The 2021 CEO Stock Picking Contest

Updated: September 12th, 2021

Turn phone to see stock picks

Sort By:

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @ben1 NUR.CN 364.00% CMC.V 864.71% SVA.V 101.49% 443.40%
2 @Groot CMC.V 864.71% RHT.V 128.00% NOT.V 331.58% 441.43%
3 @TopDD CMC.V 864.71% GRAT.V 297.06% CBDT.CN 71.93% 411.23%
4 @grandfleet CMC.V 864.71% PKK.CN 289.02% DCM.TO 58.73% 404.15%
5 @Dreg CBDT.CN 71.93% GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% 379.99%
6 @Alpha01 REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% CMC.V 864.71% 379.60%
7 @Dusti REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% CMC.V 864.71% 379.60%
8 @Hangenouthere REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% CMC.V 864.71% 379.60%
9 @R.p.56 CMC.V 864.71% DOC.V -26.89% PKK.CN 289.02% 375.61%
10 @Holmewrecker UPCO.CN 38.46% GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% 368.83%
11 @jacko CMC.V 864.71% NVX.V -55.00% SRV-UN.TO 230.16% 346.62%
12 @NinjaMOG GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% SAU.TO -29.17% 346.29%
13 @issingletter GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% HPQ.V -34.55% 344.49%
14 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN 289.02% PBIT.CN 766.67% PKG.CN -31.25% 341.48%
15 @Boutrup REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% AZ.V 737.89% 337.33%
16 @Tandabo CMC.V 864.71% SONA.CN -90.90% BES.V 221.05% 331.62%
17 @audiopile CMC.V 864.71% HPQ.V -34.55% HEAT.CN 164.29% 331.48%
18 @tbenz RHT.V 128.00% CMC.V 864.71% DAC.V -20.00% 324.24%
19 @coldincanada THRM.V 125.58% RJX-A.V -34.00% CMC.V 864.71% 318.76%
20 @expos2return CMC.V 864.71% SOLR.V 120.00% NSAU.CN -45.00% 313.24%
21 @SizzlinSteaks MRS.V 37.50% CMC.V 864.71% DM.V 35.71% 312.64%
22 @Costena_gold QYOU.V 142.86% CMC.V 864.71% MIS.CN -73.33% 311.41%
23 @Vick13 CMC.V 864.71% CBDT.CN 71.93% VST.CN -5.45% 310.39%
24 @keencrete DOC.V -26.89% CMC.V 864.71% STND.V 89.74% 309.19%
25 @Brecker VMC.V 20.38% CMC.V 864.71% CNC.V 41.24% 308.78%
26 @cloud9 CMC.V 864.71% RHT.V 128.00% ATE.TO -68.45% 308.09%
27 @Goldenhorseshoe CBDT.CN 71.93% TRIP.CN -22.95% CMC.V 864.71% 304.56%
28 @Flyer4 ESK.V -5.00% ASE.CN 845.45% HSI.V 53.85% 298.10%
29 @SuckerFish AMY.V 165.98% INTL.CN 770.97% AAX.V -47.62% 296.44%
30 @Razor PYR.TO 40.72% KNR.CN -16.67% CMC.V 864.71% 296.25%
31 @Aaaaaargh GRA.V 21.72% CMC.V 864.71% TV.TO 0.00% 295.47%
32 @Xia DM.V 35.71% CMC.V 864.71% ADK.V -16.10% 294.77%
33 @melaurian BIGG.CN 119.61% INTL.CN 770.97% DIGI.CN -11.11% 293.15%
34 @Oshawaguy79 INTL.CN 770.97% DM.V 35.71% CBDT.CN 71.93% 292.87%
35 @Bancroftfool PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% CMC.V 864.71% 290.29%
36 @ordos PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% CMC.V 864.71% 290.29%
37 @Tryanotherday PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% CMC.V 864.71% 290.29%
38 @GBRer SRI.V 140.00% INTL.CN 770.97% TMED.CN -41.18% 289.93%
39 @demosthenes HS.CN -16.43% VSBY.CN 13.24% CMC.V 864.71% 287.17%
40 @jg7 CMC.V 864.71% TRYP.CN -41.33% OGO.V 37.10% 286.82%
41 @Somethingwitty BRC.V -2.27% CMC.V 864.71% VST.CN -5.45% 285.66%
42 @beachmaster LABS.TO -37.74% SX.CN 190.00% EMO.V 704.55% 285.60%
43 @Shifty88 LUXX.CN 27.08% DCM.TO 58.73% INTL.CN 770.97% 285.59%
44 @boltup CMC.V 864.71% GSP.V 38.10% MIN.TO -50.89% 283.97%
45 @Fiat ISGI.V 58.70% AZ.V 737.89% SGY.TO 50.98% 282.52%
46 @RD85 CMC.V 864.71% VMC.V 20.38% VPH.CN -43.44% 280.55%
47 @itsjoylynn TNY.CN -48.28% CMC.V 864.71% ENB.TO 23.97% 280.13%
48 @PakG1 PYR.TO 40.72% CMC.V 864.71% HEM.V -70.00% 278.48%
49 @edark CBG.V 27.27% MTH.V 30.43% INTL.CN 770.97% 276.23%
50 @ElJoro CMC.V 864.71% NEPT.TO -58.59% QIPT.V 22.52% 276.21%
51 @Ionrigs533 CBDT.CN 71.93% ESE.V -19.05% INTL.CN 770.97% 274.62%
52 @T5M INTL.CN 770.97% MMS.V 29.55% VMC.V 20.38% 273.63%
53 @TheWaterguy ASE.CN 845.45% BYN.V 7.27% GQC.V -33.93% 272.93%
54 @volcano AVNT.TO 500.00% NUR.CN 364.00% AAX.V -47.62% 272.13%
55 @Hakes CMC.V 864.71% ESM.TO 15.71% XBC.TO -65.44% 271.66%
56 @Dilly CMC.V 864.71% VS.CN -20.69% BEER.V -33.33% 270.23%
57 @Wizemouze RJX-A.V -34.00% TRIP.CN -22.95% CMC.V 864.71% 269.25%
58 @Stretch HEM.V -70.00% CMC.V 864.71% FOBI.V 7.32% 267.34%
59 @Garbage CMC.V 864.71% AGN.CN -52.27% GMA.V -10.77% 267.22%
60 @CitrusSkunk INTL.CN 770.97% DIGI.CN -11.11% UPCO.CN 38.46% 266.11%
61 @Bart6 CMC.V 864.71% EXRO.TO -33.79% GRN.TO -35.06% 265.28%
62 @Herrington CMC.V 864.71% HPQ.V -34.55% GRN.TO -35.06% 265.03%
63 @batteredstocksyndrome SLHG.V -34.19% CMC.V 864.71% CRBK.V -42.86% 262.55%
64 @OleTradezy CMC.V 864.71% GOG.V -60.34% KRR.TO -18.57% 261.93%
65 @intrustwegod CMC.V 864.71% DSM.V -56.25% NANO.TO -29.89% 259.52%
66 @WeekendChef CYP.V 92.05% EMO.V 704.55% ECR.V -20.97% 258.54%
67 @Rcash1 GNOM.CN -41.67% AVNT.TO 500.00% CSC.V 316.67% 258.33%
68 @Synergy IPA.V -54.06% MIR.V -38.00% CMC.V 864.71% 257.55%
69 @TheObserver INTL.CN 770.97% PHRX.CN -37.50% SIC.V 37.50% 256.99%
70 @Distopianow HEAT.CN 164.29% YDX.V -15.63% MMAT.CN 607.14% 251.93%
71 @DudeofSweden INTL.CN 770.97% SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% 250.67%
72 @Deco HEAT.CN 164.29% GRAT.V 297.06% PKK.CN 289.02% 250.12%
73 @stratanic ASE.CN 845.45% MTB.V -55.81% YGT.V -40.91% 249.58%
74 @Rusl CMC.V 864.71% VXL.V -76.67% CANN.CN -40.74% 249.10%
75 @mil-ton VXL.V -76.67% NANO.TO -29.89% ASE.CN 845.45% 246.30%
76 @Hurtu97 HEM.V -70.00% INTL.CN 770.97% VMC.V 20.38% 240.45%
77 @RollingThunder GRAT.V 297.06% ACDC.CN 420.00% AWE.V -13.33% 234.58%
78 @CndnBacon BGF.V 20.83% EMO.V 704.55% HPQ.V -34.55% 230.28%
79 @GambleItAll HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 420.00% SVA.V 101.49% 228.59%
80 @SnoBird HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 420.00% SVA.V 101.49% 228.59%
81 @investour INTL.CN 770.97% HEM.V -70.00% DOC.V -26.89% 224.69%
82 @AuM2019 AU.V -33.04% CAPT.V 1.89% EMO.V 704.55% 224.47%
83 @SuperSaiyanGoku PHRX.CN -37.50% INTL.CN 770.97% HEM.V -70.00% 221.16%
84 @PurplePain REVO.V -22.97% AZ.V 737.89% DYA.TO -53.39% 220.51%
85 @Chenlu972 VYGR.CN 299.80% HIVE.V 59.00% PKK.CN 289.02% 215.94%
86 @Cryptoleaf MIS.CN -73.33% DEC.V -50.00% INTL.CN 770.97% 215.88%
87 @Foreign NUR.CN 364.00% DOC.V -26.89% PBX.V 306.90% 214.67%
88 @Mikael QNC.V 280.00% NUR.CN 364.00% DEFN.V -2.00% 214.00%
89 @LawyerTrader SVA.V 101.49% MMAT.CN 607.14% SONA.CN -90.90% 205.91%
90 @Allt1909 THRM.V 125.58% HIVE.V 59.00% ACDC.CN 420.00% 201.53%
91 @TREASURECHESTPICKS QNC.V 280.00% ICO.V 75.00% PUMA.V 247.06% 200.69%
92 @lightningmillz UCU.V -24.58% SIXW.CN 13.56% MMAT.CN 607.14% 198.71%
93 @Sunnytimes PKK.CN 289.02% NLC.V 124.12% BITF.V 182.40% 198.51%
94 @ShittyShituation CXXI.CN -48.59% GRAT.V 297.06% ATH.TO 347.06% 198.51%
95 @Hogger1974 GRAT.V 297.06% IDK.CN 94.37% SX.CN 190.00% 193.81%
96 @Youllneverwalkalone GRAT.V 297.06% PBX.V 306.90% RLG.CN -30.00% 191.32%
97 @iangravelle HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 420.00% FANS.CN -19.09% 188.40%
98 @Peppers BLR.CN 78.79% GAIA.CN -20.00% AVNT.TO 500.00% 186.26%
99 @Northrock NUR.CN 364.00% COVE.CN 194.12% WAVE.V -4.00% 184.71%
100 @Yungstocktrader BITF.V 182.40% THRM.V 125.58% QETH-U.TO 245.02% 184.33%
101 @UrsusMajor LUXX.CN 27.08% GRAT.V 297.06% SWIS.CN 209.68% 177.94%
102 @maguado18 NUR.CN 364.00% BITF.V 182.40% VLE.TO -21.05% 175.12%
103 @selllowbuyhigh GRAT.V 297.06% SWIS.CN 209.68% SIXW.CN 13.56% 173.43%
104 @Jeeman ZEU.CN 22.22% SX.CN 190.00% GRAT.V 297.06% 169.76%
105 @Playingthegame SX.CN 190.00% ZEU.CN 22.22% GRAT.V 297.06% 169.76%
106 @HighTide RAYN.CN 52.63% ACDC.CN 420.00% BAMM.CN 34.69% 169.11%
107 @Tronalddump99 HEM.V -70.00% GRAT.V 297.06% ROE.V 277.78% 168.28%
108 @Joshgs HIVE.V 59.00% HUT.TO 254.73% BITF.V 182.40% 165.37%
109 @Majic CNC.V 41.24% SOMA.V 9.68% VPT.V 444.44% 165.12%
110 @ng13 GRAT.V 297.06% ZEU.CN 22.22% HEAT.CN 164.29% 161.19%
111 @Freedom65 GRAT.V 297.06% IDK.CN 94.37% ICM.V 90.91% 160.78%
112 @PowHound FSY.TO 226.67% EU.V 104.26% GLO.TO 147.17% 159.36%
113 @pennyferyer GRAT.V 297.06% HPQ.V -34.55% SWIS.CN 209.68% 157.40%
114 @Bububurrito PBX.V 306.90% HPQ.V -34.55% SCR.TO 193.67% 155.34%
115 @SquarePeg MKR.V -64.44% RG.V -41.67% JDN.V 566.67% 153.52%
116 @lar0che QBTC.TO 23.93% HIVE.V 59.00% CWRK.V 372.22% 151.72%
117 @ROCKWELL SCR.TO 193.67% PHRX.CN -37.50% GRAT.V 297.06% 151.08%
118 @thehack RECO.V 182.43% ERF.TO 86.93% BITF.V 182.40% 150.59%
119 @Epiphany MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% NUR.CN 364.00% 150.53%
120 @Justinpaul IZO.CN -32.79% KNR.CN -16.67% AVNT.TO 500.00% 150.18%
121 @LeafsTime NUR.CN 364.00% GDNP.V -3.33% DMGI.V 88.33% 149.67%
122 @Ballzdeep PUMA.V 247.06% SCR.TO 193.67% FOBI.V 7.32% 149.35%
123 @KasperSky BLR.CN 78.79% BBD-B.TO 295.83% CBDT.CN 71.93% 148.85%
124 @MIRsh MIR.V -38.00% BITF.V 182.40% VYGR.CN 299.80% 148.07%
