65.00% IOT.V -26.32% -11.46%
173 @bhikku SQD.V -29.41% TTX.CN -25.00% MARV.V 20.00% -11.47%
174 @LKFWD AGX.V 8.57% AUMB.V -50.77% GQC.V 7.69% -11.50%
175 @siirtomaaherra GTWO.V 64.29% STRR.V -41.13% WWT.V -57.81% -11.55%
176 @ScottS GOCO.CN 70.37% FWM.CN -76.00% KTO.V -29.55% -11.73%
177 @FSMfusion APP.CN -63.64% AVCR.V 96.88% BRAX.CN -68.75% -11.84%
178 @AstonMartinLover WRN.TO 18.14% VTT.V -27.27% OSI.V -26.72% -11.95%
179 @FBI-Cologne BHT.V -6.67% CMB.V 50.00% SAND.CN -79.31% -11.99%
180 @RecentlyBroke MOON.V -60.00% EQTY.V 46.15% WHN.V -22.34% -12.06%
181 @breccias5 DNT.TO -33.33% FUU.V 36.96% PTU.V -40.00% -12.13%
182 @RuudinFrance PIPE.TO -21.67% GSVR.V -26.00% BYN.V 11.27% -12.13%
183 @kegs31 GRAT.V -78.72% TWR.V 55.56% BUX.CN -13.73% -12.30%
184 @brutus2005 CMB.V 50.00% CCB.V -25.00% CMC.V -62.50% -12.50%
185 @LifelongLearner AUN.V -94.87% TRG.CN -74.29% TCF.CN 131.58% -12.53%
186 @Gus_Chiggins ABXX.NE -28.57% HI.V -41.67% CIA.TO 32.35% -12.63%
187 @22882288 GG.V -48.33% GAU.TO -22.58% CIA.TO 32.35% -12.85%
188 @bucko LAB.V -67.03% RHT.V -54.63% ITE.TO 81.82% -13.28%
189 @Rosco7 TVE.TO 13.49% XGC.V -20.00% DNT.TO -33.33% -13.28%
190 @Vick13 XRTX.V -58.52% ITE.TO 81.82% NUR.CN -63.45% -13.38%
191 @deMevesy ALTA.V 36.36% MUR.V -13.79% NCX.V -62.79% -13.41%
192 @Nickemountainglory PAT.TO 28.21% NERD.CN 0.00% MRS.V -68.52% -13.44%
193 @Mandy EMO.V -78.64% ITE.TO 81.82% LUX.CN -43.75% -13.52%
194 @Fwapitalization SOP-H.V -20.00% VERT.V -78.57% GRDM.V 57.14% -13.81%
195 @audiopile MONT.V 16.46% ACT.CN 7.06% GDNP.V -65.07% -13.85%
196 @MooseT SRI.V -14.29% FAF.TO -77.31% CMB.V 50.00% -13.86%
197 @GoldisGreat PAAS.TO -29.10% MAG.TO 7.20% FR.TO -19.72% -13.87%
198 @CCash86 AVCR.V 96.88% EGLX.TO -80.32% ZEN.V -59.19% -14.21%
199 @energystar KRR.TO 9.15% IHC.V 0.00% VUI.V -51.81% -14.22%
200 @PWB1964 GRAT.V -78.72% REVO.V 3.85% NAN.V 31.82% -14.35%
201 @GDT555 GOG.V 0.00% SPA.V -23.81% SIC.V -19.44% -14.42%
202 @bkreft CHR.TO -5.26% KGC.V -31.25% TPC.V -7.41% -14.64%
203 @jembers SALT.V 16.18% JRV.V -52.73% AFM.V -7.45% -14.66%
204 @Phildrives GRAT.V -78.72% NBVA.V -15.42% PNG.V 50.00% -14.71%
205 @pirateinvestor CP.TO 9.97% TTX.CN -25.00% SQD.V -29.41% -14.81%
206 @Cobra98 SEB.V -22.73% IPA.V -7.01% BEW.V -14.81% -14.85%
207 @jeppelang1 EMO.V -78.64% REG.V 1.85% NAN.V 31.82% -14.99%
208 @batteredstocksyndrome VPH.TO -22.97% CMB.V 50.00% ICAN.CN -72.09% -15.02%
209 @Eskra AZM.V -57.58% CNR.TO 2.51% CP.TO 9.97% -15.03%
210 @Icarus NFG.V -39.38% LIO.V -3.88% ELO.V -2.02% -15.09%
211 @Chinchilla CGP.V -6.30% SIC.V -19.44% ATC.V -20.00% -15.25%
212 @thatguybuddy TGIF.CN -60.00% TAO.V 96.88% ACB.TO -82.76% -15.29%
213 @Larph GTWO.V 64.29% CYP.V -60.27% SXL.V -50.00% -15.33%
214 @cudjo EGT.V -50.98% FAF.TO -77.31% RZE.V 82.19% -15.37%
215 @Inrvscont VPT.V -22.86% ELBM.V -60.94% FUU.V 36.96% -15.61%
216 @FarmerT SRI.V -14.29% STH.V -41.38% VUL.V 8.82% -15.61%
217 @khan AN.V 14.29% STRR.V -41.13% TNR.V -20.00% -15.61%
218 @mgold AHR.V 36.36% AVL.TO 0.00% NRN.V -83.33% -15.66%
219 @T_Manniche GWM.V 10.66% NCAU.V -56.60% RVG.V -1.54% -15.83%
220 @buff CCW.V -52.94% SU.TO 32.15% GGD.TO -27.67% -16.15%
221 @Diddlysquatz IPA.V -7.01% AEP.V 29.31% AQS.V -70.83% -16.18%
222 @Paleo PEX.V -37.50% AE.V 53.85% SLMN.V -65.22% -16.29%
223 @Shake-n-bake GLL.CN -87.23% SUU.V 22.00% SALT.V 16.18% -16.35%
224 @d4 DBG.V 58.33% PNTR.V -40.74% ESAU.CN -66.67% -16.36%
225 @jahiphop SALT.V 16.18% SUU.V 22.00% GER.V -87.50% -16.44%
226 @Petesail PGZ.V -40.26% ORE.TO 10.53% MAI.V -20.00% -16.58%
227 @LawsonBlack GOG.V 0.00% MTS.V -59.32% FVL.TO 9.52% -16.60%
228 @abak GLD.V -42.11% ARQ.CN 4.76% AWE.V -12.50% -16.61%
229 @duenorth BARU.V -80.00% QNC.V -47.06% OCG.V 76.47% -16.86%
230 @papercrafts TNY.CN -63.16% CVE.TO 64.08% OGI.TO -51.54% -16.87%
231 @Schlumpfgermane ATHR.CN -76.79% NPK.TO 71.28% GPM.V -45.45% -16.99%
232 @Bulltrout HEM.V 12.50% OPHR.V 0.00% BTT.V -63.64% -17.05%
233 @Fierze GRDM.V 57.14% SURG.V -63.89% FMC.V -44.44% -17.06%
234 @Maryk DNT.TO -33.33% REG.V 1.85% XGC.V -20.00% -17.16%
235 @Pepek AFM.V -7.45% REG.V 1.85% HIGH.V -46.09% -17.23%
236 @Schnieds ENDR.V -45.45% EMO.V -78.64% CJ.TO 72.40% -17.23%
237 @Benitho EVER.V -52.17% VAU.V 27.27% PRG.V -27.27% -17.39%
238 @Hex72 LIO.V -3.88% ELO.V -2.02% NBM.V -46.34% -17.41%
239 @jims GOT.V 9.00% ELO.V -2.02% ESK.V -60.28% -17.77%
240 @Nevada2020 NGE.V -90.91% NPK.TO 71.28% RDG.V -33.78% -17.80%
241 @amateur_ticks EGT.V -50.98% NBM.V -46.34% CRE.V 43.75% -17.86%
242 @sunra SALT.V 16.18% SAU.TO -50.00% TNR.V -20.00% -17.94%
243 @Large ALLI.NE -13.11% WRN.TO 18.14% GASX.V -58.87% -17.95%
244 @Playa_2012 QNC.V -47.06% NPK.TO 71.28% GRAT.V -78.72% -18.17%
245 @inept GRDM.V 57.14% AUU.V -50.00% ICM.V -61.90% -18.25%
246 @MrH SCOT.V 47.22% CANX.V -23.08% MEK.V -78.95% -18.27%
247 @Jpa IPA.V -7.01% URL.CN 3.13% MBX.TO -51.19% -18.36%
248 @Austria_Invest GSVR.V -26.00% SBMI.V -35.94% U-U.TO 6.36% -18.52%
249 @McNugget REVO.V 3.85% AIML.CN -66.67% ACT.CN 7.06% -18.59%
250 @Let_them_eat_silver GENM.TO -24.27% LIO.V -3.88% SMD.V -27.78% -18.64%
251 @BigHugs FVL.TO 9.52% SVE.V -35.37% SYH.V -30.19% -18.68%
252 @luozhen DAN.V -21.74% JG.V -9.09% IPT.V -25.53% -18.79%
253 @Retirementiscoming IZO.CN -24.73% MGRO.V -12.38% SIC.V -19.44% -18.85%
254 @kjm BYN.V 11.27% GXE.TO 21.51% NBLC.V -89.61% -18.95%
255 @goodX4money OSK.TO -6.91% SX.CN -59.57% KRR.TO 9.15% -19.11%
256 @Tylermuir IZO.CN -24.73% KNR.NE -82.86% CMB.V 50.00% -19.20%
257 @Sthlheader LQWD.V -87.67% OGO.V -41.67% WEB.V 71.43% -19.30%
258 @HypnoFunk GPM.V -45.45% ATHR.CN -76.79% GTWO.V 64.29% -19.32%
259 @southwest BRC.V -50.53% URC.V -36.00% DME.V 28.24% -19.43%
260 @golferdave BWCG.V -62.12% LIO.V -3.88% MAG.TO 7.20% -19.60%
261 @gurken CFE.CN 41.82% GLDN.V -54.55% NBM.V -46.34% -19.69%
262 @Roy CNC.V -44.74% PHNM.V -11.36% BTO.TO -3.02% -19.71%
263 @Ronneh WEB.V 71.43% BES.V -65.00% CAKE.CN -65.79% -19.79%
264 @rustypants MMS.V -53.12% CRE.V 43.75% NOB.V -50.00% -19.79%
265 @stxmessiah IVN.TO 3.88% ERD.TO -34.88% CN.V -28.57% -19.86%
266 @janne GQC.V 7.69% PRG.V -27.27% UGD.V -40.00% -19.86%
267 @Dan66 IPA.V -7.01% ATE.TO -29.85% SEB.V -22.73% -19.86%
268 @Vatco GFP.TO -17.30% RUM.V -30.00% GDC.TO -12.50% -19.93%
269 @Gizzy REG.V 1.85% SIC.V -19.44% TXP.TO -42.50% -20.03%
270 @JR777 GTWO.V 64.29% GLD.V -42.11% JQ.CN -82.35% -20.06%
271 @greathope FVL.TO 9.52% KDK.V -16.42% AXE.V -53.33% -20.08%
272 @Jepsen13 EQTY.V 46.15% PTU.V -40.00% AALI.V -66.67% -20.17%
273 @AFoldingChair GRAT.V -78.72% BUX.CN -13.73% NAN.V 31.82% -20.21%
274 @MaxLex RVG.V -1.54% SIC.V -19.44% UGD.V -40.00% -20.33%
275 @RD85 NBVA.V -15.42% VPH.TO -22.97% VPT.V -22.86% -20.42%
276 @Cujocat TAU.V -56.48% GBRR.V 15.08% MAI.V -20.00% -20.47%
277 @txtom338lm NBVA.V -15.42% MAI.V -20.00% GSVR.V -26.00% -20.47%
278 @Gasman AUCU.CN -6.67% RFR.CN -62.50% GQC.V 7.69% -20.49%
279 @Tipavo BNCH.V -64.09% CFE.CN 41.82% NFG.V -39.38% -20.55%
280 @CanadianInvestor8 RHT.V -54.63% AZS.V 36.59% LUX.CN -43.75% -20.60%
281 @Rocketsurgeon NXE.TO -1.32% EFR.TO -22.34% LAM.TO -38.16% -20.60%
282 @Duffman TAL.V 55.81% NAR.V -55.56% BWCG.V -62.12% -20.62%
283 @thegreentick ZEN.V -59.19% QNC.V -47.06% CRE.V 43.75% -20.83%
284 @traderdm DV.V 40.62% PGE.V -52.38% FIND.V -51.18% -20.98%
285 @Kopperknob NBVA.V -15.42% IZO.CN -24.73% VPT.V -22.86% -21.00%
286 @emrs1 COCO.V -65.38% SMP.V -13.04% CCR.CN 15.38% -21.01%
287 @DiamondT950 RLV.V -60.00% PUL.V 50.00% BAC.CN -53.33% -21.11%
288 @Bellringer NERD.CN 0.00% ELD.TO -3.09% CYP.V -60.27% -21.12%
289 @Bomber BBB.V 50.00% NUR.CN -63.45% AUU.V -50.00% -21.15%
290 @Gunner754 OYL.V -33.85% BBM.CN -71.43% CFE.CN 41.82% -21.15%
291 @tin CMB.V 50.00% CPAU.V -62.71% APN.V -50.85% -21.19%
292 @tommack ORG.V 72.65% WM.TO -56.10% NVO.TO -80.34% -21.26%
293 @gmann GIS.V -10.00% MGM.V -53.33% NXE.TO -1.32% -21.55%
294 @Truenorth2 REVO.V 3.85% MSCL.V -77.78% KRR.TO 9.15% -21.59%
295 @Goldy ELO.V -2.02% GOT.V 9.00% FFOX.V -71.88% -21.63%
296 @Aka23 RYR.V -66.18% THX.V 8.70% AFM.V -7.45% -21.64%
297 @cycleogical MAI.V -20.00% QCCU.V -52.86% GQC.V 7.69% -21.72%
298 @Rocket67 VPT.V -22.86% MSCL.V -77.78% PWM.V 34.78% -21.95%
299 @flyer22 SALT.V 16.18% IZ.V -40.82% STH.V -41.38% -22.00%
300 @rangleton SALT.V 16.18% MUR.V -13.79% TRU.V -68.42% -22.01%
301 @jh GQC.V 7.69% GWM.V 10.66% GL.CN -85.00% -22.22%
302 @wvdm LBC.V -71.30% URC.V -36.00% DV.V 40.62% -22.22%
303 @Karen NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% SIC.V -19.44% -22.24%
304 @davel90 KIDZ.V -40.68% IPA.V -7.01% MDP.TO -19.07% -22.25%
305 @Nate668 PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% PNG.V 50.00% -22.32%
306 @Jonathanm91 MUR.V -13.79% PGLD.V -64.29% GWM.V 10.66% -22.47%
307 @ronnie QCCU.V -52.86% FUU.V 36.96% API.CN -51.64% -22.51%
308 @Sandblaster1980 AN.V 14.29% WWT.V -57.81% GENM.TO -24.27% -22.60%
309 @AUll.in KRR.TO 9.15% OSK.TO -6.91% PYR.TO -70.14% -22.63%
310 @FireballTycoon CFE.CN 41.82% NUR.CN -63.45% NBM.V -46.34% -22.66%
311 @moonshot5 ME.TO -27.80% SPA.V -23.81% KDK.V -16.42% -22.68%
312 @ShittyShituation PUL.V 50.00% CXXI.CN -59.38% GMG.V -58.78% -22.72%
313 @Glen REG.V 1.85% ALDE.V -3.70% ARU.V -66.38% -22.74%
314 @moneymanCAN NERD.CN 0.00% BRAX.CN -68.75% SNS.V 0.00% -22.92%
315 @MassMetals SPA.V -23.81% CBI.V -54.55% FVL.TO 9.52% -22.94%
316 @Eric35 DME.V 28.24% TOH.V -80.11% HELI.V -16.98% -22.95%
317 @Peppernuts EPY.CN -84.21% FL.V -0.96% SALT.V 16.18% -23.00%
318 @inkognito007 GXU.V -52.63% AGX.V 8.57% TTX.CN -25.00% -23.02%
319 @Margau90 PHNM.V -11.36% MNO.TO -71.43% XPLR.V 13.33% -23.15%
320 @rose7654 GQC.V 7.69% PRG.V -27.27% DMR.V -50.00% -23.19%
321 @Zr1dreaming NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% -23.37%
322 @Shaker NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% -23.37%
323 @JonnyARUBA SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% -23.37%
324 @Thain AOI.TO 31.05% INEO.V -61.02% STRR.V -41.13% -23.70%
325 @Muley RK.V -30.00% AMY.V -49.09% SNG.V 7.14% -23.98%
326 @DrWealth CYP.V -60.27% ECR.V -52.38% DV.V 40.62% -24.01%
327 @whatdoyouthink TSK.TO -54.84% ME.TO -27.80% ORE.TO 10.53% -24.04%
328 @SanibelChick KGC.V -31.25% AN.V 14.29% NAR.V -55.56% -24.17%
329 @MudCreeker MAI.V -20.00% GENM.TO -24.27% BEX.V -28.57% -24.28%
330 @aulion MEK.V -78.95% SKP.V -35.71% CFE.CN 41.82% -24.28%
331 @WallyWall WM.TO -56.10% MAI.V -20.00% FVI.TO 2.83% -24.42%
332 @djr SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% BAY.V -66.67% -24.45%
333 @INXS PER.V -45.00% VVC.V -57.14% IGO.V 28.57% -24.52%
334 @kilimandjaro SPC.V -60.00% MUR.V -13.79% GOG.V 0.00% -24.60%
335 @old_claimstaker FVL.TO 9.52% SURG.V -63.89% SIC.V -19.44% -24.60%
336 @6furlongs MIMI.V -28.89% TTZ.V 23.08% VIBE.CN -68.00% -24.60%
337 @Infomania DMR.V -50.00% WKG.V -53.33% QEX.V 29.47% -24.62%
338 @Metalmonkey ATI.V -38.46% QEC.TO -35.48% PCQ.V 0.00% -24.65%
339 @renetrade LITH.V -25.64% BYN.V 11.27% SX.CN -59.57% -24.65%
340 @clickadee AVCR.V 96.88% GRAT.V -78.72% HLTH.CN -92.31% -24.72%
341 @CaseyH1989 ERTH.CN -31.58% API.CN -51.64% VUL.V 8.82% -24.80%
342 @Nodeals FCU.TO -2.44% VUL.V 8.82% SONA.CN -80.95% -24.86%
343 @Complexity DSV.V -34.76% SPOT.V -76.63% SCZ.V 36.67% -24.91%
344 @JPow SALT.V 16.18% WWT.V -57.81% ABI.V -33.33% -24.99%
345 @newbie2099 FUU.V 36.96% FMC.V -44.44% GCOM.V -67.65% -25.04%
346 @mbartizmo FPX.V -14.00% SBB.TO -8.90% ECR.V -52.38% -25.10%
347 @10baggers KNR.NE -82.86% ACT.CN 7.06% NERD.CN 0.00% -25.27%
348 @UEFA EXRO.TO -28.81% NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% -25.36%
349 @wadefr NFG.V -39.38% ELO.V -2.02% DSV.V -34.76% -25.38%
350 @makeityourday DMR.V -50.00% BTT.V -63.64% FUU.V 36.96% -25.56%
351 @SuperStickman ELBM.V -60.94% EGT.V -50.98% PWM.V 34.78% -25.71%
352 @D-Dubs MAI.V -20.00% RIO.V -68.25% ORE.TO 10.53% -25.91%
353 @Nino77 WUC.CN -37.23% FCU.TO -2.44% LAM.TO -38.16% -25.94%
354 @hopski AVCR.V 96.88% SXTY.CN -84.00% BLOX.CN -90.71% -25.95%
355 @TheCaterpillar SIC.V -19.44% NHK.TO -55.56% BTO.TO -3.02% -26.01%
356 @Breccia STH.V -41.38% IGO.V 28.57% COCO.V -65.38% -26.06%
357 @hardhat VZLA.V -48.68% AMX.V -41.78% EDG.V 12.12% -26.11%
358 @Lee AOT.TO -57.72% SMD.V -27.78% SNG.V 7.14% -26.12%
359 @coyote345 PDM.V -33.33% TAU.V -56.48% BYN.V 11.27% -26.18%
360 @Menta KRR.TO 9.15% NFG.V -39.38% GG.V -48.33% -26.19%
361 @Spessart ELBM.V -60.94% ASM.TO -15.60% ABX.TO -2.07% -26.20%
362 @stokie58 NBVA.V -15.42% VMC.V -70.79% ACT.CN 7.06% -26.38%
363 @elodin DMR.V -50.00% GMX.TO -40.52% BYN.V 11.27% -26.42%
364 @Odrakyr SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% AAA-P.V -72.73% -26.47%
365 @FlashGordon SCOT.V 47.22% HAMR.CN -63.01% SGN.V -63.64% -26.48%
366 @Aenion BYN.V 11.27% GSVR.V -26.00% GCX.V -64.71% -26.48%
367 @Saintnick CBIT.V -92.16% K.TO -23.76% CPG.TO 36.44% -26.49%
368 @Elliot_Finch AVCR.V 96.88% HLTH.CN -92.31% DMGI.V -84.15% -26.53%
369 @trevtrew RIWI.V -38.14% AQS.V -70.83% AEP.V 29.31% -26.55%
370 @GMAN100 TAU.V -56.48% AN.V 14.29% PEX.V -37.50% -26.56%
371 @jacko CHR.TO -5.26% ABXX.NE -28.57% NVX.V -46.15% -26.66%
372 @Barbacoa MNO.TO -71.43% FWZ.V 56.92% TMQ.TO -65.57% -26.69%
373 @swedishviking GRAT.V -78.72% NAN.V 31.82% YGT.V -33.33% -26.75%
374 @roatan2 MLCL.CN -58.33% HILL.V -40.00% LA.V 17.86% -26.83%
375 @Goodaytoya NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% TRIP.CN -33.33% -26.87%
376 @The_Realist PDM.V -33.33% SAE.V -43.59% KLD.V -3.70% -26.88%
377 @Liftoff OPHR.V 0.00% QRC.TO -12.82% CBR.V -67.86% -26.89%
378 @Thanos KNT.TO 7.88% KRR.TO 9.15% PGM.V -97.83% -26.93%
379 @AwesomeMathUse TOI.V -39.13% DME.V 28.24% TAAL.CN -70.47% -27.12%
380 @Yams18 DNT.TO -33.33% REG.V 1.85% SAU.TO -50.00% -27.16%
381 @Yourmom GRIN.CN 20.83% LOTA.V -42.59% MIR.V -60.00% -27.25%
382 @nofomo GQC.V 7.69% VPT.V -22.86% GGG.V -66.67% -27.28%
383 @ThailandExploration BYN.V 11.27% VSR.V -29.89% BTT.V -63.64% -27.42%
384 @vikingstorm PEI.V 100.00% HLTH.CN -92.31% LQID.CN -90.00% -27.44%
385 @bdp59 REG.V 1.85% LIO.V -3.88% NVO.TO -80.34% -27.46%
386 @como1 REVO.V 3.85% VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% -27.49%
387 @Brengunn23 GMG.V -58.78% VST.CN -67.65% CRE.V 43.75% -27.56%
388 @Jukesy NBLC.V -89.61% BRAU.V -75.00% ITE.TO 81.82% -27.60%
389 @maaaco CUSN.V -41.51% PTU.V -40.00% NXE.TO -1.32% -27.61%
390 @Ottawa10 GSI.V -46.00% BTE.TO 52.76% NBLC.V -89.61% -27.62%
391 @Scott321 AIS.V -40.00% AEC.V -45.45% UEX.TO 2.56% -27.63%
392 @RottenRon SIC.V -19.44% BTT.V -63.64% OPHR.V 0.00% -27.69%
393 @Slmjr GLO.TO -19.12% BAY.V -66.67% UEX.TO 2.56% -27.74%
394 @smabelanger BLR.CN -73.64% TTD.V -20.00% PSLV.TO 10.40% -27.75%
395 @Vipership NCU.TO -60.27% CANX.V -23.08% PPR.TO 0.00% -27.78%
396 @WillyMeThis BHT.V -6.67% GMA.V -57.63% GLO.TO -19.12% -27.81%
397 @Stevil SIC.V -19.44% RLV.V -60.00% KL.TO -4.11% -27.85%
398 @Freddybaler001 GSVR.V -26.00% SRI.V -14.29% VLI.V -43.48% -27.92%
399 @cigar1 AXU.TO -72.96% MAG.TO 7.20% SIL.TO -18.02% -27.93%
400 @HeavyMetal123 HEAT.CN -45.95% EDG.V 12.12% SAU.TO -50.00% -27.94%
401 @nicolaosK MSCL.V -77.78% SALT.V 16.18% VPT.V -22.86% -28.15%
402 @2065 GLDC.V -59.09% PEX.V -37.50% EDG.V 12.12% -28.16%
403 @dubsdube URC.V -36.00% HPQ.V -46.81% HEO.TO -1.91% -28.24%
404 @CHSTNT NVO.TO -80.34% SUP.V -46.25% CFE.CN 41.82% -28.26%
405 @Doglakeman IPT.V -25.53% GQC.V 7.69% LAB.V -67.03% -28.29%
406 @kab GQC.V 7.69% CAD.V -51.15% AMX.V -41.78% -28.41%
407 @Mr13 SKP.V -35.71% MTH.V -65.00% CCR.CN 15.38% -28.44%
408 @jbzet NBVA.V -15.42% VPT.V -22.86% QNC.V -47.06% -28.45%
409 @pascal GRAT.V -78.72% GUG.V -38.46% NAN.V 31.82% -28.46%
410 @investorwannabe TMQ.TO -65.57% CRE.V 43.75% BTT.V -63.64% -28.48%
411 @AccidentalAquarist BEE.CN -58.93% BYN.V 11.27% CGX.TO -37.89% -28.52%
412 @zeromargin BIOV.CN -41.46% OPHR.V 0.00% RDU.V -44.12% -28.53%
413 @captainfeathersword SCAN.V -45.00% VPT.V -22.86% ARCH.V -17.84% -28.56%
414 @KTM530 CYP.V -60.27% SALT.V 16.18% AMX.V -41.78% -28.62%
415 @99fxd IZO.CN -24.73% NBVA.V -15.42% HEAT.CN -45.95% -28.70%
416 @BassmanBob BTT.V -63.64% BETR.CN -29.55% ACT.CN 7.06% -28.71%
417 @Dexteritas AMK.V -31.58% JAX.V -20.00% ORGN.CN -34.55% -28.71%
418 @Bulldog42 DNT.TO -33.33% XGC.V -20.00% CVX.V -33.33% -28.89%
419 @emale AAZ.V -26.67% ABN.V -40.00% MAI.V -20.00% -28.89%
420 @flapdoodl GWM.V 10.66% SGU.V -20.00% SMN.V -78.12% -29.16%
421 @moniology GXU.V -52.63% EU.V -37.62% UEX.TO 2.56% -29.23%
422 @Quasar GOG.V 0.00% BETR.CN -29.55% MTS.V -59.32% -29.62%
423 @Swisspie MEK.V -78.95% TECT.V 60.00% GGO.V -70.00% -29.65%
424 @cameronJames RGG.V -74.19% TORQ.V -10.98% LIO.V -3.88% -29.68%
425 @rollingsnowballs CRE.V 43.75% KNR.NE -82.86% PUMA.V -50.00% -29.70%
426 @Vette2021 TUF.V -71.25% DYA.TO -21.74% REVO.V 3.85% -29.71%
427 @Rivers IPA.V -7.01% TVC.V -82.35% IHC.V 0.00% -29.79%
428 @budmancubfan VPT.V -22.86% XMG.CN 0.00% BAY.V -66.67% -29.84%
429 @Plessard HEAT.CN -45.95% NBVA.V -15.42% EXRO.TO -28.81% -30.06%
430 @Tywebb SIC.V -19.44% AIR.V -42.22% BEX.V -28.57% -30.08%
431 @Baystreethustla ETU.V -78.38% WM.TO -56.10% CRE.V 43.75% -30.24%
