Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Roddiggiti WCE.V 483.33% EW.V 36.36% PGOL.CN 7.69% 175.80%
2 @Gauss PNE.TO 148.65% NCP.TO 14.29% AAV.TO 42.29% 68.41%
3 @slugbait MAI.V 9.09% HOU.TO 106.82% BTE.TO 66.83% 60.91%
4 @ProspectorX GRDM.V 80.95% FG.V 35.71% ILC.V 18.18% 44.95%
5 @TheWaterguy BYN.V 26.76% GQC.V 23.08% WHN.V 29.79% 26.54%
6 @MiningDon BRO.V 37.88% OSI.V 1.72% AFM.V 36.17% 25.26%
7 @James_PM ELO.V 4.53% TVE.TO 27.99% LA.V 29.46% 20.66%
8 @Hotstock101 BRW.V 47.06% OSK.TO 4.79% OR.TO 2.48% 18.11%
9 @goldfanbrad CMC.V 2.50% GOG.V 10.87% SAE.V 38.46% 17.28%
10 @Geodan GG.V 20.83% GFG.V 17.86% RECO.V 5.99% 14.89%
11 @EagleEye ZNX.V 16.67% BAT.V 14.29% GOG.V 10.87% 13.94%
12 @Kaiser999 CN.V 21.43% LBC.V 12.96% ZOMD.V 1.96% 12.12%
13 @SanibelChick KGC.V 6.25% AN.V 1.02% NAR.V 27.78% 11.68%
14 @ogi B.V 4.35% PEX.V 1.25% IMCX.CN 28.21% 11.27%
15 @coyote345 PDM.V 2.78% TAU.V 1.04% BYN.V 26.76% 10.19%
16 @AstonMartinLover WRN.TO 12.75% VTT.V 9.09% OSI.V 1.72% 7.85%
17 @GMAN100 TAU.V 1.04% AN.V 1.02% PEX.V 1.25% 1.10%