125 @Irisvert ISO.V 152.94% FCU.TO 156.41% SYH.V 134.62% 147.99%
126 @LH1414 NUR.CN 364.00% VII.TO 28.14% TBP.TO 46.15% 146.10%
127 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 164.29% PKK.CN 289.02% KRR.TO -18.57% 144.91%
128 @Platinum NRG.V -13.79% NUR.CN 364.00% GXU.V 82.61% 144.27%
129 @rosebud CYP.V 92.05% GRAT.V 297.06% MRS.V 37.50% 142.20%
130 @blash TSD.V 121.28% GIII.V 201.08% SVA.V 101.49% 141.28%
131 @Wildman69 MLCL.CN -20.00% NUR.CN 364.00% BLR.CN 78.79% 140.93%
132 @KennyPowers DML.TO 136.90% VZLA.V 45.09% CR.TO 239.29% 140.43%
133 @SlowAndSteady BARU.V -39.39% ROE.V 277.78% RECO.V 182.43% 140.27%
134 @rockliquor CYP.V 92.05% GRAT.V 297.06% EMM.V 28.95% 139.35%
135 @eddardstock MMS.V 29.55% VMC.V 20.38% NUR.CN 364.00% 137.98%
136 @moneymanCAN DMGI.V 88.33% WWT.V 370.00% PEAK.V -45.61% 137.57%
137 @murrpac NCU.TO -39.29% FEC.TO 117.45% NOT.V 331.58% 136.58%
138 @Candyman GRAT.V 297.06% GRA.V 21.72% NAN.V 90.32% 136.37%
139 @workingstiff XRX.CN 362.07% GSI.V 5.80% HTL.V 39.29% 135.72%
140 @Zalo FSY.TO 226.67% PLU.V 75.68% STND.V 89.74% 130.70%
141 @teatime GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% FORT.V 117.02% 130.37%
142 @MagingMoney PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% FOBI.V 7.32% 130.24%
143 @Mitox CBDT.CN 71.93% NUR.CN 364.00% CBLU.V -46.30% 129.88%
144 @Hardy88 PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% BTC.CN 6.12% 129.84%
145 @Tbill PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% BTC.CN 6.12% 129.84%
146 @Bigpair KRR.TO -18.57% VYGR.CN 299.80% NFG.V 107.62% 129.62%
147 @YMCMB CAD.V 63.64% GIII.V 201.08% PRYM.V 121.35% 128.69%
148 @goingtoberich9 PHRX.CN -37.50% THRM.V 125.58% GRAT.V 297.06% 128.38%
149 @Dippy NDA.V 51.35% LUXX.CN 27.08% PLAN.V 305.88% 128.11%
150 @jay2z PBX.V 306.90% QYOU.V 142.86% OCG.V -66.41% 127.78%
151 @RuudinFrance NLC.V 124.12% PIPE.TO 195.52% GSVR.V 62.50% 127.38%
152 @392hemi GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% NFG.V 107.62% 127.23%
153 @brumby1955 KRR.TO -18.57% CD.V -44.57% VPT.V 444.44% 127.10%
154 @Repal1960 NC.CN -45.24% VYGR.CN 299.80% THRM.V 125.58% 126.71%
155 @mrcashflow LSPD.TO 75.41% FOBI.V 7.32% GRAT.V 297.06% 126.60%
156 @k_dub RSS.V 95.31% CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% 125.64%
157 @steep FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% GRAT.V 297.06% 125.44%
158 @BAYBOY NUR.CN 364.00% ION.V 34.85% NUMI.V -23.36% 125.16%
159 @kiwiman911 VSBY.CN 13.24% CBDT.CN 71.93% PKK.CN 289.02% 124.73%
160 @BigPines HIVE.V 59.00% NOT.V 331.58% ERTH.CN -17.31% 124.42%
161 @JHarv DGTL.V -43.55% PBX.V 306.90% DGHI.V 108.08% 123.81%
162 @HotCarl PKK.CN 289.02% JUGR.V 0.00% GOT.V 80.85% 123.29%
163 @svans ATH.TO 347.06% ANX.TO 22.95% ATY.V -1.82% 122.73%
164 @nitrodouglas SBM.V -43.08% VPT.V 444.44% HPQ.V -34.55% 122.27%
165 @Pierre GLXY.TO 135.41% HUT.TO 254.73% NUMI.V -23.36% 122.26%
166 @mak GRAT.V 297.06% IDK.CN 94.37% IP.CN -25.00% 122.14%
167 @Albo16 REVO.V -22.97% CYP.V 92.05% GRAT.V 297.06% 122.04%
168 @doemi GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% ICM.V 90.91% 121.66%
169 @porknbeans FMC.V 84.00% DIAM.TO 5.00% FOM.V 272.41% 120.47%
170 @Yixter GEM.V 8.33% QYOU.V 142.86% SWIS.CN 209.68% 120.29%
171 @jjoyce14 GRAT.V 297.06% BLO.CN 6.67% BB.TO 56.64% 120.12%
172 @miner MEK.V 92.86% RKR.V -38.89% PLAN.V 305.88% 119.95%
173 @Dannyboy THRM.V 125.58% VIVO.TO -15.38% PUMA.V 247.06% 119.09%
174 @dragara NUR.CN 364.00% RFR.CN 45.45% BTU.V -52.94% 118.84%
175 @SouvranStar NUR.CN 364.00% CBLU.V -46.30% MRS.V 37.50% 118.40%
176 @Elaine GRAT.V 297.06% KTR.V 51.85% MN.V 3.57% 117.49%
177 @bilosellhi GRAT.V 297.06% BARU.V -39.39% CYP.V 92.05% 116.57%
178 @DJSN BITF.V 182.40% HIVE.V 59.00% DGHI.V 108.08% 116.49%
179 @Brother0001 PKK.CN 289.02% FFT.CN -20.00% FFN.TO 77.32% 115.45%
180 @Buzzlightyear GRAT.V 297.06% ICO.V 75.00% LION.CN -26.09% 115.32%
181 @E.T TAAT.CN 52.90% MRS.V 37.50% PQE.V 254.55% 114.98%
182 @Prnd HUT.TO 254.73% NC.CN -45.24% GLXY.TO 135.41% 114.97%
183 @Bullish IPO.TO 404.35% SNS.V 0.00% KUB.V -60.00% 114.78%
184 @AAcapitalcorp GRAT.V 297.06% DG.V -27.94% ICO.V 75.00% 114.71%
185 @TomFord PBX.V 306.90% CRBK.V -42.86% YFI.V 80.00% 114.68%
186 @Sunmark73 ACU.V -35.14% PBX.V 306.90% CBDT.CN 71.93% 114.56%
187 @Veeblue PDM.V -12.24% DCM.TO 58.73% GRAT.V 297.06% 114.51%
188 @Valor CNC.V 41.24% BITF.V 182.40% BIGG.CN 119.61% 114.41%
189 @FINDemKEEPem REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% POND.V 66.67% 113.58%
190 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 152.50% NFG.V 107.62% 112.78%
191 @Handsomeharry ATH.TO 347.06% SGU.V -21.74% ROX.V 11.84% 112.39%
192 @Cacalou GMA.V -10.77% KTR.V 51.85% BBD-B.TO 295.83% 112.31%
193 @RapsFan PBX.V 306.90% CBDT.CN 71.93% VPH.CN -43.44% 111.79%
194 @Turtle666 GRAT.V 297.06% AGG.V -8.57% VZLA.V 45.09% 111.19%
195 @CCS HPQ.V -34.55% MON.V -81.00% VPT.V 444.44% 109.63%
196 @jon2k HOLL.CN -3.85% TBI.CN -71.82% IPO.TO 404.35% 109.56%
197 @CWit GXU.V 82.61% LAM.TO 111.11% SYH.V 134.62% 109.45%
198 @MarlboroDog QBTC.TO 23.93% QETH-U.TO 245.02% HIVE.V 59.00% 109.31%
199 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 23.93% QETH-U.TO 245.02% 109.19%
200 @hwy111 MRS.V 37.50% GRAT.V 297.06% PILL.CN -7.50% 109.02%
201 @Albusq FOBI.V 7.32% GRAT.V 297.06% DPRO.CN 20.00% 108.13%
202 @Vucmar84 USCU.V 33.33% CAD.V 63.64% FSY.TO 226.67% 107.88%
203 @fijiwaya QYOU.V 142.86% AMY.V 165.98% VSBY.CN 13.24% 107.36%
204 @TheProfit PHRX.CN -37.50% TSF.CN -6.35% NUR.CN 364.00% 106.72%
205 @Drj CR.TO 239.29% CBK.CN 129.17% MOS.V -50.00% 106.15%
206 @kgr13088 DM.V 35.71% CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% 105.77%
207 @TheSwami GRAT.V 297.06% PYR.TO 40.72% RRS.V -22.22% 105.19%
208 @MorningWood NBR.V -40.57% LUX.CN 49.09% PBX.V 306.90% 105.14%
209 @Jelliott PKK.CN 289.02% CBDT.CN 71.93% CAY.V -45.76% 105.06%
210 @HeAVeN69 TEST.V 52.17% CBDT.CN 71.93% SX.CN 190.00% 104.70%
211 @energystar GXU.V 82.61% FMC.V 84.00% GLO.TO 147.17% 104.59%
212 @Hussein SYH.V 134.62% UWE-H.V 140.00% GSP.V 38.10% 104.24%
213 @jazzyjay AT.TO -31.84% SCR.TO 193.67% CTS.TO 147.28% 103.04%
214 @Stevescuba THRM.V 125.58% SCR.TO 193.67% DIGI.CN -11.11% 102.71%
215 @GoldGravy NFG.V 107.62% LAB.V 155.00% VZLA.V 45.09% 102.57%
216 @hunter1 ZEU.CN 22.22% SX.CN 190.00% IDK.CN 94.37% 102.20%
217 @LTR QRO.V -45.83% WHM.V 18.75% VUL.V 333.33% 102.08%
218 @quantummechanic IPA.V -54.06% NDA.V 51.35% PBX.V 306.90% 101.39%
219 @Shewy NUR.CN 364.00% PHRX.CN -37.50% NU.V -23.08% 101.14%
220 @bigbadginge GRAT.V 297.06% PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% 101.08%
221 @Tyrowe11 SX.CN 190.00% ZEU.CN 22.22% ICM.V 90.91% 101.04%
222 @Lettertfsa GUS.V 12.50% FRE.V -56.25% USGD.CN 345.71% 100.65%
223 @anomalloy NUR.CN 364.00% AGN.CN -52.27% NGY.V -10.00% 100.58%
224 @Mudruck LUX.CN 49.09% PBX.V 306.90% TGM.V -57.05% 99.65%
225 @Djaenz CANN.CN -40.74% NUR.CN 364.00% DOC.V -26.89% 98.79%
226 @Diamondback GRAT.V 297.06% RLG.CN -30.00% EMM.V 28.95% 98.67%
227 @DayOfReckoning QBTC.TO 23.93% ACU.V -35.14% PBX.V 306.90% 98.56%
228 @jjshantz GRAT.V 297.06% ZEU.CN 22.22% MVMD.CN -23.60% 98.56%
229 @Spessart FCC.V -22.97% ASM.TO -27.27% USGD.CN 345.71% 98.49%
230 @King754 PYR.TO 40.72% PKK.CN 289.02% HPQ.V -34.55% 98.40%
231 @craigbh CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% VSBY.CN 13.24% 98.28%
232 @FirstGraphene MIR.V -38.00% NUR.CN 364.00% PKG.CN -31.25% 98.25%
233 @avanzalg LAC.TO 78.54% CYP.V 92.05% NLC.V 124.12% 98.23%
234 @NoSoup4U REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% VMC.V 20.38% 98.16%
235 @inverted180 IPA.V -54.06% PKK.CN 289.02% HIVE.V 59.00% 97.99%
236 @RichDaddy HIVE.V 59.00% SCR.TO 193.67% SCL.TO 39.49% 97.38%
237 @Cashtown ZENA.TO 206.00% CBDT.CN 71.93% VSBY.CN 13.24% 97.06%
238 @Baystreethustla BTE.TO 242.03% SCL.TO 39.49% SU.TO 8.67% 96.73%
239 @lukejackson PGX.V -7.48% VZLA.V 45.09% MNO.V 252.38% 96.66%
240 @Fierze GRDM.V -17.14% FSY.TO 226.67% CUR.V 80.29% 96.61%
241 @aqsw SWIS.CN 209.68% CBDT.CN 71.93% FOBI.V 7.32% 96.31%
242 @ZeroBS GRAT.V 297.06% EMM.V 28.95% PHRX.CN -37.50% 96.17%
243 @bornita USCU.V 33.33% NRG.V -13.79% NILI.V 268.75% 96.10%
244 @gooddays GRAT.V 297.06% VSBY.CN 13.24% TRIP.CN -22.95% 95.78%
245 @spirit67 GRAT.V 297.06% EMM.V 28.95% BARU.V -39.39% 95.54%
246 @Walkabout NUR.CN 364.00% OWLI.CN 14.29% FD.V -91.82% 95.49%
247 @epm NOT.V 331.58% HODL.CN -7.89% PSYC.CN -38.89% 94.93%
248 @BlueKnuckledGribbleKnot BBTV.TO -56.80% CTS.TO 147.28% SCR.TO 193.67% 94.72%
249 @Dem1n1ty GRAT.V 297.06% FOBI.V 7.32% DSV.V -20.41% 94.66%
250 @Mcmax20 BLR.CN 78.79% BES.V 221.05% KNR.CN -16.67% 94.39%
251 @Eskra HIVE.V 59.00% FWZ.V -21.30% QETH-U.TO 245.02% 94.24%
252 @Rocket_Man VST.CN -5.45% PBX.V 306.90% ESE.V -19.05% 94.13%