432 @KenGPS ESK.V -60.28% ELO.V -2.02% CN.V -28.57% -30.29%
433 @rangerbentman BYN.V 11.27% TG.V -37.50% GCX.V -64.71% -30.31%
434 @jazzbo GENM.TO -24.27% GMIN.V -16.87% VGCX.TO -49.89% -30.34%
435 @HMcDuckHughes KL.TO -4.11% MKR.V -31.03% WM.TO -56.10% -30.41%
436 @LG66 MN.V -41.94% NANO.TO -21.79% ME.TO -27.80% -30.51%
437 @Drj SNS.V 0.00% JAG.TO -36.92% JUGR.V -55.00% -30.64%
438 @barrosluco DNT.TO -33.33% BTU.V -73.68% AN.V 14.29% -30.91%
439 @ThelastSilverR GAL.V -2.00% AUEN.V -40.00% APN.V -50.85% -30.95%
440 @backofenvelope GFG.V -28.57% ECR.V -52.38% GOLD.TO -12.00% -30.98%
441 @ndaloisi SJR-B.TO 1.54% CDX.V -61.54% TRIP.CN -33.33% -31.11%
442 @JIM99 NRN.V -83.33% ADZ.V 30.00% PGZ.V -40.26% -31.20%
443 @JPH CVV.V -17.02% BCU.V -23.53% MMS.V -53.12% -31.23%
444 @ram30 ADZ.V 30.00% CMD.V -50.00% NWST.V -73.75% -31.25%
445 @cvkexplores EGT.V -50.98% HPQ.V -46.81% IVN.TO 3.88% -31.30%
446 @SteadyEddie GXU.V -52.63% GLO.TO -19.12% EFR.TO -22.34% -31.36%
447 @malarkey VXL.V -80.00% SRI.V -14.29% NSAV.NE 0.14% -31.38%
448 @hwy111 MMG.V -53.06% VUL.V 8.82% PUMA.V -50.00% -31.41%
449 @Sounder31 TWM.TO -22.31% ZAIR.CN -32.08% SAY.V -40.00% -31.46%
450 @jonasemil DNT.TO -33.33% ABRA.V -10.26% APN.V -50.85% -31.48%
451 @Switcher LAM.TO -38.16% SYH.V -30.19% ISO.V -26.52% -31.62%
452 @Dusti REVO.V 3.85% GRAT.V -78.72% STMP.V -20.00% -31.63%
453 @megavoss REVO.V 3.85% BCFN.CN -79.63% GGI.V -19.23% -31.67%
454 @BigHossOnly SAM.TO -34.78% IPT.V -25.53% DSV.V -34.76% -31.69%
455 @joshmining GSHR.V -63.43% AIR.V -42.22% ORE.TO 10.53% -31.71%
456 @Bclaeys GWM.V 10.66% GSVR.V -26.00% BARU.V -80.00% -31.78%
457 @SpiralOut WHN.V -22.34% MKR.V -31.03% AIR.V -42.22% -31.87%
458 @Nexum TK.V -12.50% PDM.V -33.33% PUMA.V -50.00% -31.94%
459 @tornado69 GOT.V 9.00% LKY.V -50.00% JUGR.V -55.00% -32.00%
460 @SotalyTober WCU.V -76.06% WHG.V -10.00% GMR.CN -10.71% -32.26%
461 @tiger0122 LITH.V -25.64% CYP.V -60.27% BRZ.V -10.94% -32.28%
462 @BigSexy BETR.CN -29.55% NFLD.CN -50.86% SAG.V -16.67% -32.36%
463 @cammac SCRN.CN -94.00% MMS.V -53.12% CMB.V 50.00% -32.38%
464 @Evo5 SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% MSP.V -50.00% -32.42%
465 @Oilberta403 NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% SAU.TO -50.00% -32.42%
466 @stratanic MTB.V -35.29% MAU.V 4.69% TRE.V -66.67% -32.42%
467 @Chopper BETR.CN -29.55% RGX.V -55.56% MGRO.V -12.38% -32.49%
468 @RocksOn1111 AIS.V -40.00% PEX.V -37.50% XGC.V -20.00% -32.50%
469 @TummyRupples CNC.V -44.74% GWM.V 10.66% WIN.V -63.64% -32.57%
470 @Kt NUR.CN -63.45% QIPT.V -12.10% MIT.V -22.22% -32.59%
471 @Northerner3 IPG.V -28.57% VPT.V -22.86% QNC.V -47.06% -32.83%
472 @ArniBellado WINS.V -25.00% FTEL.CN -48.15% IPT.V -25.53% -32.89%
473 @Vanderj0 NAR.V -55.56% BEN-H.V -65.71% FUN-P.V 22.45% -32.94%
474 @Niljames ALTA.V 36.36% CBG.V -68.52% QPM.V -66.67% -32.94%
475 @Dennis_Nedry SALT.V 16.18% PDFI.CN -92.86% FKM.V -22.22% -32.96%
476 @pinhead GLDN.V -54.55% IGO.V 28.57% AXU.TO -72.96% -32.98%
477 @Clement CMB.V 50.00% GSQ.CN -59.02% TKX.V -90.00% -33.01%
478 @Fullplate APM.V -36.21% ELO.V -2.02% B.V -60.87% -33.03%
479 @Semmel GCM.TO -36.43% GASX.V -58.87% MAX.V -4.00% -33.10%
480 @Foerrisdahl CBR.V -67.86% DNT.TO -33.33% REG.V 1.85% -33.11%
481 @pizdets17 GMG.V -58.78% ACT.CN 7.06% GIVX.TO -47.67% -33.13%
482 @yayaded SALT.V 16.18% PBX.V -92.86% VPT.V -22.86% -33.18%
483 @Chillyorpheous NB.TO -26.47% VZLA.V -48.68% IZO.CN -24.73% -33.29%
484 @Nards ALTA.V 36.36% NRN.V -83.33% MMS.V -53.12% -33.36%
485 @missygille OYL.V -33.85% CAD.V -51.15% NBVA.V -15.42% -33.47%
486 @Nlanggg IZO.CN -24.73% KNR.NE -82.86% ACT.CN 7.06% -33.51%
487 @gold1010 ENDR.V -45.45% WRX.TO 27.78% KNR.NE -82.86% -33.51%
488 @Kemano01 FT.TO -50.00% EXRO.TO -28.81% DAN.V -21.74% -33.52%
489 @andrewt82 SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% BAC.CN -53.33% -33.53%
490 @seattletechie40 FWM.CN -76.00% GOCO.CN 70.37% NLR.CN -95.00% -33.54%
491 @dcurtis EMO.V -78.64% IVN.TO 3.88% GSVR.V -26.00% -33.59%
492 @ogi B.V -60.87% PEX.V -37.50% IMCX.CN -2.56% -33.64%
493 @islander CAD.V -51.15% EQX.TO -48.49% NXE.TO -1.32% -33.65%
494 @doob2002 NBVA.V -15.42% PLUR.V -73.40% MGRO.V -12.38% -33.73%
495 @AlGreene BTCW.V -78.38% MRV.TO -11.81% PHNM.V -11.36% -33.85%
496 @THEswede CNO.V 0.00% MAX.V -4.00% PGM.V -97.83% -33.94%
497 @EbuyGold SAU.TO -50.00% EGR.V -71.11% OGC.TO 18.89% -34.07%
498 @CasualT BYN.V 11.27% DMR.V -50.00% BTT.V -63.64% -34.12%
499 @Lawnik NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% NOW.V -55.12% -34.13%
500 @ben1 NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% NOW.V -55.12% -34.13%
501 @Izzy NBVA.V -15.42% AT.TO -57.00% CKK.V -30.00% -34.14%
502 @Emilovich NUMI.TO -68.10% AL.V -55.56% MAW.TO 21.05% -34.20%
503 @D8Dozer UGE.V -17.16% LUX.CN -43.75% PLAN.V -41.77% -34.23%
504 @JVC LBC.V -71.30% REG.V 1.85% DNT.TO -33.33% -34.26%
505 @PradaKirk WRN.TO 18.14% SAND.CN -79.31% CLV.V -41.67% -34.28%
506 @permanentvacation RHT.V -54.63% SIC.V -19.44% EXRO.TO -28.81% -34.30%
507 @eddy KRR.TO 9.15% EQX.TO -48.49% WIN.V -63.64% -34.32%
508 @PatiencePays PLUR.V -73.40% VPT.V -22.86% IPA.V -7.01% -34.42%
509 @Ringhejm REVO.V 3.85% SMRT.NE -88.83% INX.V -18.31% -34.43%
510 @Ethan99 NUR.CN -63.45% CODE.CN -90.00% PUL.V 50.00% -34.48%
511 @Zuul GRAT.V -78.72% CN.V -28.57% REVO.V 3.85% -34.48%
512 @sheldonreinhart DIAM.TO -74.19% ENDR.V -45.45% SALT.V 16.18% -34.49%
513 @Flyer4 ASE.CN 10.48% ROS.V -48.48% TM.V -65.62% -34.54%
514 @Simon_Dyakowski GSPR.V -52.94% AZT.V 10.20% AUGC.V -61.11% -34.62%
515 @reddog AT.TO -57.00% NAN.V 31.82% GRAT.V -78.72% -34.63%
516 @canadiankyle STRR.V -41.13% AGX.V 8.57% MPM.V -71.43% -34.66%
517 @fozzie SGLD.TO -75.71% GQC.V 7.69% TLG.TO -36.00% -34.67%
518 @mil-ton NANO.TO -21.79% PBX.V -92.86% ASE.CN 10.48% -34.72%
519 @JayTree BETR.CN -29.55% CHR.TO -5.26% TRUL.CN -69.46% -34.75%
520 @bbones HODL.CN -62.16% HLTH.CN -92.31% PUL.V 50.00% -34.82%
521 @TrosgrundT SAY.V -40.00% SGQ.TO -19.05% HEAT.CN -45.95% -35.00%
522 @Bluezone IZO.CN -24.73% LP.CN -28.00% PGE.V -52.38% -35.04%
523 @MapleMoney ACT.CN 7.06% ZEN.V -59.19% BAC.CN -53.33% -35.16%
524 @BoKchoY EGT.V -50.98% SEV.V -82.72% PAT.TO 28.21% -35.16%
525 @quokkasoccer API.CN -51.64% IPT.V -25.53% IPG.V -28.57% -35.25%
526 @Vinmufc ABXX.NE -28.57% SLHG.V -81.03% REVO.V 3.85% -35.25%
527 @Futureisbright NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% XRTX.V -58.52% -35.26%
528 @Diogenes TMC.V -65.56% FVL.TO 9.52% SNOW.CN -50.00% -35.34%
529 @goldfanbrad CMC.V -62.50% GOG.V 0.00% SAE.V -43.59% -35.36%
530 @johnnytickets ZEN.V -59.19% SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% -35.49%
531 @Arne WIN.V -63.64% FVL.TO 9.52% DPRO.CN -52.61% -35.57%
532 @betweentheblock GENM.TO -24.27% ERD.TO -34.88% NBY.V -47.83% -35.66%
533 @Loki SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% BHS.V -60.00% -35.75%
534 @PotatoMan UGE.V -17.16% SLHG.V -81.03% GRB.V -9.09% -35.76%
535 @MBR2018 RSLV.V -48.00% FF.TO -35.48% SPA.V -23.81% -35.76%
536 @IRBE32 GXU.V -52.63% FSY.TO -44.44% URE.TO -10.29% -35.79%
537 @spelled ARU.V -66.38% GOT.V 9.00% LKY.V -50.00% -35.79%
538 @Millennial_Miner ERTH.CN -31.58% ACT.CN 7.06% KNR.NE -82.86% -35.79%
539 @radarradar GAL.V -2.00% SIC.V -19.44% RGLD.CN -86.00% -35.81%
540 @Whyyes SOI.V 0.00% CHAL.CN -37.50% ROX.V -70.00% -35.83%
541 @Justinpaul IZO.CN -24.73% KNR.NE -82.86% IHC.V 0.00% -35.87%
542 @goalkeeper1 PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% KRR.TO 9.15% -35.93%
543 @Fanatic HIGH.V -46.09% AMX.V -41.78% SOP-H.V -20.00% -35.96%
544 @Mimibegalo NBVA.V -15.42% OYL.V -33.85% GASX.V -58.87% -36.05%
545 @redEyeGuy DAN.V -21.74% WIN.V -63.64% VPH.TO -22.97% -36.12%
546 @Oakaboo NANO.TO -21.79% CNC.V -44.74% MN.V -41.94% -36.16%
547 @CANplant CNC.V -44.74% NANO.TO -21.79% MN.V -41.94% -36.16%
548 @bcpl ALY.V -56.25% IOT.V -26.32% OTC.V -25.93% -36.16%
549 @SLRCawaja ABXX.NE -28.57% HI.V -41.67% QST.V -38.32% -36.19%
550 @gonefishin AMX.V -41.78% BYN.V 11.27% SMN.V -78.12% -36.21%
551 @SC_TOTHEMOON CYP.V -60.27% ETL.V -18.57% ATE.TO -29.85% -36.23%
552 @StarFire AAU.V -82.35% STRM.V -68.18% CFE.CN 41.82% -36.24%
553 @258Capital SWA.V -21.21% OIII.V -27.75% HSLV.CN -60.00% -36.32%
554 @AgeDoubleU PYR.TO -70.14% PTK.V -55.05% SALT.V 16.18% -36.34%
555 @premiervanagt SAO.V -45.45% BTT.V -63.64% OPHR.V 0.00% -36.36%
556 @Wildcat911 VIO.V -54.55% VG.V -64.81% AZT.V 10.20% -36.39%
557 @Zlatan CAPT.V -4.17% EVER.V -52.17% GSPR.V -52.94% -36.43%
558 @Snidely SAG.V -16.67% AMX.V -41.78% NFLD.CN -50.86% -36.44%
559 @CCS VPT.V -22.86% HPQ.V -46.81% BZ.V -39.71% -36.46%
560 @Groot NBVA.V -15.42% CMC.V -62.50% ERTH.CN -31.58% -36.50%
561 @Twoforpriceof1 DCM.TO 12.40% EGLX.TO -80.32% GMNG.CN -41.67% -36.53%
562 @Deej EMO.V -78.64% UCU.V -8.11% VPT.V -22.86% -36.54%
563 @Peterthegreek GOG.V 0.00% KUYA.CN -59.89% RJX-A.V -50.00% -36.63%
564 @CWit GXU.V -52.63% LAM.TO -38.16% GLO.TO -19.12% -36.64%
565 @designer GIS.V -10.00% HMLO.V -50.00% DMR.V -50.00% -36.67%
566 @Hussein TO.CN -8.33% GSP.V -57.58% FSY.TO -44.44% -36.78%
567 @AldenTyrell GFP.TO -17.30% VZZ.V -41.94% CAD.V -51.15% -36.79%
568 @Fannypack NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% TNY.CN -63.16% -36.81%
569 @JP9 IRV.CN -28.46% ETU.V -78.38% LIO.V -3.88% -36.91%
570 @HOUNDOG NOW.V -55.12% SYH.V -30.19% LITH.V -25.64% -36.98%
571 @BlowinHighDough GLDN.V -54.55% CAD.V -51.15% YORK.V -5.36% -37.02%
572 @seekitstakeit RVR.CN -37.50% VCT.V -50.00% NHHH.V -23.68% -37.06%
573 @JaceStryker ELO.V -2.02% VG.V -64.81% FSY.TO -44.44% -37.09%
574 @Bart6 PTU.V -40.00% AEC.V -45.45% MGA.TO -25.93% -37.13%
575 @MadMMcAvoy CAPT.V -4.17% MSP.V -50.00% OCO.V -57.28% -37.15%
576 @Jukebox HELI.V -16.98% SPMT.CN -67.86% AAZ.V -26.67% -37.17%
577 @pirate CKG.V -37.21% DSV.V -34.76% BCM.V -39.68% -37.22%
578 @Iluvblozf GEM.V -71.43% PAT.TO 28.21% MRS.V -68.52% -37.25%
579 @longputt PTU.V -40.00% CUR.V -45.08% AAZ.V -26.67% -37.25%
580 @Rigpig19 GRAT.V -78.72% CPG.TO 36.44% CYL.V -69.57% -37.28%
581 @BottomLine DYA.TO -21.74% ADK.V -20.00% PYR.TO -70.14% -37.29%
582 @Startthebidding GGI.V -19.23% MTS.V -59.32% PDM.V -33.33% -37.30%
583 @Corsek FANS.TO -85.23% IPO.TO 36.49% NUR.CN -63.45% -37.40%
584 @metcalfed DMX.V -68.00% MAI.V -20.00% GENM.TO -24.27% -37.42%
585 @WisGuy1 IRV.CN -28.46% LIO.V -3.88% NVO.TO -80.34% -37.56%
586 @Aaron AFM.V -7.45% TLO.TO -15.25% HIH.V -90.00% -37.57%
587 @EagleEye ZNX.V -41.67% BAT.V -71.43% GOG.V 0.00% -37.70%
588 @Vaugolor KRR.TO 9.15% GMG.V -58.78% WIN.V -63.64% -37.75%
589 @maguado18 CBLU.V -78.46% ATE.TO -29.85% CHR.TO -5.26% -37.86%
590 @null NANO.TO -21.79% LAC.TO -34.57% OCO.V -57.28% -37.88%
591 @ashy2classy NFG.V -39.38% SIC.V -19.44% CCM.TO -55.00% -37.94%
592 @grayoldtree FVL.TO 9.52% ESX.V -81.25% GLD.V -42.11% -37.94%
593 @Lordtunderin BAY.V -66.67% NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% -37.98%
594 @Antonello QCCU.V -52.86% GLDC.V -59.09% GAL.V -2.00% -37.98%
595 @python LUX.CN -43.75% IPG.V -28.57% AMR.V -41.67% -38.00%
596 @MeppsSpinner ERTH.CN -31.58% CMC.V -62.50% WATR.V -20.00% -38.03%
597 @ced3096 TAAT.CN -87.79% AMX.V -41.78% GBRR.V 15.08% -38.16%
598 @MiracleMax KNR.NE -82.86% IPA.V -7.01% IZO.CN -24.73% -38.20%
599 @cmort19 AUMN.TO -19.57% FMC.V -44.44% AUMB.V -50.77% -38.26%
600 @Sicario OPV.V -62.89% XYZ.V -72.73% GRIN.CN 20.83% -38.26%
601 @templetristan ACT.CN 7.06% CVX.V -33.33% PKK.CN -88.55% -38.28%
602 @honkytonkgirl MTH.V -65.00% DMR.V -50.00% OPHR.V 0.00% -38.33%
603 @Goldfinger BTT.V -63.64% EDG.V 12.12% TRYP.CN -63.64% -38.38%
604 @Bergo98 VPT.V -22.86% LITH.V -25.64% BAY.V -66.67% -38.39%
605 @pierce NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% NUMI.TO -68.10% -38.46%
606 @PhoenixRichmond LUC.TO -16.67% LR.V -32.56% ARU.V -66.38% -38.53%
607 @Nekton SOP-H.V -20.00% BNXA.V -64.24% ERTH.CN -31.58% -38.61%
608 @Datawork GRAT.V -78.72% BAC.CN -53.33% SALT.V 16.18% -38.62%
609 @Namazon MGA.TO -25.93% FT.TO -50.00% AZR.V -40.00% -38.64%
610 @IronMan07 ETR.CN -42.31% NFLD.CN -50.86% VPT.V -22.86% -38.68%
611 @Born PAID.CN -68.49% RHT.V -54.63% ACT.CN 7.06% -38.69%
612 @Watchful EMO.V -78.64% OYL.V -33.85% LIO.V -3.88% -38.79%
613 @guydel SIC.V -19.44% BEX.V -28.57% TRU.V -68.42% -38.81%
614 @chips REG.V 1.85% SMN.V -78.12% PGZ.V -40.26% -38.84%
615 @Nilla GRAT.V -78.72% IZO.CN -24.73% SOMA.V -13.16% -38.87%
616 @Isonit RECO.V -79.03% VET.TO 45.27% KNR.NE -82.86% -38.88%
617 @shebacill HEAT.CN -45.95% DSV.V -34.76% URC.V -36.00% -38.90%
618 @ridgeball QNI.CN -17.78% TBK.V -52.63% NBM.V -46.34% -38.92%
619 @shakeypremis TAL.V 55.81% ATLY.V -87.75% NETZ.NE -84.92% -38.95%
620 @DPA EMPR.V 31.15% CYP.V -60.27% ATLY.V -87.75% -38.96%
621 @MiningRocketship CBR.V -67.86% CAD.V -51.15% REG.V 1.85% -39.05%
622 @tree16 WHY.V -40.30% SNV.V -60.00% HELI.V -16.98% -39.09%
623 @Blairkiel ELO.V -2.02% ESK.V -60.28% JUGR.V -55.00% -39.10%
624 @kooteh19 FOBI.V -80.63% ALTA.V 36.36% WEED.TO -73.16% -39.14%
625 @Hiya6964 LITH.V -25.64% SLG.V -21.05% VMC.V -70.79% -39.16%
626 @tothestars GBMC.CN -64.29% CYP.V -60.27% ACT.CN 7.06% -39.16%
627 @GoldenSwede SGZ.V -80.00% DOS.V 0.00% PEX.V -37.50% -39.17%
628 @Toope HSTR.V -68.42% ALDE.V -3.70% ENDR.V -45.45% -39.19%
629 @fireman221 APP.CN -63.64% WWT.V -57.81% REVO.V 3.85% -39.20%
630 @Fedup BLO.CN -39.81% ASM.TO -15.60% SLVR.V -62.33% -39.25%
631 @seveneyes AIR.V -42.22% EXRO.TO -28.81% HPQ.V -46.81% -39.28%
632 @Musgrove OPHR.V 0.00% CBR.V -67.86% DMR.V -50.00% -39.29%
633 @canmex MAI.V -20.00% MNO.TO -71.43% ISO.V -26.52% -39.31%
634 @shakygrifter BAY.V -66.67% MUR.V -13.79% PEX.V -37.50% -39.32%
635 @Duedilligence GRAT.V -78.72% SX.CN -59.57% CC.CN 20.00% -39.43%
636 @Oldiebutgoldie BHT.V -6.67% BHS.V -60.00% API.CN -51.64% -39.44%
637 @bilosellhi GRAT.V -78.72% NAN.V 31.82% GEM.V -71.43% -39.44%
638 @Tiritakid GLDC.V -59.09% ORE.TO 10.53% ROX.V -70.00% -39.52%
639 @Wvfc2017 NBVA.V -15.42% EGLX.TO -80.32% VPT.V -22.86% -39.53%
640 @JaysFan IOT.V -26.32% SLZ.CN -29.17% NUR.CN -63.45% -39.64%
641 @Maxhuntly IPT.V -25.53% FR.TO -19.72% ETI.CN -74.14% -39.80%
642 @m318 NAR.V -55.56% WHN.V -22.34% CUSN.V -41.51% -39.80%
643 @Tyken LEXI.V -33.33% SIG.CN -33.33% QCCU.V -52.86% -39.84%
644 @UberTrades NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% UNV.V -72.73% -40.00%
645 @alover29 PYR.TO -70.14% ATE.TO -29.85% ADK.V -20.00% -40.00%
646 @dixiecreek NXS.V -80.00% PEMC.V -60.00% XTT.V 20.00% -40.00%
647 @Scoop61 GOT.V 9.00% MTS.V -59.32% ADD.V -70.00% -40.11%
648 @MntGoatMatt NXLV.V -31.82% LTE.V -52.17% FRSH.CN -36.36% -40.12%
649 @MichaelUK K.TO -23.76% VZLA.V -48.68% RSLV.V -48.00% -40.14%
650 @Legion_of_Doom NCU.TO -60.27% K.TO -23.76% PRB.V -36.50% -40.18%
651 @Guennrich LIO.V -3.88% IRV.CN -28.46% TV.TO -88.22% -40.19%
652 @nitrodouglas VPT.V -22.86% SBM.V -34.29% NUR.CN -63.45% -40.20%
653 @Tran NBVA.V -15.42% MPM.V -71.43% OYL.V -33.85% -40.23%
654 @Bottles TG.V -37.50% SIG.CN -33.33% DMR.V -50.00% -40.28%
655 @Lemmingfinder AMX.V -41.78% RBX.V -12.50% TRE.V -66.67% -40.32%
656 @CDNResourceInvestor EMO.V -78.64% GQC.V 7.69% SAU.TO -50.00% -40.32%
657 @Kontext FVL.TO 9.52% TRE.V -66.67% SURG.V -63.89% -40.34%
658 @laurentf QCCU.V -52.86% RVG.V -1.54% POND.V -66.67% -40.35%
659 @Marksteel OPHR.V 0.00% DMR.V -50.00% EGR.V -71.11% -40.37%
660 @Markus OPHR.V 0.00% DMR.V -50.00% EDDY.V -71.43% -40.48%
661 @wolfster BWCG.V -62.12% OYL.V -33.85% IPT.V -25.53% -40.50%
662 @budrick MAX.V -4.00% QNC.V -47.06% FDM.CN -70.59% -40.55%
663 @armchair3 LAB.V -67.03% GOT.V 9.00% BTT.V -63.64% -40.56%
664 @CautiousNow REG.V 1.85% PGZ.V -40.26% NRN.V -83.33% -40.58%
665 @NolanPeterson WCU.V -76.06% WML.V 24.32% PYR.TO -70.14% -40.63%
666 @Ovayuk WCU.V -76.06% PYR.TO -70.14% WML.V 24.32% -40.63%
667 @Bmac HEAT.CN -45.95% GSI.V -46.00% GBLT.V -30.00% -40.65%
668 @Angel334 VPT.V -22.86% SBM.V -34.29% VG.V -64.81% -40.65%
669 @MtlBiz PPP.V -86.11% RGLD.CN -86.00% CMB.V 50.00% -40.70%
670 @Projection GGI.V -19.23% MMG.V -53.06% PUMA.V -50.00% -40.76%
671 @Taxslave AMY.V -49.09% BHT.V -6.67% GGG.V -66.67% -40.81%
672 @Sprinklers WATR.V -20.00% NCI.V -40.00% QYOU.V -62.50% -40.83%
673 @Brig VPH.TO -22.97% EXRO.TO -28.81% VMC.V -70.79% -40.86%
674 @lambretta NANO.TO -21.79% GEL.V -51.72% AMY.V -49.09% -40.87%
675 @Krisbycream VXTR.V -78.51% CHGX.CN -21.21% VPH.TO -22.97% -40.90%
676 @Generalist API.CN -51.64% SKRR.V -73.68% UEX.TO 2.56% -40.92%
677 @strange.currencies KNR.NE -82.86% MXG.TO -17.48% CWL.TO -22.50% -40.95%
678 @Ahgalaga HEAT.CN -45.95% NOW.V -55.12% NANO.TO -21.79% -40.95%
679 @MoreTorque GMG.V -58.78% TLT.V -15.79% GG.V -48.33% -40.97%
680 @Ken_ KASH.CN -47.92% BTT.V -63.64% PHNM.V -11.36% -40.97%
681 @Oops GL.CN -85.00% AAN.V 14.71% TBK.V -52.63% -40.98%
682 @YMCMB CAD.V -51.15% GIII.V -56.50% NBVA.V -15.42% -41.02%
683 @Heond APP.CN -63.64% REVO.V 3.85% NUR.CN -63.45% -41.08%
684 @fourbagger XIM.V -31.43% GR.V -80.00% ALM.V -12.00% -41.14%
685 @capobvime EMM.V -58.82% APLI.TO -60.87% MAX.V -4.00% -41.23%
686 @o3 CS.TO -11.31% CMMC.TO -50.43% SLS.TO -62.01% -41.25%