253 @BagGang PBX.V 306.90% VST.CN -5.45% FANS.CN -19.09% 94.12%
254 @Buyingmachine REVO.V -22.97% MYCO.CN 8.24% GRAT.V 297.06% 94.11%
255 @24KGold TRIP.CN -22.95% GRAT.V 297.06% HUGE.CN 8.04% 94.05%
256 @generalbrig GRAT.V 297.06% ITR.V -27.80% ZEN.V 12.29% 93.85%
257 @b.o.o.m NU.V -23.08% SVA.V 101.49% GIII.V 201.08% 93.16%
258 @WoodBE PLU.V 75.68% FCC.V -22.97% FSY.TO 226.67% 93.12%
259 @thermo GLXY.TO 135.41% BIGG.CN 119.61% QBTC.TO 23.93% 92.98%
260 @GGekko SONA.CN -90.90% GRAT.V 297.06% CBDT.CN 71.93% 92.70%
261 @snackyp BHSC.CN 73.33% BRM.V 22.22% BITF.V 182.40% 92.65%
262 @snackyp BHSC.CN 73.33% BRM.V 22.22% BITF.V 182.40% 92.65%
263 @The_Realist MARI.TO 20.31% AYA.TO 167.01% GTT.V 90.59% 92.64%
264 @Stewart8100 SONA.CN -90.90% THRM.V 125.58% BTE.TO 242.03% 92.24%
265 @TheOne GRAT.V 297.06% FG.V -26.92% AL.V 6.25% 92.13%
266 @greta PBX.V 306.90% LTE.V 25.93% AION.CN -56.52% 92.10%
267 @Brandonrr86 SCR.TO 193.67% MAXR.TO -20.71% SLS.TO 103.29% 92.08%
268 @Pickle PBX.V 306.90% CRBK.V -42.86% EGLX.TO 11.92% 91.99%
269 @Goldzjim SCR.TO 193.67% KRR.TO -18.57% BIOV.CN 100.00% 91.70%
270 @Germ KNR.CN -16.67% GROW.V 90.00% JET.V 201.15% 91.49%
271 @Eric35 NLC.V 124.12% TLO.TO 13.73% GLXY.TO 135.41% 91.09%
272 @marrcoooo VS.CN -20.69% PMED.CN 4.62% PKK.CN 289.02% 90.98%
273 @Brexton PYR.TO 40.72% HEM.V -70.00% VYGR.CN 299.80% 90.17%
274 @Ace1won NC.CN -45.24% CWRK.V 372.22% EATS.CN -56.54% 90.15%
275 @AA ICM.V 90.91% EGLD.V -10.91% SX.CN 190.00% 90.00%
276 @trainwreck GRAT.V 297.06% FOBI.V 7.32% HPQ.V -34.55% 89.94%
277 @jethro549 PBX.V 306.90% TSF.CN -6.35% PKG.CN -31.25% 89.77%
278 @theothergreen APP.CN -44.00% SCR.TO 193.67% BIGG.CN 119.61% 89.76%
279 @newbie2099 AAZ.V 80.00% FMC.V 84.00% AEC.V 105.26% 89.75%
280 @EDM LQID.CN -75.76% DAC.V -20.00% NUR.CN 364.00% 89.41%
281 @drowssy TRIP.CN -22.95% GRAT.V 297.06% XLY.TO -5.88% 89.41%
282 @covfefe MNO.V 252.38% DHR.V 35.71% AIS.V -20.00% 89.37%
283 @Ringhejm REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% TSF.CN -6.35% 89.25%
284 @matteo REVO.V -22.97% HS.CN -16.43% PBX.V 306.90% 89.17%
285 @Barbacoa RCLF.CN 7.69% MUN.V 5.00% HUT.TO 254.73% 89.14%
286 @himylife NDA.V 51.35% BITF.V 182.40% CSTR.V 33.33% 89.03%
287 @Look-See MIR.V -38.00% RCK.V 210.06% APC.V 93.33% 88.46%
288 @BYoung9999 ACU.V -35.14% STND.V 89.74% SWIS.CN 209.68% 88.10%
289 @strakpao PKK.CN 289.02% MMS.V 29.55% ZMA.V -54.44% 88.04%
290 @Firebiz VET.TO 48.59% SII.TO 32.52% RECO.V 182.43% 87.85%
291 @doob2002 ESE.V -19.05% VYGR.CN 299.80% KRR.TO -18.57% 87.39%
292 @Habs1 GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% VENZ.V -12.50% 87.20%
293 @crustydragon IZO.CN -32.79% HEM.V -70.00% NUR.CN 364.00% 87.07%
294 @kegs31 HAPB.V -41.79% GENX.V 5.88% GRAT.V 297.06% 87.05%
295 @3waller HUT.TO 254.73% PGX.V -7.48% VSBY.CN 13.24% 86.83%
296 @Interestedparty HWY.V -19.74% BLR.CN 78.79% JET.V 201.15% 86.73%
297 @GuyFox FSY.TO 226.67% CAD.V 63.64% RIO.V -31.11% 86.40%
298 @fordf150 ROE.V 277.78% TRS.V -41.18% ZEU.CN 22.22% 86.27%
299 @Jasoob DIGI.CN -11.11% PKK.CN 289.02% FANS.CN -19.09% 86.27%
300 @ArubaSunDevil QETH-U.TO 245.02% KDK.V -20.25% WRN.TO 33.12% 85.96%
301 @McNugget REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% KNR.CN -16.67% 85.81%
302 @honkhonk GG.V -32.61% NFG.V 107.62% BITF.V 182.40% 85.80%
303 @Cincinnati GRAT.V 297.06% VXL.V -76.67% DM.V 35.71% 85.37%
304 @Truenorth2 REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% KRR.TO -18.57% 85.17%
305 @mumu2 REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% ESE.V -19.05% 85.01%
306 @DaddyMC GRAT.V 297.06% TRIP.CN -22.95% FANS.CN -19.09% 85.01%
307 @MrBlonde REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% DAC.V -20.00% 84.70%
308 @Stocksluice RECO.V 182.43% SOLR.V 120.00% BBB.V -49.15% 84.43%
309 @Wheatly SONA.CN -90.90% NOT.V 331.58% FNC.V 12.50% 84.39%
310 @seanzo KNR.CN -16.67% LSPD.TO 75.41% SCR.TO 193.67% 84.14%
311 @Odot REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% MVMD.CN -23.60% 83.50%
312 @MrGoody RECO.V 182.43% AOI.TO 38.05% TAL.V 30.00% 83.50%
313 @speculator QRC.V 5.19% OPHR.V -50.00% AMC.V 295.10% 83.43%
314 @FireCapt REVO.V -22.97% EXRO.TO -33.79% PBX.V 306.90% 83.38%
315 @egyptian_nwb NANO.TO -29.89% DOC.V -26.89% PBX.V 306.90% 83.37%
316 @TheGerman NUR.CN 364.00% NC.CN -45.24% PLNT.CN -68.75% 83.34%
317 @Shnicky BARU.V -39.39% NGLD.V -74.65% NUR.CN 364.00% 83.32%
318 @dillinger GRAT.V 297.06% IP.CN -25.00% REVO.V -22.97% 83.03%
319 @WealthAcquirer REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% NVO.TO -25.63% 82.82%
320 @GrewalAnhad PRT.CN 24.44% IME.CN 22.50% JET.V 201.15% 82.70%
321 @Skymage MVMD.CN -23.60% ORTH.CN -36.36% PBX.V 306.90% 82.31%
322 @davidmarinus LAM.TO 111.11% DML.TO 136.90% ERD.TO -1.22% 82.27%
323 @2stone1bird CYP.V 92.05% QUIS.V 28.44% THRM.V 125.58% 82.02%
324 @macpherson99 GRAT.V 297.06% HPQ.V -34.55% KNR.CN -16.67% 81.95%
325 @Lawnik PKK.CN 289.02% DOC.V -26.89% KNR.CN -16.67% 81.82%
326 @ShawnV EPY.CN 270.00% VST.CN -5.45% FANS.CN -19.09% 81.82%
327 @Mlabbs SONA.CN -90.90% VYGR.CN 299.80% DM.V 35.71% 81.54%
328 @norgo NRN.V -50.00% NOT.V 331.58% NHK.TO -37.12% 81.49%
329 @Rusty5 HUT.TO 254.73% NC.CN -45.24% BAMM.CN 34.69% 81.39%
330 @Dkking SWIS.CN 209.68% CBDT.CN 71.93% PHRX.CN -37.50% 81.37%
331 @KraftDinner RECO.V 182.43% AFM.V 102.56% ORG.V -41.11% 81.30%
332 @BoMbsKOd PBX.V 306.90% REVO.V -22.97% CANN.CN -40.74% 81.06%
333 @jf_cpa GRAT.V 297.06% XLY.TO -5.88% TNY.CN -48.28% 80.97%
334 @chuck AIS.V -20.00% DB.V 292.86% KGC.V -30.43% 80.81%
335 @chyguy KNR.CN -16.67% PKK.CN 289.02% ISOL.CN -30.00% 80.79%
336 @MOS-DEV CBDT.CN 71.93% NUMI.V -23.36% SCR.TO 193.67% 80.74%
337 @Corvette1981 VXL.V -76.67% NUR.CN 364.00% NC.CN -45.24% 80.70%
338 @cvac01 DKL.V 360.00% LQID.CN -75.76% VPH.CN -43.44% 80.27%
339 @luckyluke1 SIZE.CN 20.63% HEM.V -70.00% PKK.CN 289.02% 79.89%
340 @MaxGains SWIS.CN 209.68% NUMI.V -23.36% TAAT.CN 52.90% 79.74%
341 @Ghost22 PKK.CN 289.02% PKG.CN -31.25% FANS.CN -19.09% 79.56%
342 @Lemand PQE.V 254.55% AZR.V 8.33% BAG.V -25.00% 79.29%
343 @Zuul GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% CN.V -36.36% 79.24%
344 @AFoldingChair GRAT.V 297.06% BARU.V -39.39% PEGA.V -20.00% 79.22%
345 @solidhex NVO.TO -25.63% NFG.V 107.62% LAB.V 155.00% 79.00%
346 @KM29 SX.CN 190.00% ICM.V 90.91% APP.CN -44.00% 78.97%
347 @Pennies MMV.V -40.38% GRAT.V 297.06% REVO.V -22.97% 77.90%
348 @massnutten NC.CN -45.24% CBDT.CN 71.93% ZENA.TO 206.00% 77.56%
349 @PecanSandy04 PBX.V 306.90% REVO.V -22.97% AGN.CN -52.27% 77.22%
350 @LDubaya ZMA.V -54.44% VLE.TO -21.05% PBX.V 306.90% 77.13%
351 @Parzival NLC.V 124.12% KCC.V -60.00% AYA.TO 167.01% 77.04%
352 @moncton SX.CN 190.00% MIR.V -38.00% BLR.CN 78.79% 76.93%
353 @1618 RKR.V -38.89% QBTC.TO 23.93% QETH-U.TO 245.02% 76.69%
354 @Swizz11 VO.V 18.33% PLU.V 75.68% SYH.V 134.62% 76.21%
355 @Brockey PRYM.V 121.35% HWX.TO 68.20% FLT.V 39.02% 76.19%
356 @CCace CBLU.V -46.30% REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% 75.93%
357 @djdunnoe EPY.CN 270.00% VPH.CN -43.44% ENTG.V 0.00% 75.52%
358 @dhdevrie MVMD.CN -23.60% BARU.V -39.39% PKK.CN 289.02% 75.34%
359 @PurePower SX.CN 190.00% CBDT.CN 71.93% BCFN.CN -37.18% 74.92%
360 @Glanton GWM.V -39.47% PKK.CN 289.02% IP.CN -25.00% 74.85%
361 @Roctopus FOX.CN 218.75% NWST.V -23.08% QUIS.V 28.44% 74.70%
362 @TBstox REVO.V -22.97% GRAT.V 297.06% SKRR.V -51.85% 74.08%
363 @ForTheWin GRAT.V 297.06% NC.CN -45.24% NANO.TO -29.89% 73.98%
364 @MrSilver GLXY.TO 135.41% HIVE.V 59.00% RM.V 25.76% 73.39%
365 @BEAVER65 RCLF.CN 7.69% HUT.TO 254.73% MEX.V -42.31% 73.37%
366 @NomenNescio ZENA.TO 206.00% NDM.TO 48.78% GRN.TO -35.06% 73.24%
367 @dirkdiggler HAR.V -14.12% DLTA.V -18.92% MNO.V 252.38% 73.11%
368 @TheSurfer GIS.V -53.70% ROE.V 277.78% CVB.V -5.00% 73.02%
369 @charlietuna SONA.CN -90.90% GRAT.V 297.06% ZEN.V 12.29% 72.82%
370 @THALL_GOLD HIVE.V 59.00% GLXY.TO 135.41% QBTC.TO 23.93% 72.78%
371 @Tradingup CGX.TO 38.73% GDNP.V -3.33% RECO.V 182.43% 72.61%
372 @CaptainDuff GRAT.V 297.06% GRSL.V -56.41% TRIP.CN -22.95% 72.57%
373 @Breccia PEX.V 210.00% EDG.V 64.29% NUG.V -57.14% 72.38%
374 @FairlyStockyTM FTG.TO 35.61% CTS.TO 147.28% HRX.TO 33.97% 72.29%
375 @Biotech675 VMC.V 20.38% VSBY.CN 13.24% BITF.V 182.40% 72.01%
376 @Provi ZENA.TO 206.00% IPG.V 50.00% CANN.CN -40.74% 71.75%
377 @armour EU.V 104.26% HIGH.V -42.15% ISO.V 152.94% 71.68%
378 @GoldMonkey IPA.V -54.06% VS.CN -20.69% PKK.CN 289.02% 71.42%
379 @aucsam GRAT.V 297.06% CANN.CN -40.74% CRBK.V -42.86% 71.15%
380 @Truthserum ORGN.CN 112.50% OPW.V 75.00% CRES.CN 25.00% 70.83%
381 @thegreentick ZEN.V 12.29% PKK.CN 289.02% SONA.CN -90.90% 70.14%
382 @gold_thunder GRAT.V 297.06% ETI.CN -38.46% CCW.V -48.28% 70.11%
383 @MS HI.V 72.73% TAO.V 46.15% TGL.TO 90.91% 69.93%
384 @flyer22 PXA.V 29.69% SASY.CN -14.52% IZ.V 193.33% 69.50%
385 @Carlisler BTU.V -52.94% NDA.V 51.35% SWIS.CN 209.68% 69.36%
386 @Dimebagdave EHT.V -42.00% GHG.CN -20.00% EPY.CN 270.00% 69.33%
387 @Kraken DAC.V -20.00% THRM.V 125.58% AVCR.V 100.00% 68.53%
388 @alwb00815 ICM.V 90.91% CYP.V 92.05% ZEU.CN 22.22% 68.39%
389 @Bigbosdog EGT.V 30.23% SCR.TO 193.67% DAC.V -20.00% 67.97%
390 @Deadpool0007 RVV.CN -19.35% CBDT.CN 71.93% HITI.V 151.24% 67.94%
391 @SkepticallySupportive KRR.TO -18.57% PKK.CN 289.02% ATE.TO -68.45% 67.34%
392 @HumbleMind PBX.V 306.90% MDP.TO -51.39% IPA.V -54.06% 67.15%
393 @Slmjr EFR.TO 63.52% BAY.V -10.00% GLO.TO 147.17% 66.90%
394 @SnoopyDog PKK.CN 289.02% XBC.TO -65.44% REVO.V -22.97% 66.87%
395 @teddybear SWIS.CN 209.68% OG.V -31.96% ZEU.CN 22.22% 66.65%
396 @Rainendown SONA.CN -90.90% DGHI.V 108.08% BITF.V 182.40% 66.53%
397 @eattheday KRR.TO -18.57% GLD.V -78.95% GRAT.V 297.06% 66.51%
398 @ACESover MGA.TO 88.89% ETG.TO 58.93% SGY.TO 50.98% 66.27%
399 @Lordtunderin GRAT.V 297.06% HODL.CN -7.89% SONA.CN -90.90% 66.09%
400 @Blackened06 NOM.CN -48.11% DGTL.V -43.55% PKK.CN 289.02% 65.79%
401 @teatimenow HUT.TO 254.73% ELE.V -20.36% EMPR.V -37.27% 65.70%
402 @bedrag AWR.CN 66.67% SLZ.CN 93.33% PMET.CN 36.67% 65.56%
403 @Goinforbroke VXL.V -76.67% SONA.CN -90.90% NUR.CN 364.00% 65.48%
404 @Chedzing TRG.CN -36.62% MNO.V 252.38% BMET.V -19.48% 65.43%
405 @big_mortgage SX.CN 190.00% AUX.V -4.65% ZON.V 10.53% 65.29%
406 @SlyPC GRAT.V 297.06% GMA.V -10.77% SONA.CN -90.90% 65.13%
407 @GreenMagnet87 GRAT.V 297.06% KRR.TO -18.57% AGRA.CN -83.20% 65.10%
408 @Ruprecht MLCL.CN -20.00% CS.TO 128.57% MEG.TO 86.29% 64.95%
409 @NasiLemak ETMC.V 132.56% FIND.V -40.91% URE.TO 101.92% 64.52%
410 @Beanthere OPHR.V -50.00% GRAT.V 297.06% ELEF.TO -54.08% 64.33%
411 @Bananaback TBL.TO 12.61% BITF.V 182.40% GDNP.V -3.33% 63.89%
412 @quityourdayjob THRM.V 125.58% BHS.V 19.05% TAO.V 46.15% 63.59%
413 @captainpony SZLS.TO -45.33% PKK.CN 289.02% CRVC.CN -52.94% 63.58%
414 @NanoJack SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% 63.57%
415 @Binhana ZAIR.CN -48.25% CCCM.V 56.52% BITF.V 182.40% 63.56%
416 @longputt PTU.V 66.67% MMV.V -40.38% HEAT.CN 164.29% 63.52%
417 @Clem BCU.V -55.88% CBK.CN 129.17% CUSN.V 116.67% 63.32%
418 @Bensmarck VLI.V 150.00% VST.CN -5.45% VZLA.V 45.09% 63.21%
419 @Boscher ISO.V 152.94% BCU.V -55.88% CYP.V 92.05% 63.03%
420 @SpiralOut MEK.V 92.86% LAB.V 155.00% GNG.V -60.71% 62.38%
421 @clint GXU.V 82.61% VZLA.V 45.09% HIVE.V 59.00% 62.23%
422 @IanF NANO.TO -29.89% CYP.V 92.05% NLC.V 124.12% 62.09%
423 @ump NAM.V 5.00% SWIS.CN 209.68% PGP.V -28.57% 62.04%
424 @KC.maker VST.CN -5.45% ESE.V -19.05% SWIS.CN 209.68% 61.73%
425 @Dave4x4 EOG.V 22.50% RECO.V 182.43% VS.CN -20.69% 61.41%
426 @khuku50 PKK.CN 289.02% GRN.TO -35.06% HEM.V -70.00% 61.32%
427 @Barbaroo MMS.V 29.55% NWST.V -23.08% BRAU.V 177.27% 61.25%
428 @Instinct68 TSF.CN -6.35% BIOV.CN 100.00% STND.V 89.74% 61.13%
429 @reddog GRAT.V 297.06% SONA.CN -90.90% REVO.V -22.97% 61.06%
430 @SuperStickman EPY.CN 270.00% PHRX.CN -37.50% NXS.V -50.00% 60.83%
431 @Theskipper PHRX.CN -37.50% ZENA.TO 206.00% VSBY.CN 13.24% 60.58%
432 @Smack IP.CN -25.00% GRAT.V 297.06% SONA.CN -90.90% 60.39%
433 @Prospectordude CYP.V 92.05% NXE.TO 110.83% NOVR.V -22.79% 60.03%
434 @nvo EFR.TO 63.52% LIO.V -22.00% DML.TO 136.90% 59.47%
435 @Pinecone AZM.V 116.98% DSV.V -20.41% CMMC.TO 81.77% 59.45%
436 @SASKEXPRESS FWZ.V -21.30% DMX.V -52.83% MNO.V 252.38% 59.42%
437 @goodnews HUT.TO 254.73% DV.V -38.04% RKR.V -38.89% 59.27%
438 @Argentum SLZ.CN 93.33% MTH.V 30.43% LMG.V 53.85% 59.20%
439 @Freddybaler001 NVO.TO -25.63% GSVR.V 62.50% SRI.V 140.00% 58.96%
440 @Strannick OTSO.V 70.00% AMM.TO -13.56% API.CN 119.75% 58.73%
441 @NovaNew1 TRIP.CN -22.95% HODL.CN -7.89% ZENA.TO 206.00% 58.38%
442 @Kivas SONA.CN -90.90% QNC.V 280.00% SASY.CN -14.52% 58.20%
443 @WolfofNoStreet REVO.V -22.97% CBDT.CN 71.93% THRM.V 125.58% 58.18%
444 @botafogo PDM.V -12.24% SWIS.CN 209.68% TRIP.CN -22.95% 58.16%
445 @firemagi PLY.V 34.62% SIC.V 37.50% SVA.V 101.49% 57.87%
446 @ourrug CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% CNTR.CN 115.52% 57.81%
447 @rini IP.CN -25.00% PKK.CN 289.02% SONA.CN -90.90% 57.71%
448 @cal OCO.V 40.00% RECO.V 182.43% PWR.CN -50.00% 57.48%
449 @StockLife CRES.CN 25.00% SLZ.CN 93.33% LMG.V 53.85% 57.39%
450 @LaBeauce GRAT.V 297.06% SONA.CN -90.90% HPQ.V -34.55% 57.21%
451 @ImaGlitch GRAT.V 297.06% HPQ.V -34.55% SONA.CN -90.90% 57.21%
452 @WarrenB DAC.V -20.00% ESE.V -19.05% SWIS.CN 209.68% 56.88%
453 @Zorich HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% HEAT.CN 164.29% 56.82%
454 @wizade RLV.V -60.00% DB.V 292.86% LOBE.CN -62.96% 56.63%
455 @jayjay RE.V -20.26% JG.V 0.00% STS.V 190.00% 56.58%
456 @FuturePredictor GRA.V 21.72% HPQ.V -34.55% BITF.V 182.40% 56.52%
457 @SwissUraniumGeek PLU.V 75.68% FIND.V -40.91% SYH.V 134.62% 56.46%
458 @wizeguy FORT.V 117.02% TAO.V 46.15% BTC.CN 6.12% 56.43%
459 @cinqueport MRS.V 37.50% SVA.V 101.49% MMS.V 29.55% 56.18%
460 @Benzer97 HITI.V 151.24% GPV.V -54.65% CBDT.CN 71.93% 56.18%
461 @bnd VST.CN -5.45% RELA.CN -35.71% SWIS.CN 209.68% 56.17%
462 @Huntnfish OCO.V 40.00% IPA.V -54.06% RECO.V 182.43% 56.12%
463 @slugbait FWZ.V -21.30% MAI.V -11.76% URC.V 201.37% 56.10%
464 @Exboss AYA.TO 167.01% VET.TO 48.59% AXU.TO -47.41% 56.07%
465 @stocklor LNK.CN -35.25% VXL.V -76.67% QNC.V 280.00% 56.03%
466 @Scaranek NLC.V 124.12% LGO.TO 18.84% QBTC.TO 23.93% 55.63%
467 @cole119 NXE.TO 110.83% MTH.V 30.43% STUD.V 25.33% 55.53%
468 @Bluekiwi BIGG.CN 119.61% DM.V 35.71% GBLC.CN 10.00% 55.11%
469 @Glory ZEN.V 12.29% VZLA.V 45.09% NFG.V 107.62% 55.00%
470 @Croanalyst THRM.V 125.58% FLT.V 39.02% ENTG.V 0.00% 54.87%
471 @robby CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% AGO.V 106.67% 54.86%
472 @Platin PMET.CN 36.67% QYOU.V 142.86% BNCH.V -15.00% 54.84%
473 @Palominer KNR.CN -16.67% BRC.V -2.27% RECO.V 182.43% 54.50%
474 @strikerz SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% BITF.V 182.40% 54.48%
475 @Oracle23 EFR.TO 63.52% PLU.V 75.68% QBTC.TO 23.93% 54.37%
476 @Pooshoes S.TO 17.07% AUL.V -44.17% SX.CN 190.00% 54.30%
477 @Chumar NANO.TO -29.89% NEXT.TO 144.44% RP.V 47.83% 54.13%
478 @Edge TAAL.CN 73.09% NFG.V 107.62% MMX.TO -18.54% 54.05%
479 @LithiumLove ICM.V 90.91% CYP.V 92.05% ECR.V -20.97% 54.00%
480 @homelesstrader HEAT.CN 164.29% AAX.V -47.62% VZLA.V 45.09% 53.92%
481 @jims HIVE.V 59.00% ESK.V -5.00% NFG.V 107.62% 53.87%
482 @Lunchbox AYA.TO 167.01% NAM.V 5.00% LBC.V -10.59% 53.81%
483 @Buckchoo NC.CN -45.24% GRAT.V 297.06% SONA.CN -90.90% 53.64%
484 @Eoj123 MOON.V -43.75% TELO.V 75.93% RHT.V 128.00% 53.39%
485 @dwyvern FCC.V -22.97% NEXT.TO 144.44% FT.TO 37.50% 52.99%
486 @KarlPat EPY.CN 270.00% TMED.CN -41.18% HEM.V -70.00% 52.94%
487 @donvis VXL.V -76.67% CYP.V 92.05% QYOU.V 142.86% 52.75%
488 @JWest0926 SWLF.V 93.75% CLZ.V 13.64% IPG.V 50.00% 52.46%
489 @BurntWater CANN.CN -40.74% THRM.V 125.58% CBDT.CN 71.93% 52.26%
490 @BlackKnight REVO.V -22.97% EPY.CN 270.00% SONA.CN -90.90% 52.04%
491 @freerider UWE-H.V 140.00% SIC.V 37.50% NZC.TO -21.43% 52.02%
492 @ickMarginCall GRAT.V 297.06% MNC.V -67.76% MIS.CN -73.33% 51.99%
493 @HAPPYAPPIE TLT.V 13.16% EFR.TO 63.52% FUU.V 78.95% 51.87%
494 @vetinvest ENDR.V 2.50% RG.V -41.67% SCR.TO 193.67% 51.50%
495 @Yams18 CVX.V -33.33% BES.V 221.05% SEV.V -34.80% 50.97%
496 @Blsh77 UPCO.CN 38.46% DEC.V -50.00% HEAT.CN 164.29% 50.92%
497 @ancora HEM.V -70.00% GRAT.V 297.06% NGLD.V -74.65% 50.80%
498 @jnbarbu SCL.TO 39.49% REI-UN.TO 34.21% LAC.TO 78.54% 50.74%
499 @Watchfulwaiting SX.CN 190.00% ZEU.CN 22.22% RLV.V -60.00% 50.74%
500 @Polskynovich MJAR.CN -63.64% EPY.CN 270.00% ZMA.V -54.44% 50.64%
501 @Jumbo FOBI.V 7.32% BITF.V 182.40% MIR.V -38.00% 50.57%
502 @bcpl ALY.V -2.74% ASG.V 67.50% ERF.TO 86.93% 50.56%
503 @Ralph2285 NXE.TO 110.83% CGP.V -22.77% CAD.V 63.64% 50.56%
504 @Dontmineme AIS.V -20.00% MIS.CN -73.33% QETH-U.TO 245.02% 50.56%
505 @JC33 PSYC.CN -38.89% BLGV.CN -65.00% HUT.TO 254.73% 50.28%
506 @Makemoremoney SZLS.TO -45.33% AMY.V 165.98% MMS.V 29.55% 50.06%
507 @Buffaloguy QYOU.V 142.86% HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% 49.68%
508 @nameless GGI.V -15.91% AZM.V 116.98% RP.V 47.83% 49.63%
509 @ByLoSellhigh DIGI.CN -11.11% THRM.V 125.58% CSTR.V 33.33% 49.27%
510 @Mookie ZEN.V 12.29% SWIS.CN 209.68% HUD.V -75.00% 48.99%
511 @Sthlheader SVS.V 23.68% SAU.TO -29.17% YES.V 152.31% 48.94%
512 @Kemano01 FT.TO 37.50% NEXT.TO 144.44% ACU.V -35.14% 48.94%
513 @kamikaze DOC.V -26.89% SCR.TO 193.67% SUGR.V -20.00% 48.93%
514 @Thepilot MIR.V -38.00% GOG.V -60.34% QETH-U.TO 245.02% 48.89%
515 @luckyluc QYOU.V 142.86% HIVE.V 59.00% NICO.CN -55.98% 48.62%
516 @Brent ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% 48.52%
517 @Giorgio ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% 48.52%