687 @2pac SURG.V -63.89% MUR.V -13.79% RUG.V -46.15% -41.28%
688 @GoldMonkey PKK.CN -88.55% ABXX.NE -28.57% IPA.V -7.01% -41.38%
689 @Asheville GUG.V -38.46% SKP.V -35.71% RJX-A.V -50.00% -41.39%
690 @Oban19 QNC.V -47.06% HEAT.CN -45.95% LFST.V -31.25% -41.42%
691 @Imbrokenow2 MSCL.V -77.78% FL.V -0.96% HEAT.CN -45.95% -41.56%
692 @WildeDisciple REVO.V 3.85% DM.V -50.00% SZLS.TO -78.57% -41.58%
693 @TonyTwoShoes THRM.V -86.21% VPH.TO -22.97% TLT.V -15.79% -41.66%
694 @SmallCapManiac TFPM.TO 19.88% SPOT.V -76.63% TRU.V -68.42% -41.72%
695 @Booth NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% STHZ.CN -78.26% -41.84%
696 @resourceseeker AVL.TO 0.00% NRN.V -83.33% ETR.CN -42.31% -41.88%
697 @peleewhynot6 AU.V -53.85% FFOX.V -71.88% ITKO.CN 0.00% -41.91%
698 @Ernicommonsense VG.V -64.81% GAL.V -2.00% GLDC.V -59.09% -41.97%
699 @Tryingtoretire NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% GRAT.V -78.72% -42.00%
700 @Bathirl GRAT.V -78.72% SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% -42.00%
701 @Nemesis VPT.V -22.86% PUMA.V -50.00% BAC.CN -53.33% -42.06%
702 @Sum124C IVN.TO 3.88% MSCL.V -77.78% PGE.V -52.38% -42.09%
703 @Bob123 APC.V -77.78% VPT.V -22.86% LITH.V -25.64% -42.09%
704 @Goose99 CCW.V -52.94% HODL.CN -62.16% PHNM.V -11.36% -42.16%
705 @Goinforbroke KASH.CN -47.92% NUR.CN -63.45% NBVA.V -15.42% -42.26%
706 @gustking APC.V -77.78% PWR.CN -40.00% GRB.V -9.09% -42.29%
707 @Prospector78 KFR.V -55.00% KLD.V -3.70% STRM.V -68.18% -42.30%
708 @Kryss MEK.V -78.95% SIC.V -19.44% GFG.V -28.57% -42.32%
709 @Triplethreat CJET.NE -45.00% JET.NE -24.44% GSP.V -57.58% -42.34%
710 @Whaler83 KNR.NE -82.86% QTRH.TO -41.48% BTO.TO -3.02% -42.46%
711 @DWLindsay GMR.CN -10.71% NAR.V -55.56% AUGC.V -61.11% -42.46%
712 @moredd SIG.CN -33.33% RLYG.V -48.65% ENDR.V -45.45% -42.48%
713 @moneymaker78 NGE.V -90.91% VGD.V 22.22% GASX.V -58.87% -42.52%
714 @drilltracker REG.V 1.85% IZN.V -57.14% AKMY.V -72.31% -42.53%
715 @Moose_pasture QCCU.V -52.86% DSV.V -34.76% AIS.V -40.00% -42.54%
716 @Bowline NAR.V -55.56% BYN.V 11.27% NRN.V -83.33% -42.54%
717 @Savage31 VSBY.CN -84.78% VPT.V -22.86% ADK.V -20.00% -42.55%
718 @Opus185 VPH.TO -22.97% VPT.V -22.86% PKG.CN -81.82% -42.55%
719 @SStew KASH.CN -47.92% HEAT.CN -45.95% OYL.V -33.85% -42.57%
720 @flyifish ENDR.V -45.45% RG.V -40.00% ETR.CN -42.31% -42.59%
721 @bullrunn XLY.TO -89.74% WHN.V -22.34% TLT.V -15.79% -42.62%
722 @Jagr PYR.TO -70.14% WHN.V -22.34% FF.TO -35.48% -42.66%
723 @firemagi PLY.V -50.00% SIC.V -19.44% SVA.TO -58.64% -42.69%
724 @Trakleofcheese NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% SONA.CN -80.95% -42.74%
725 @pymander ARU.V -66.38% BHT.V -6.67% SRL.V -55.17% -42.74%
726 @SquarePeg KNT.TO 7.88% MNO.TO -71.43% VG.V -64.81% -42.79%
727 @BaronIntel BCFN.CN -79.63% IPA.V -7.01% PLAN.V -41.77% -42.80%
728 @copi FVI.TO 2.83% ILI.V -42.86% PKK.CN -88.55% -42.86%
729 @mistertea DEFN.V -25.00% SKP.V -35.71% STS.V -68.12% -42.94%
730 @BKuehn AMX.V -41.78% CKG.V -37.21% GXS.V -50.00% -43.00%
731 @PZ MIN.TO -62.35% DSM.V -16.67% DMR.V -50.00% -43.01%
732 @minitat AMY.V -49.09% QCCU.V -52.86% PRG.V -27.27% -43.07%
733 @explosive SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% NZRE-H.V -82.05% -43.10%
734 @pipelines PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% MGRO.V -12.38% -43.11%
735 @honkhonk MUZU.CN -53.12% SX.CN -59.57% APX.V -16.67% -43.12%
736 @Greendream BIGG.CN -79.17% NGEN.V -41.39% JG.V -9.09% -43.22%
737 @Newfie36 HPQ.V -46.81% SIC.V -19.44% NUR.CN -63.45% -43.23%
738 @soccerslack BRC.V -50.53% KRR.TO 9.15% HUT.TO -88.40% -43.26%
739 @dirkdiggler DMR.V -50.00% RDG.V -33.78% NVX.V -46.15% -43.31%
740 @bertram SGZ.V -80.00% CC.CN 20.00% ADD.V -70.00% -43.33%
741 @KraftDinner PRS.V -40.00% TNR.V -20.00% VBN.CN -70.00% -43.33%
742 @smilley69 GLDN.V -54.55% SIC.V -19.44% WM.TO -56.10% -43.36%
743 @elijah94 HEAT.CN -45.95% TNY.CN -63.16% CHGX.CN -21.21% -43.44%
744 @Chadwck EGT.V -50.98% GMA.V -57.63% NANO.TO -21.79% -43.47%
745 @crustydragon NBVA.V -15.42% HLTH.CN -92.31% VPT.V -22.86% -43.53%
746 @Dirtfarmer VZLA.V -48.68% JAX.V -20.00% HODL.CN -62.16% -43.61%
747 @Laser17 SCRN.CN -94.00% VPT.V -22.86% WSP.TO -14.16% -43.67%
748 @SuckerFish OILS.CN -75.00% IPA.V -7.01% AMY.V -49.09% -43.70%
749 @VinnyG ATW.V -50.00% SPN.V -58.33% VPT.V -22.86% -43.73%
750 @Bullish99 UI.V -71.79% MBX.TO -51.19% COV.V -8.24% -43.74%
751 @jnbarbu EFL.TO 8.70% HUT.TO -88.40% OGI.TO -51.54% -43.75%
752 @Lettertfsa FFF.CN -60.00% GXE.TO 21.51% PDFI.CN -92.86% -43.78%
753 @arvanlaar VG.V -64.81% MEK.V -78.95% XOP.CN 12.28% -43.83%
754 @investorGator AUMB.V -50.77% KRN.TO -47.62% CVX.V -33.33% -43.91%
755 @Zeke FUEL.CN -92.24% REVO.V 3.85% VLI.V -43.48% -43.96%
756 @tjonesthj PGE.V -52.38% CNC.V -44.74% DSV.V -34.76% -43.96%
757 @billyboy ESK.V -60.28% SALT.V 16.18% TAAT.CN -87.79% -43.96%
758 @Tbonesteak NUR.CN -63.45% VSBY.CN -84.78% SALT.V 16.18% -44.02%
759 @Banderas1976 VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% HEAT.CN -45.95% -44.08%
760 @itsjoylynn HEAT.CN -45.95% VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% -44.08%
761 @Goldenhorseshoe SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% FANS.TO -85.23% -44.16%
762 @Denhenry CYP.V -60.27% CRUZ.CN -71.43% FL.V -0.96% -44.22%
763 @grip BLLG.CN -32.47% IRV.CN -28.46% FFOX.V -71.88% -44.27%
764 @Cenaxx AN.V 14.29% ELBM.V -60.94% THRM.V -86.21% -44.29%
765 @mcquarrieguy BTT.V -63.64% SIC.V -19.44% NOB.V -50.00% -44.36%
766 @Leona DNT.TO -33.33% XGC.V -20.00% TOH.V -80.11% -44.48%
767 @BrianEarlSpilner EMO.V -78.64% RFR.CN -62.50% GQC.V 7.69% -44.48%
768 @Getoldbuystocks VXTR.V -78.51% BNXA.V -64.24% KRR.TO 9.15% -44.53%
769 @Dog_dayz FIND.V -51.18% CAKE.CN -65.79% DSM.V -16.67% -44.54%
770 @doemi GRAT.V -78.72% REVO.V 3.85% EMM.V -58.82% -44.57%
771 @flashbang45 AIS.V -40.00% DMR.V -50.00% XND.V -43.75% -44.58%
772 @JohnnyBGoode MDL.V -15.38% SMN.V -78.12% PGZ.V -40.26% -44.59%
773 @crippychmkn GRIN.CN 20.83% EPW.CN -91.18% NUR.CN -63.45% -44.60%
774 @MurkyWaters TLT.V -15.79% NUR.CN -63.45% RHT.V -54.63% -44.62%
775 @hitmaxx WM.TO -56.10% SIC.V -19.44% NEWO.V -58.33% -44.63%
776 @basiceconomics SRI.V -14.29% HEAT.CN -45.95% VALU.CN -73.71% -44.65%
777 @meatcleaver DYA.TO -21.74% PHRX.CN -70.00% MRBL.CN -42.31% -44.68%
778 @cinqueport MRS.V -68.52% AWE.V -12.50% MMS.V -53.12% -44.71%
779 @Clem BAY.V -66.67% CUSN.V -41.51% FDY.TO -26.03% -44.73%
780 @cannonball API.CN -51.64% LAM.TO -38.16% FSY.TO -44.44% -44.75%
781 @chatyak CYP.V -60.27% CAD.V -51.15% VPT.V -22.86% -44.76%
782 @b.o.o.m MAPS.V -53.06% XRTX.V -58.52% VPT.V -22.86% -44.81%
783 @Bleu MAI.V -20.00% STS.V -68.12% NBM.V -46.34% -44.82%
784 @Postman ILI.V -42.86% API.CN -51.64% RG.V -40.00% -44.83%
785 @Fuzzy NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% GLL.CN -87.23% -44.83%
786 @stockcar NUR.CN -63.45% MARV.V 20.00% EPW.CN -91.18% -44.87%
787 @Mini SALT.V 16.18% GMG.V -58.78% HLTH.CN -92.31% -44.97%
788 @Logistical GRAT.V -78.72% MN.V -41.94% SRI.V -14.29% -44.98%
789 @Jjwicked SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% TAAT.CN -87.79% -45.02%
790 @UpSchittzCreek VMC.V -70.79% IPA.V -7.01% OCO.V -57.28% -45.02%
791 @tooearly ZEN.V -59.19% VPT.V -22.86% MMS.V -53.12% -45.06%
792 @millercpa GMG.V -58.78% ARCH.V -17.84% SVA.TO -58.64% -45.09%
793 @mbg CYP.V -60.27% ICM.V -61.90% ALLI.NE -13.11% -45.10%
794 @jmm NWST.V -73.75% GQC.V 7.69% TSD.V -69.23% -45.10%
795 @AZAH197 YOUR.CN -55.26% NUR.CN -63.45% YFI.V -16.67% -45.13%
796 @Njhutch MIR.V -60.00% MUR.V -13.79% TAIG.TO -61.78% -45.19%
797 @Swngtrdr NBVA.V -15.42% OGO.V -41.67% VXTR.V -78.51% -45.20%
798 @RealMoney NFG.V -39.38% NKG.V -11.11% ESNR.CN -85.33% -45.27%
799 @Upticks ZEN.V -59.19% PMN.TO -27.38% YES.V -49.33% -45.30%
800 @DeeJayEl AUAG.CN -66.67% AMPD.CN -76.40% ACT.CN 7.06% -45.34%
801 @Mattstaff NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% MEDV.NE -88.75% -45.34%
802 @nameless GGI.V -19.23% AZM.V -57.58% MTS.V -59.32% -45.38%
803 @BigV ABXX.NE -28.57% IZO.CN -24.73% KNR.NE -82.86% -45.39%
804 @Lyra IZN.V -57.14% BRC.V -50.53% IPG.V -28.57% -45.41%
805 @DanDan SVA.TO -58.64% CAD.V -51.15% ISO.V -26.52% -45.43%
806 @Number1Lithium CYP.V -60.27% HM.CN -85.00% VUL.V 8.82% -45.48%
807 @rugitola BCU.V -23.53% AMY.V -49.09% SURG.V -63.89% -45.50%
808 @Blunt GMG.V -58.78% ACT.CN 7.06% NETZ.NE -84.92% -45.55%
809 @Diggingnorway AMX.V -41.78% PEX.V -37.50% AZM.V -57.58% -45.62%
810 @vikinginvest BNCH.V -64.09% KDK.V -16.42% TAU.V -56.48% -45.66%
811 @Maillman PYR.TO -70.14% BEW.V -14.81% LTE.V -52.17% -45.71%
812 @TheCriticalMind BYN.V 11.27% GASX.V -58.87% NBLC.V -89.61% -45.74%
813 @Onepoint61803 SIC.V -19.44% LAB.V -67.03% NFLD.CN -50.86% -45.78%
814 @beachmaster SX.CN -59.57% NSC.V -60.00% QNI.CN -17.78% -45.78%
815 @0525capital MARI.TO -14.36% TMQ.TO -65.57% NOM.CN -57.50% -45.81%
816 @QuestionGuy INEO.V -61.02% SPOT.V -76.63% NERD.CN 0.00% -45.88%
817 @ShadyTree SALT.V 16.18% SURG.V -63.89% DSLV.V -90.00% -45.90%
818 @fordf150 SBM.V -34.29% SPN.V -58.33% BCT.TO -45.12% -45.91%
819 @JoshCrumb CBIT.V -92.16% XAU.TO -17.16% ABXX.NE -28.57% -45.96%
820 @siggy GMG.V -58.78% ACT.CN 7.06% THRM.V -86.21% -45.98%
821 @Riggs14 SALT.V 16.18% GMG.V -58.78% COIN.NE -95.35% -45.98%
822 @Kinase DEFI.NE -95.30% SU.TO 32.15% CRVC.CN -75.00% -46.05%
823 @Breaker MRS.V -68.52% TSF.CN -86.00% SALT.V 16.18% -46.11%
824 @Hockey AUU.V -50.00% CCW.V -52.94% FF.TO -35.48% -46.14%
825 @white_wulff SEV.V -82.72% SEB.V -22.73% VBNK.TO -33.00% -46.15%
826 @MSC219 NBVA.V -15.42% WIN.V -63.64% SX.CN -59.57% -46.21%
827 @PennyCash CYM.V -43.38% NXS.V -80.00% SEI.V -15.38% -46.26%
828 @gmat10 GMA.V -57.63% KASH.CN -47.92% SIG.CN -33.33% -46.29%
829 @PecanSandy04 PBX.V -92.86% REVO.V 3.85% MSP.V -50.00% -46.34%
830 @RedDragon BTT.V -63.64% LBC.V -71.30% CAPT.V -4.17% -46.37%
831 @MedRareBeef GRAT.V -78.72% NAN.V 31.82% HLTH.CN -92.31% -46.40%
832 @Findingmoney MGRO.V -12.38% SONA.CN -80.95% HEAT.CN -45.95% -46.42%
833 @rtlc427480 HPQ.V -46.81% PYR.TO -70.14% WHN.V -22.34% -46.43%
834 @interloper RECO.V -79.03% SEI.V -15.38% CUR.V -45.08% -46.50%
835 @Draino BAC.CN -53.33% CMC.V -62.50% NHHH.V -23.68% -46.51%
836 @Stockmeat SIC.V -19.44% NHK.TO -55.56% HITI.V -64.58% -46.53%
837 @cool VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% BAC.CN -53.33% -46.55%
838 @Deadbeat BYN.V 11.27% EDGM.CN -87.50% GSHR.V -63.43% -46.56%
839 @danus CYP.V -60.27% ETL.V -18.57% ELBM.V -60.94% -46.59%
840 @petelazier GENM.TO -24.27% GRA.TO -60.18% NAR.V -55.56% -46.67%
841 @schischi AIS.V -40.00% COCO.V -65.38% DSV.V -34.76% -46.72%
842 @Toddler2276 IPA.V -7.01% BAC.CN -53.33% ID.V -80.00% -46.78%
843 @CycleVangelist MAI.V -20.00% RIO.V -68.25% ECR.V -52.38% -46.88%
844 @Thrive XIM.V -31.43% MMS.V -53.12% WM.TO -56.10% -46.88%
845 @bobm CHAL.CN -37.50% QNC.V -47.06% WM.TO -56.10% -46.89%
846 @Jon_Benet EMN.V -40.00% MN.V -41.94% EMM.V -58.82% -46.92%
847 @bigshooter MRS.V -68.52% HEAT.CN -45.95% IOT.V -26.32% -46.93%
848 @Stretch ABXX.NE -28.57% FOBI.V -80.63% ERTH.CN -31.58% -46.93%
849 @Rdee WM.TO -56.10% DMR.V -50.00% DSV.V -34.76% -46.95%
850 @BillionaireBob VPH.TO -22.97% BCFN.CN -79.63% QST.V -38.32% -46.98%
851 @SingularityCan BAC.CN -53.33% HEAT.CN -45.95% PLAN.V -41.77% -47.02%
852 @Moola GUG.V -38.46% BCFN.CN -79.63% VPH.TO -22.97% -47.02%
853 @medvic1 LUX.CN -43.75% BHT.V -6.67% BLOX.CN -90.71% -47.04%
854 @Benal SX.CN -59.57% PUMA.V -50.00% ERTH.CN -31.58% -47.05%
855 @BCONTVentures PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% GENM.TO -24.27% -47.08%
856 @Bigshoots WIN.V -63.64% FL.V -0.96% SPOT.V -76.63% -47.08%
857 @Shnicky NUR.CN -63.45% SALT.V 16.18% SCRN.CN -94.00% -47.09%
858 @bipin CAT.CN -60.00% BRAU.V -75.00% CGP.V -6.30% -47.10%
859 @thewealthylion SVA.TO -58.64% YES.V -49.33% FOXG.V -33.33% -47.10%
860 @massawippi PRG.V -27.27% TAU.V -56.48% AZM.V -57.58% -47.11%
861 @yogigeo NBVA.V -15.42% STS.V -68.12% WWT.V -57.81% -47.12%
862 @Chase AVX.V -77.78% BTT.V -63.64% OPHR.V 0.00% -47.14%
863 @Goldberg NBM.V -46.34% PEX.V -37.50% AZM.V -57.58% -47.14%
864 @curtoky FOBI.V -80.63% NBVA.V -15.42% SAO.V -45.45% -47.17%
865 @TSR007 SSL.TO -8.25% MGM.V -53.33% MOS.V -80.00% -47.19%
866 @jru BLR.CN -73.64% INEO.V -61.02% IPA.V -7.01% -47.22%
867 @prudent_investor ADZ.V 30.00% NRN.V -83.33% HUT.TO -88.40% -47.24%
868 @Gooler NUR.CN -63.45% BAC.CN -53.33% TTX.CN -25.00% -47.26%
869 @Stockingup ATE.TO -29.85% CANN.CN -61.54% DRDR.TO -50.41% -47.27%
870 @LOLOLO NCU.TO -60.27% SIC.V -19.44% BWCG.V -62.12% -47.28%
871 @boltup CMC.V -62.50% GSP.V -57.58% NANO.TO -21.79% -47.29%
872 @colt13 NANO.TO -21.79% NSCI.V -49.31% AQS.V -70.83% -47.31%
873 @ramblin_man LAB.V -67.03% BYN.V 11.27% THRM.V -86.21% -47.32%
874 @MarcusLapuce HEO.TO -1.91% MRS.V -68.52% VLNS.TO -71.56% -47.33%
875 @viperman LAM.TO -38.16% ASM.TO -15.60% HUT.TO -88.40% -47.38%
876 @chuck AIS.V -40.00% DB.V -28.57% BLR.CN -73.64% -47.40%
877 @Munnny WM.TO -56.10% NSG.CN -51.43% DSV.V -34.76% -47.43%
878 @Kaname UI.V -71.79% TXP.TO -42.50% SSA.V -28.00% -47.43%
879 @MorningWood VUL.V 8.82% BOLT.CN -81.82% TRUL.CN -69.46% -47.48%
880 @calgarylady SOIL.V -35.62% MTH.V -65.00% RHC.V -41.84% -47.48%
881 @LouieDePalma ELO.V -2.02% ESK.V -60.28% NVO.TO -80.34% -47.55%
882 @NWGold PGM.V -97.83% WM.TO -56.10% BYN.V 11.27% -47.55%
883 @sunofabeach YORK.V -5.36% GLDS.CN -50.00% NEWD.CN -87.32% -47.56%
884 @1964TTTAAChangin ZEN.V -59.19% IZO.CN -24.73% GMG.V -58.78% -47.57%
885 @Wolclaim LIO.V -3.88% LAB.V -67.03% FFOX.V -71.88% -47.60%
886 @Yoshisteadiop VXTR.V -78.51% OCO.V -57.28% IPA.V -7.01% -47.60%
887 @Josephnr HITI.V -64.58% SIC.V -19.44% GMG.V -58.78% -47.60%
888 @Magonista ABRA.V -10.26% CBIT.V -92.16% LIS.V -40.48% -47.63%
889 @NanoTech19 ZEN.V -59.19% VPT.V -22.86% ELBM.V -60.94% -47.66%
890 @jpc TAJ.V -33.33% TR.V -61.54% FTEL.CN -48.15% -47.67%
891 @BigRig_Trader IPA.V -7.01% NOW.V -55.12% SLHG.V -81.03% -47.72%
892 @Tradinguru EXRO.TO -28.81% VST.CN -67.65% HPQ.V -46.81% -47.76%
893 @lighterthan ERTH.CN -31.58% LUX.CN -43.75% NUMI.TO -68.10% -47.81%
894 @Mole101 THRM.V -86.21% ATE.TO -29.85% PMN.TO -27.38% -47.81%
895 @hydrogeologist B.V -60.87% WUC.CN -37.23% AEC.V -45.45% -47.85%
896 @expedite ILI.V -42.86% CCW.V -52.94% AGN.CN -47.80% -47.87%
897 @settogo ZEN.V -59.19% VRR.V -71.95% TK.V -12.50% -47.88%
898 @staysolvent BRC.V -50.53% WHN.V -22.34% ETHH.TO -70.79% -47.89%
899 @JT VZLA.V -48.68% IPT.V -25.53% SGI.V -69.48% -47.90%
900 @LegitStockTalk KNR.NE -82.86% UPI.V -53.85% IPA.V -7.01% -47.91%
901 @FINDemKEEPem REVO.V 3.85% POND.V -66.67% GPV.V -80.94% -47.92%
902 @TraderBear RGLD.CN -86.00% AVX.V -77.78% MARV.V 20.00% -47.93%
903 @Phil38 DMR.V -50.00% CBR.V -67.86% GSVR.V -26.00% -47.95%
904 @onthebay MMS.V -53.12% AT.TO -57.00% OYL.V -33.85% -47.99%
905 @IanF CYP.V -60.27% ICM.V -61.90% NANO.TO -21.79% -47.99%
906 @wmt NBVA.V -15.42% DMR.V -50.00% VERT.V -78.57% -48.00%
907 @KostolanysErbe GPO.CN -64.00% DMR.V -50.00% BRG.V -30.00% -48.00%
908 @pickingwinners ZOMD.V -65.69% SPN.V -58.33% MAI.V -20.00% -48.01%
909 @Dippy SEI.V -15.38% SIG.CN -33.33% COIN.NE -95.35% -48.02%
910 @covfefe NBY.V -47.83% LBC.V -71.30% WINS.V -25.00% -48.04%
911 @Jaws DMR.V -50.00% MTH.V -65.00% SLZ.CN -29.17% -48.06%
912 @d_kar_35 HLTH.CN -92.31% DMGI.V -84.15% SU.TO 32.15% -48.10%
913 @Stewaa12 PYR.TO -70.14% GASX.V -58.87% NBVA.V -15.42% -48.15%
914 @geneva GLD.V -42.11% SVA.TO -58.64% KNE.V -43.75% -48.16%
915 @LeafsFan ATW.V -50.00% GER.V -87.50% IPA.V -7.01% -48.17%
916 @Brockey APGO.V -76.06% HWX.TO 11.70% CRBK.V -80.26% -48.21%
917 @EliteAssets LBC.V -71.30% EU.V -37.62% SKP.V -35.71% -48.21%
918 @zebshleb NZRE-H.V -82.05% TLT.V -15.79% HPQ.V -46.81% -48.22%
919 @Mxpx80 NTAR.CN -40.91% OYL.V -33.85% ACU.V -70.00% -48.25%
920 @goldpan BTR.V -76.77% SGLD.TO -75.71% GQC.V 7.69% -48.26%
921 @Elmo NTAR.CN -40.91% CJET.NE -45.00% BEE.CN -58.93% -48.28%
922 @Gorux NANO.TO -21.79% PYR.TO -70.14% GSPR.V -52.94% -48.29%
923 @Radarone MRS.V -68.52% RHT.V -54.63% DYA.TO -21.74% -48.30%
924 @AtomicBear HEAT.CN -45.95% EXRO.TO -28.81% PYR.TO -70.14% -48.30%
925 @Yagermeister SALT.V 16.18% NUR.CN -63.45% WESA.CN -97.90% -48.39%
926 @goldrush44 TAU.V -56.48% PYR.TO -70.14% ETL.V -18.57% -48.40%
927 @Wisee SALT.V 16.18% EWG.CN -62.71% IDLE-X.CN -98.68% -48.40%
928 @Clark_Kent SVG.V -50.00% GSI.V -46.00% TUO.V -49.28% -48.43%
929 @bookley EXRO.TO -28.81% HEAT.CN -45.95% VMC.V -70.79% -48.52%
930 @wow1234 APP.CN -63.64% AMZN.NE -51.92% AAPL.NE -30.09% -48.55%
931 @Mr.B TRIP.CN -33.33% ATI.V -38.46% STND.V -73.91% -48.57%
932 @meatpuppet REVO.V 3.85% THRM.V -86.21% NUR.CN -63.45% -48.60%
933 @ITM GRAT.V -78.72% SATO.V -87.10% CC.CN 20.00% -48.61%
934 @BluenoseMiner24 BAC.CN -53.33% SIC.V -19.44% USGD.CN -73.13% -48.64%
935 @shun NUR.CN -63.45% ACT.CN 7.06% GMTN.TO -89.67% -48.69%
936 @I_M_Volatile BAC.CN -53.33% HEAT.CN -45.95% HPQ.V -46.81% -48.70%
937 @dillinger IP.CN -71.43% REVO.V 3.85% GRAT.V -78.72% -48.77%
938 @bullionaire AMM.TO -17.50% GPO.CN -64.00% VG.V -64.81% -48.77%