518 @GetGo ORGN.CN 112.50% OPW.V 75.00% SAND.CN -42.62% 48.29%
519 @Taxslave AMY.V 165.98% AOT.TO -20.81% PIF.TO -0.40% 48.26%
520 @Elliot_Finch DMGI.V 88.33% AVCR.V 100.00% APP.CN -44.00% 48.11%
521 @Pavo PSYC.CN -38.89% FARM.V 66.67% CET.TO 115.79% 47.86%
522 @Secureingold PYR.TO 40.72% ESK.V -5.00% NFG.V 107.62% 47.78%
523 @JJW KRR.TO -18.57% SWIS.CN 209.68% CCW.V -48.28% 47.61%
524 @Idratherbefishing CBDT.CN 71.93% SSVR.V -22.14% UEX.TO 92.31% 47.37%
525 @RockMaschine NDVA.V 76.36% MYM.CN 55.56% BIO.CN 10.00% 47.31%
526 @ChamBid AZM.V 116.98% VZLA.V 45.09% KDK.V -20.25% 47.27%
527 @smallcapinvestor MARI.TO 20.31% TVE.TO 100.00% GTWO.V 20.93% 47.08%
528 @jimb7770 RECO.V 182.43% SKRR.V -51.85% ZON.V 10.53% 47.04%
529 @Shelbs KTR.V 51.85% GMA.V -10.77% MARV.V 100.00% 47.03%
530 @Triplethreat SU.TO 8.67% JET.V 201.15% PLNT.CN -68.75% 47.02%
531 @Legacy ZENA.TO 206.00% MIR.V -38.00% CHAL.CN -26.96% 47.01%
532 @Driver NXE.TO 110.83% CHR.TO 5.95% QBTC.TO 23.93% 46.90%
533 @Stockmeat CXXI.CN -48.59% SIC.V 37.50% HITI.V 151.24% 46.72%
534 @Thyme_2_bull IPA.V -54.06% APC.V 93.33% BIOV.CN 100.00% 46.42%
535 @the-commodities-dude RECO.V 182.43% BRC.V -2.27% FIND.V -40.91% 46.42%
536 @Timetoshine ZENA.TO 206.00% QBTC.TO 23.93% SONA.CN -90.90% 46.34%
537 @3.r.d RECO.V 182.43% PERU.V -41.67% BRC.V -2.27% 46.16%
538 @Rahman FOBI.V 7.32% HIVE.V 59.00% CBDT.CN 71.93% 46.08%
539 @Mr.B STND.V 89.74% UGM.V 65.11% ERTH.CN -17.31% 45.85%
540 @helsabot HEM.V -70.00% GRAT.V 297.06% SONA.CN -90.90% 45.39%
541 @Pepek AFM.V 102.56% LR.V -11.94% VZLA.V 45.09% 45.24%
542 @BloodPolska SCR.TO 193.67% QCCU.V -38.10% DAC.V -20.00% 45.19%
543 @copi ION.V 34.85% CNC.V 41.24% HIVE.V 59.00% 45.03%
544 @Martin7171 HODL.CN -7.89% FORT.V 117.02% RM.V 25.76% 44.96%
545 @Saints1976 VS.CN -20.69% XTT.V -46.15% GIII.V 201.08% 44.74%
546 @Pim TK.V -17.39% FMC.V 84.00% PTU.V 66.67% 44.43%
547 @ginjaninja REVO.V -22.97% VMC.V 20.38% GLXY.TO 135.41% 44.27%
548 @Nekton FLT.V 39.02% API.CN 119.75% CHAL.CN -26.96% 43.94%
549 @Makingbundlez HPQ.V -34.55% THRM.V 125.58% PYR.TO 40.72% 43.92%
550 @grossprft KNR.CN -16.67% CTS.TO 147.28% TTD.V 0.00% 43.54%
551 @apok HPQ.V -34.55% BGF.V 20.83% QYOU.V 142.86% 43.05%
552 @geyer AIS.V -20.00% MGG.V -52.73% GIII.V 201.08% 42.78%
553 @stockhouse123 ESK.V -5.00% LIO.V -22.00% LAB.V 155.00% 42.67%
554 @Grose1987 PHRX.CN -37.50% VMC.V 20.38% CC.CN 145.00% 42.63%
555 @TonyTwoShoes THRM.V 125.58% TLT.V 13.16% DIGI.CN -11.11% 42.54%
556 @BathtubAlchemy BLR.CN 78.79% CBDT.CN 71.93% NUMI.V -23.36% 42.45%
557 @Goldenboy7123 BLR.CN 78.79% HLTH.CN -23.53% CBDT.CN 71.93% 42.40%
558 @Blackpine PGE.V -18.29% AZM.V 116.98% SUNM.V 27.78% 42.16%
559 @VerificationCode MTH.V 30.43% HEM.V -70.00% AMY.V 165.98% 42.14%
560 @Oilberta403 SONA.CN -90.90% SWIS.CN 209.68% FOBI.V 7.32% 42.03%
561 @caffinated J.CN -25.71% WIKI.CN 0.00% HITI.V 151.24% 41.84%
562 @Diddy RECO.V 182.43% HPQ.V -34.55% TRIP.CN -22.95% 41.65%
563 @DrWealth ECR.V -20.97% CYP.V 92.05% TAAT.CN 52.90% 41.33%
564 @deepblue CBDT.CN 71.93% QYOU.V 142.86% SONA.CN -90.90% 41.30%
565 @calgarylady RECO.V 182.43% NCU.TO -39.29% GHG.CN -20.00% 41.05%
566 @SoulTsunami SWIS.CN 209.68% AGN.CN -52.27% ACU.V -35.14% 40.76%
567 @Lucrative NEXT.TO 144.44% FCC.V -22.97% TV.TO 0.00% 40.49%
568 @Pon TXP.TO -26.48% FEC.TO 117.45% TAL.V 30.00% 40.32%
569 @Gold_finger ESE.V -19.05% HEM.V -70.00% SWIS.CN 209.68% 40.21%
570 @coolmintkev SHP.CN 6.67% MDL.V -41.07% LAB.V 155.00% 40.20%
571 @RealityCheck ESK.V -5.00% GGM.V -30.56% LAB.V 155.00% 39.81%
572 @slowride HPQ.V -34.55% DIGI.CN -11.11% HEAT.CN 164.29% 39.54%
573 @Obristbergmeister SII.TO 32.52% VET.TO 48.59% MRS.V 37.50% 39.54%
574 @Bigstink90 SONA.CN -90.90% LUXX.CN 27.08% BITF.V 182.40% 39.53%
575 @flapdoodl GSPR.V -11.48% GWM.V -39.47% NOCR.V 168.75% 39.27%
576 @iceman IZZ.V 66.67% FFOX.V 25.00% PGLD.V 25.00% 38.89%
577 @Kryss MEK.V 92.86% SIC.V 37.50% GFG.V -14.29% 38.69%
578 @goldozeki NVO.TO -25.63% AWE.V -13.33% LAB.V 155.00% 38.68%
579 @Laz23 BLR.CN 78.79% SU.TO 8.67% TGIF.CN 28.57% 38.67%
580 @digdog MRS.V 37.50% MMS.V 29.55% NDM.TO 48.78% 38.61%
581 @NWA420 DM.V 35.71% DPRO.CN 20.00% WTER.CN 59.38% 38.36%
582 @CornStore AVCR.V 100.00% PAI.V -73.68% DMGI.V 88.33% 38.22%
583 @interloper RECO.V 182.43% SEI.V -36.84% RYO.V -31.25% 38.11%
584 @Chipshot CNC.V 41.24% CNTR.CN 115.52% IMV.TO -42.42% 38.11%
585 @Hopp HEAT.CN 164.29% SUGR.V -20.00% VENI.CN -30.00% 38.10%
586 @Mikcam CAD.V 63.64% DMX.V -52.83% SLS.TO 103.29% 38.03%
587 @sector7 GRN.TO -35.06% CVX.V -33.33% BITF.V 182.40% 38.00%
588 @mac1trader FOBI.V 7.32% BITF.V 182.40% LQID.CN -75.76% 37.99%
589 @mysterio ZEN.V 12.29% CBDT.CN 71.93% PTK.V 29.63% 37.95%
590 @Kreativling CYP.V 92.05% HEM.V -70.00% ICM.V 90.91% 37.65%
591 @minitat PRG.V -58.33% AMY.V 165.98% NAM.V 5.00% 37.55%
592 @ekim GSH.V 3.85% SCY.TO -13.95% TSD.V 121.28% 37.06%
593 @Thanos AYA.TO 167.01% AOT.TO -20.81% STGO.TO -35.46% 36.92%
594 @Peterthegreek PHRX.CN -37.50% ZENA.TO 206.00% CBDX.CN -58.06% 36.81%
595 @Dave2 TSF.CN -6.35% NXE.TO 110.83% GLDX.V 5.31% 36.60%
596 @Fubar RECO.V 182.43% FSX.V -46.98% DOC.V -26.89% 36.19%
597 @acepeterson HIVE.V 59.00% CANN.CN -40.74% GROW.V 90.00% 36.09%
598 @Wasaga_Beach TUSK.CN -58.33% ECM.V 218.84% MFX.V -52.86% 35.88%
599 @kolster REVO.V -22.97% HEAT.CN 164.29% HPQ.V -34.55% 35.59%
600 @Brotmann PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% AVCR.V 100.00% 35.39%
601 @Bacon VSBY.CN 13.24% VMC.V 20.38% CBDT.CN 71.93% 35.18%
602 @MadMMcAvoy CAPT.V 1.89% CAD.V 63.64% OCO.V 40.00% 35.17%
603 @CBtrader NUMI.V -23.36% ENBI.CN -65.10% SCR.TO 193.67% 35.07%
604 @Stockquote NC.CN -45.24% BES.V 221.05% VGD.V -70.83% 34.99%
605 @Chinchilla CGP.V -22.77% MASS.V 90.00% SIC.V 37.50% 34.91%
606 @Skyline27 AUMB.V -35.29% API.CN 119.75% DPRO.CN 20.00% 34.82%
607 @P24martin HEM.V -70.00% LNK.CN -35.25% SWIS.CN 209.68% 34.81%
608 @whosat KRR.TO -18.57% CBDT.CN 71.93% NDM.TO 48.78% 34.05%
609 @bucko RHT.V 128.00% MVMD.CN -23.60% NFLD.CN -2.99% 33.81%
610 @AlTrader THRM.V 125.58% CVGR.CN 15.38% CANA.CN -40.00% 33.66%
611 @winproglobal AWE.V -13.33% FCC.V -22.97% DML.TO 136.90% 33.53%
612 @stokie58 DAC.V -20.00% VMC.V 20.38% BIOV.CN 100.00% 33.46%
613 @renegade ZEN.V 12.29% MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% 33.29%
614 @Hiya6964 VMC.V 20.38% LITH.V 102.27% KES.V -23.08% 33.19%
615 @Myohmy09 CYP.V 92.05% HOLL.CN -3.85% NOC.V 11.25% 33.15%
616 @spenclark WE.V -38.16% LSPD.TO 75.41% ATZ.TO 61.77% 33.01%
617 @Richrock GTT.V 90.59% GGD.TO 34.33% FVL.TO -26.58% 32.78%
618 @groover FORT.V 117.02% AGN.CN -52.27% CSTR.V 33.33% 32.69%
619 @PhoenixRichmond WRG.TO -40.63% E.TO 9.09% CBK.CN 129.17% 32.54%
620 @FireballTycoon VZLA.V 45.09% AAX.V -47.62% AVCR.V 100.00% 32.49%
621 @campconcentrate STND.V 89.74% BARU.V -39.39% PLUR.V 46.84% 32.40%
622 @maltyb AFM.V 102.56% MVMD.CN -23.60% S.TO 17.07% 32.01%
623 @Ethan99 MMS.V 29.55% CBDT.CN 71.93% VST.CN -5.45% 32.01%
624 @xenofon FIND.V -40.91% STND.V 89.74% SVB.TO 46.99% 31.94%
625 @Mgb9313 VO.V 18.33% MEX.V -42.31% API.CN 119.75% 31.93%
626 @TheSixGod CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% SIC.V 37.50% 31.80%
627 @curtoky MIR.V -38.00% FOBI.V 7.32% THRM.V 125.58% 31.63%
628 @pumpNdump69 TTD.V 0.00% FORT.V 117.02% REVO.V -22.97% 31.35%
629 @dillythedealer KUYA.CN -53.82% LAB.V 155.00% PGX.V -7.48% 31.23%
630 @Feralwolf DGTL.V -43.55% EATS.CN -56.54% SCR.TO 193.67% 31.19%
631 @FarmerT SRI.V 140.00% SEV.V -34.80% MAI.V -11.76% 31.15%
632 @nofomo IZO.CN -32.79% QYOU.V 142.86% KNR.CN -16.67% 31.13%
633 @Xfiles SASY.CN -14.52% ENDR.V 2.50% AEC.V 105.26% 31.08%
634 @Watchful ESK.V -5.00% NUG.V -57.14% LAB.V 155.00% 30.95%
635 @BT592 HPQ.V -34.55% AMY.V 165.98% WEED.TO -38.95% 30.83%
636 @inept BOLT.CN -6.90% GEM.V 8.33% ICM.V 90.91% 30.78%
637 @Derwish CKG.V -25.10% GOT.V 80.85% QEX.V 36.36% 30.71%
638 @niklin SRI.V 140.00% LBY.V -23.64% CRTS.V -24.32% 30.68%
639 @noimpactman MIR.V -38.00% VERY.V -52.82% BITF.V 182.40% 30.53%
640 @tazman FOBI.V 7.32% ZEN.V 12.29% CBDT.CN 71.93% 30.51%
641 @JCnew FCC.V -22.97% DM.V 35.71% BLR.CN 78.79% 30.51%
642 @holymakinaw MARV.V 100.00% MKO.V -16.25% FOBI.V 7.32% 30.36%
643 @Stanislav_Labamba ECR.V -20.97% GRA.V 21.72% STND.V 89.74% 30.16%
644 @B_Ruff MIR.V -38.00% FCC.V -22.97% HITI.V 151.24% 30.09%
645 @CirQitRnr RLV.V -60.00% PIPE.TO 195.52% SZLS.TO -45.33% 30.06%
646 @AldenTyrell NOCR.V 168.75% CGP.V -22.77% BCU.V -55.88% 30.03%
647 @Canadadry GTOO.CN -92.00% SHLE.TO -10.26% HP.CN 192.00% 29.91%
648 @loupup ECR.V -20.97% PRG.V -58.33% NOCR.V 168.75% 29.82%
649 @efm9 GLDN.V 37.50% SZM.V 1.54% SIE.V 50.00% 29.68%
650 @null NANO.TO -29.89% OCO.V 40.00% LAC.TO 78.54% 29.55%
651 @greenanon VRR.V 24.19% FMC.V 84.00% VKG-H.V -20.00% 29.40%
652 @bigshooter MRS.V 37.50% PHRX.CN -37.50% APHA.TO 88.07% 29.36%