939 @ropetow NEPT.TO -89.18% BBM.CN -71.43% AN.V 14.29% -48.77%
940 @snootchiebootchies ZOMD.V -65.69% GRB.V -9.09% UI.V -71.79% -48.86%
941 @Westcoasterwalker SIG.CN -33.33% NGE.V -90.91% WHN.V -22.34% -48.86%
942 @gorun JQ.CN -82.35% CN.V -28.57% SKP.V -35.71% -48.88%
943 @The_Toob GLO.TO -19.12% VO.V -49.09% VXTR.V -78.51% -48.91%
944 @Basil.44 ESK.V -60.28% LAB.V -67.03% SIC.V -19.44% -48.92%
945 @Palmettominer IPG.V -28.57% NOCR.V -84.62% RDG.V -33.78% -48.99%
946 @Cjrubber WM.TO -56.10% AMY.V -49.09% RHC.V -41.84% -49.01%
947 @orotoro STU.V -45.31% CXB.TO -32.84% FSX.V -68.95% -49.03%
948 @Arty5 OYL.V -33.85% EMO.V -78.64% DSV.V -34.76% -49.08%
949 @Makingmyownretirement DAN.V -21.74% HPQ.V -46.81% GRAT.V -78.72% -49.09%
950 @tsxventurewatch MINE.V -55.56% HMAN.V -81.82% GIS.V -10.00% -49.12%
951 @TDGAFAU VPT.V -22.86% HEAT.CN -45.95% SZLS.TO -78.57% -49.12%
952 @ArkRunner GLO.TO -19.12% HEAT.CN -45.95% TVC.V -82.35% -49.14%
953 @Major_0210 NUR.CN -63.45% ACT.CN 7.06% EPW.CN -91.18% -49.19%
954 @eoline TLG.TO -36.00% QCCU.V -52.86% ORM.V -58.82% -49.23%
955 @skd MRS.V -68.52% NUR.CN -63.45% TLT.V -15.79% -49.25%
956 @Cross19 GMA.V -57.63% PYR.TO -70.14% MAI.V -20.00% -49.26%
957 @robZombie NANO.TO -21.79% MNOW.V -73.08% GSPR.V -52.94% -49.27%
958 @JamesKwantes GRA.TO -60.18% RDG.V -33.78% AU.V -53.85% -49.27%
959 @makingmoneynow ACT.CN 7.06% AMPD.CN -76.40% VXTR.V -78.51% -49.29%
960 @TomFord YFI.V -16.67% CRBK.V -80.26% EGT.V -50.98% -49.30%
961 @Wiseman EGT.V -50.98% MGRO.V -12.38% VSBY.CN -84.78% -49.38%
962 @CEASELESS VPT.V -22.86% BCFN.CN -79.63% HEAT.CN -45.95% -49.48%
963 @mezzfinook CNC.V -44.74% NOB.V -50.00% SHL.V -53.85% -49.53%
964 @Poseidon EMO.V -78.64% THRM.V -86.21% SALT.V 16.18% -49.55%
965 @Brecker VPT.V -22.86% CMC.V -62.50% NUR.CN -63.45% -49.60%
966 @Tminus1blkSwan NCU.TO -60.27% MAI.V -20.00% ITR.V -68.63% -49.64%
967 @ogopogo007 CTM.V -76.92% EOG.V -11.76% NCU.TO -60.27% -49.65%
968 @laporte PYR.TO -70.14% BRZ.V -10.94% CLC.CN -68.00% -49.69%
969 @Dave4x4 EOG.V -11.76% TXP.TO -42.50% AUN.V -94.87% -49.71%
970 @Kokan GG.V -48.33% RGX.V -55.56% STU.V -45.31% -49.73%
971 @wiser GAIA.CN -96.40% BLR.CN -73.64% GRIN.CN 20.83% -49.73%
972 @Gafanha1 HEAT.CN -45.95% TRIP.CN -33.33% GHG.CN -70.00% -49.76%
973 @Django_the_cat IPA.V -7.01% SLHG.V -81.03% GRN.TO -61.42% -49.82%
974 @PurpleKush EGT.V -50.98% MSP.V -50.00% EQX.TO -48.49% -49.82%
975 @Ekdubzz HEAT.CN -45.95% ART.V -22.73% XBC.TO -80.83% -49.83%
976 @cashbag2.0 PYR.TO -70.14% IZO.CN -24.73% RHT.V -54.63% -49.84%
977 @Pinecone AZM.V -57.58% CMMC.TO -50.43% AMX.V -41.78% -49.93%
978 @PapS88 ACT.CN 7.06% VERT.V -78.57% BTCW.V -78.38% -49.96%
979 @NPleazy ABXX.NE -28.57% QUIS.V -33.04% PKK.CN -88.55% -50.06%
980 @Accutip VSBY.CN -84.78% NBVA.V -15.42% DMR.V -50.00% -50.07%
981 @digdog MMS.V -53.12% MRS.V -68.52% NDM.TO -28.57% -50.07%
982 @Starchie HEAT.CN -45.95% KASH.CN -47.92% CGN.CN -56.36% -50.08%
983 @styz19 MSCL.V -77.78% HEAT.CN -45.95% AAZ.V -26.67% -50.13%
984 @TVC15 TUO.V -49.28% AWX.V -41.18% STA.V -60.00% -50.15%
985 @Jhound WM.TO -56.10% FF.TO -35.48% GRSL.V -58.93% -50.17%
986 @Yakpi_Gold USHA.V -20.63% SGZ.V -80.00% CMIL.V -50.00% -50.21%
987 @Pooshoes IRV.CN -28.46% KUYA.CN -59.89% MIN.TO -62.35% -50.23%
988 @jimbowie NVO.TO -80.34% GENM.TO -24.27% NBM.V -46.34% -50.32%
989 @Shoggy VSBY.CN -84.78% SYH.V -30.19% TLG.TO -36.00% -50.32%
990 @goodie EGT.V -50.98% MOS.V -80.00% ADK.V -20.00% -50.33%
991 @Ruthven DMR.V -50.00% BTT.V -63.64% PEX.V -37.50% -50.38%
992 @Rmedic SAU.TO -50.00% NSG.CN -51.43% DMR.V -50.00% -50.48%
993 @Alyoshak IZO.CN -24.73% STS.V -68.12% SVA.TO -58.64% -50.50%
994 @Majic VPT.V -22.86% MTH.V -65.00% BTT.V -63.64% -50.50%
995 @GimmeTheLoot HEAT.CN -45.95% EXRO.TO -28.81% ATHR.CN -76.79% -50.52%
996 @Theswissguy PAU.CN -48.39% ARU.V -66.38% JZR.V -36.84% -50.54%
997 @CndStockTrader SPC.V -60.00% TNZ.TO -32.60% GSQ.CN -59.02% -50.54%
998 @Blackpine LGD.TO -41.67% PGE.V -52.38% AZM.V -57.58% -50.54%
999 @BlackHawk IRV.CN -28.46% GLDC.V -59.09% BNCH.V -64.09% -50.55%
1000 @miningminerals PGZ.V -40.26% MNO.TO -71.43% PRS.V -40.00% -50.56%
1001 @Mawe_91 EMO.V -78.64% REG.V 1.85% BRAU.V -75.00% -50.60%
1002 @B-D PRSN.V -40.00% GRSL.V -58.93% GSPR.V -52.94% -50.62%
1003 @avanzalg CYP.V -60.27% CAD.V -51.15% LIS.V -40.48% -50.63%
1004 @workingstiff GHG.CN -70.00% BAC.CN -53.33% CRFT.CN -28.57% -50.63%
1005 @mrcashflow GRAT.V -78.72% NBVA.V -15.42% WWT.V -57.81% -50.65%
1006 @Somethingwitty VPT.V -22.86% MLCL.CN -58.33% VMC.V -70.79% -50.66%
1007 @DrillBit CLZ.V -63.64% SVB.TO -47.22% AWX.V -41.18% -50.68%
1008 @Jjh GPM.V -45.45% RECO.V -79.03% SMD.V -27.78% -50.76%
1009 @Kiki CGN.CN -56.36% SAU.TO -50.00% HEAT.CN -45.95% -50.77%
1010 @bottlenos BAY.V -66.67% CYM.V -43.38% ETR.CN -42.31% -50.79%
1011 @harfang MSCL.V -77.78% QCCU.V -52.86% DAN.V -21.74% -50.79%
1012 @grandfleet PKK.CN -88.55% NTAR.CN -40.91% VPH.TO -22.97% -50.81%
1013 @theRhino RTI.V -90.00% VPT.V -22.86% BZ.V -39.71% -50.85%
1014 @Mrrbc WM.TO -56.10% PRB.V -36.50% MMN.V -60.00% -50.87%
1015 @DJSN REVO.V 3.85% DGHI.V -92.24% BNXA.V -64.24% -50.88%
1016 @Jetty TNR.V -20.00% NSC.V -60.00% UNV.V -72.73% -50.91%
1017 @bullsandbears OSK.TO -6.91% VRR.V -71.95% STND.V -73.91% -50.93%
1018 @aircam PTK.V -55.05% EPW.CN -91.18% IPA.V -7.01% -51.08%
1019 @Allan AALI.V -66.67% XGC.V -20.00% BAY.V -66.67% -51.11%
1020 @begast TRIP.CN -33.33% NUMI.TO -68.10% PSYC.CN -52.00% -51.15%
1021 @ggallant MAI.V -20.00% PA.V -65.22% RIO.V -68.25% -51.16%
1022 @Exhailander ICM.V -61.90% LIS.V -40.48% CAD.V -51.15% -51.18%
1023 @norgo BOL.V -18.18% NHK.TO -55.56% GR.V -80.00% -51.25%
1024 @edark TVC.V -82.35% EDDY.V -71.43% IHC.V 0.00% -51.26%
1025 @GGekko GRAT.V -78.72% SRI.V -14.29% APLI.TO -60.87% -51.29%
1026 @Hcsl DMR.V -50.00% RFR.CN -62.50% BIOV.CN -41.46% -51.32%
1027 @KewlNewf SAE.V -43.59% TSK.TO -54.84% NHK.TO -55.56% -51.33%
1028 @piratestreasure PGM.V -97.83% IC.CN -66.67% ASE.CN 10.48% -51.34%
1029 @Goldgeo IZO.CN -24.73% FNI.CN -75.51% UPI.V -53.85% -51.36%
1030 @Macer TLT.V -15.79% SPN.V -58.33% BARU.V -80.00% -51.37%
1031 @valcovest.com MMS.V -53.12% CBR.V -67.86% SIG.CN -33.33% -51.44%
1032 @Mikeymike426 SX.CN -59.57% PUMA.V -50.00% CNC.V -44.74% -51.44%
1033 @AmazingGrace FVL.TO 9.52% LUXX.CN -98.96% MTH.V -65.00% -51.48%
1034 @Makemerich IZN.V -57.14% SCY.TO -53.57% LUX.CN -43.75% -51.49%
1035 @Silvertoes BIOV.CN -41.46% BAY.V -66.67% NBM.V -46.34% -51.49%
1036 @Thew MIS.CN -21.43% MMS.V -53.12% BARU.V -80.00% -51.52%
1037 @BassPilot XBC.TO -80.83% BEE.CN -58.93% BEW.V -14.81% -51.52%
1038 @wimboyen EQX.TO -48.49% YGT.V -33.33% AXU.TO -72.96% -51.60%
1039 @orageski TSF.CN -86.00% VPT.V -22.86% HEAT.CN -45.95% -51.60%
1040 @MTWallet AMY.V -49.09% VPT.V -22.86% NXO.V -82.98% -51.64%
1041 @Platinum NUR.CN -63.45% NRG.V -81.25% ABRA.V -10.26% -51.65%
1042 @younggun VPT.V -22.86% FSX.V -68.95% TNY.CN -63.16% -51.65%
1043 @BigB00bs EXRO.TO -28.81% SX.CN -59.57% AUAG.CN -66.67% -51.68%
1044 @Huntz BNXA.V -64.24% VRNO.CN -73.54% GFP.TO -17.30% -51.69%
1045 @Kenz GSVR.V -26.00% EQX.TO -48.49% FOBI.V -80.63% -51.71%
1046 @Evo GRIN.CN 20.83% EPW.CN -91.18% VSBY.CN -84.78% -51.71%
1047 @Pray4aSurge GRIN.CN 20.83% EPW.CN -91.18% VSBY.CN -84.78% -51.71%
1048 @Ramzz GRIN.CN 20.83% EPW.CN -91.18% VSBY.CN -84.78% -51.71%
1049 @Philippe HELI.V -16.98% EMO.V -78.64% SX.CN -59.57% -51.73%
1050 @StockGuru NUMI.TO -68.10% CRBK.V -80.26% IPA.V -7.01% -51.79%
1051 @WhyBuy NAR.V -55.56% GNOM.CN -80.00% MAI.V -20.00% -51.85%
1052 @AbeFroman MEK.V -78.95% TIG.V -85.45% VUL.V 8.82% -51.86%
1053 @RMC CBR.V -67.86% REG.V 1.85% NBLC.V -89.61% -51.87%
1054 @champton4 QCCU.V -52.86% API.CN -51.64% FIND.V -51.18% -51.89%
1055 @dwyvern FT.TO -50.00% ELBM.V -60.94% CNC.V -44.74% -51.89%
1056 @gepal BRC.V -50.53% FFOX.V -71.88% PDM.V -33.33% -51.91%
1057 @Baddies BCFN.CN -79.63% HLTH.CN -92.31% SALT.V 16.18% -51.92%
1058 @Pilk111 BHS.V -60.00% MTS.V -59.32% GCM.TO -36.43% -51.92%
1059 @seagrind VPT.V -22.86% NUR.CN -63.45% TRUL.CN -69.46% -51.92%
1060 @doctorchris EDR.TO -17.82% KUYA.CN -59.89% AR.TO -78.06% -51.92%
1061 @Conglowz ESK.V -60.28% IRV.CN -28.46% LAB.V -67.03% -51.93%
1062 @mavica116 CAD.V -51.15% AMC.TO -31.59% USGD.CN -73.13% -51.96%
1063 @Geodan GG.V -48.33% GFG.V -28.57% RECO.V -79.03% -51.98%
1064 @r6 GMG.V -58.78% VSBY.CN -84.78% MGRO.V -12.38% -51.98%
1065 @Bigbosdog EGT.V -50.98% BES.V -65.00% UGD.V -40.00% -51.99%
1066 @BorealFrost ERTH.CN -31.58% CBLU.V -78.46% SOLR.V -46.15% -52.06%
1067 @ChamBid AZM.V -57.58% DMR.V -50.00% VZLA.V -48.68% -52.08%
1068 @negsuni LXG.V -44.83% NTAR.CN -40.91% FDM.CN -70.59% -52.11%
1069 @100BaggerHunter ZOMD.V -65.69% VIBE.CN -68.00% SEB.V -22.73% -52.14%
1070 @sonofabach NUR.CN -63.45% BEW.V -14.81% CBLU.V -78.46% -52.24%
1071 @silvercat DSV.V -34.76% PTU.V -40.00% TVC.V -82.35% -52.37%
1072 @patmannn DSLV.V -90.00% WRLG.V 11.11% SHRP.V -78.26% -52.38%
1073 @Marcus ETU.V -78.38% SKE.TO -45.54% PDM.V -33.33% -52.42%
1074 @Germ KNR.NE -82.86% GROW.V -50.00% JET.NE -24.44% -52.44%
1075 @Daddio SXTY.CN -84.00% SIG.CN -33.33% UGD.V -40.00% -52.44%
1076 @Jefe_de_Oro HEAT.CN -45.95% LUX.CN -43.75% VST.CN -67.65% -52.45%
1077 @Hogger REG.V 1.85% HVG.V -81.25% SMN.V -78.12% -52.51%
1078 @stefhelm MTH.V -65.00% SLZ.CN -29.17% NUR.CN -63.45% -52.54%
1079 @ManageRiskMark ATW.V -50.00% VSBY.CN -84.78% VPT.V -22.86% -52.55%
1080 @katpeth AUAG.CN -66.67% EGT.V -50.98% NCI.V -40.00% -52.55%
1081 @olivierC TML.TO -57.33% PTX.CN -20.00% NVO.TO -80.34% -52.56%
1082 @FetchWally WHY.V -40.30% GLDC.V -59.09% SPN.V -58.33% -52.57%
1083 @Oberhoshi BNCH.V -64.09% GEL.V -51.72% MN.V -41.94% -52.58%
1084 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -64.71% BNXA.V -64.24% EXRO.TO -28.81% -52.59%
1085 @LaBanker ESE.V -74.06% WELL.TO -45.59% LAM.TO -38.16% -52.60%
1086 @Buyingmachine REVO.V 3.85% MYCO.NE -93.57% NUMI.TO -68.10% -52.61%
1087 @Trader99999 SIC.V -19.44% TRU.V -68.42% ROX.V -70.00% -52.62%
1088 @CPWI2 IZO.CN -24.73% USGD.CN -73.13% CAT.CN -60.00% -52.62%
1089 @arkini EPY.CN -84.21% LQID.CN -90.00% SALT.V 16.18% -52.68%
1090 @Prospectordude CYP.V -60.27% STUD.V -72.15% MGA.TO -25.93% -52.78%
1091 @stockgains HS.CN -52.70% IDLE-X.CN -98.68% IPA.V -7.01% -52.80%
1092 @Pavo MEET.CN -66.67% FARM.V -39.74% PSYC.CN -52.00% -52.80%
1093 @olimagne PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BIOV.CN -41.46% -52.81%
1094 @MillionaireMaker TORQ.V -10.98% RGG.V -74.19% PLUR.V -73.40% -52.86%
1095 @uciwillwin DIV.TO 5.30% GRAT.V -78.72% FANS.TO -85.23% -52.88%
1096 @buffalo65 KNR.NE -82.86% HEAT.CN -45.95% ATE.TO -29.85% -52.89%
1097 @KnyRgrs PTK.V -55.05% FOBI.V -80.63% VPH.TO -22.97% -52.89%
1098 @Mad_Hatter ARG.TO -9.59% AOT.TO -57.72% BITF.TO -91.38% -52.90%
1099 @Adrian_A QCCU.V -52.86% BNCH.V -64.09% RHC.V -41.84% -52.93%
1100 @westcoasbestcoast HEAT.CN -45.95% TKX.V -90.00% VPT.V -22.86% -52.93%
1101 @geyer FIND.V -51.18% GIII.V -56.50% CAD.V -51.15% -52.94%
1102 @AKguy BWCG.V -62.12% CEM.V -50.71% HIGH.V -46.09% -52.98%
1103 @Downtown KNR.NE -82.86% IZO.CN -24.73% NSG.CN -51.43% -53.01%
1104 @MisterSlate LL.V -50.00% KING.V -80.00% SLZ.CN -29.17% -53.06%
1105 @kmsix DMR.V -50.00% NRN.V -83.33% GSVR.V -26.00% -53.11%
1106 @exegete PEX.V -37.50% RYO.V -50.00% FFOX.V -71.88% -53.12%
1107 @Dantes DSV.V -34.76% RHC.V -41.84% KNR.NE -82.86% -53.15%
1108 @wolff NRN.V -83.33% TRYP.CN -63.64% TK.V -12.50% -53.16%
1109 @Dragon SAE.V -43.59% ADZN.V -43.16% XYZ.V -72.73% -53.16%
1110 @kritische CYP.V -60.27% EMM.V -58.82% LIS.V -40.48% -53.19%
1111 @Flooglebomb FOBI.V -80.63% TSF.CN -86.00% ACT.CN 7.06% -53.19%
1112 @tribble CTS.TO -58.16% STC.TO -70.88% RAY-A.TO -30.63% -53.22%
1113 @Jug2mine EMO.V -78.64% REVO.V 3.85% CALM.CN -85.00% -53.27%
1114 @Bigpair EMO.V -78.64% BIGG.CN -79.17% GAL.V -2.00% -53.27%
1115 @sneakytrades HLTH.CN -92.31% DOC.V -83.75% SALT.V 16.18% -53.29%
1116 @efm9 EDM.V -18.46% VG.V -64.81% SPOT.V -76.63% -53.30%
1117 @REE SMY.V -61.36% IPG.V -28.57% HUD.V -70.00% -53.31%
1118 @R4D4 SVA.TO -58.64% SX.CN -59.57% PLAN.V -41.77% -53.33%
1119 @WHATTHE BHS.V -60.00% RJX-A.V -50.00% TRS.V -50.00% -53.33%
1120 @DOcean NRN.V -83.33% HITI.V -64.58% QIPT.V -12.10% -53.34%
1121 @bindstar IRV.CN -28.46% NUR.CN -63.45% NUMI.TO -68.10% -53.34%
1122 @CirQitRnr PIPE.TO -21.67% DOC.V -83.75% RHT.V -54.63% -53.35%
1123 @Chem1 ERTH.CN -31.58% LUX.CN -43.75% VSBY.CN -84.78% -53.37%
1124 @Crusty DIGI.CN -64.71% AMY.V -49.09% NBM.V -46.34% -53.38%
1125 @NovaNew1 HILL.V -40.00% VST.CN -67.65% DPRO.CN -52.61% -53.42%
1126 @Boreas7 DSV.V -34.76% PGM.V -97.83% GGD.TO -27.67% -53.42%
1127 @Turnipseed QCCU.V -52.86% PGM.V -97.83% ARG.TO -9.59% -53.42%
1128 @Saskatchewanov PKK.CN -88.55% RECO.V -79.03% ACT.CN 7.06% -53.51%
1129 @praesens FDM.CN -70.59% NXO.V -82.98% IPA.V -7.01% -53.53%
1130 @Laver PRSN.V -40.00% SAY.V -40.00% POR.V -80.77% -53.59%
1131 @FriendlyManitoba FFF.CN -60.00% BWR.V -50.00% AUMB.V -50.77% -53.59%
1132 @tacomaguy PLUR.V -73.40% YORK.V -5.36% DGTL.V -82.22% -53.66%
1133 @Whiskey123 REVO.V 3.85% THRM.V -86.21% GRAT.V -78.72% -53.69%
1134 @Geriously MSCL.V -77.78% RHT.V -54.63% KLS.TO -28.81% -53.74%
1135 @Ham ACT.CN 7.06% EDGM.CN -87.50% XBC.TO -80.83% -53.76%
1136 @Martha HEAT.CN -45.95% LSPD.TO -63.17% LTE.V -52.17% -53.76%
1137 @Boutrup REVO.V 3.85% AZ.V -86.43% GRAT.V -78.72% -53.77%
1138 @egyptian_nwb NANO.TO -21.79% PKK.CN -88.55% EGT.V -50.98% -53.78%
1139 @BearTank OPV.V -62.89% BP.V -60.00% GUG.V -38.46% -53.78%
1140 @Vladislav RECO.V -79.03% ZNG.V -40.91% RDS.V -41.67% -53.87%
1141 @JT44 VPT.V -22.86% PINK.V -58.69% TOH.V -80.11% -53.89%
1142 @maplegold GG.V -48.33% MGM.V -53.33% BHS.V -60.00% -53.89%
1143 @Jericho-WPG AN.V 14.29% VSBY.CN -84.78% EPW.CN -91.18% -53.89%
1144 @Razor NBVA.V -15.42% KNR.NE -82.86% NUR.CN -63.45% -53.91%
1145 @Kwakiutl OYL.V -33.85% EMO.V -78.64% TUO.V -49.28% -53.92%
1146 @MattaInc VSBY.CN -84.78% IPA.V -7.01% ACU.V -70.00% -53.93%
1147 @ElDuque PTU.V -40.00% HIVE.V -88.73% SIG.CN -33.33% -54.02%
1148 @threenil03 VG.V -64.81% GLDC.V -59.09% LAM.TO -38.16% -54.02%
1149 @Yixter AXE.V -53.33% LBC.V -71.30% PEX.V -37.50% -54.04%
1150 @ogopogo ATOM.V -80.00% CAT.CN -60.00% SCLT.V -22.22% -54.07%
1151 @brcl99 IPT.V -25.53% PGM.V -97.83% SGO.V -38.89% -54.08%
1152 @CarpenterDave KRR.TO 9.15% ACB.TO -82.76% HIVE.V -88.73% -54.11%
1153 @AFChief GGG.V -66.67% BRZ.V -10.94% VSBY.CN -84.78% -54.13%
1154 @blinds0r STRR.V -41.13% TVC.V -82.35% ITH.TO -38.95% -54.14%
1155 @pikehunter ESNR.CN -85.33% OPW.V -86.67% FVL.TO 9.52% -54.16%
1156 @Rednez WELL.TO -45.59% TLG.TO -36.00% SONA.CN -80.95% -54.18%
1157 @Herrington CMC.V -62.50% BAC.CN -53.33% HPQ.V -46.81% -54.21%
1158 @botscotian OSU.V -92.31% PRMW.TO -7.20% TNY.CN -63.16% -54.22%
1159 @llarry SX.CN -59.57% SNOW.CN -50.00% MMS.V -53.12% -54.23%
1160 @Piperpirate ACU.V -70.00% EGT.V -50.98% PLAN.V -41.77% -54.25%
1161 @pyschedelicmedicine TRIP.CN -33.33% NUMI.TO -68.10% MCUR.CN -61.54% -54.33%
1162 @Goodtimes11 VPT.V -22.86% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -92.31% -54.36%
1163 @WealthAcquirer REVO.V 3.85% HUT.TO -88.40% GRAT.V -78.72% -54.43%
1164 @Dave_MacKillroy GMA.V -57.63% CNC.V -44.74% ELBM.V -60.94% -54.44%
1165 @patty3 REVO.V 3.85% GRAT.V -78.72% PKK.CN -88.55% -54.48%
1166 @consigliere DMX.V -68.00% STRM.V -68.18% VTT.V -27.27% -54.48%
1167 @passiveresearch EMO.V -78.64% BYN.V 11.27% MGR.V -96.25% -54.54%
1168 @klaus296 LUXX.CN -98.96% NERD.CN 0.00% DIGI.CN -64.71% -54.55%
1169 @Skyline27 WIN.V -63.64% PHNM.V -11.36% SKUR.CN -89.00% -54.67%
1170 @issingletter KASH.CN -47.92% HEAT.CN -45.95% PYR.TO -70.14% -54.67%
1171 @TheBat NUR.CN -63.45% MSCL.V -77.78% VPT.V -22.86% -54.69%
1172 @Fubar LUX.CN -43.75% RECO.V -79.03% BIOV.CN -41.46% -54.75%
1173 @Tenor BCFN.CN -79.63% STMP.V -20.00% DIGI.CN -64.71% -54.78%
1174 @LithiumAmateur SX.CN -59.57% CYP.V -60.27% CNC.V -44.74% -54.86%
1175 @Wonton54321 GER.V -87.50% AN.V 14.29% BITF.TO -91.38% -54.87%
1176 @sustainabedude SPOT.V -76.63% HEO.TO -1.91% MVAI.V -86.11% -54.88%
1177 @SouvranStar NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% VPT.V -22.86% -54.92%
1178 @Filipino BIOV.CN -41.46% VIV.V -75.00% GG.V -48.33% -54.93%
1179 @Wira SAO.V -45.45% QCCU.V -52.86% QPM.V -66.67% -54.99%
1180 @Shewy NUR.CN -63.45% GRAT.V -78.72% VPT.V -22.86% -55.01%
1181 @AA ICM.V -61.90% ILC.V -50.00% MMS.V -53.12% -55.01%
1182 @Goneto0 GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% LIS.V -40.48% -55.05%
1183 @Quaid LLG.V -76.81% NEXT.TO -17.02% GEM.V -71.43% -55.09%
1184 @proscht NUMI.TO -68.10% SURG.V -63.89% SIG.CN -33.33% -55.11%
1185 @CanadianFancyPants KNR.NE -82.86% IZO.CN -24.73% WWT.V -57.81% -55.14%
1186 @Khrysos BITF.TO -91.38% NFG.V -39.38% DSV.V -34.76% -55.17%
1187 @Kaiser999 CN.V -28.57% LBC.V -71.30% ZOMD.V -65.69% -55.18%
1188 @Danny19 NUR.CN -63.45% VPH.TO -22.97% BIGG.CN -79.17% -55.20%
1189 @Argentum MTH.V -65.00% LMG.V -71.43% SLZ.CN -29.17% -55.20%
1190 @NWA420 NERD.CN 0.00% TSF.CN -86.00% BCFN.CN -79.63% -55.21%
1191 @Highflight65 B.V -60.87% VG.V -64.81% PTU.V -40.00% -55.23%
1192 @74GREMLIN LUCK.V -57.14% DG.V -68.75% PRS.V -40.00% -55.30%
1193 @epads SIC.V -19.44% ETU.V -78.38% STRM.V -68.18% -55.33%
1194 @Fiskstim NFG.V -39.38% ESK.V -60.28% ARU.V -66.38% -55.35%
1195 @BT592 AMY.V -49.09% HPQ.V -46.81% PYR.TO -70.14% -55.35%
1196 @martin AU.V -53.85% STRM.V -68.18% RDU.V -44.12% -55.38%
1197 @jala NDA.V -75.44% VPT.V -22.86% CBR.V -67.86% -55.38%
1198 @Panda GRAT.V -78.72% AAZ.V -26.67% ELBM.V -60.94% -55.44%
1199 @alexMD NEXT.TO -17.02% GRAT.V -78.72% LEM.V -70.59% -55.44%
1200 @jmthibs MEDV.NE -88.75% NUR.CN -63.45% SRI.V -14.29% -55.49%
1201 @xxrocket69 NOU.V -45.97% GRAT.V -78.72% MN.V -41.94% -55.54%
1202 @snow_ball BIOV.CN -41.46% NEXE.V -55.74% TRUL.CN -69.46% -55.55%
1203 @papat12345 NUMI.TO -68.10% VERT.V -78.57% SOP-H.V -20.00% -55.56%
1204 @NorCalGold ECR.V -52.38% GWA.V -36.36% AR.TO -78.06% -55.60%
1205 @GoldenSlumbers ESK.V -60.28% PPTA.TO -34.60% VRR.V -71.95% -55.61%
1206 @WoahNelli NUMI.TO -68.10% HILL.V -40.00% GMG.V -58.78% -55.63%
1207 @jerroy DND.TO -64.21% NVEI.TO -58.55% PRL.TO -44.19% -55.65%
1208 @Terrafirma555 NUR.CN -63.45% GMA.V -57.63% HEAT.CN -45.95% -55.67%
1209 @ShawnV SENS.CN -80.00% SAY.V -40.00% QNC.V -47.06% -55.69%
1210 @Kema1 PUMA.V -50.00% SX.CN -59.57% AZM.V -57.58% -55.72%
1211 @Jamietrif ERTH.CN -31.58% WEED.TO -73.16% CMC.V -62.50% -55.75%
1212 @CaptainFrostyRocket EMO.V -78.64% MAX.V -4.00% NOCR.V -84.62% -55.75%
1213 @Capt.obvious GRB.V -9.09% THRM.V -86.21% COVE.CN -71.97% -55.76%
1214 @vetinvest ENDR.V -45.45% ESK.V -60.28% MCUR.CN -61.54% -55.76%
1215 @GoldenBear KUYA.CN -59.89% IRV.CN -28.46% MNTR.V -79.07% -55.81%
1216 @Knadian SVA.TO -58.64% EMM.V -58.82% ATW.V -50.00% -55.82%
1217 @Kennygetup MSP.V -50.00% GSQ.CN -59.02% XRTX.V -58.52% -55.84%
1218 @Riptide BTT.V -63.64% CPL.V -44.44% SX.CN -59.57% -55.89%
1219 @goldmemb VPT.V -22.86% BCFN.CN -79.63% BKI.TO -65.22% -55.90%
1220 @Habs1 REVO.V 3.85% GRAT.V -78.72% VENZ.V -92.86% -55.91%
1221 @Olympia2 TUO.V -49.28% STS.V -68.12% BRC.V -50.53% -55.97%
1222 @smackdaddy PHRX.CN -70.00% TRIP.CN -33.33% DIGI.CN -64.71% -56.01%
1223 @sar ARU.V -66.38% TBX.V -29.00% FRI.V -72.73% -56.04%
1224 @Davis GRAT.V -78.72% WM.TO -56.10% YGT.V -33.33% -56.05%
1225 @Bergi KASH.CN -47.92% HEAT.CN -45.95% BU.TO -74.34% -56.07%
1226 @Hervey NUR.CN -63.45% TTX.CN -25.00% VXL.V -80.00% -56.15%
1227 @yoqui MIN.TO -62.35% GRC.TO -45.83% NCU.TO -60.27% -56.15%
1228 @Indianaprospector AMX.V -41.78% VZLA.V -48.68% SMN.V -78.12% -56.19%
1229 @greener73 JET.NE -24.44% MTH.V -65.00% BIGG.CN -79.17% -56.20%
1230 @Fiat ISGI.V -70.00% BTU.V -73.68% USCU.V -25.00% -56.23%
1231 @wontyabemine TAU.V -56.48% BNCH.V -64.09% FTEL.CN -48.15% -56.24%
1232 @Baba2 OCO.V -57.28% CXB.TO -32.84% GRAT.V -78.72% -56.28%
1233 @GoodKarma RFR.CN -62.50% IPT.V -25.53% XBC.TO -80.83% -56.29%
1234 @froghell MCUR.CN -61.54% NCU.TO -60.27% QNC.V -47.06% -56.29%
1235 @marklambo AKMY.V -72.31% ERTH.CN -31.58% BES.V -65.00% -56.30%
1236 @developbc PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% -56.38%
1237 @Skyrocket PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% -56.38%
1238 @dutch_patience HPQ.V -46.81% PYR.TO -70.14% BGF.V -52.17% -56.38%
1239 @Sabbath PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% -56.38%
1240 @PenKerGof PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% -56.38%
1241 @sizzlingbeef PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% -56.38%
1242 @killick BAY.V -66.67% NRN.V -83.33% SIC.V -19.44% -56.48%
1243 @Eylon ORS.V -50.00% HSLV.CN -60.00% ROMJ.V -59.47% -56.49%
1244 @Pete EDGM.CN -87.50% STRM.V -68.18% MUR.V -13.79% -56.49%
1245 @Kerenza KASH.CN -47.92% HLTH.CN -92.31% BETR.CN -29.55% -56.59%
1246 @Itsakeeper SX.CN -59.57% TSF.CN -86.00% GENM.TO -24.27% -56.62%
1247 @GreenEnergyBull FSY.TO -44.44% STND.V -73.91% API.CN -51.64% -56.67%
1248 @Ventri YNV.V -71.43% ACU.V -70.00% SVS.V -28.57% -56.67%
1249 @Aurichalcum FV-H.V -66.67% AWM.V -62.50% AUAU.V -40.91% -56.69%
1250 @Mookie MMG.V -53.06% GCX.V -64.71% PGE.V -52.38% -56.72%
1251 @Hermod STRM.V -68.18% SIG.CN -33.33% ITR.V -68.63% -56.72%
1252 @terra EGT.V -50.98% PYR.TO -70.14% AMY.V -49.09% -56.74%
1253 @Au79enShowers APN.V -50.85% DEF.V -60.47% GRSL.V -58.93% -56.75%
1254 @bemo VPT.V -22.86% BNCH.V -64.09% MEND.CN -83.33% -56.76%
1255 @Valstra EGT.V -50.98% TMG.V -37.50% NZRE-H.V -82.05% -56.84%
1256 @ArubaSunDevil SURG.V -63.89% VO.V -49.09% GSP.V -57.58% -56.85%
1257 @aloss SONA.CN -80.95% BZ.V -39.71% DMR.V -50.00% -56.89%
1258 @slcc99 NANO.TO -21.79% PYR.TO -70.14% GRAT.V -78.72% -56.89%
1259 @cloud9 CMC.V -62.50% CDX.V -61.54% HPQ.V -46.81% -56.95%
1260 @modabo ATHR.CN -76.79% KDK.V -16.42% APC.V -77.78% -56.99%
1261 @MACRULZINC KNR.NE -82.86% NUR.CN -63.45% IZO.CN -24.73% -57.01%
1262 @chergui AAG.V -31.58% FOR.V -60.26% SAND.CN -79.31% -57.05%
1263 @smalltable BES.V -65.00% MN.V -41.94% BNXA.V -64.24% -57.06%
1264 @Woodbutcher SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% GENM.TO -24.27% -57.12%
1265 @Drjimjones EMO.V -78.64% OYL.V -33.85% GASX.V -58.87% -57.12%
1266 @Alimeli EMO.V -78.64% OYL.V -33.85% GASX.V -58.87% -57.12%
1267 @SMaple KLM.V -80.00% BLLG.CN -32.47% GRSL.V -58.93% -57.13%
1268 @hayao_yamaneko ESK.V -60.28% FFOX.V -71.88% NFG.V -39.38% -57.18%
1269 @tschupr123 GR.V -80.00% NBY.V -47.83% XND.V -43.75% -57.19%
1270 @rysvel HPQ.V -46.81% NOW.V -55.12% PHRX.CN -70.00% -57.31%
1271 @Mesro NVEI.TO -58.55% BRAG.TO -17.19% VOYG.TO -96.33% -57.36%
1272 @Illusive YOUR.CN -55.26% PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% -57.41%
1273 @43-101 OYL.V -33.85% EMO.V -78.64% NUG.V -60.00% -57.50%
1274 @Kelly16 ZEN.V -59.19% SIG.CN -33.33% BARU.V -80.00% -57.51%
1275 @qwaylude AVNT.TO -54.17% NU.V -78.57% HILL.V -40.00% -57.58%
1276 @HighTide TGLD.CN -60.16% SIE.V -66.67% HEAT.CN -45.95% -57.59%
1277 @Loman BIGG.CN -79.17% VMC.V -70.79% VPT.V -22.86% -57.60%
1278 @robby CNC.V -44.74% BIGT.V -78.12% SNOW.CN -50.00% -57.62%
1279 @Snoek MPM.V -71.43% AUEN.V -40.00% TR.V -61.54% -57.66%
1280 @supra48 NTAR.CN -40.91% HMJU.TO -71.78% NCU.TO -60.27% -57.66%
1281 @Paddleswiftly MM.CN -87.50% LL.V -50.00% FF.TO -35.48% -57.66%
1282 @bigbadginge GG.V -48.33% PGDC.V -60.00% VG.V -64.81% -57.72%
1283 @bangotom ACOG.V -73.66% ADCO.TO -57.75% AMX.V -41.78% -57.73%
1284 @GoatMilk WIN.V -63.64% SX.CN -59.57% PUMA.V -50.00% -57.74%
1285 @DrunkenSpeculator DMX.V -68.00% MPM.V -71.43% RDG.V -33.78% -57.74%
1286 @kabeljau BNXA.V -64.24% BTT.V -63.64% SAO.V -45.45% -57.78%
1287 @Moulouk GMA.V -57.63% BAC.CN -53.33% CMC.V -62.50% -57.82%
1288 @Countrychic INEO.V -61.02% MRBL.CN -42.31% PYR.TO -70.14% -57.82%
1289 @Meeka1608 KASH.CN -47.92% AXM.V -33.33% HLTH.CN -92.31% -57.85%
1290 @Goldron DMR.V -50.00% BTT.V -63.64% BHS.V -60.00% -57.88%
1291 @bernddo BTT.V -63.64% BHS.V -60.00% AUU.V -50.00% -57.88%
1292 @fcap27 SVA.TO -58.64% GIII.V -56.50% XRTX.V -58.52% -57.88%
1293 @Bullfull MSCL.V -77.78% HEAT.CN -45.95% PUMA.V -50.00% -57.91%
1294 @Allt1909 THRM.V -86.21% LI.V -36.77% EGT.V -50.98% -57.99%
1295 @raptors87 RLV.V -60.00% XRTX.V -58.52% AVG.V -55.56% -58.02%
1296 @Neiler SRI.V -14.29% BLR.CN -73.64% THRM.V -86.21% -58.04%
1297 @Zhagaz HEAT.CN -45.95% KNR.NE -82.86% SAO.V -45.45% -58.09%
1298 @trex PYR.TO -70.14% AMX.V -41.78% MIN.TO -62.35% -58.09%
1299 @Snakeshit GRAT.V -78.72% AMY.V -49.09% LION.CN -46.67% -58.16%
1300 @42n8Xs HLTH.CN -92.31% EMO.V -78.64% KLD.V -3.70% -58.22%
1301 @Amar GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% SAU.TO -50.00% -58.22%
1302 @ump ZAIR.CN -32.08% SCV.CN -71.05% WAGR.V -71.70% -58.28%
1303 @NasiLemak ELBM.V -60.94% DML.TO -17.55% GAIA.CN -96.40% -58.30%
1304 @F1Racefan THRM.V -86.21% CGX.TO -37.89% NFLD.CN -50.86% -58.32%
1305 @tanneri CMC.V -62.50% ATHR.CN -76.79% SKP.V -35.71% -58.33%
1306 @Raiden FMS.V -40.00% LMR.V -75.00% SPC.V -60.00% -58.33%
1307 @PloutoGenesis PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% IDK.CN -58.11% -58.35%
1308 @Dilan72 CMC.V -62.50% HEAT.CN -45.95% MVMD.CN -66.67% -58.37%
1309 @FantasyInvestor VPT.V -22.86% HLTH.CN -92.31% RLV.V -60.00% -58.39%
1310 @DaanTheMan ARU.V -66.38% IRV.CN -28.46% NVO.TO -80.34% -58.40%
1311 @Trust-me-2 SHL.V -53.85% OCO.V -57.28% BNCH.V -64.09% -58.40%
1312 @JoValor B.V -60.87% NGE.V -90.91% NHHH.V -23.68% -58.49%
1313 @MAW SIC.V -19.44% ROX.V -70.00% PPP.V -86.11% -58.52%
1314 @rocman PKG.CN -81.82% OYL.V -33.85% CAT.CN -60.00% -58.55%
1315 @Sketch NUR.CN -63.45% STMP.V -20.00% HLTH.CN -92.31% -58.59%
1316 @Candlestixgalore IPA.V -7.01% VSBY.CN -84.78% TBP.TO -84.00% -58.60%
1317 @Lucifer OPTI.CN -52.08% NUR.CN -63.45% NCU.TO -60.27% -58.60%
1318 @gexe PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% GASX.V -58.87% -58.61%
1319 @alwb00815 ICM.V -61.90% GPO.CN -64.00% DMR.V -50.00% -58.63%
1320 @jimb7770 RECO.V -79.03% NGEN.V -41.39% MINE.V -55.56% -58.66%
1321 @googlesvancouver PYR.TO -70.14% SEV.V -82.72% IMP.TO -23.29% -58.72%
1322 @Joradamo FOBI.V -80.63% NTAR.CN -40.91% RHT.V -54.63% -58.72%
1323 @bobbyjames GPG.V -52.73% TAU.V -56.48% LAB.V -67.03% -58.75%
1324 @rosebud CYP.V -60.27% GRN.TO -61.42% RHT.V -54.63% -58.77%
1325 @SizzlinSteaks MRS.V -68.52% YFI.V -16.67% EPW.CN -91.18% -58.79%
1326 @JetJaguar SIG.CN -33.33% GASX.V -58.87% EPY.CN -84.21% -58.81%
1327 @Lukazi NOM.CN -57.50% CGII.CN -26.67% HLTH.CN -92.31% -58.82%
1328 @ticotime2020 XRTX.V -58.52% GUG.V -38.46% BCFN.CN -79.63% -58.87%
1329 @homelesstrader HEAT.CN -45.95% FRE.V -82.00% VZLA.V -48.68% -58.87%
1330 @Stoktik BLO.CN -39.81% GEM.V -71.43% QTZ.CN -65.38% -58.88%
1331 @NinjaMOG GRAT.V -78.72% KASH.CN -47.92% SAU.TO -50.00% -58.88%
1332 @SpaceMining QCCU.V -52.86% EMO.V -78.64% ENDR.V -45.45% -58.98%
1333 @Synergy VPT.V -22.86% TBP.TO -84.00% PYR.TO -70.14% -59.00%
1334 @Investmydream SIC.V -19.44% BTR.V -76.77% GBRC.V -81.03% -59.08%
1335 @Solo HPQ.V -46.81% KES.V -53.85% LLG.V -76.81% -59.16%
1336 @spirit67 GRAT.V -78.72% EMM.V -58.82% AIS.V -40.00% -59.18%
1337 @M1n1ngR0cks PKK.CN -88.55% EXRO.TO -28.81% CYP.V -60.27% -59.21%
1338 @Stebas11 DIGI.CN -64.71% AAB.TO -69.23% LUX.CN -43.75% -59.23%
1339 @Cacalou KTR.V -76.32% LUX.CN -43.75% GMA.V -57.63% -59.23%
1340 @bigbrownsugar GRAT.V -78.72% SVA.TO -58.64% LIS.V -40.48% -59.28%
1341 @bardown NPR.V -71.21% QPM.V -66.67% INFD.V -40.00% -59.29%
1342 @Carsonagenic PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% ELBM.V -60.94% -59.30%
1343 @YNWA EXN.TO -70.07% PGM.V -97.83% GIS.V -10.00% -59.30%
1344 @Yahoo.com HELI.V -16.98% ATHR.CN -76.79% EPY.CN -84.21% -59.33%
1345 @GoldenRetriever BCU.V -23.53% AVX.V -77.78% ATHR.CN -76.79% -59.36%
1346 @hngryrat NBM.V -46.34% STS.V -68.12% WIN.V -63.64% -59.36%
1347 @Fr33 AZM.V -57.58% ECR.V -52.38% STRM.V -68.18% -59.38%
1348 @DJLiT GRN.TO -61.42% DOC.V -83.75% QUIS.V -33.04% -59.40%
1349 @A-ROD UAV.CN -59.77% TG.V -37.50% SLHG.V -81.03% -59.43%
1350 @Nictorious FMS.V -40.00% SOLR.V -46.15% CBIT.V -92.16% -59.44%
1351 @JSSR AXE.V -53.33% AALI.V -66.67% MLCL.CN -58.33% -59.44%
1352 @Creamo MNO.TO -71.43% PGZ.V -40.26% BAY.V -66.67% -59.45%
1353 @Main_Street WAR.V -53.85% GSI.V -46.00% EMO.V -78.64% -59.50%
1354 @Remington DPRO.CN -52.61% CCW.V -52.94% CYBN.NE -73.05% -59.53%
1355 @Sirvine DGHI.V -92.24% APP.CN -63.64% ART.V -22.73% -59.53%
1356 @Arbitrary_duck KNR.NE -82.86% IPA.V -7.01% MEDV.NE -88.75% -59.54%
1357 @stellarock VSBY.CN -84.78% AMY.V -49.09% LXG.V -44.83% -59.57%
1358 @Rockinwell GRAT.V -78.72% SAU.TO -50.00% NOB.V -50.00% -59.57%
1359 @lionking GRAT.V -78.72% IP.CN -71.43% SVS.V -28.57% -59.57%
1360 @Grzybek VPT.V -22.86% HLTH.CN -92.31% WIN.V -63.64% -59.60%
1361 @homeboy14 NEWD.CN -87.32% ENDR.V -45.45% NBM.V -46.34% -59.71%
1362 @Shelby2 PGM.V -97.83% QCCU.V -52.86% CN.V -28.57% -59.75%
1363 @DrumsInTheDeep HEAT.CN -45.95% ID.V -80.00% BAC.CN -53.33% -59.76%
1364 @pbb PPP.V -86.11% NFLD.CN -50.86% ETR.CN -42.31% -59.76%
1365 @Trizzz GRAT.V -78.72% SVA.TO -58.64% MN.V -41.94% -59.77%
1366 @db_2067 GRAT.V -78.72% MSCL.V -77.78% VPT.V -22.86% -59.79%
1367 @sebidre GRAT.V -78.72% VPT.V -22.86% MSCL.V -77.78% -59.79%
1368 @Freedom38 PYR.TO -70.14% CMC.V -62.50% HPQ.V -46.81% -59.82%
1369 @pianoman WM.TO -56.10% SPMT.CN -67.86% NHK.TO -55.56% -59.84%
1370 @PakG1 HEAT.CN -45.95% NUR.CN -63.45% PYR.TO -70.14% -59.85%
1371 @aYoz SKUR.CN -89.00% TBP.TO -84.00% BHT.V -6.67% -59.89%
1372 @Longci54 NVO.TO -80.34% NFG.V -39.38% GNG.V -60.00% -59.91%
1373 @kalle040 HS.CN -52.70% NUR.CN -63.45% WIN.V -63.64% -59.93%
1374 @XPOY_Y AMX.V -41.78% NZRE-H.V -82.05% WM.TO -56.10% -59.98%
1375 @solarpower PKK.CN -88.55% AUAG.CN -66.67% IZO.CN -24.73% -59.98%
1376 @asun727 RFR.CN -62.50% RVR.CN -37.50% BXR.V -80.00% -60.00%
1377 @touquoy BHS.V -60.00% MMN.V -60.00% CAT.CN -60.00% -60.00%
1378 @HermB AMX.V -41.78% HSTR.V -68.42% ROX.V -70.00% -60.07%
1379 @TeamOggy MEDV.NE -88.75% EWG.CN -62.71% EXRO.TO -28.81% -60.09%
1380 @eixlberger QCCU.V -52.86% PPP.V -86.11% STH.V -41.38% -60.12%
1381 @Lineman87 ACU.V -70.00% VPT.V -22.86% GER.V -87.50% -60.12%
1382 @DrKeps NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% GUG.V -38.46% -60.12%
1383 @ForTheWin GRAT.V -78.72% NUR.CN -63.45% GUG.V -38.46% -60.21%
1384 @ProfitPredator NDVA.V -70.83% NSC.V -60.00% NSJ.CN -50.00% -60.28%
1385 @uranium123 MMN.V -60.00% NUG.V -60.00% B.V -60.87% -60.29%
1386 @mu GHG.CN -70.00% ELBM.V -60.94% FT.TO -50.00% -60.31%
1387 @sattysingh83 DIGI.CN -64.71% PSYB.V -82.93% YGT.V -33.33% -60.32%
1388 @Covie1646 BRC.V -50.53% STS.V -68.12% RFR.CN -62.50% -60.38%
1389 @Ri LEXT.CN -93.75% TPC.V -7.41% KLM.V -80.00% -60.39%
1390 @Smyrk NTE.V -72.73% UNO-H.V -70.00% GUG.V -38.46% -60.40%
1391 @LoonTrader BNXA.V -64.24% PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% -60.40%
1392 @muffyman NEXE.V -55.74% DVN.CN -44.44% SLHG.V -81.03% -60.41%
1393 @Fischlaender HVG.V -81.25% KCC.V -45.45% GLDN.V -54.55% -60.42%
1394 @Franke DMR.V -50.00% HVG.V -81.25% NOB.V -50.00% -60.42%
1395 @LandoTucker EMO.V -78.64% SOMA.V -13.16% NBLC.V -89.61% -60.47%
1396 @Lastofthefranks VSBY.CN -84.78% OILS.CN -75.00% PIPE.TO -21.67% -60.48%
1397 @HeapLeacher STRM.V -68.18% DMX.V -68.00% STU.V -45.31% -60.50%
1398 @factcheck SIG.CN -33.33% TR.V -61.54% OPW.V -86.67% -60.51%
1399 @jayjay STS.V -68.12% GSHR.V -63.43% GLDS.CN -50.00% -60.52%
1400 @Avas SX.CN -59.57% CYP.V -60.27% ICM.V -61.90% -60.58%
1401 @mrtallyman CBLU.V -78.46% EGLX.TO -80.32% VPH.TO -22.97% -60.58%
1402 @GrewalAnhad COVE.CN -71.97% IME.CN -42.53% RP.V -67.31% -60.60%
1403 @P1800E HPQ.V -46.81% RRS.V -60.00% CQR.V -75.00% -60.60%
1404 @Keedan DMX.V -68.00% VERY.V -90.87% VPH.TO -22.97% -60.61%
1405 @RollingThunder GRAT.V -78.72% BLOX.CN -90.71% AWE.V -12.50% -60.65%
1406 @Garbage SX.CN -59.57% BAY.V -66.67% NEXE.V -55.74% -60.66%
1407 @helloworld HPQ.V -46.81% GDNP.V -65.07% PYR.TO -70.14% -60.67%
1408 @Crewskud10 HSTR.V -68.42% TRG.CN -74.29% NFG.V -39.38% -60.69%
1409 @stockhunter2000 BB.TO -63.00% EMM.V -58.82% NCU.TO -60.27% -60.70%
1410 @Goooo PKK.CN -88.55% GIVX.TO -47.67% HEAT.CN -45.95% -60.72%
1411 @Parhelia DMX.V -68.00% ENDR.V -45.45% MTLO.V -68.75% -60.73%
1412 @trainwreck GRAT.V -78.72% FOBI.V -80.63% VPT.V -22.86% -60.74%
1413 @Rushclub CYP.V -60.27% NUR.CN -63.45% SVA.TO -58.64% -60.78%
1414 @SeekingAU ARTG.V -35.06% TML.TO -57.33% KORE.V -90.00% -60.80%
1415 @Tobias323 SCRN.CN -94.00% BIOV.CN -41.46% QNC.V -47.06% -60.84%
1416 @WishfulThinking ZEN.V -59.19% GRAT.V -78.72% LXG.V -44.83% -60.91%
1417 @ltdpilot CYP.V -60.27% SPMT.CN -67.86% RHT.V -54.63% -60.92%
1418 @Virlena BAY.V -66.67% CBG.V -68.52% GIVX.TO -47.67% -60.95%
1419 @sihv AFM.V -7.45% BITF.TO -91.38% DMGI.V -84.15% -60.99%
1420 @Amanita BNCH.V -64.09% QYOU.V -62.50% TAU.V -56.48% -61.02%
1421 @SWIS_corporate SKUR.CN -89.00% VXTR.V -78.51% VIK.CN -15.62% -61.05%
1422 @AuM2019 AU.V -53.85% MSET.CN -62.35% LAB.V -67.03% -61.08%
1423 @P24martin BAC.CN -53.33% HRE-H.V -80.00% SAU.TO -50.00% -61.11%
1424 @rockfish ADMT.CN -70.00% STEM.CN -80.00% TRIP.CN -33.33% -61.11%
1425 @thedart KASH.CN -47.92% NUR.CN -63.45% COVE.CN -71.97% -61.11%
1426 @Joobus WELL.TO -45.59% FANS.TO -85.23% GXU.V -52.63% -61.15%
1427 @Hafa HEAT.CN -45.95% EMO.V -78.64% GASX.V -58.87% -61.15%
1428 @Minaki MOS.V -80.00% FOBI.V -80.63% VPT.V -22.86% -61.16%
1429 @Murra MEK.V -78.95% TIG.V -85.45% GGI.V -19.23% -61.21%
1430 @Mitchell TOC.CN -45.16% NSC.V -60.00% EMO.V -78.64% -61.27%
1431 @Rootbound MSCL.V -77.78% KNE.V -43.75% WAVE.V -62.50% -61.34%
1432 @achm15 XRTX.V -58.52% HEAT.CN -45.95% BCFN.CN -79.63% -61.36%
1433 @Letsgetready RKL.CN -65.85% VBN.CN -70.00% PAU.CN -48.39% -61.41%
1434 @doncarloS VMC.V -70.79% UGE.V -17.16% VOYG.TO -96.33% -61.42%
1435 @NSDUCKTOLLER WM.TO -56.10% GGO.V -70.00% NEWO.V -58.33% -61.48%
1436 @gakK VXL.V -80.00% WIN.V -63.64% NTAR.CN -40.91% -61.52%
1437 @Chipshot CNC.V -44.74% MNO.TO -71.43% CNTR.CN -68.42% -61.53%
1438 @24KGold HUGE.CN -23.53% IMIN.V -81.11% PUMP.CN -80.00% -61.55%
1439 @Akb SX.CN -59.57% PYR.TO -70.14% KFR.V -55.00% -61.57%