653 @gdogdog GLO.TO 147.17% NRN.V -50.00% FR.TO -9.43% 29.25%
654 @sovereignintel NOC.V 11.25% HODL.CN -7.89% FMC.V 84.00% 29.12%
655 @TH NVO.TO -25.63% QRC.V 5.19% NFG.V 107.62% 29.06%
656 @Goldy LAB.V 155.00% MAU.V -27.17% ORG.V -41.11% 28.90%
657 @Wilcolator VMC.V 20.38% FOBI.V 7.32% HIVE.V 59.00% 28.90%
658 @TheRam SONA.CN -90.90% NDA.V 51.35% THRM.V 125.58% 28.68%
659 @joshmining RIO.V -31.11% AIR.V -30.14% GLO.TO 147.17% 28.64%
660 @Oops DMR.V -56.67% CUSN.V 116.67% CRES.CN 25.00% 28.33%
661 @ogi ADZ.V -20.00% LAB.V 155.00% NRN.V -50.00% 28.33%
662 @Toshi NC.CN -45.24% SKYG.V -52.38% RECO.V 182.43% 28.27%
663 @white_wulff DAC.V -20.00% SEB.V 83.33% BWLK.V 21.31% 28.21%
664 @pizzaparty KES.V -23.08% GSVR.V 62.50% VZLA.V 45.09% 28.17%
665 @moneymaker78 AEC.V 105.26% FRI.V -21.15% NGE.V 0.00% 28.04%
666 @dimi123 LUM.V -28.26% EQX.TO -35.08% GLO.TO 147.17% 27.94%
667 @JCC BIOV.CN 100.00% GLD.V -78.95% GSVR.V 62.50% 27.85%
668 @yseclov BRC.V -2.27% SSVR.V -22.14% NFG.V 107.62% 27.74%
669 @MntGoatMatt XCT.TO 3.57% LTE.V 25.93% NBVA.V 53.23% 27.57%
670 @kelso67 MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% VST.CN -5.45% 27.38%
671 @EliteAssets ADZ.V -20.00% EU.V 104.26% BRC.V -2.27% 27.33%
672 @Skipabeat THRM.V 125.58% VERY.V -52.82% NXO.V 8.70% 27.15%
673 @Chico REVO.V -22.97% VSBY.CN 13.24% ICM.V 90.91% 27.06%
674 @HishigROF AZM.V 116.98% AIS.V -20.00% GGI.V -15.91% 27.02%
675 @Matthew TR.V -5.88% PA.V 36.36% GPM.V 50.00% 26.83%
676 @I_M_Volatile HPQ.V -34.55% GMA.V -10.77% THRM.V 125.58% 26.76%
677 @Thankyouimsorry HEM.V -70.00% IONC.CN -72.86% AUAG.CN 222.22% 26.46%
678 @d_kar_35 NDA.V 51.35% CSTR.V 33.33% VST.CN -5.45% 26.41%
679 @Mike.Honcho SONA.CN -90.90% MVMD.CN -23.60% SCR.TO 193.67% 26.39%
680 @CdnCPA NGE.V 0.00% NRN.V -50.00% CBK.CN 129.17% 26.39%
681 @Kayalounge MVMD.CN -23.60% THRM.V 125.58% REVO.V -22.97% 26.34%
682 @JCMiningReport FMC.V 84.00% BZ.V -31.13% RM.V 25.76% 26.21%
683 @macallan25 PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% CBDT.CN 71.93% 26.03%
684 @Discodan NCU.TO -39.29% TKO.TO 45.18% CBDT.CN 71.93% 25.94%
685 @thedonald LAM.TO 111.11% BEW.V -10.71% AMK.V -22.64% 25.92%
686 @Simon_Dyakowski GSPR.V -11.48% AZT.V -21.43% FMM.V 110.53% 25.87%
687 @jpc HIGH.V -42.15% AZM.V 116.98% ENDR.V 2.50% 25.78%
688 @Joobus ITM.V 51.43% BBTV.TO -56.80% GXU.V 82.61% 25.75%
689 @AlGreene ERTH.CN -17.31% PMED.CN 4.62% STND.V 89.74% 25.68%
690 @Sparx BRC.V -2.27% ABRA.V -21.15% AVCR.V 100.00% 25.52%
691 @Davesab PYR.TO 40.72% IPA.V -54.06% STND.V 89.74% 25.47%
692 @Aaron AFM.V 102.56% SU.TO 8.67% EQX.TO -35.08% 25.38%
693 @WholeBologna FOBI.V 7.32% NUMI.V -23.36% CYP.V 92.05% 25.33%
694 @JMON APP.CN -44.00% PKG.CN -31.25% HITI.V 151.24% 25.33%
695 @jahiphop JUMP.V -58.02% SWIS.CN 209.68% LQID.CN -75.76% 25.30%
696 @automationJ SONA.CN -90.90% NUMI.V -23.36% SX.CN 190.00% 25.25%
697 @ycjoekim ALTA.V 21.62% CBR.V -26.76% GOT.V 80.85% 25.24%
698 @Lastofthefranks OILS.CN 8.57% VSBY.CN 13.24% LMG.V 53.85% 25.22%
699 @tschupr123 TEST.V 52.17% APC.V 93.33% HEM.V -70.00% 25.17%
700 @TK TNY.CN -48.28% FANS.CN -19.09% QYOU.V 142.86% 25.16%
701 @simon1707 EFH.V 85.28% SEK.V 0.00% POR.V -10.00% 25.09%
702 @therealscoop NDA.V 51.35% ORCD.CN 47.50% MVMD.CN -23.60% 25.09%
703 @TLQ EGLX.TO 11.92% BIGG.CN 119.61% GRSL.V -56.41% 25.04%
704 @Sandblaster1980 SONA.CN -90.90% GENM.TO 0.00% AMY.V 165.98% 25.03%
705 @Reeses NUMI.V -23.36% GROW.V 90.00% MYCO.CN 8.24% 24.96%
706 @maaaco CCCM.V 56.52% GGD.TO 34.33% RYR.V -16.18% 24.89%
707 @Turpentine AVCR.V 100.00% FANS.CN -19.09% TSF.CN -6.35% 24.85%
708 @rick9999 QCCU.V -38.10% ISO.V 152.94% FIND.V -40.91% 24.65%
709 @tsquared SIC.V 37.50% MEK.V 92.86% NUG.V -57.14% 24.40%
710 @HappyGilmore ATZ.TO 61.77% TH.TO 46.08% BLDP.TO -35.02% 24.28%
711 @touquoy NVO.TO -25.63% BHS.V 19.05% FUU.V 78.95% 24.12%
712 @TheBat VMC.V 20.38% DAC.V -20.00% CBDT.CN 71.93% 24.10%
713 @Imbrokenow2 PAI.V -73.68% HEAT.CN 164.29% KRR.TO -18.57% 24.01%
714 @Lucifer VST.CN -5.45% CUSN.V 116.67% ECOM.V -39.47% 23.91%
715 @m318 WHN.V -44.94% CUSN.V 116.67% NAR.V 0.00% 23.91%
716 @Aidan001 RLV.V -60.00% AMY.V 165.98% HPQ.V -34.55% 23.81%
717 @bull-run MYCO.CN 8.24% DMGI.V 88.33% SVE.V -25.37% 23.73%
718 @Joobs CXXI.CN -48.59% HITI.V 151.24% VIV.V -31.54% 23.71%
719 @robbieg ACU.V -35.14% AL.V 6.25% GGG.V 100.00% 23.70%
720 @JustinSimmons NC.CN -45.24% PAID.CN 145.45% CRS.CN -29.29% 23.64%
721 @LucM DM.V 35.71% CBDT.CN 71.93% PHRX.CN -37.50% 23.38%
722 @achm15 VST.CN -5.45% CBDT.CN 71.93% AC.TO 3.51% 23.33%
723 @MidtownGuy HPQ.V -34.55% FWZ.V -21.30% THRM.V 125.58% 23.25%
724 @Tp5 GBR.V -16.29% PYR.TO 40.72% VZLA.V 45.09% 23.17%
725 @trev LAB.V 155.00% AUGC.V -63.64% SSVR.V -22.14% 23.08%
726 @jumbomeats VST.CN -5.45% DOC.V -26.89% SVA.V 101.49% 23.05%
727 @falky ICM.V 90.91% APP.CN -44.00% ZEU.CN 22.22% 23.04%
728 @Mobius GRB.V -5.00% CRBK.V -42.86% AZM.V 116.98% 23.04%
729 @Mcawesome DIGI.CN -11.11% PEGA.V -20.00% WIN.V 100.00% 22.96%
730 @Johnwashier ACU.V -35.14% DGTL.V -43.55% CTS.TO 147.28% 22.87%
731 @Calagordon THRM.V 125.58% PHRX.CN -37.50% SUGR.V -20.00% 22.69%
732 @Blazinbambam BITF.V 182.40% VXL.V -76.67% MIR.V -38.00% 22.58%
733 @freeze RVR.CN 21.43% ETG.TO 58.93% FF.TO -13.75% 22.20%
734 @juventino CAD.V 63.64% ADZ.V -20.00% ANX.TO 22.95% 22.20%
735 @Menace11 LME.V 155.00% ENBI.CN -65.10% MVMD.CN -23.60% 22.10%
736 @Duedilligence KES.V -23.08% AMY.V 165.98% VXL.V -76.67% 22.08%
737 @cammac CBDT.CN 71.93% MMS.V 29.55% ISD.V -35.71% 21.92%
738 @GoodKarma RFR.CN 45.45% ECR.V -20.97% CNC.V 41.24% 21.91%
739 @Metalmonkey BMK.V -55.56% ARS.V 3.77% FEC.TO 117.45% 21.89%
740 @wvdm MIN.TO -50.89% DSV.V -20.41% DML.TO 136.90% 21.87%
741 @Moon GRN.TO -35.06% GBML.V 141.67% TRYP.CN -41.33% 21.76%
742 @iiioiii XBC.TO -65.44% EXRO.TO -33.79% HEAT.CN 164.29% 21.68%
743 @Projection UEX.TO 92.31% FNC.V 12.50% WRR.V -40.00% 21.60%
744 @PRpro SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% SWIS.CN 209.68% 21.57%
745 @Cenaxx FCC.V -22.97% THRM.V 125.58% MIR.V -38.00% 21.54%
746 @aircam PTK.V 29.63% IPA.V -54.06% DMGI.V 88.33% 21.30%
747 @cannonball BBM.CN 0.00% DSM.V -56.25% API.CN 119.75% 21.17%
748 @FSMfusion APP.CN -44.00% BYN.V 7.27% AVCR.V 100.00% 21.09%
749 @Leon ATC.V -23.08% MEK.V 92.86% SVG.V -6.82% 20.99%
750 @Jsheezy MIR.V -38.00% CBDT.CN 71.93% EMM.V 28.95% 20.96%
751 @Oberhoshi BNCH.V -15.00% TBX.V -28.43% LOVE.V 106.25% 20.94%
752 @emrs1 SMP.V -35.85% BAC.CN 110.00% GSPR.V -11.48% 20.89%
753 @RaYo981 MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% IP.CN -25.00% 20.86%
754 @gustking PWR.CN -50.00% GRB.V -5.00% XTRX.CN 117.39% 20.80%
755 @goldree MARV.V 100.00% GMA.V -10.77% FG.V -26.92% 20.77%
756 @Mackinnon162 WELL.TO -0.87% PDM.V -12.24% LSPD.TO 75.41% 20.77%
757 @Raindog CBDT.CN 71.93% VSBY.CN 13.24% TRIP.CN -22.95% 20.74%
758 @Jmpops SVS.V 23.68% DEC.V -50.00% DMGI.V 88.33% 20.67%
759 @CastorOyl NVO.TO -25.63% VERY.V -52.82% MGRO.CN 140.00% 20.52%
760 @eixlberger WRR.V -40.00% CCCM.V 56.52% FCO.V 45.00% 20.51%
761 @paydirt IDK.CN 94.37% FIND.V -40.91% FOBI.V 7.32% 20.26%
762 @smartfx GSVR.V 62.50% NOB.V 16.67% KRR.TO -18.57% 20.20%
763 @Hawk WIN.V 100.00% HS.CN -16.43% FCC.V -22.97% 20.20%
764 @jru BLR.CN 78.79% DM.V 35.71% IPA.V -54.06% 20.15%
765 @burnslab FCC.V -22.97% KNR.CN -16.67% BIOV.CN 100.00% 20.12%
766 @tripico FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% ESE.V -19.05% 20.07%
767 @Amanita BNCH.V -15.00% TAU.V 85.19% AWX.V -10.00% 20.06%
768 @Goldbum HEM.V -70.00% BES.V 221.05% SONA.CN -90.90% 20.05%
769 @benbagholder SLZ.CN 93.33% MTH.V 30.43% GL.CN -63.64% 20.04%
770 @bigbrownsugar SVA.V 101.49% REVO.V -22.97% KRR.TO -18.57% 19.98%
771 @HooterHanna ZEN.V 12.29% CANN.CN -40.74% DMGI.V 88.33% 19.96%
772 @nev_investor BLR.CN 78.79% XCX.CN 4.17% NU.V -23.08% 19.96%
773 @Yannick QYOU.V 142.86% VXL.V -76.67% TSF.CN -6.35% 19.95%
774 @seekitstakeit PTK.V 29.63% RVR.CN 21.43% NXO.V 8.70% 19.92%
775 @sauceplease PLU.V 75.68% CZO.V 6.06% FCC.V -22.97% 19.59%
776 @tradinglife STND.V 89.74% DIGI.CN -11.11% DAC.V -20.00% 19.54%
777 @Jxlp MIR.V -38.00% API.CN 119.75% HLTH.CN -23.53% 19.41%
778 @LANk655 FRE.V -56.25% THRM.V 125.58% DIGI.CN -11.11% 19.41%
779 @creamer ESE.V -19.05% MMS.V 29.55% ORCD.CN 47.50% 19.33%
780 @TickersandDice IZO.CN -32.79% BIOV.CN 100.00% ETR.CN -9.52% 19.23%
781 @BS ALDE.V 36.26% OSI.V -7.26% PGZ.V 28.00% 19.00%
782 @DOcean WHN.V -44.94% NRN.V -50.00% HITI.V 151.24% 18.77%
783 @Baug9 TTD.V 0.00% BLR.CN 78.79% REVO.V -22.97% 18.60%
784 @isaactfoster FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% MVMD.CN -23.60% 18.55%
785 @joeboo31 FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% MVMD.CN -23.60% 18.55%
786 @rangerbentman MEK.V 92.86% BYN.V 7.27% MMG.V -44.78% 18.45%