1440 @putzmcgee TMG.V -37.50% ECU.V -72.88% BU.TO -74.34% -61.57%
1441 @Stocksluice RECO.V -79.03% CAT.CN -60.00% CD.V -45.71% -61.58%
1442 @AP PAID.CN -68.49% CBIT.V -92.16% POW.TO -24.18% -61.61%
1443 @ekim GSH.V -62.50% TSD.V -69.23% MMS.V -53.12% -61.62%
1444 @Stonks45 GRAT.V -78.72% VPT.V -22.86% TBLL.V -83.33% -61.64%
1445 @purpleturtle PYR.TO -70.14% LLG.V -76.81% CMI.V -37.96% -61.64%
1446 @KCanuck QNC.V -47.06% BAC.CN -53.33% VSBY.CN -84.78% -61.72%
1447 @ajyinvestor HPQ.V -46.81% BGF.V -52.17% THRM.V -86.21% -61.73%
1448 @GoldCondor GCM.TO -36.43% GASX.V -58.87% DSLV.V -90.00% -61.77%
1449 @Explo-101 DIGI.CN -64.71% HEAT.CN -45.95% WLLW.TO -74.73% -61.79%
1450 @pdrill BAY.V -66.67% PEX.V -37.50% HVG.V -81.25% -61.81%
1451 @resources.investor COIN.NE -95.35% CANS.V -85.96% CAPT.V -4.17% -61.83%
1452 @Bumble HSTR.V -68.42% BRAU.V -75.00% GLD.V -42.11% -61.84%
1453 @Truth BWCG.V -62.12% NBLC.V -89.61% OYL.V -33.85% -61.86%
1454 @Homer1972 BAY.V -66.67% WHY.V -40.30% EMO.V -78.64% -61.87%
1455 @Drew311 MSP.V -50.00% VXTR.V -78.51% LUCK.V -57.14% -61.89%
1456 @marketmaker GSK.CN -70.83% WM.TO -56.10% GASX.V -58.87% -61.94%
1457 @electron HUD.V -70.00% IZ.V -40.82% LMR.V -75.00% -61.94%
1458 @Dorima GEL.V -51.72% BAC.CN -53.33% POR.V -80.77% -61.94%
1459 @Bonvoy JUMP.V -37.50% SIZE.NE -90.00% SPN.V -58.33% -61.94%
1460 @anomalloy CBLU.V -78.46% LUX.CN -43.75% WIN.V -63.64% -61.95%
1461 @ryguyfry TSF.CN -86.00% SRI.V -14.29% AAT.V -85.71% -62.00%
1462 @Cdawgrob SNOW.CN -50.00% CMC.V -62.50% BLR.CN -73.64% -62.05%
1463 @TickersandDice IZO.CN -24.73% CMC.V -62.50% MEAL.CN -98.91% -62.05%
1464 @Ropen PYR.TO -70.14% GSVR.V -26.00% DSLV.V -90.00% -62.05%
1465 @teatime GRAT.V -78.72% KASH.CN -47.92% SX.CN -59.57% -62.07%
1466 @GKDaddy ESK.V -60.28% QYOU.V -62.50% NUR.CN -63.45% -62.08%
1467 @Ondabit NBM.V -46.34% REE.V -79.66% FOR.V -60.26% -62.09%
1468 @samspudz GWA.V -36.36% TEST.V -94.74% SRL.V -55.17% -62.09%
1469 @pixer CTS.TO -58.16% MRBL.CN -42.31% TSF.CN -86.00% -62.16%
1470 @Dtrader19 PKK.CN -88.55% TRIP.CN -33.33% DIGI.CN -64.71% -62.20%
1471 @rental HEAT.CN -45.95% BLOX.CN -90.71% DM.V -50.00% -62.22%
1472 @Dirtfarmer2 VCU.V -71.60% GSVR.V -26.00% HEXO.TO -89.21% -62.27%
1473 @Chibzic MCLD.V -78.80% LLG.V -76.81% LFST.V -31.25% -62.29%
1474 @JordanA SMRT.NE -88.83% SHRC.CN -12.12% TSF.CN -86.00% -62.32%
1475 @TallerCraig ZOMD.V -65.69% ROI.V -80.65% KIDZ.V -40.68% -62.34%
1476 @buck85 MNO.TO -71.43% DMR.V -50.00% PGX.V -65.62% -62.35%
1477 @SlyPC GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% CMC.V -62.50% -62.39%
1478 @BeardOWN CYL.V -69.57% GEM.V -71.43% NBM.V -46.34% -62.45%
1479 @solidhex AMX.V -41.78% ESNR.CN -85.33% ESK.V -60.28% -62.46%
1480 @Corb GMG.V -58.78% MTH.V -65.00% WIN.V -63.64% -62.47%
1481 @Yanman71 NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% LIT.V -45.65% -62.52%
1482 @Mudruck EGT.V -50.98% PEGA.V -66.67% ISGI.V -70.00% -62.55%
1483 @BlAst PYR.TO -70.14% BNXA.V -64.24% BAC.CN -53.33% -62.57%
1484 @TheNorth ENDR.V -45.45% LBC.V -71.30% PERU.V -70.97% -62.57%
1485 @trey NBVA.V -15.42% PKK.CN -88.55% DOC.V -83.75% -62.57%
1486 @Samseidon VPT.V -22.86% GRAT.V -78.72% THRM.V -86.21% -62.60%
1487 @macallan25 DIGI.CN -64.71% BAC.CN -53.33% PYR.TO -70.14% -62.73%
1488 @Wilcolator SX.CN -59.57% EMO.V -78.64% MSP.V -50.00% -62.74%
1489 @CptMorgan BAC.CN -53.33% HEAT.CN -45.95% SKUR.CN -89.00% -62.76%
1490 @PNaud GRAT.V -78.72% CYL.V -69.57% FMS.V -40.00% -62.76%
1491 @cal OCO.V -57.28% RECO.V -79.03% OPTI.CN -52.08% -62.80%
1492 @Rhettf EMO.V -78.64% ATI.V -38.46% MPM.V -71.43% -62.84%
1493 @DMAC VERT.V -78.57% SOP-H.V -20.00% GABY.CN -90.00% -62.86%
1494 @Pavel AMX.V -41.78% SKUR.CN -89.00% WWT.V -57.81% -62.86%
1495 @Sparky27 CAD.V -51.15% GASX.V -58.87% EMO.V -78.64% -62.89%
1496 @Flexall GRAT.V -78.72% SPC.V -60.00% ILC.V -50.00% -62.91%
1497 @jrfrickendilly TTX.CN -25.00% DAC.V -75.00% MEDV.NE -88.75% -62.92%
1498 @LukeTheTrader SVA.TO -58.64% GIII.V -56.50% BLR.CN -73.64% -62.92%
1499 @Abradel PYR.TO -70.14% EMO.V -78.64% SAY.V -40.00% -62.93%
1500 @Mikedenis NFG.V -39.38% AUN.V -94.87% GLDN.V -54.55% -62.93%
1501 @burnslab KNR.NE -82.86% HPQ.V -46.81% ZEN.V -59.19% -62.95%
1502 @Tedaguma EMO.V -78.64% SAU.TO -50.00% NCU.TO -60.27% -62.97%
1503 @coupleofnewbs THRM.V -86.21% EGT.V -50.98% BABY.TO -51.75% -62.98%
1504 @Haskaps BKM.V -80.10% DIAM.TO -74.19% DSV.V -34.76% -63.02%
1505 @TK TNY.CN -63.16% NUR.CN -63.45% QYOU.V -62.50% -63.04%
1506 @Nihilism PUMA.V -50.00% SX.CN -59.57% GET.CN -79.59% -63.06%
1507 @Jc15 EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% TOI.V -39.13% -63.07%
1508 @Hakes HEAT.CN -45.95% CMC.V -62.50% XBC.TO -80.83% -63.09%
1509 @wjavo B.V -60.87% NGE.V -90.91% PEX.V -37.50% -63.09%
1510 @Jroc WM.TO -56.10% ORS.V -50.00% NRN.V -83.33% -63.14%
1511 @DogRam BIOV.CN -41.46% TSF.CN -86.00% HODL.CN -62.16% -63.21%
1512 @Goaney RLV.V -60.00% BEE.CN -58.93% VMC.V -70.79% -63.24%
1513 @CastorOyl AUAG.CN -66.67% PYR.TO -70.14% CCW.V -52.94% -63.25%
1514 @KurtsMgurts DM.V -50.00% PSYC.CN -52.00% TAAT.CN -87.79% -63.26%
1515 @Rainendown SONA.CN -80.95% IZO.CN -24.73% DMGI.V -84.15% -63.28%
1516 @CriticalInvestor CBIT.V -92.16% PTX.CN -20.00% AVX.V -77.78% -63.31%
1517 @Goldenboy7123 CBD-U.TO -78.12% MANN.CN -60.00% GRAM-U.NE -51.85% -63.33%
1518 @devhaque FDM.CN -70.59% CTS.TO -58.16% GRN.TO -61.42% -63.39%
1519 @electrum999 ARU.V -66.38% FOR.V -60.26% WIN.V -63.64% -63.42%
1520 @dwjones BCFN.CN -79.63% DIGI.CN -64.71% HEAT.CN -45.95% -63.43%
1521 @Stukonarock CYP.V -60.27% NUR.CN -63.45% MVMD.CN -66.67% -63.46%
1522 @Friendofafriend NPR.V -71.21% TBK.V -52.63% QPM.V -66.67% -63.50%
1523 @tobychris SHRC.CN -12.12% SMRT.NE -88.83% GMTN.TO -89.67% -63.54%
1524 @firefly SIG.CN -33.33% SLMN.V -65.22% XBRA.CN -92.11% -63.55%
1525 @mjkiro BLOX.CN -90.71% PHRX.CN -70.00% SYH.V -30.19% -63.63%
1526 @Marner93 BIOV.CN -41.46% TSF.CN -86.00% NUR.CN -63.45% -63.64%
1527 @Jmoney914 AIS.V -40.00% MRS.V -68.52% PHRM.CN -82.43% -63.65%
1528 @MP ORM.V -58.82% CRVC.CN -75.00% EFF.V -57.14% -63.66%
1529 @Ukjohn GRAT.V -78.72% MN.V -41.94% LEM.V -70.59% -63.75%
1530 @whitesharkg7 PTK.V -55.05% VSBY.CN -84.78% BNKR.CN -51.43% -63.76%
1531 @katchum RHT.V -54.63% PKK.CN -88.55% GG.V -48.33% -63.84%
1532 @WOLFofOakville WWT.V -57.81% BTC.CN -90.91% HBFG.CN -42.86% -63.86%
1533 @Buckchoo VPT.V -22.86% HLTH.CN -92.31% TBIX.V -76.47% -63.88%
1534 @Provi IPG.V -28.57% RGG.V -74.19% FOOD.TO -89.18% -63.98%
1535 @GreekFreak99 NUR.CN -63.45% ODD.V -61.84% VIVO.TO -66.67% -63.99%
1536 @wanker DOC.V -83.75% WELL.TO -45.59% EWG.CN -62.71% -64.02%
1537 @Croanalyst BRAG.TO -17.19% THRM.V -86.21% HIVE.V -88.73% -64.04%
1538 @Hangten ADCO.TO -57.75% ZOMD.V -65.69% MTLO.V -68.75% -64.06%
1539 @Itsabouttime20 GBRC.V -81.03% FIND.V -51.18% SPC.V -60.00% -64.07%
1540 @viddy DIGI.CN -64.71% QYOU.V -62.50% GDNP.V -65.07% -64.09%
1541 @brumell PPP.V -86.11% SUP.V -46.25% ESK.V -60.28% -64.21%
1542 @Gldbull EMO.V -78.64% SAU.TO -50.00% BNCH.V -64.09% -64.24%
1543 @Kingsley ENDR.V -45.45% NEWD.CN -87.32% ALCU.CN -60.00% -64.26%
1544 @Atomic PYR.TO -70.14% XBC.TO -80.83% RHC.V -41.84% -64.27%
1545 @expos2return TKX.V -90.00% VPT.V -22.86% KING.V -80.00% -64.29%
1546 @coldincanada NCI.V -40.00% BAY.V -66.67% THRM.V -86.21% -64.29%
1547 @C3PO SX.CN -59.57% IP.CN -71.43% ICM.V -61.90% -64.30%
1548 @16-1-19-3-1-12 NTE.V -72.73% LLG.V -76.81% CYM.V -43.38% -64.31%
1549 @arizona IZO.CN -24.73% NBLC.V -89.61% EMO.V -78.64% -64.33%
1550 @jfc HEAT.CN -45.95% SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% -64.34%
1551 @Jth77 AIS.V -40.00% PPP.V -86.11% LAB.V -67.03% -64.38%
1552 @Public_heel QCCU.V -52.86% CBR.V -67.86% XYZ.V -72.73% -64.48%
1553 @svans STRR.V -41.13% PKK.CN -88.55% SURG.V -63.89% -64.52%
1554 @stillbroke MRS.V -68.52% GRN.TO -61.42% TRYP.CN -63.64% -64.52%
1555 @noloyalties EMO.V -78.64% READ.CN -81.13% OYL.V -33.85% -64.54%
1556 @retireasy CBIT.V -92.16% EMO.V -78.64% VPT.V -22.86% -64.55%
1557 @MtnGoat HPQ.V -46.81% SPN.V -58.33% PKK.CN -88.55% -64.56%
1558 @stonks_r_us PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% LLG.V -76.81% -64.59%
1559 @Scarface SX.CN -59.57% BLOX.CN -90.71% VLI.V -43.48% -64.59%
1560 @TallMoose GDNP.V -65.07% PYR.TO -70.14% SVA.TO -58.64% -64.62%
1561 @yseclov GR.V -80.00% NFLD.CN -50.86% HAMR.CN -63.01% -64.63%
1562 @tuzo FIND.V -51.18% JDN.V -71.43% LBC.V -71.30% -64.63%
1563 @Gold64k NUG.V -60.00% MEK.V -78.95% JUGR.V -55.00% -64.65%
1564 @dryinvestor QYOU.V -62.50% VSBY.CN -84.78% HPQ.V -46.81% -64.70%
1565 @Zio EGT.V -50.98% PKK.CN -88.55% RHT.V -54.63% -64.72%
1566 @arne_b MLCL.CN -58.33% GDNP.V -65.07% VMC.V -70.79% -64.73%
1567 @tinybullstocks KING.V -80.00% NCI.V -40.00% ROVR.V -74.24% -64.75%
1568 @Bigmoneymonstr APP.CN -63.64% TMAS.CN -79.49% CAD.V -51.15% -64.76%
1569 @burlap VMC.V -70.79% GDNP.V -65.07% XRTX.V -58.52% -64.79%
1570 @Herc HEAT.CN -45.95% QYOU.V -62.50% TSF.CN -86.00% -64.82%
1571 @HotCarl PKK.CN -88.55% ARCH.V -17.84% PRR.CN -88.07% -64.82%
1572 @Postingprofits HS.CN -52.70% MSCL.V -77.78% NPTH.V -64.00% -64.83%
1573 @woodsie1 CMC.V -62.50% GRAT.V -78.72% BAC.CN -53.33% -64.85%
1574 @GigaChadingtonTheIV CLI.V -70.00% WM.TO -56.10% MRS.V -68.52% -64.87%
1575 @Ruffus23 SMT.TO -85.63% GMX.TO -40.52% CBG.V -68.52% -64.89%
1576 @drewb BITF.TO -91.38% GHG.CN -70.00% TRIP.CN -33.33% -64.91%
1577 @diamond_D CSTR.V -83.33% ILC.V -50.00% GRN.TO -61.42% -64.92%
1578 @yepbuddy8 GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% PYR.TO -70.14% -64.94%
1579 @robbieg ACU.V -70.00% GRAT.V -78.72% SOLR.V -46.15% -64.96%
1580 @BayStreetBagger GMG.V -58.78% IBO.V -88.46% GIVX.TO -47.67% -64.97%
1581 @janturco BRC.V -50.53% FOR.V -60.26% ELVT.V -84.15% -64.98%
1582 @DiaperMoney HLTH.CN -92.31% ZONE.V -50.00% TBK.V -52.63% -64.98%
1583 @Mcawesome WIN.V -63.64% DIGI.CN -64.71% PEGA.V -66.67% -65.00%
1584 @ne0phyte MSET.CN -62.35% TSD.V -69.23% TRYP.CN -63.64% -65.07%
1585 @beer NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% BAC.CN -53.33% -65.08%
1586 @jeanlouisboregar ARU.V -66.38% NXO.V -82.98% HEAT.CN -45.95% -65.10%
1587 @Hopp HEAT.CN -45.95% NUR.CN -63.45% TSF.CN -86.00% -65.13%
1588 @drone HPQ.V -46.81% EMO.V -78.64% PYR.TO -70.14% -65.20%
1589 @jturner901 GRAT.V -78.72% PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% -65.23%
1590 @MeeshkaCheyHawk PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% GRAT.V -78.72% -65.23%
1591 @toddb15 MSCL.V -77.78% KASH.CN -47.92% GHG.CN -70.00% -65.23%
1592 @facerip FANS.TO -85.23% GRN.TO -61.42% AMY.V -49.09% -65.25%
1593 @lithiumgold SMN.V -78.12% AVX.V -77.78% AIS.V -40.00% -65.30%
1594 @volcano NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% AVNT.TO -54.17% -65.36%
1595 @Pappnase81 NUR.CN -63.45% BIOV.CN -41.46% EPW.CN -91.18% -65.36%
1596 @ScroogeMcduck ERD.TO -34.88% PGM.V -97.83% NUR.CN -63.45% -65.39%
1597 @Sunmark73 PBX.V -92.86% BAC.CN -53.33% ATW.V -50.00% -65.40%
1598 @Myohmy09 CYP.V -60.27% CAD.V -51.15% VSBY.CN -84.78% -65.40%
1599 @DayOfReckoning HODL.CN -62.16% BTCC-B.TO -63.31% ETHH.TO -70.79% -65.42%
1600 @lostinvestor PKG.CN -81.82% ERTH.CN -31.58% KNR.NE -82.86% -65.42%
1601 @MBjones BIGG.CN -79.17% BARU.V -80.00% CHAL.CN -37.50% -65.56%
1602 @TiRiCK TMG.V -37.50% NUMI.TO -68.10% EPW.CN -91.18% -65.59%
1603 @colop MAE.V -65.38% BNKR.CN -51.43% VIZ.V -80.00% -65.60%
1604 @Leon BLLG.CN -32.47% MEK.V -78.95% TIG.V -85.45% -65.62%
1605 @itsgotpotential HPQ.V -46.81% PYR.TO -70.14% ISD.V -80.00% -65.65%
1606 @Korcula CBIT.V -92.16% VPT.V -22.86% NZRE-H.V -82.05% -65.69%
1607 @Kache SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% PUMA.V -50.00% -65.69%
1608 @SlackView HEAT.CN -45.95% PBX.V -92.86% NEW.V -58.33% -65.71%
1609 @TheLings GMG.V -58.78% EDGM.CN -87.50% NFLD.CN -50.86% -65.71%
1610 @xbike WIN.V -63.64% BTT.V -63.64% GHG.CN -70.00% -65.76%
1611 @T5M MMS.V -53.12% WCU.V -76.06% NUMI.TO -68.10% -65.76%
1612 @3tlucky NGE.V -90.91% NAR.V -55.56% NFLD.CN -50.86% -65.78%
1613 @jjoyce14 GRAT.V -78.72% ME.TO -27.80% FUZN.CN -90.91% -65.81%
1614 @EastPrussian LLP.CN -60.00% GRAT.V -78.72% GMG.V -58.78% -65.84%
1615 @D33W MSP.V -50.00% DIGI.CN -64.71% KNR.NE -82.86% -65.86%
1616 @Gignova FOBI.V -80.63% PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% -65.86%
1617 @Mrhumble APS.TO -57.84% GTII.CN -57.73% NZRE-H.V -82.05% -65.87%
1618 @Madsper79 CBR.V -67.86% EMO.V -78.64% CAD.V -51.15% -65.88%
1619 @Chico AXE.V -53.33% SX.CN -59.57% VSBY.CN -84.78% -65.90%
1620 @LoneMaster PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% XBC.TO -80.83% -65.93%
1621 @vCard CYP.V -60.27% EMO.V -78.64% GASX.V -58.87% -65.93%
1622 @TTF CAD.V -51.15% EMO.V -78.64% DMX.V -68.00% -65.93%
1623 @Excelsior IPT.V -25.53% ELVT.V -84.15% TV.TO -88.22% -65.97%
1624 @HuslHrd GMG.V -58.78% LLG.V -76.81% SLVR.V -62.33% -65.97%
1625 @sacul MEDV.NE -88.75% KNR.NE -82.86% ISO.V -26.52% -66.04%
1626 @Goldbum XRTX.V -58.52% BCFN.CN -79.63% BP.V -60.00% -66.05%
1627 @MikeOxmall NBM.V -46.34% HLTH.CN -92.31% SX.CN -59.57% -66.07%
1628 @Juan_Valdez GSS.V -70.00% AUL.V -72.00% MON.V -56.25% -66.08%
1629 @Tomba MIR.V -60.00% HLTH.CN -92.31% HEAT.CN -45.95% -66.08%
1630 @davidmarinus NVO.TO -80.34% TUO.V -49.28% ITR.V -68.63% -66.08%
1631 @Bermudabob SX.CN -59.57% MEDV.NE -88.75% PUMA.V -50.00% -66.11%
1632 @Geeman339 NFG.V -39.38% NVO.TO -80.34% EMO.V -78.64% -66.12%
1633 @nuff EMO.V -78.64% SX.CN -59.57% CYP.V -60.27% -66.16%
1634 @wj WTEQ.CN -71.43% MRBL.CN -42.31% VSBY.CN -84.78% -66.17%
1635 @pennyferyer GRAT.V -78.72% GEL.V -51.72% STS.V -68.12% -66.19%
1636 @Jo PPP.V -86.11% PAU.CN -48.39% BNCH.V -64.09% -66.20%
1637 @Goldmine NXS.V -80.00% HEAT.CN -45.95% UNV.V -72.73% -66.22%
1638 @buy_high_sell_low PYR.TO -70.14% VSBY.CN -84.78% JEV.V -43.75% -66.23%
1639 @RealityCheck FFOX.V -71.88% ESK.V -60.28% SGC.V -66.67% -66.28%
1640 @dmvweb CYP.V -60.27% GRAT.V -78.72% WGC.CN -60.00% -66.33%
1641 @TheGerman NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% CUI.V -57.14% -66.35%
1642 @Hiskingdom SGI.V -69.48% ABI.V -33.33% MGR.V -96.25% -66.35%
1643 @Jayfoxpox ERTH.CN -31.58% VXTR.V -78.51% SKUR.CN -89.00% -66.36%
1644 @407pumper BKM.V -80.10% GMG.V -58.78% CYP.V -60.27% -66.38%
1645 @Biotech675 HLTH.CN -92.31% VPT.V -22.86% DMGI.V -84.15% -66.44%
1646 @GoldGravy SLVR.V -62.33% ROX.V -70.00% LAB.V -67.03% -66.45%
1647 @Dawsongold TXP.TO -42.50% XYZ.V -72.73% ELVT.V -84.15% -66.46%
1648 @apok VSBY.CN -84.78% QYOU.V -62.50% BGF.V -52.17% -66.49%
1649 @Shrekoomer GRAT.V -78.72% VMC.V -70.79% NOB.V -50.00% -66.50%
1650 @GoldSitka GL.CN -85.00% BETR.CN -29.55% CALM.CN -85.00% -66.52%
1651 @doodoodiligence EMO.V -78.64% BCFN.CN -79.63% BIOV.CN -41.46% -66.58%
1652 @Bowzzer NUMI.TO -68.10% TRIP.CN -33.33% SILO.CN -98.50% -66.65%
1653 @pickinwinrs FAT.CN -40.35% PHRX.CN -70.00% NBLC.V -89.61% -66.65%
1654 @bigpicture HLTH.CN -92.31% LQWD.V -87.67% STMP.V -20.00% -66.66%
1655 @M16 ESK.V -60.28% MEK.V -78.95% B.V -60.87% -66.70%
1656 @ranger APLI.TO -60.87% GBMC.CN -64.29% DAC.V -75.00% -66.72%
1657 @Whowaantest HEAT.CN -45.95% GHG.CN -70.00% EPY.CN -84.21% -66.72%
1658 @Freedom65 SX.CN -59.57% GRAT.V -78.72% ICM.V -61.90% -66.73%
1659 @jon2k XRTX.V -58.52% NUR.CN -63.45% STHZ.CN -78.26% -66.74%
1660 @Jam26 TUD.V -50.71% WNDR.TO -94.02% NHK.TO -55.56% -66.76%
1661 @Rds444 NRN.V -83.33% HPQ.V -46.81% PYR.TO -70.14% -66.76%
1662 @KilconaVC ATHR.CN -76.79% SAU.TO -50.00% MERG.V -73.53% -66.77%
1663 @hassy VPT.V -22.86% KWE.V -96.08% BTI.V -81.48% -66.81%
1664 @StockOphobic AMPD.CN -76.40% BNXA.V -64.24% BHS.V -60.00% -66.88%
1665 @SoundMoney PYR.TO -70.14% DMGI.V -84.15% HPQ.V -46.81% -67.03%
1666 @Jayvest KNR.NE -82.86% BARU.V -80.00% QST.V -38.32% -67.06%
1667 @joeboo31 CBLU.V -78.46% DPRO.CN -52.61% PYR.TO -70.14% -67.07%
1668 @Gnome SIG.CN -33.33% HVG.V -81.25% OPW.V -86.67% -67.08%
1669 @Tankrebel2012 GSQ.CN -59.02% IMV.TO -79.24% BB.TO -63.00% -67.09%
1670 @trub88 HEAT.CN -45.95% PBX.V -92.86% CMC.V -62.50% -67.10%
1671 @Goldhunter14v2.0 WIN.V -63.64% BIGT.V -78.12% SX.CN -59.57% -67.11%
1672 @JonathanGold SCV.CN -71.05% GASX.V -58.87% GEM.V -71.43% -67.12%
1673 @Chiel BAY.V -66.67% BTT.V -63.64% LBC.V -71.30% -67.20%
1674 @metallica12 GMG.V -58.78% KNR.NE -82.86% MIR.V -60.00% -67.22%
1675 @Miv PGX.V -65.62% NSC.V -60.00% WCU.V -76.06% -67.23%
1676 @DoubleDiamond NUR.CN -63.45% ESE.V -74.06% BNXA.V -64.24% -67.25%
1677 @Brandonrr86 GRAT.V -78.72% FANS.TO -85.23% CGX.TO -37.89% -67.28%
1678 @Saintjulie EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% OYL.V -33.85% -67.37%
1679 @nikom NBLC.V -89.61% OYL.V -33.85% EMO.V -78.64% -67.37%
1680 @SuperSaiyanGoku GHG.CN -70.00% HEAT.CN -45.95% THRM.V -86.21% -67.38%
1681 @damitrade HEAT.CN -45.95% THRM.V -86.21% GHG.CN -70.00% -67.38%
1682 @WalterWhite B.V -60.87% EPY.CN -84.21% LUCK.V -57.14% -67.41%
1683 @Metalsmith66 PYR.TO -70.14% BNXA.V -64.24% CBR.V -67.86% -67.41%
1684 @TheAccountant RLV.V -60.00% MSP.V -50.00% HLTH.CN -92.31% -67.44%
1685 @Kritch175 CVB.V -55.56% NUR.CN -63.45% NRN.V -83.33% -67.45%
1686 @Diddy RECO.V -79.03% PYR.TO -70.14% BAC.CN -53.33% -67.50%
1687 @Rye KASH.CN -47.92% BIGG.CN -79.17% NDA.V -75.44% -67.51%
1688 @wanton89 GLDC.V -59.09% EMO.V -78.64% VG.V -64.81% -67.52%
1689 @PGM ATHR.CN -76.79% WWT.V -57.81% NUMI.TO -68.10% -67.57%
1690 @LiSTF PYR.TO -70.14% CUI.V -57.14% NDA.V -75.44% -67.58%
1691 @Northrock NUR.CN -63.45% SLHG.V -81.03% XRTX.V -58.52% -67.67%
1692 @TBagTheBear WWT.V -57.81% FANS.TO -85.23% MIR.V -60.00% -67.68%
1693 @WeekendChef CYP.V -60.27% TOH.V -80.11% EWG.CN -62.71% -67.70%
1694 @LisaGee PINK.V -58.69% SONA.CN -80.95% NUR.CN -63.45% -67.70%
1695 @Noone AAU.V -82.35% BTT.V -63.64% IZN.V -57.14% -67.71%
1696 @Thehippie GRAT.V -78.72% TRIP.CN -33.33% EPW.CN -91.18% -67.74%
1697 @ejuser AXE.V -53.33% PINK.V -58.69% WFLD.V -91.22% -67.75%
1698 @Chedzing VCU.V -71.60% FOR.V -60.26% MNO.TO -71.43% -67.76%
1699 @Stockyfella69 HEAT.CN -45.95% EMO.V -78.64% GRAT.V -78.72% -67.77%
1700 @JohnnyGood KUB.V -60.00% BITK.V -60.00% BKMT.V -83.33% -67.78%
1701 @nev_investor BLR.CN -73.64% CAD.V -51.15% NU.V -78.57% -67.78%
1702 @Freedom55 HEAT.CN -45.95% NPR.V -71.21% THRM.V -86.21% -67.79%
1703 @Adult ZEN.V -59.19% VSBY.CN -84.78% SX.CN -59.57% -67.85%
1704 @Turtle666 EMO.V -78.64% SVE.V -35.37% NBLC.V -89.61% -67.87%
1705 @Yak HLTH.CN -92.31% ESNR.CN -85.33% GSVR.V -26.00% -67.88%
1706 @Diefenbaker IP.CN -71.43% PYR.TO -70.14% HODL.CN -62.16% -67.91%
1707 @Brother0001 PKK.CN -88.55% FFN.TO -43.66% VLNS.TO -71.56% -67.92%
1708 @ThisIsTheWay GG.V -48.33% SASY.CN -76.32% BIGG.CN -79.17% -67.94%
1709 @Foubs4 VSBY.CN -84.78% NOW.V -55.12% SKLL.CN -64.00% -67.97%
1710 @asp MEDV.NE -88.75% RDS.V -41.67% BLR.CN -73.64% -68.02%
1711 @Elkohol KNR.NE -82.86% GMG.V -58.78% CMC.V -62.50% -68.05%
1712 @TradingDay EMM.V -58.82% SIE.V -66.67% GRAT.V -78.72% -68.07%
1713 @Stevescuba THRM.V -86.21% BAC.CN -53.33% DIGI.CN -64.71% -68.08%
1714 @Deco GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% GET.CN -79.59% -68.09%
1715 @Johnwashier CTS.TO -58.16% WWT.V -57.81% PKK.CN -88.55% -68.17%
1716 @sea_e.o IDLE-X.CN -98.68% LABS.TO -62.16% LUX.CN -43.75% -68.20%
1717 @canada KNR.NE -82.86% NLH.V -60.32% GRN.TO -61.42% -68.20%
1718 @SlyFox7 SNV.V -60.00% THRM.V -86.21% XRTX.V -58.52% -68.24%
1719 @Glory EMO.V -78.64% LAB.V -67.03% GLDC.V -59.09% -68.26%
1720 @SASKEXPRESS HVG.V -81.25% DMR.V -50.00% MERG.V -73.53% -68.26%
1721 @nvo ITR.V -68.63% VG.V -64.81% MNO.TO -71.43% -68.29%
1722 @morecents SPOT.V -76.63% ENW.V -56.25% AUL.V -72.00% -68.29%
1723 @dondannel GDNP.V -65.07% KWE.V -96.08% LUX.CN -43.75% -68.30%
1724 @professor ITR.V -68.63% WM.TO -56.10% NVO.TO -80.34% -68.36%
1725 @Mikey_B GRAT.V -78.72% MNO.TO -71.43% KFR.V -55.00% -68.38%
1726 @RoyalCanuck SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% IDK.CN -58.11% -68.39%
1727 @Handsomeharry BKI.TO -65.22% ADD.V -70.00% ROX.V -70.00% -68.41%
1728 @Rcash1 TBK.V -52.63% MNTR.V -79.07% VRNO.CN -73.54% -68.41%
1729 @curly FOBI.V -80.63% GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% -68.43%
1730 @scooptram TAU.V -56.48% OIL.CN -80.71% STS.V -68.12% -68.44%
1731 @rockgolem B.V -60.87% AVX.V -77.78% BAY.V -66.67% -68.44%
1732 @Purelaws28 FOBI.V -80.63% ATW.V -50.00% WLLW.TO -74.73% -68.45%
1733 @mysterio ZEN.V -59.19% PTK.V -55.05% EPW.CN -91.18% -68.47%
1734 @dragonkillers SX.CN -59.57% ICM.V -61.90% SXTY.CN -84.00% -68.49%
1735 @Jayyin PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% PKK.CN -88.55% -68.50%
1736 @Dfb89 GSVR.V -26.00% OPW.V -86.67% PBX.V -92.86% -68.51%
1737 @Brandon STRM.V -68.18% AAU.V -82.35% KFR.V -55.00% -68.51%
1738 @295High GRAT.V -78.72% GMG.V -58.78% NUMI.TO -68.10% -68.54%
1739 @Edp007 BIGT.V -78.12% BIOV.CN -41.46% THRM.V -86.21% -68.60%
1740 @gold_thunder GRAT.V -78.72% CCW.V -52.94% ETI.CN -74.14% -68.60%
1741 @blash READ.CN -81.13% BLR.CN -73.64% CAD.V -51.15% -68.64%
1742 @CHIPPER BAMM.CN -77.03% NCU.TO -60.27% ITR.V -68.63% -68.65%
1743 @Djaenz VSBY.CN -84.78% NUR.CN -63.45% WWT.V -57.81% -68.68%
1744 @Gameone777 PGZ.V -40.26% ATLY.V -87.75% SMN.V -78.12% -68.71%
1745 @bigguboi EMO.V -78.64% GASX.V -58.87% ITR.V -68.63% -68.72%
1746 @Kokobware STS.V -68.12% CRUZ.CN -71.43% BAY.V -66.67% -68.74%
1747 @TheNutCracker CALM.CN -85.00% NVEI.TO -58.55% EWG.CN -62.71% -68.75%
1748 @Saskberger SNV.V -60.00% KNR.NE -82.86% NUR.CN -63.45% -68.77%
1749 @FirstGraphene NUR.CN -63.45% KNR.NE -82.86% MIR.V -60.00% -68.77%
1750 @lamplighter VXTR.V -78.51% PPP.V -86.11% AMX.V -41.78% -68.80%
1751 @scogar PAID.CN -68.49% MSCL.V -77.78% NCU.TO -60.27% -68.85%
1752 @generalbrig GRAT.V -78.72% ITR.V -68.63% ZEN.V -59.19% -68.85%
1753 @trpine GRAT.V -78.72% SPN.V -58.33% CYL.V -69.57% -68.87%
1754 @Rod_382 GRAT.V -78.72% LAB.V -67.03% ELBM.V -60.94% -68.90%
1755 @Anton EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% GUG.V -38.46% -68.90%
1756 @Brando_5000 SX.CN -59.57% GET.CN -79.59% VST.CN -67.65% -68.94%
1757 @lamjey GMG.V -58.78% SX.CN -59.57% PKK.CN -88.55% -68.97%
1758 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN -88.55% PBIT.CN -41.95% AMPD.CN -76.40% -68.97%
1759 @Watchfulwaiting SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% RLV.V -60.00% -69.02%
1760 @zero2million BYL.TO -57.78% WWT.V -57.81% JTR.V -91.67% -69.09%
1761 @ssv ARU.V -66.38% LKY.V -50.00% NGE.V -90.91% -69.10%
1762 @Flipke PGX.V -65.62% NAR.V -55.56% PPP.V -86.11% -69.10%
1763 @Mendoza81 DMR.V -50.00% MTH.V -65.00% HLTH.CN -92.31% -69.10%
1764 @dnordy EQX.TO -48.49% EPW.CN -91.18% VST.CN -67.65% -69.10%
1765 @yvngbvll NUR.CN -63.45% BCFN.CN -79.63% BNXA.V -64.24% -69.11%
1766 @orfantal OCO.V -57.28% EMO.V -78.64% MNO.TO -71.43% -69.12%
1767 @BH613 COIN.NE -95.35% TAAT.CN -87.79% JET.NE -24.44% -69.20%
1768 @LithiumLove CYP.V -60.27% GAIA.CN -96.40% CAD.V -51.15% -69.27%
1769 @dh PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% VERY.V -90.87% -69.27%
1770 @profitz THRM.V -86.21% FANS.TO -85.23% PRB.V -36.50% -69.31%
1771 @Schreibzey OYL.V -33.85% HLTH.CN -92.31% HMAN.V -81.82% -69.32%
1772 @mak GRAT.V -78.72% IP.CN -71.43% IDK.CN -58.11% -69.42%
1773 @thecobester GRAT.V -78.72% GMG.V -58.78% VMC.V -70.79% -69.43%
1774 @brockallingham PKK.CN -88.55% ESK.V -60.28% SX.CN -59.57% -69.47%
1775 @Cellblock PAID.CN -68.49% SASY.CN -76.32% WIN.V -63.64% -69.48%
1776 @Rogier GRAT.V -78.72% NEXE.V -55.74% ESE.V -74.06% -69.51%
1777 @jackhandy EGLX.TO -80.32% GMG.V -58.78% TRUL.CN -69.46% -69.52%
1778 @magnifik GER.V -87.50% FOR.V -60.26% KEN.V -60.87% -69.54%
1779 @Dealmaker1 APGO.V -76.06% NOW.V -55.12% AIV-P.V -77.50% -69.56%
1780 @paularoid EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% LIS.V -40.48% -69.58%
1781 @Drew VSBY.CN -84.78% HILL.V -40.00% TBP.TO -84.00% -69.59%
1782 @Calagordon MIR.V -60.00% CAD.V -51.15% SUGR.V -97.80% -69.65%
1783 @Justie BAY.V -66.67% EMO.V -78.64% BTT.V -63.64% -69.65%
1784 @Jooled SX.CN -59.57% ICM.V -61.90% ZEU.CN -87.50% -69.66%
1785 @Kc96 SX.CN -59.57% ICM.V -61.90% ZEU.CN -87.50% -69.66%
1786 @Brendone5 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1787 @ziggy8 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1788 @Tyrowe11 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1789 @Markopolo SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1790 @HS55 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1791 @leross SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1792 @KM29 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1793 @Ren SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% ICM.V -61.90% -69.66%
1794 @jhoskay PBX.V -92.86% INEO.V -61.02% NOW.V -55.12% -69.66%
1795 @thehack PNTR.V -40.74% EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% -69.66%
1796 @Hilbertk LLG.V -76.81% PYR.TO -70.14% SLVR.V -62.33% -69.76%
1797 @Coolhandbet SNV.V -60.00% MVMD.CN -66.67% KNR.NE -82.86% -69.84%
1798 @KanadaGooze PERU.V -70.97% ETU.V -78.38% ION.V -60.20% -69.85%
1799 @TeamHori PYR.TO -70.14% RHT.V -54.63% VSBY.CN -84.78% -69.85%
1800 @Curlyhorns CGN.CN -56.36% VSBY.CN -84.78% PAID.CN -68.49% -69.88%
1801 @Epiphany THRM.V -86.21% NUR.CN -63.45% MIR.V -60.00% -69.89%
1802 @LMHradecki DMX.V -68.00% NRN.V -83.33% MLCL.CN -58.33% -69.89%
1803 @Ilikescotch GRAT.V -78.72% QYOU.V -62.50% MRS.V -68.52% -69.91%
1804 @Richrock GMG.V -58.78% AR.TO -78.06% AXU.TO -72.96% -69.94%
1805 @Bluedreamz SX.CN -59.57% ISGI.V -70.00% CRBK.V -80.26% -69.95%
1806 @Eee SX.CN -59.57% ICM.V -61.90% PKK.CN -88.55% -70.01%
1807 @longzzzzz PTK.V -55.05% NCU.TO -60.27% TEST.V -94.74% -70.02%
1808 @DavePi EMO.V -78.64% RHC.V -41.84% NBLC.V -89.61% -70.03%
1809 @TheChronicle EWG.CN -62.71% QYOU.V -62.50% CALM.CN -85.00% -70.07%
1810 @Topseeker KNR.NE -82.86% FOBI.V -80.63% HPQ.V -46.81% -70.10%
1811 @Atachetatuque LLG.V -76.81% NUR.CN -63.45% PYR.TO -70.14% -70.13%
1812 @quantummechanic EGT.V -50.98% PBX.V -92.86% AUAG.CN -66.67% -70.17%
1813 @Beekeeper PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% MYCO.NE -93.57% -70.17%
1814 @dabblingamateur STRM.V -68.18% BGS.V -88.64% AU.V -53.85% -70.22%
1815 @Oceanview13 NDVA.V -70.83% GIVX.TO -47.67% CBIT.V -92.16% -70.22%
1816 @Jeeman SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% WIN.V -63.64% -70.24%
1817 @Truthserum ORGN.CN -34.55% OPW.V -86.67% PLLR.CN -89.66% -70.29%
1818 @MRS_Make_ME_Retire_Early PKK.CN -88.55% HEAT.CN -45.95% AMPD.CN -76.40% -70.30%
1819 @B_Ruff BAY.V -66.67% NRN.V -83.33% ELBM.V -60.94% -70.31%
1820 @Lucw309 PYR.TO -70.14% HPQ.V -46.81% SCRN.CN -94.00% -70.32%
1821 @drAG EMO.V -78.64% BAC.CN -53.33% RECO.V -79.03% -70.34%
1822 @2stone1bird CYP.V -60.27% THRM.V -86.21% GCX.V -64.71% -70.39%
1823 @ludwigjimi MINE.V -55.56% BARU.V -80.00% SGLD.TO -75.71% -70.42%
1824 @Lucky7s PYR.TO -70.14% MSCL.V -77.78% NUR.CN -63.45% -70.46%
1825 @Rewko1 COVE.CN -71.97% BP.V -60.00% BCFN.CN -79.63% -70.53%
1826 @EmArinNL AU.V -53.85% FFOX.V -71.88% PPP.V -86.11% -70.61%
1827 @myradiar BCFN.CN -79.63% HODL.CN -62.16% ETHY-B.TO -70.13% -70.64%
1828 @Salamania CPL.V -44.44% VXTR.V -78.51% SKUR.CN -89.00% -70.65%
1829 @SooMuchSona SONA.CN -80.95% VST.CN -67.65% NUR.CN -63.45% -70.68%
1830 @TheSwami GRAT.V -78.72% EVNI.V -73.33% RRS.V -60.00% -70.69%
1831 @ng13 GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% ZEU.CN -87.50% -70.72%
1832 @FunkyCold AMX.V -41.78% IBO.V -88.46% NZRE-H.V -82.05% -70.76%
1833 @Tnkthfrnk GRAT.V -78.72% NUR.CN -63.45% PYR.TO -70.14% -70.77%
1834 @JayBallz GRAT.V -78.72% PYR.TO -70.14% WIN.V -63.64% -70.83%
1835 @ricliner SZLS.TO -78.57% XBRA.CN -92.11% RHC.V -41.84% -70.84%
1836 @CopperHunter EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% CPL.V -44.44% -70.90%
1837 @haggis NBLC.V -89.61% GCX.V -64.71% GASX.V -58.87% -71.06%
1838 @jme007 KASH.CN -47.92% IMIN.V -81.11% EPY.CN -84.21% -71.08%
1839 @DaveMTL ESE.V -74.06% VSBY.CN -84.78% RHT.V -54.63% -71.16%
1840 @Dunite BAY.V -66.67% NRN.V -83.33% BTT.V -63.64% -71.21%
1841 @yellojelly GR.V -80.00% ROX.V -70.00% SGN.V -63.64% -71.21%
1842 @weeda420 RKR.V -78.87% MEAL.CN -98.91% URC.V -36.00% -71.26%
1843 @Firebiz RECO.V -79.03% GRAT.V -78.72% WM.TO -56.10% -71.29%
1844 @Natika_007 COIN.NE -95.35% SPN.V -58.33% CYP.V -60.27% -71.32%
1845 @saucebauce VPT.V -22.86% LUXX.CN -98.96% CBIT.V -92.16% -71.32%
1846 @Gazza HEAT.CN -45.95% EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% -71.40%
1847 @Moistpockets HEAT.CN -45.95% BTCW.V -78.38% TKX.V -90.00% -71.44%
1848 @WyldGoat GMG.V -58.78% BITF.TO -91.38% HITI.V -64.58% -71.58%
1849 @crypticenigma SKUR.CN -89.00% VST.CN -67.65% IDK.CN -58.11% -71.59%
1850 @cantwateanylonger PKK.CN -88.55% AUAG.CN -66.67% SX.CN -59.57% -71.60%
1851 @goldironhands ESNR.CN -85.33% TAU.V -56.48% ACP.V -73.00% -71.60%
1852 @Hobbes KNR.NE -82.86% STHZ.CN -78.26% UPI.V -53.85% -71.66%
1853 @TommyV APP.CN -63.64% LLP.CN -60.00% BITF.TO -91.38% -71.67%
1854 @Rocktopus SOLR.V -46.15% STHZ.CN -78.26% BLOX.CN -90.71% -71.71%
1855 @jpast198 ETU.V -78.38% ATHR.CN -76.79% NSC.V -60.00% -71.72%
1856 @Chillout SONA.CN -80.95% NUR.CN -63.45% VMC.V -70.79% -71.73%
1857 @mrpec VXTR.V -78.51% AT.TO -57.00% OAM.V -79.86% -71.79%
1858 @Dem1n1ty GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% KASH.CN -47.92% -71.80%
1859 @jojo92400 ATW.V -50.00% VSBY.CN -84.78% FOBI.V -80.63% -71.81%
1860 @Goldeye NFG.V -39.38% PGM.V -97.83% EMO.V -78.64% -71.95%
1861 @Platin QYOU.V -62.50% BNCH.V -64.09% CRTS.V -89.47% -72.02%
1862 @PMoney88 PHRX.CN -70.00% GHG.CN -70.00% PRT.CN -76.09% -72.03%
1863 @Jc9381 NBLC.V -89.61% DMR.V -50.00% ATHR.CN -76.79% -72.13%
1864 @lyctr6 EMO.V -78.64% RECO.V -79.03% GASX.V -58.87% -72.18%
1865 @LRB_future GRAT.V -78.72% CSTR.V -83.33% PUC.V -54.55% -72.20%
1866 @Bravo DEAL.V -80.00% DG.V -68.75% SPMT.CN -67.86% -72.20%
1867 @blawww XRTX.V -58.52% BCFN.CN -79.63% VXTR.V -78.51% -72.22%
1868 @kgr13088 SKUR.CN -89.00% MSP.V -50.00% MSCL.V -77.78% -72.26%
1869 @sippy HLTH.CN -92.31% EPW.CN -91.18% TRIP.CN -33.33% -72.27%
1870 @R72 DIGI.CN -64.71% CBIT.V -92.16% MIR.V -60.00% -72.29%
1871 @PierreG01599501 PBX.V -92.86% AMPD.CN -76.40% GIVX.TO -47.67% -72.31%
1872 @mmartz SX.CN -59.57% GRAT.V -78.72% EMO.V -78.64% -72.31%
1873 @qazaq VSBY.CN -84.78% VMC.V -70.79% GRN.TO -61.42% -72.33%
1874 @wyoming123 BU.TO -74.34% SEV.V -82.72% GRA.TO -60.18% -72.41%
1875 @JoeJoeRogers HEAT.CN -45.95% PKK.CN -88.55% KNR.NE -82.86% -72.45%
1876 @rowdyrhino UI.V -71.79% NSCI.V -49.31% VOYG.TO -96.33% -72.48%
1877 @Dodgetown PYR.TO -70.14% VSBY.CN -84.78% QYOU.V -62.50% -72.48%
1878 @humanist HEXO.TO -89.21% CHAL.CN -37.50% MMEN.CN -90.91% -72.54%
1879 @LTR TBK.V -52.63% GL.CN -85.00% GR.V -80.00% -72.54%
1880 @Gunn FFOX.V -71.88% ESE.V -74.06% UI.V -71.79% -72.58%
1881 @ManBearBull THRM.V -86.21% RHC.V -41.84% LQID.CN -90.00% -72.68%
1882 @lukejackson MNO.TO -71.43% GBRC.V -81.03% PGX.V -65.62% -72.70%
1883 @mrjgray EPW.CN -91.18% BLR.CN -73.64% BAC.CN -53.33% -72.72%
1884 @Bosman1973 PKK.CN -88.55% SX.CN -59.57% PYR.TO -70.14% -72.76%
1885 @PapaSauce BITF.TO -91.38% DSV.V -34.76% CBIT.V -92.16% -72.77%
1886 @FoxInvestor NBLC.V -89.61% SLMN.V -65.22% BTT.V -63.64% -72.82%
1887 @demosthenes VSBY.CN -84.78% SLHG.V -81.03% HS.CN -52.70% -72.84%
1888 @bedrag LQID.CN -90.00% NOW.V -55.12% PLUR.V -73.40% -72.84%
1889 @Elaine GRAT.V -78.72% HEAT.CN -45.95% SCRN.CN -94.00% -72.89%
1890 @Sbr TLG.TO -36.00% LUXX.CN -98.96% DOC.V -83.75% -72.90%
1891 @KgT BCFN.CN -79.63% TRU.V -68.42% VMC.V -70.79% -72.95%
1892 @aimlong KNR.NE -82.86% GROW.V -50.00% TSF.CN -86.00% -72.95%
1893 @King754 FOBI.V -80.63% PYR.TO -70.14% NUMI.TO -68.10% -72.96%
1894 @Raindog NUR.CN -63.45% VMC.V -70.79% VSBY.CN -84.78% -73.01%
1895 @Bacon NUR.CN -63.45% VMC.V -70.79% VSBY.CN -84.78% -73.01%
1896 @TheProfit TSF.CN -86.00% NUR.CN -63.45% PHRX.CN -70.00% -73.15%
1897 @YenrevA CYL.V -69.57% CSTR.V -83.33% GGG.V -66.67% -73.19%
1898 @AuBerg TSF.CN -86.00% FNI.CN -75.51% CTS.TO -58.16% -73.22%
1899 @Andersdk GRAT.V -78.72% GEM.V -71.43% CYL.V -69.57% -73.24%
1900 @the-commodities-dude FIND.V -51.18% RECO.V -79.03% NBLC.V -89.61% -73.27%
1901 @cfish LBC.V -71.30% BTT.V -63.64% GL.CN -85.00% -73.31%
1902 @al89 HPQ.V -46.81% PBX.V -92.86% FOBI.V -80.63% -73.43%
1903 @NomenNescio EPY.CN -84.21% TKX.V -90.00% SOLR.V -46.15% -73.45%
1904 @CrimsonPhoenix VST.CN -67.65% VRAR.CN -89.09% FLT.V -63.64% -73.46%
1905 @eMine GRAT.V -78.72% NBM.V -46.34% COIN.NE -95.35% -73.47%
1906 @Swisher27 GRAT.V -78.72% NPTH.V -64.00% MSCL.V -77.78% -73.50%
1907 @bccddd GRN.TO -61.42% CBLU.V -78.46% ROI.V -80.65% -73.51%
1908 @Charlier4ever ATW.V -50.00% VALU.CN -73.71% ARTO.CN -97.00% -73.57%
1909 @FastMoneyTimes NETZ.NE -84.92% SPOT.V -76.63% ZEN.V -59.19% -73.58%
1910 @WhoTookmyname MEDV.NE -88.75% GRAT.V -78.72% BAC.CN -53.33% -73.60%
1911 @DaBigTimeBoss NUR.CN -63.45% MPM.V -71.43% TSF.CN -86.00% -73.63%
1912 @EVIL_SPOCK PYR.TO -70.14% BAY.V -66.67% DMGI.V -84.15% -73.65%
1913 @AlbertaTrader DMGI.V -84.15% LUXX.CN -98.96% CGX.TO -37.89% -73.66%
1914 @jakedelorey THRM.V -86.21% AQUA.CN -88.00% HPQ.V -46.81% -73.67%
1915 @LoneStar16 CBIT.V -92.16% DIGI.CN -64.71% BNXA.V -64.24% -73.70%
1916 @Lannh GRAT.V -78.72% BHS.V -60.00% PHRM.CN -82.43% -73.72%
1917 @Amazigh CLAS.V -88.10% ID.V -80.00% MMS.V -53.12% -73.74%
1918 @strakpao PKK.CN -88.55% MMS.V -53.12% GET.CN -79.59% -73.76%
1919 @Daniel15 GER.V -87.50% GRAT.V -78.72% CDPR.CN -55.10% -73.78%
1920 @Shelbs MEDV.NE -88.75% BAC.CN -53.33% BCFN.CN -79.63% -73.90%
1921 @DaddyMC GRAT.V -78.72% EMO.V -78.64% HITI.V -64.58% -73.98%
1922 @Saints1976 AUN.V -94.87% GIII.V -56.50% FDM.CN -70.59% -73.99%
1923 @BayStreetRising EDDY.V -71.43% BRAS.CN -92.73% WWT.V -57.81% -73.99%
1924 @ShroomChad NUMI.TO -68.10% REUN.TO -60.33% MYCO.NE -93.57% -74.00%
1925 @Eric_99 NUR.CN -63.45% MTLO.V -68.75% RTI.V -90.00% -74.07%
1926 @Boots888 BLOX.CN -90.71% APP.CN -63.64% SPMT.CN -67.86% -74.07%
1927 @Blackened06 PKK.CN -88.55% NOM.CN -57.50% AMPD.CN -76.40% -74.15%
1928 @Mazz KNR.NE -82.86% GRAT.V -78.72% ELBM.V -60.94% -74.17%
1929 @db VSBY.CN -84.78% AVNT.TO -54.17% GLXY.TO -83.64% -74.20%