787 @Hoogie6 KNR.CN -16.67% DPRO.CN 20.00% NDA.V 51.35% 18.23%
788 @TOxray HIVE.V 59.00% EGT.V 30.23% HPQ.V -34.55% 18.23%
789 @Golf20 ZEN.V 12.29% ORE.V 12.73% PTK.V 29.63% 18.22%
790 @wytsox CYP.V 92.05% FLT.V 39.02% VXL.V -76.67% 18.13%
791 @Peteskeet MRS.V 37.50% MYID.V -41.67% KC.V 58.54% 18.12%
792 @runrig RIO.V -31.11% FCC.V -22.97% DGHI.V 108.08% 18.00%
793 @geneva BEE.CN -24.36% SVA.V 101.49% NSG.CN -23.21% 17.97%
794 @lonade HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% AII.TO 46.88% 17.68%
795 @motorcitysmitty AGI.TO -15.29% GFL.TO 26.89% CNC.V 41.24% 17.61%
796 @Bryth BKI.TO -7.35% MXR.V -41.67% SVA.V 101.49% 17.49%
797 @Copperjuan FOBI.V 7.32% DGHI.V 108.08% LOBE.CN -62.96% 17.48%
798 @seattletechie40 OPW.V 75.00% LKY.V -14.29% FWM.CN -8.33% 17.46%
799 @ramblin_man LAB.V 155.00% SONA.CN -90.90% LR.V -11.94% 17.39%
800 @killick BTU.V -52.94% LAB.V 155.00% NRN.V -50.00% 17.35%
801 @raptors87 RLV.V -60.00% TAAT.CN 52.90% HIVE.V 59.00% 17.30%
802 @dryinvestor HPQ.V -34.55% QYOU.V 142.86% BBTV.TO -56.80% 17.17%
803 @backofenvelope CLZ.V 13.64% GGI.V -15.91% GMX.TO 53.62% 17.12%
804 @m00tpoint MMS.V 29.55% MRS.V 37.50% GGI.V -15.91% 17.05%
805 @Ruffus23 AUX.V -4.65% GGO.V -31.82% QMX.V 87.50% 17.01%
806 @kanadaka ISGI.V 58.70% VZLA.V 45.09% DMX.V -52.83% 16.98%
807 @GNB HEM.V -70.00% NDM.TO 48.78% CBDT.CN 71.93% 16.90%
808 @Riptide RJX-A.V -34.00% NDA.V 51.35% CSTR.V 33.33% 16.89%
809 @burlap MRS.V 37.50% UGE.V -27.78% PYR.TO 40.72% 16.81%
810 @ACAB ESM.TO 15.71% AR.TO 9.49% MND.TO 25.13% 16.78%
811 @DeathSpiral88 DMGI.V 88.33% OG.V -31.96% TSF.CN -6.35% 16.68%
812 @Khrysos QBTC.TO 23.93% VZLA.V 45.09% DSV.V -20.41% 16.20%
813 @Verballabel HITI.V 151.24% LQID.CN -75.76% DOC.V -26.89% 16.20%
814 @sovitch QYOU.V 142.86% HOLL.CN -3.85% SONA.CN -90.90% 16.04%
815 @shingies SVA.V 101.49% MRS.V 37.50% SONA.CN -90.90% 16.03%
816 @damantis ORE.V 12.73% BYN.V 7.27% PGZ.V 28.00% 16.00%
817 @Vette450 MPH.V -14.29% APC.V 93.33% BZ.V -31.13% 15.97%
818 @jamgo FVL.TO -26.58% ENDR.V 2.50% CBDT.CN 71.93% 15.95%
819 @woodywoodland VSBY.CN 13.24% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 71.93% 15.89%
820 @Mullyman CBDT.CN 71.93% VSBY.CN 13.24% PHRX.CN -37.50% 15.89%
821 @HighTick SML.V -27.27% MMS.V 29.55% TKO.TO 45.18% 15.82%
822 @Brando_5000 FANS.CN -19.09% VST.CN -5.45% CBDT.CN 71.93% 15.79%
823 @Bob2020 CSTR.V 33.33% HIVE.V 59.00% NSAU.CN -45.00% 15.78%
824 @pinhead SKYG.V -52.38% AZM.V 116.98% TK.V -17.39% 15.74%
825 @sihv NVO.TO -25.63% TLO.TO 13.73% HIVE.V 59.00% 15.70%
826 @dnordy QMX.V 87.50% VST.CN -5.45% EQX.TO -35.08% 15.66%
827 @Excelsior BHS.V 19.05% GOT.V 80.85% BTU.V -52.94% 15.65%
828 @carbon8ed CTOC.CN 53.85% RHC.V 6.52% NRG.V -13.79% 15.52%
829 @eddy KRR.TO -18.57% EQX.TO -35.08% WIN.V 100.00% 15.45%
830 @TM1 REVO.V -22.97% NFG.V 107.62% PSYC.CN -38.89% 15.25%
831 @solarpower KNR.CN -16.67% IZO.CN -32.79% IDK.CN 94.37% 14.97%
832 @Pei MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% SBM.V -43.08% 14.83%
833 @tumbleweed TR.V -5.88% ARQ.CN -30.00% CUR.V 80.29% 14.80%
834 @Airic101 FRI.V -21.15% VS.CN -20.69% GMTN.V 86.08% 14.74%
835 @Kaiser999 NGLD.V -74.65% GL.CN -63.64% RECO.V 182.43% 14.72%
836 @Goldron BYN.V 7.27% BU.TO -14.83% NDA.V 51.35% 14.60%
837 @Valstra EGT.V 30.23% TMG.V 54.55% EHT.V -42.00% 14.26%
838 @JT EQX.TO -35.08% CBK.CN 129.17% IPT.V -51.40% 14.23%
839 @Shonv CBDT.CN 71.93% TSF.CN -6.35% TRIP.CN -22.95% 14.21%
840 @guydel SIC.V 37.50% DBG.V 45.10% WRR.V -40.00% 14.20%
841 @armchair3 BTT.V -33.33% GOT.V 80.85% ESK.V -5.00% 14.17%
842 @FITZ101 JTR.V -13.33% CRE.V 98.55% SBM.V -43.08% 14.05%
843 @Stockinup LAB.V 155.00% RRI.V -54.29% ORX.V -58.62% 14.03%
844 @Lordluvaduck HIVE.V 59.00% WM.TO -24.36% FOBI.V 7.32% 13.98%
845 @ErikHardraade CNC.V 41.24% NCU.TO -39.29% OCO.V 40.00% 13.98%
846 @chatyak CYP.V 92.05% EVER.V -33.33% REG.V -16.82% 13.96%
847 @JKMD43 CAPT.V 1.89% AWE.V -13.33% MINE.V 52.94% 13.83%
848 @militaryman FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% MIR.V -38.00% 13.75%
849 @goldtrader ROS.V -27.63% FORT.V 117.02% CXXI.CN -48.59% 13.60%
850 @jaft BARU.V -39.39% SPR.CN 10.00% OTSO.V 70.00% 13.54%
851 @DanKov CNC.V 41.24% ACO-X.TO 12.25% SSL.TO -12.94% 13.52%
852 @Spire THX.V 55.56% QRC.V 5.19% KDK.V -20.25% 13.50%
853 @JT44 BU.TO -14.83% ICM.V 90.91% WLF.V -35.71% 13.46%
854 @luozhen RYO.V -31.25% PGE.V -18.29% STND.V 89.74% 13.40%
855 @JohnnyBGoode PGZ.V 28.00% VZLA.V 45.09% EXRO.TO -33.79% 13.10%
856 @Makemerich WHN.V -44.94% BRC.V -2.27% MEG.TO 86.29% 13.03%
857 @StockOphobic NXS.V -50.00% GLM.CN 32.35% BB.TO 56.64% 13.00%
858 @Mophi VSBY.CN 13.24% SVA.V 101.49% LQID.CN -75.76% 12.99%
859 @valcovest.com MMS.V 29.55% PDM.V -12.24% ALTA.V 21.62% 12.97%
860 @Markus OPHR.V -50.00% MFX.V -52.86% GBML.V 141.67% 12.94%
861 @VIPER CBDT.CN 71.93% CANN.CN -40.74% FOBI.V 7.32% 12.84%
862 @Goldfinch POE.V 21.79% TNR.V -9.09% RM.V 25.76% 12.82%
863 @Chucklee ECR.V -20.97% PTU.V 66.67% OSI.V -7.26% 12.81%
864 @Jam26 EQX.TO -35.08% GTT.V 90.59% TK.V -17.39% 12.71%
865 @Drogo APP.CN -44.00% PHRX.CN -37.50% BIGG.CN 119.61% 12.70%
866 @Pavel AMX.V -35.58% CGN.CN 20.31% NBVA.V 53.23% 12.65%
867 @moneymaker112 GASX.V 23.47% SSVR.V -22.14% TBRD.V 36.56% 12.63%
868 @Creator CBDT.CN 71.93% NUMI.V -23.36% DIGI.CN -11.11% 12.48%
869 @d2dgw BCFN.CN -37.18% BIGG.CN 119.61% NC.CN -45.24% 12.40%
870 @metalhead46 CBK.CN 129.17% RRI.V -54.29% HSTR.V -37.78% 12.37%
871 @Pray4aSurge CBDT.CN 71.93% CXXI.CN -48.59% VSBY.CN 13.24% 12.19%
872 @bounceit MPH.V -14.29% GLDX.V 5.31% RFR.CN 45.45% 12.16%
873 @mdashca AIS.V -20.00% BTT.V -33.33% STND.V 89.74% 12.14%
874 @martin MGR.V -17.31% BRO.V -35.19% ATU.V 88.89% 12.13%
875 @ndaloisi SIZE.CN 20.63% BHSC.CN 73.33% JUMP.V -58.02% 11.98%
876 @bigpicture HEM.V -70.00% DAC.V -20.00% THRM.V 125.58% 11.86%
877 @ProspectorX FG.V -26.92% MARV.V 100.00% PHRX.CN -37.50% 11.86%
878 @TexadaTimewarp BU.TO -14.83% STND.V 89.74% ECOM.V -39.47% 11.81%
879 @longzzzzz PTK.V 29.63% NCU.TO -39.29% VZLA.V 45.09% 11.81%
880 @TeletranOne ENB.TO 23.97% KL.TO -2.24% BNS.TO 13.44% 11.73%
881 @High-Grade SRL.V -6.58% OPW.V 75.00% CVX.V -33.33% 11.70%
882 @samspudz TEST.V 52.17% GWA.V -39.71% EOG.V 22.50% 11.66%
883 @wj MRBL.CN -28.57% DEAL.V -38.00% SVA.V 101.49% 11.64%
884 @sigmund ELO.V 67.63% VRR.V 24.19% NUG.V -57.14% 11.56%
885 @pedro203 AZM.V 116.98% HMLO.V -61.43% ECR.V -20.97% 11.53%
886 @Annoying_orange007 AVCR.V 100.00% LIDA.CN -42.00% HLTH.CN -23.53% 11.49%
887 @Megalodon ENDR.V 2.50% PHNM.V 59.57% ARU.V -28.06% 11.34%
888 @Actuary20 VMC.V 20.38% LAC.TO 78.54% ENBI.CN -65.10% 11.27%
889 @shakeypremis REG.V -16.82% STGO.TO -35.46% ATLY.V 85.71% 11.14%
890 @maple68 MGM.V -4.17% QMX.V 87.50% DEC.V -50.00% 11.11%
891 @thewealthylion ORTH.CN -36.36% OG.V -31.96% SVA.V 101.49% 11.06%
892 @CaptainKush NVO.TO -25.63% NFG.V 107.62% RSLV.V -48.91% 11.03%
893 @Capt.obvious GRB.V -5.00% EATS.CN -56.54% IDK.CN 94.37% 10.94%
894 @onthehunt ECOM.V -39.47% HIRE.V -63.41% GLXY.TO 135.41% 10.84%
895 @Stockjunkie88 UPI.V -11.67% SASY.CN -14.52% ISGI.V 58.70% 10.84%
896 @kdm HODL.CN -7.89% NDA.V 51.35% DIGI.CN -11.11% 10.78%
897 @canada FMC.V 84.00% GRN.TO -35.06% KNR.CN -16.67% 10.76%
898 @gemcleod PTU.V 66.67% WCC.V -37.50% CMD.V 2.63% 10.60%
899 @rollingsnowballs PYR.TO 40.72% KNR.CN -16.67% FOBI.V 7.32% 10.46%
900 @marco2often THX.V 55.56% BHS.V 19.05% SCOT.V -43.94% 10.22%
901 @Larph CYP.V 92.05% BZ.V -31.13% KGC.V -30.43% 10.16%
902 @Saint2709 PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% ENB.TO 23.97% 10.05%
903 @GoldShines QMX.V 87.50% BRC.V -2.27% MTB.V -55.81% 9.80%
904 @Gldbull GOG.V -60.34% AAG.V -65.25% LAB.V 155.00% 9.80%
905 @ChrisCringle AWE.V -13.33% BRC.V -2.27% FCO.V 45.00% 9.80%
906 @Holmes IVN.TO 36.73% GGD.TO 34.33% GLDC.V -41.78% 9.76%
907 @Minaki MOS.V -50.00% FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% 9.75%
908 @PlymouthFury69 ART.V -31.67% GOT.V 80.85% PEGA.V -20.00% 9.73%
909 @fishing DEC.V -50.00% ICM.V 90.91% BAU.V -11.76% 9.71%
910 @AccidentalAquarist BYN.V 7.27% TBP.TO 46.15% BEE.CN -24.36% 9.69%
911 @shellbell SBM.V -43.08% MDX.V 0.00% CBDT.CN 71.93% 9.62%
912 @WizardLizard ESK.V -5.00% HIVE.V 59.00% NVO.TO -25.63% 9.46%
913 @investorgadgets JFC-H.V -67.39% PLU.V 75.68% CBLT.V 20.00% 9.43%
914 @Heatbag CBDT.CN 71.93% VS.CN -20.69% FCC.V -22.97% 9.42%
915 @Zerzer PHRX.CN -37.50% JNH.V -59.90% THRM.V 125.58% 9.39%
916 @Wolclaim NVO.TO -25.63% NFG.V 107.62% KUYA.CN -53.82% 9.39%
917 @bbbrraadd BIO.CN 10.00% MYM.CN 55.56% PHRX.CN -37.50% 9.35%
918 @Willington NGLD.V -74.65% VST.CN -5.45% DGHI.V 108.08% 9.33%
919 @Ghostmann TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% DMGI.V 88.33% 9.29%
920 @Perfect GLO.TO 147.17% IPA.V -54.06% AAG.V -65.25% 9.29%
921 @Scorpio2 TLT.V 13.16% DSV.V -20.41% GGD.TO 34.33% 9.03%