1930 @EDM NOW.V -55.12% GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% -74.20%
1931 @Lenny91 NUR.CN -63.45% TSF.CN -86.00% PLUR.V -73.40% -74.28%
1932 @Youllneverwalkalone SX.CN -59.57% GRAT.V -78.72% PUSH.CN -84.62% -74.30%
1933 @Danielh NVO.TO -80.34% CDPR.CN -55.10% GER.V -87.50% -74.32%
1934 @Markoni FLYY.CN -90.00% CPL.V -44.44% PKK.CN -88.55% -74.33%
1935 @jjshantz GRAT.V -78.72% VSBY.CN -84.78% SX.CN -59.57% -74.36%
1936 @lmmdr PKG.CN -81.82% LUCK.V -57.14% DMGI.V -84.15% -74.37%
1937 @Davidgm SKUR.CN -89.00% BAC.CN -53.33% READ.CN -81.13% -74.49%
1938 @Leafs21 SONA.CN -80.95% TEST.V -94.74% KASH.CN -47.92% -74.54%
1939 @ronaldo7 VSBY.CN -84.78% EGLX.TO -80.32% NVEI.TO -58.55% -74.55%
1940 @SgtHighway VUI.V -51.81% NBLC.V -89.61% TVC.V -82.35% -74.59%
1941 @Instinct68 TSF.CN -86.00% QNC.V -47.06% BLOX.CN -90.71% -74.59%
1942 @h2theizzo NEWD.CN -87.32% BEV.CN -73.17% NICO.CN -63.29% -74.60%
1943 @Tanzkalmar GRN.TO -61.42% VSBY.CN -84.78% MSCL.V -77.78% -74.66%
1944 @spec MTH.V -65.00% KHRN.V -75.00% DMGI.V -84.15% -74.72%
1945 @Bainer519 HEAT.CN -45.95% HLTH.CN -92.31% THRM.V -86.21% -74.82%
1946 @SURREALCollections THRM.V -86.21% GRAT.V -78.72% SX.CN -59.57% -74.83%
1947 @oleno7 PKK.CN -88.55% SX.CN -59.57% AMPD.CN -76.40% -74.84%
1948 @StkConDor VERY.V -90.87% FAT.CN -40.35% HULK.V -93.33% -74.85%
1949 @Saviour GHG.CN -70.00% APC.V -77.78% ATHR.CN -76.79% -74.85%
1950 @Lukeb VXTR.V -78.51% OCO.V -57.28% SKUR.CN -89.00% -74.93%
1951 @Disco_Deetz EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% BRAU.V -75.00% -75.02%
1952 @Ghostmann EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% BRAU.V -75.00% -75.02%
1953 @Scuba NUMI.TO -68.10% APGO.V -76.06% SLHG.V -81.03% -75.06%
1954 @massnutten HODL.CN -62.16% LUXX.CN -98.96% GBMC.CN -64.29% -75.14%
1955 @srawd BCFN.CN -79.63% READ.CN -81.13% DIGI.CN -64.71% -75.16%
1956 @hunter1 SX.CN -59.57% ZEU.CN -87.50% GRAT.V -78.72% -75.27%
1957 @ancora EDDY.V -71.43% VG.V -64.81% NBLC.V -89.61% -75.28%
1958 @stockwatching LQID.CN -90.00% XRTX.V -58.52% LYNX.CN -77.36% -75.29%
1959 @GreasyStockBoy ZEN.V -59.19% BCFN.CN -79.63% GLL.CN -87.23% -75.35%
1960 @SamBerlin BEE.CN -58.93% GRAT.V -78.72% PKK.CN -88.55% -75.40%
1961 @Ricenshine LQID.CN -90.00% THRM.V -86.21% SAU.TO -50.00% -75.40%
1962 @goldtrader0101 PKK.CN -88.55% GMG.V -58.78% RECO.V -79.03% -75.46%
1963 @pareb2 SX.CN -59.57% GRAT.V -78.72% CLAS.V -88.10% -75.46%
1964 @Ulla2025 VSBY.CN -84.78% SVA.TO -58.64% NXO.V -82.98% -75.47%
1965 @Codtongues BES.V -65.00% IP.CN -71.43% LQID.CN -90.00% -75.48%
1966 @MiningCatalyst ALMA.CN -82.00% BURG.V -92.45% DLTA.V -52.00% -75.48%
1967 @vdgruck PKK.CN -88.55% RECO.V -79.03% GASX.V -58.87% -75.49%
1968 @winsprint GRAT.V -78.72% GMG.V -58.78% SKUR.CN -89.00% -75.50%
1969 @Wook SPN.V -58.33% EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% -75.53%
1970 @Goldzjim EPW.CN -91.18% SCRN.CN -94.00% BIOV.CN -41.46% -75.55%
1971 @Jp16 EMO.V -78.64% BRAU.V -75.00% USGD.CN -73.13% -75.59%
1972 @Value123 PSYB.V -82.93% NOW.V -55.12% SMRT.NE -88.83% -75.62%
1973 @KC.maker VST.CN -67.65% FANS.TO -85.23% ESE.V -74.06% -75.64%
1974 @AaronG EMO.V -78.64% GASX.V -58.87% NBLC.V -89.61% -75.71%
1975 @Jayhaha SONA.CN -80.95% NUR.CN -63.45% KNR.NE -82.86% -75.75%
1976 @Bananaback GLDC.V -59.09% NBLC.V -89.61% EMO.V -78.64% -75.78%
1977 @Bancroftfool PBX.V -92.86% AMPD.CN -76.40% IDK.CN -58.11% -75.79%
1978 @Kissmyaxe GRAT.V -78.72% QYOU.V -62.50% THRM.V -86.21% -75.81%
1979 @glocksandstocks YOUR.CN -55.26% CANS.V -85.96% THRM.V -86.21% -75.81%
1980 @Dr._Spock SASY.CN -76.32% EPW.CN -91.18% MIR.V -60.00% -75.83%
1981 @trvcdoc GRAT.V -78.72% EMO.V -78.64% PYR.TO -70.14% -75.84%
1982 @ZlatyBazant PBX.V -92.86% VSBY.CN -84.78% ATW.V -50.00% -75.88%
1983 @MontgomeryBurns SX.CN -59.57% EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% -75.94%
1984 @mtmmuc BBM.CN -71.43% KHRN.V -75.00% PCLO.V -81.77% -76.07%
1985 @Newyguru NBLC.V -89.61% EMO.V -78.64% NSC.V -60.00% -76.08%
1986 @Legacy MIR.V -60.00% HEXO.TO -89.21% MNTR.V -79.07% -76.09%
1987 @coffeebeans THRM.V -86.21% NUR.CN -63.45% EMO.V -78.64% -76.10%
1988 @big_mortgage FRI.V -72.73% IP.CN -71.43% EPY.CN -84.21% -76.12%
1989 @Cashtown VSBY.CN -84.78% NOW.V -55.12% BITE.CN -88.62% -76.17%
1990 @Tonkero NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% LOBE.CN -86.67% -76.19%
1991 @jobber EGT.V -50.98% VSBY.CN -84.78% PBX.V -92.86% -76.21%
1992 @FlyingRatman GRAT.V -78.72% ZEN.V -59.19% BLOX.CN -90.71% -76.21%
1993 @moreag4me MTH.V -65.00% LMG.V -71.43% HLTH.CN -92.31% -76.25%
1994 @bestbluebeans BIOV.CN -41.46% CBIT.V -92.16% DEFI.NE -95.30% -76.31%
1995 @Canuckgold KNR.NE -82.86% MIR.V -60.00% THRM.V -86.21% -76.36%
1996 @benbagholder HMJU.TO -71.78% MTH.V -65.00% HLTH.CN -92.31% -76.36%
1997 @Droneracer KNR.NE -82.86% XRTX.V -58.52% TAAT.CN -87.79% -76.39%
1998 @SoulTsunami SKUR.CN -89.00% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -92.31% -76.41%
1999 @Suede29 EMO.V -78.64% SB.V -54.55% MGR.V -96.25% -76.48%
2000 @Mophi VSBY.CN -84.78% SVA.TO -58.64% THRM.V -86.21% -76.54%
2001 @falky GAIA.CN -96.40% EDDY.V -71.43% ICM.V -61.90% -76.58%
2002 @tmstocks THRM.V -86.21% BES.V -65.00% SZLS.TO -78.57% -76.59%
2003 @sjmace EPW.CN -91.18% GRAT.V -78.72% MIR.V -60.00% -76.63%
2004 @Khoury SKUR.CN -89.00% ELBM.V -60.94% SENS.CN -80.00% -76.65%
2005 @Def221 FOBI.V -80.63% EPW.CN -91.18% SPN.V -58.33% -76.71%
2006 @TopDD PKK.CN -88.55% GRAT.V -78.72% NUR.CN -63.45% -76.91%
2007 @grossprft KNR.NE -82.86% VSBY.CN -84.78% LSPD.TO -63.17% -76.94%
2008 @Mitox NUR.CN -63.45% CBLU.V -78.46% SKUR.CN -89.00% -76.97%
2009 @LazyTeacher NUR.CN -63.45% GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% -76.97%
2010 @LeafsTime NUR.CN -63.45% PKK.CN -88.55% RECO.V -79.03% -77.01%
2011 @MustBeTheMoney SX.CN -59.57% HLTH.CN -92.31% BIGG.CN -79.17% -77.02%
2012 @Hash VSBY.CN -84.78% DOC.V -83.75% BB.TO -63.00% -77.18%
2013 @MagingMoney PKK.CN -88.55% AMPD.CN -76.40% AUAG.CN -66.67% -77.21%
2014 @slowride LUXX.CN -98.96% GBMC.CN -64.29% AVN.V -68.42% -77.22%
2015 @Wizemouze CMC.V -62.50% GRAT.V -78.72% BLOX.CN -90.71% -77.31%
2016 @Vroom2017 ID.V -80.00% NUR.CN -63.45% MEDV.NE -88.75% -77.40%
2017 @Stock_syndrom PKK.CN -88.55% VSBY.CN -84.78% SX.CN -59.57% -77.64%
2018 @coopdaddy GRAT.V -78.72% EPY.CN -84.21% GHG.CN -70.00% -77.64%
2019 @Golden_Pringle PBX.V -92.86% EMO.V -78.64% CANN.CN -61.54% -77.68%
2020 @iamhx NDA.V -75.44% EPY.CN -84.21% PLUR.V -73.40% -77.68%
2021 @Benzer97 MEDV.NE -88.75% EPW.CN -91.18% BAC.CN -53.33% -77.75%
2022 @Barbaroo THRM.V -86.21% MMS.V -53.12% SCRN.CN -94.00% -77.78%
2023 @MachC PYR.TO -70.14% PAID.CN -68.49% TEST.V -94.74% -77.79%
2024 @Estonian VMC.V -70.79% EPW.CN -91.18% IP.CN -71.43% -77.80%
2025 @alphaone KNR.NE -82.86% MBLM.CN -94.83% NEXE.V -55.74% -77.81%
2026 @BayRunner ESNR.CN -85.33% SMN.V -78.12% PYR.TO -70.14% -77.87%
2027 @simon1707 PDFI.CN -92.86% RGG.V -74.19% ESAU.CN -66.67% -77.91%
2028 @Gerbson FANS.TO -85.23% DOC.V -83.75% GDNP.V -65.07% -78.02%
2029 @newtoyou LQID.CN -90.00% IP.CN -71.43% UNV.V -72.73% -78.05%
2030 @CdnCPA NGE.V -90.91% NRN.V -83.33% BHS.V -60.00% -78.08%
2031 @eattheday GRAT.V -78.72% CBIT.V -92.16% NUR.CN -63.45% -78.11%
2032 @KOstock SKUR.CN -89.00% TAAT.CN -87.79% WWT.V -57.81% -78.20%
2033 @android905 SX.CN -59.57% EPW.CN -91.18% TBP.TO -84.00% -78.25%
2034 @FunWheelDrive CYBN.NE -73.05% MYCO.NE -93.57% BRAX.CN -68.75% -78.46%
2035 @MIRsh MIR.V -60.00% VOYG.TO -96.33% BIGG.CN -79.17% -78.50%
2036 @Pantz1874 PYR.TO -70.14% VSBY.CN -84.78% XBC.TO -80.83% -78.58%
2037 @GettingBetter BAY.V -66.67% NHP.V -90.00% BIGG.CN -79.17% -78.61%
2038 @GrkMaga VSBY.CN -84.78% SLHG.V -81.03% PYR.TO -70.14% -78.65%
2039 @THALL_GOLD GLXY.TO -83.64% ESK.V -60.28% CBIT.V -92.16% -78.69%
2040 @Adon VST.CN -67.65% VRAR.CN -89.09% GET.CN -79.59% -78.78%
2041 @BookValueGuy VST.CN -67.65% VRAR.CN -89.09% GET.CN -79.59% -78.78%
2042 @BenBaker VST.CN -67.65% GET.CN -79.59% VRAR.CN -89.09% -78.78%
2043 @Qalo NUR.CN -63.45% VSBY.CN -84.78% OG.V -88.24% -78.82%
2044 @CWolfe BCFN.CN -79.63% MEDV.NE -88.75% NUMI.TO -68.10% -78.83%
2045 @Cup-a-soup GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% CYL.V -69.57% -79.01%
2046 @Buffaloguy VSBY.CN -84.78% QYOU.V -62.50% TKX.V -90.00% -79.09%
2047 @SINATH MEDV.NE -88.75% GRAT.V -78.72% PHRX.CN -70.00% -79.16%
2048 @TOxray EGT.V -50.98% DEFI.NE -95.30% BITF.TO -91.38% -79.22%
2049 @bluebelle OPW.V -86.67% PLLR.CN -89.66% TR.V -61.54% -79.29%
2050 @808 ICAN.CN -72.09% VSBY.CN -84.78% SLHG.V -81.03% -79.30%
2051 @TheComedian PKK.CN -88.55% DIGI.CN -64.71% VSBY.CN -84.78% -79.35%
2052 @Reeses THRM.V -86.21% NUMI.TO -68.10% TBP.TO -84.00% -79.44%
2053 @rabache AQS.V -70.83% GER.V -87.50% RTM.V -80.00% -79.44%
2054 @twoacesnow VSBY.CN -84.78% CRDL.TO -70.76% KNR.NE -82.86% -79.47%
2055 @Jasoob PKK.CN -88.55% FANS.TO -85.23% DIGI.CN -64.71% -79.49%
2056 @Repal1960 MEDV.NE -88.75% THRM.V -86.21% BNXA.V -64.24% -79.73%
2057 @sorehachotto AIML.CN -66.67% DGHI.V -92.24% LOCL.TO -80.36% -79.75%
2058 @Lowther PKK.CN -88.55% SX.CN -59.57% EPW.CN -91.18% -79.77%
2059 @Jdfry CBIT.V -92.16% VST.CN -67.65% GET.CN -79.59% -79.80%
2060 @Bartoo PBX.V -92.86% ICAN.CN -72.09% WLLW.TO -74.73% -79.89%
2061 @Tuscan EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% NBLC.V -89.61% -79.89%
2062 @raleigh111 EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% NBLC.V -89.61% -79.89%
2063 @Bojo EMO.V -78.64% MPM.V -71.43% NBLC.V -89.61% -79.89%
2064 @Jmpops EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% MPM.V -71.43% -79.89%
2065 @tradinglife HLTH.CN -92.31% MEDV.NE -88.75% GMG.V -58.78% -79.95%
2066 @rwinger CBIT.V -92.16% SLHG.V -81.03% VIVO.TO -66.67% -79.95%
2067 @BoMbsKOd PBX.V -92.86% PKK.CN -88.55% SX.CN -59.57% -80.33%
2068 @Swervin CYP.V -60.27% THRM.V -86.21% TEST.V -94.74% -80.40%
2069 @carbon8ed CTOC.CN -80.39% GBRC.V -81.03% KLM.V -80.00% -80.48%
2070 @Skymage VERT.V -78.57% ISGI.V -70.00% PBX.V -92.86% -80.48%
2071 @pinkturtle GBC.CN -77.78% ESE.V -74.06% GMTN.TO -89.67% -80.50%
2072 @cjbrassa PKK.CN -88.55% AMPD.CN -76.40% ATHR.CN -76.79% -80.58%
2073 @StevenV GMTN.TO -89.67% GMG.V -58.78% CUB.TO -93.33% -80.60%
2074 @J3 FLYY.CN -90.00% SX.CN -59.57% HLTH.CN -92.31% -80.63%
2075 @bigbird WIN.V -63.64% NBLC.V -89.61% TUGA.CN -88.64% -80.63%
2076 @Germ4 VST.CN -67.65% FANS.TO -85.23% VRAR.CN -89.09% -80.66%
2077 @quimp KNR.NE -82.86% VMC.V -70.79% HUT.TO -88.40% -80.68%
2078 @Odot GRAT.V -78.72% VSBY.CN -84.78% EMO.V -78.64% -80.72%
2079 @chyguy KNR.NE -82.86% PKK.CN -88.55% CRDL.TO -70.76% -80.73%
2080 @Talkingstocks OG.V -88.24% TBP.TO -84.00% PHRX.CN -70.00% -80.75%
2081 @Bc MEDV.NE -88.75% EPW.CN -91.18% CMC.V -62.50% -80.81%
2082 @ShtewGatz PKK.CN -88.55% NUR.CN -63.45% VERY.V -90.87% -80.96%
2083 @Nelson CBIT.V -92.16% HIVE.V -88.73% HODL.CN -62.16% -81.02%
2084 @lakedweller2 EMO.V -78.64% BRAU.V -75.00% NBLC.V -89.61% -81.08%
2085 @derwood66 EPW.CN -91.18% MEDV.NE -88.75% NUR.CN -63.45% -81.12%
2086 @Hazaj GDNP.V -65.07% OG.V -88.24% VERY.V -90.87% -81.39%
2087 @Longstrongsilver NU.V -78.57% KNR.NE -82.86% PSYB.V -82.93% -81.45%
2088 @arks KNR.NE -82.86% VST.CN -67.65% WNDR.TO -94.02% -81.51%
2089 @Wiseguy PKK.CN -88.55% AMPD.CN -76.40% GET.CN -79.59% -81.52%
2090 @Qball PBX.V -92.86% SX.CN -59.57% HLTH.CN -92.31% -81.58%
2091 @JamesTrust PKG.CN -81.82% FANS.TO -85.23% MSCL.V -77.78% -81.61%
2092 @burnout29 EPW.CN -91.18% THRM.V -86.21% VST.CN -67.65% -81.68%
2093 @barniethedino THRM.V -86.21% MIR.V -60.00% LUXX.CN -98.96% -81.72%
2094 @tdiyuzer BLOX.CN -90.71% HODL.CN -62.16% HLTH.CN -92.31% -81.73%
2095 @GlitterAndGold NBLC.V -89.61% RECO.V -79.03% SPOT.V -76.63% -81.76%
2096 @867YTSMAKAT FOBI.V -80.63% THRM.V -86.21% CBLU.V -78.46% -81.77%
2097 @dudex25 CBIT.V -92.16% LUXX.CN -98.96% GLDN.V -54.55% -81.89%
2098 @Silver2021 NGE.V -90.91% DEF.V -60.47% AUN.V -94.87% -82.08%
2099 @Gman82 GRAT.V -78.72% NXO.V -82.98% VSBY.CN -84.78% -82.16%
2100 @LizzyD PYR.TO -70.14% EPW.CN -91.18% FANS.TO -85.23% -82.18%
2101 @marrcoooo PMED.CN -72.73% GRAT.V -78.72% PULL.CN -95.45% -82.30%
2102 @freerider SAND.CN -79.31% SIXW.CN -85.37% TVC.V -82.35% -82.34%
2103 @bucketfan PKK.CN -88.55% AUAG.CN -66.67% PBX.V -92.86% -82.69%
2104 @Skindaddy RECO.V -79.03% SKUR.CN -89.00% TOH.V -80.11% -82.72%
2105 @Ariesgal GRAT.V -78.72% FANS.TO -85.23% EPY.CN -84.21% -82.72%
2106 @gsp THRM.V -86.21% LUXX.CN -98.96% NUR.CN -63.45% -82.87%
2107 @Fedaykin PKK.CN -88.55% AMPD.CN -76.40% DOC.V -83.75% -82.90%
2108 @StefFest KNR.NE -82.86% GRAT.V -78.72% GER.V -87.50% -83.03%
2109 @retireby35 GAIA.CN -96.40% AQUA.CN -88.00% DIGI.CN -64.71% -83.04%
2110 @DJT2020 DMGI.V -84.15% TBP.TO -84.00% SLHG.V -81.03% -83.06%
2111 @Joes OG.V -88.24% ESE.V -74.06% ECOM.V -87.10% -83.13%
2112 @drowssy VSBY.CN -84.78% SLHG.V -81.03% TBP.TO -84.00% -83.27%
2113 @JetParadise EMO.V -78.64% CALM.CN -85.00% THRM.V -86.21% -83.28%
2114 @TheObserver HRE-H.V -80.00% IMIN.V -81.11% MEDV.NE -88.75% -83.29%
2115 @Tp5 PYR.TO -70.14% HUT.TO -88.40% BITF.TO -91.38% -83.31%
2116 @Nara777 FOBI.V -80.63% THRM.V -86.21% CSTR.V -83.33% -83.39%
2117 @Albusq EPW.CN -91.18% GRAT.V -78.72% FOBI.V -80.63% -83.51%
2118 @selllowbuyhigh GRAT.V -78.72% SKUR.CN -89.00% KNR.NE -82.86% -83.53%
2119 @kroum HLTH.CN -92.31% NUR.CN -63.45% DEFI.NE -95.30% -83.69%
2120 @Meowowow MRS.V -68.52% SCRN.CN -94.00% MEDV.NE -88.75% -83.76%
2121 @Backlogs VSBY.CN -84.78% PBX.V -92.86% ESE.V -74.06% -83.90%
2122 @Welldone KNR.NE -82.86% NXO.V -82.98% TSF.CN -86.00% -83.95%
2123 @aimania HLTH.CN -92.31% DGTL.V -82.22% LYNX.CN -77.36% -83.96%
2124 @Jasperoid NGE.V -90.91% TSLV.V -65.85% VDKA.V -95.24% -84.00%
2125 @BigTree CBIT.V -92.16% BITF.TO -91.38% MRS.V -68.52% -84.02%
2126 @Iberius BCFN.CN -79.63% DMGI.V -84.15% SKUR.CN -89.00% -84.26%
2127 @Moneyguru KNR.NE -82.86% BARU.V -80.00% TKX.V -90.00% -84.29%
2128 @UltimateJatt FANS.TO -85.23% THRM.V -86.21% PKG.CN -81.82% -84.42%
2129 @Green_Bananas SONA.CN -80.95% PKK.CN -88.55% DOC.V -83.75% -84.42%
2130 @Ace1won GRAT.V -78.72% VERY.V -90.87% DOC.V -83.75% -84.45%
2131 @PrinceOfProfit EMO.V -78.64% THRM.V -86.21% PKK.CN -88.55% -84.47%
2132 @Dumblonde KNR.NE -82.86% TSF.CN -86.00% VSBY.CN -84.78% -84.55%
2133 @groover LUXX.CN -98.96% CBIT.V -92.16% GBMC.CN -64.29% -85.13%
2134 @Newmoney76 NXO.V -82.98% VSBY.CN -84.78% OG.V -88.24% -85.33%
2135 @EHjay42 PKK.CN -88.55% BITF.TO -91.38% AMPD.CN -76.40% -85.45%
2136 @FST EPW.CN -91.18% VSBY.CN -84.78% FOBI.V -80.63% -85.53%
2137 @NelB FFOX.V -71.88% IDLE-X.CN -98.68% PPP.V -86.11% -85.56%
2138 @lucash ENBI.CN -94.12% POR.V -80.77% PKG.CN -81.82% -85.57%
2139 @Flex1990 FOBI.V -80.63% EPW.CN -91.18% FANS.TO -85.23% -85.68%
2140 @tidusempire PKK.CN -88.55% DOC.V -83.75% FANS.TO -85.23% -85.84%
2141 @d2dgw BCFN.CN -79.63% LUXX.CN -98.96% BIGG.CN -79.17% -85.92%
2142 @Cobber DSLV.V -90.00% NBLC.V -89.61% EMO.V -78.64% -86.08%
2143 @Turkster EPW.CN -91.18% GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% -86.22%
2144 @MaxGains GRAT.V -78.72% HLTH.CN -92.31% TAAT.CN -87.79% -86.27%
2145 @MostValuableTrader WNDR.TO -94.02% FANS.TO -85.23% CRBK.V -80.26% -86.50%
2146 @Flexius GRAT.V -78.72% MEDV.NE -88.75% HLTH.CN -92.31% -86.59%
2147 @Unicorne69 CODE.CN -90.00% EPW.CN -91.18% BCFN.CN -79.63% -86.94%
2148 @matteo EMO.V -78.64% NBLC.V -89.61% PBX.V -92.86% -87.04%
2149 @County1 GAIA.CN -96.40% BLR.CN -73.64% CBIT.V -92.16% -87.40%
2150 @Esoterix HLTH.CN -92.31% HRE-H.V -80.00% BLOX.CN -90.71% -87.67%
2151 @zr0 HUT.TO -88.40% AUN.V -94.87% NXS.V -80.00% -87.76%
2152 @wah-sk-wah LQWD.V -87.67% LUXX.CN -98.96% ATHR.CN -76.79% -87.81%
2153 @peteReese HLTH.CN -92.31% BCFN.CN -79.63% CBIT.V -92.16% -88.03%
2154 @KingBirdman BCFN.CN -79.63% CBIT.V -92.16% HLTH.CN -92.31% -88.03%
2155 @GayBear HLTH.CN -92.31% PDFI.CN -92.86% BCFN.CN -79.63% -88.26%
2156 @DotComRich DGHI.V -92.24% DMGI.V -84.15% HIVE.V -88.73% -88.37%
2157 @swambers DMGI.V -84.15% VENZ.V -92.86% HIVE.V -88.73% -88.58%
2158 @xFalse FOBI.V -80.63% EPW.CN -91.18% SCRN.CN -94.00% -88.60%
2159 @Wineaux PGM.V -97.83% NBLC.V -89.61% EMO.V -78.64% -88.69%
2160 @AlexHall KNR.NE -82.86% SMRT.NE -88.83% COIN.NE -95.35% -89.02%
2161 @mac1trader FOBI.V -80.63% BITF.TO -91.38% DEFI.NE -95.30% -89.11%
2162 @kic HUT.TO -88.40% HIVE.V -88.73% BITF.TO -91.38% -89.50%
2163 @MMJGAADZILLA LUXX.CN -98.96% EATS.CN -92.59% STHZ.CN -78.26% -89.94%
2164 @Longasihaveto CBIT.V -92.16% LUXX.CN -98.96% RECO.V -79.03% -90.05%
2165 @kdm IMIN.V -81.11% COIN.NE -95.35% MBLM.CN -94.83% -90.43%
2166 @Rod2017 GAIA.CN -96.40% NWI.CN -90.00% THRM.V -86.21% -90.87%
2167 @Dgraw92 EPW.CN -91.18% MEDV.NE -88.75% SCRN.CN -94.00% -91.31%
2168 @stockman33 SMRT.NE -88.83% COIN.NE -95.35% WNDR.TO -94.02% -92.73%
2169 @Pierre LUXX.CN -98.96% AQUA.CN -88.00% BITF.TO -91.38% -92.78%
2170 @MrSilver BITF.TO -91.38% DEFI.NE -95.30% HLTH.CN -92.31% -93.00%
2171 @Letsmakemoneyok COIN.NE -95.35% BITF.TO -91.38% DEFI.NE -95.30% -94.01%
2172 @gursahib CBIT.V -92.16% LUXX.CN -98.96% BITF.TO -91.38% -94.17%