922 @ace PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% BGF.V 20.83% 9.00%
923 @developbc PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% BGF.V 20.83% 9.00%
924 @dutch_patience HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% BGF.V 20.83% 9.00%
925 @Sabbath HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% BGF.V 20.83% 9.00%
926 @will.i.am QMX.V 87.50% BARU.V -39.39% ABRA.V -21.15% 8.98%
927 @Mick IPA.V -54.06% OCO.V 40.00% PYR.TO 40.72% 8.89%
928 @Sirvine PHRX.CN -37.50% DGHI.V 108.08% APP.CN -44.00% 8.86%
929 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -11.11% PYR.TO 40.72% GDNP.V -3.33% 8.76%
930 @Empire BBTV.TO -56.80% THX.V 55.56% CBG.V 27.27% 8.68%
931 @John316 CBDT.CN 71.93% FCC.V -22.97% TRIP.CN -22.95% 8.67%
932 @goldironhands ADZ.V -20.00% WHN.V -44.94% TGL.TO 90.91% 8.66%
933 @Cabledude25 GBR.V -16.29% GSVR.V 62.50% KDK.V -20.25% 8.65%
934 @CANplant NANO.TO -29.89% LAC.TO 78.54% FCC.V -22.97% 8.56%
935 @Grandechov NUMI.V -23.36% CBDT.CN 71.93% TRIP.CN -22.95% 8.54%
936 @clayballs NBVA.V 53.23% FOBI.V 7.32% ACU.V -35.14% 8.47%
937 @bbones MOON.V -43.75% GOT.V 80.85% BAU.V -11.76% 8.45%
938 @boryuha AAG.V -65.25% CTS.TO 147.28% BBTV.TO -56.80% 8.41%
939 @Drover CHR.TO 5.95% CRH.TO 67.45% CCW.V -48.28% 8.37%
940 @UpToDeck KHRN.V -22.67% BRC.V -2.27% IPG.V 50.00% 8.35%
941 @Rooster PYR.TO 40.72% LGO.TO 18.84% HPQ.V -34.55% 8.34%
942 @Monty2222 VZLA.V 45.09% SSVR.V -22.14% SDR.V 1.79% 8.25%
943 @yvngbvll NDA.V 51.35% HOLL.CN -3.85% REVO.V -22.97% 8.18%
944 @R4D4 SVA.V 101.49% SBM.V -43.08% SCZ.V -34.04% 8.12%
945 @GLPerthWA NVO.TO -25.63% NFG.V 107.62% IRV.CN -57.63% 8.12%
946 @mcgirt SONA.CN -90.90% THRM.V 125.58% PDM.V -12.24% 7.48%
947 @KTM530 CYP.V 92.05% HPQ.V -34.55% ACU.V -35.14% 7.45%
948 @agriff MIR.V -38.00% TAAT.CN 52.90% FOBI.V 7.32% 7.41%
949 @Bergdex ACP.V -16.67% HI.V 72.73% RJX-A.V -34.00% 7.35%
950 @fortuneseeker FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% 7.32%
951 @soap FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% 7.32%
952 @stockcar CBDT.CN 71.93% LQID.CN -75.76% RM.V 25.76% 7.31%
953 @major AGG.V -8.57% MTH.V 30.43% AMR.V 0.00% 7.29%
954 @Hafa BLUE.V -69.23% MIS.CN -73.33% HEAT.CN 164.29% 7.24%
955 @Jasperoid PHNM.V 59.57% QCCU.V -38.10% NGE.V 0.00% 7.16%
956 @Aka23 AWE.V -13.33% SGY.TO 50.98% RYR.V -16.18% 7.16%
957 @jamming GRN.TO -35.06% LUX.CN 49.09% FOBI.V 7.32% 7.11%
958 @County1 GAIA.CN -20.00% BLR.CN 78.79% PHRX.CN -37.50% 7.10%
959 @sprouthire REVO.V -22.97% AVCR.V 100.00% EATS.CN -56.54% 6.83%
960 @Tilbrook MGR.V -17.31% GUS.V 12.50% AXE.V 25.00% 6.73%
961 @Sttrader GBRC.V -50.00% ECU.V 26.67% AMMP.CN 43.48% 6.71%
962 @Rammer CANN.CN -40.74% CBDT.CN 71.93% DIGI.CN -11.11% 6.69%
963 @Jo ECC.V 61.90% BNCH.V -15.00% MAU.V -27.17% 6.58%
964 @asap VPH.CN -43.44% PHRX.CN -37.50% AVCR.V 100.00% 6.35%
965 @Barry_R ECR.V -20.97% STND.V 89.74% OPHR.V -50.00% 6.26%
966 @JackShediac PHRX.CN -37.50% NC.CN -45.24% SVA.V 101.49% 6.25%
967 @Mcderyan PKG.CN -31.25% MOS.V -50.00% WIN.V 100.00% 6.25%
968 @Fannypack CBDT.CN 71.93% BEER.V -33.33% MLCL.CN -20.00% 6.20%
969 @resourceseeker GCP.CN 5.00% VZLA.V 45.09% TLG.TO -31.97% 6.04%
970 @OTA CXXI.CN -48.59% ABRA.V -21.15% QMX.V 87.50% 5.92%
971 @siggy THRM.V 125.58% HEM.V -70.00% MIR.V -38.00% 5.86%
972 @Jaksko MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% FLYY.CN -70.00% 5.86%
973 @mighty88 CMB.V -63.04% MARV.V 100.00% AIS.V -20.00% 5.65%
974 @Yak SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% DM.V 35.71% 5.58%
975 @ACEGIP PLU.V 75.68% BWCG.V -16.67% SAND.CN -42.62% 5.46%
976 @Darbz SONA.CN -90.90% BAMM.CN 34.69% CBDT.CN 71.93% 5.24%
977 @Homerun IPA.V -54.06% DAC.V -20.00% STND.V 89.74% 5.23%
978 @stocktransit MIR.V -38.00% VST.CN -5.45% HIVE.V 59.00% 5.18%
979 @MineNL MAE.V 0.00% SIC.V 37.50% VZZ.V -22.22% 5.09%
980 @Cosmicman1 RKR.V -38.89% GOT.V 80.85% DOC.V -26.89% 5.02%
981 @brucelionheart AFM.V 102.56% ASM.TO -27.27% GOG.V -60.34% 4.98%
982 @bullonparade VXL.V -76.67% SONA.CN -90.90% BITF.V 182.40% 4.95%
983 @PKblinders CBDT.CN 71.93% HS.CN -16.43% CANN.CN -40.74% 4.92%
984 @Tonkero POR.V -10.00% LOBE.CN -62.96% QMX.V 87.50% 4.85%
985 @bcmriguy REVO.V -22.97% GPV.V -54.65% CYP.V 92.05% 4.81%
986 @Cappingup MVMD.CN -23.60% TAAT.CN 52.90% PLTH.CN -14.95% 4.79%
987 @CardGoonMcClintock ORG.V -41.11% PLU.V 75.68% DSV.V -20.41% 4.72%
988 @Spawk1028 ATE.TO -68.45% BTCG-UN.TO 58.62% ENB.TO 23.97% 4.72%
989 @hiramabiff MMS.V 29.55% BYN.V 7.27% TRIP.CN -22.95% 4.62%
990 @spec QMX.V 87.50% NVT.V -30.00% MOON.V -43.75% 4.58%
991 @Anthony28 NFG.V 107.62% KORE.V -73.98% ADZ.V -20.00% 4.55%
992 @Diogenes CIO.V -8.33% NXS.V -50.00% CBDT.CN 71.93% 4.53%
993 @MarkyMarc HIVE.V 59.00% N.V -22.50% TRIP.CN -22.95% 4.51%
994 @Gignova HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% FOBI.V 7.32% 4.50%
995 @SotalyTober MRZ.V -30.00% ECC.V 61.90% GOH.CN -18.46% 4.48%
996 @Jetty NGE.V 0.00% RML.V 0.00% TLT.V 13.16% 4.39%
997 @witchdoctor BBM.CN 0.00% KNR.CN -16.67% MMS.V 29.55% 4.29%
998 @GKDaddy BTCG-UN.TO 58.62% KRR.TO -18.57% UGE.V -27.78% 4.09%
999 @intelligentinvestor MRS.V 37.50% CVX.V -33.33% FAF.TO 8.05% 4.07%
1000 @GoldenRetriever BCU.V -55.88% GBU.V 4.35% CAD.V 63.64% 4.03%
1001 @dzntz GDNP.V -3.33% EATS.CN -56.54% CBDT.CN 71.93% 4.02%
1002 @mu CYP.V 92.05% KCC.V -60.00% MLCL.CN -20.00% 4.02%
1003 @Drjimjones GL.CN -63.64% GLDC.V -41.78% FEC.TO 117.45% 4.01%
1004 @WalterWhite HEAT.CN 164.29% VXL.V -76.67% LQID.CN -75.76% 3.95%
1005 @rockfish CBDT.CN 71.93% TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% 3.83%
1006 @SINATH PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 71.93% TRIP.CN -22.95% 3.83%
1007 @TiRiCK PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% CBDT.CN 71.93% 3.83%
1008 @Fuzzy AZT.V -21.43% XTT.V -46.15% FUU.V 78.95% 3.79%
1009 @MANXBLUE THRM.V 125.58% MVMD.CN -23.60% SONA.CN -90.90% 3.70%
1010 @Northpole BYN.V 7.27% VMC.V 20.38% KNR.CN -16.67% 3.66%
1011 @TBagTheBear VXL.V -76.67% MIR.V -38.00% THRM.V 125.58% 3.64%
1012 @Flipke PGX.V -7.48% RDG.V -3.85% ALTA.V 21.62% 3.43%
1013 @Gold64k MEK.V 92.86% NUG.V -57.14% NVO.TO -25.63% 3.36%
1014 @miraclestone ECR.V -20.97% CVV.V 30.61% NAR.V 0.00% 3.21%
1015 @Stealinator VZLA.V 45.09% BRC.V -2.27% BTT.V -33.33% 3.16%
1016 @Curlyhorns CGN.CN 20.31% VSBY.CN 13.24% BEE.CN -24.36% 3.06%
1017 @Jmack4500 HIVE.V 59.00% NUG.V -57.14% FOBI.V 7.32% 3.06%
1018 @zebshleb EGT.V 30.23% HPQ.V -34.55% TLT.V 13.16% 2.95%
1019 @Hobart KRR.TO -18.57% PTU.V 66.67% SKP.V -39.29% 2.94%
1020 @TallMoose GDNP.V -3.33% CZO.V 6.06% GSI.V 5.80% 2.84%
1021 @Brando DAC.V -20.00% CBDT.CN 71.93% VPH.CN -43.44% 2.83%
1022 @Corb BYN.V 7.27% DMX.V -52.83% LMG.V 53.85% 2.76%
1023 @settogo VRR.V 24.19% ZEN.V 12.29% IVS.V -28.33% 2.72%
1024 @Mxpx80 TRIP.CN -22.95% APP.CN -44.00% ICO.V 75.00% 2.68%
1025 @MLN72 ZEN.V 12.29% HIVE.V 59.00% BVA.V -63.64% 2.55%
1026 @Zlatan AWE.V -13.33% BHS.V 19.05% CAPT.V 1.89% 2.53%
1027 @froghell DSM.V -56.25% PDM.V -12.24% PLU.V 75.68% 2.39%
1028 @Tywebb SIC.V 37.50% FVL.TO -26.58% RDG.V -3.85% 2.36%
1029 @MooseIsLoose XBC.TO -65.44% ACU.V -35.14% NFG.V 107.62% 2.35%
1030 @smort058 ACB.TO -20.66% N.V -22.50% AUSA.CN 50.00% 2.28%
1031 @vCard CYP.V 92.05% AUMB.V -35.29% NRN.V -50.00% 2.25%
1032 @Cdawgrob BLR.CN 78.79% TRIP.CN -22.95% BBB.V -49.15% 2.23%
1033 @Karinger KRR.TO -18.57% GBR.V -16.29% CNC.V 41.24% 2.13%
1034 @Sartor TRIP.CN -22.95% NUMI.V -23.36% FTRP.TO 52.63% 2.11%
1035 @bockrich JAG.TO -50.60% KRR.TO -18.57% LSPD.TO 75.41% 2.08%
1036 @GreenParkCapital TRG.CN -36.62% BRC.V -2.27% VZLA.V 45.09% 2.06%
1037 @Hilbertk HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% MDX.V 0.00% 2.06%
1038 @Captain_Obvious CBDT.CN 71.93% PKG.CN -31.25% BLDP.TO -35.02% 1.89%
1039 @nicolaosK UPCO.CN 38.46% GIS.V -53.70% VMC.V 20.38% 1.71%
1040 @Samta75 PEI.V -20.00% BIOV.CN 100.00% BRG.V -75.00% 1.67%
1041 @Eldogg MCUR.CN -50.68% NUMI.V -23.36% BLR.CN 78.79% 1.58%
1042 @Bhatti10 ORTH.CN -36.36% LUX.CN 49.09% FENX.CN -8.11% 1.54%
1043 @Dashock7 KRR.TO -18.57% MKR.V -64.44% QMX.V 87.50% 1.50%
1044 @gmoney CBDT.CN 71.93% CHV.CN -30.00% PHRX.CN -37.50% 1.48%
1045 @JPH BCU.V -55.88% CVV.V 30.61% MMS.V 29.55% 1.43%
1046 @Kez CBDT.CN 71.93% JAG.TO -50.60% CL.CN -17.29% 1.35%
1047 @88EMP88 CBDT.CN 71.93% FOBI.V 7.32% LQID.CN -75.76% 1.16%
1048 @Hache FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% LQID.CN -75.76% 1.16%
1049 @xFalse FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% LQID.CN -75.76% 1.16%
1050 @R44 APP.CN -44.00% ICM.V 90.91% VPH.CN -43.44% 1.16%
1051 @Dirtfarmer DEC.V -50.00% JAX.V 8.33% VZLA.V 45.09% 1.14%
1052 @Thrive XIM.V -42.50% EOG.V 22.50% GGX.V 23.33% 1.11%
1053 @numbersguy TI.TO -57.14% SLS.TO 103.29% CRBK.V -42.86% 1.10%
1054 @Hogger PXA.V 29.69% GMV.V 18.75% PEAK.V -45.61% 0.94%
1055 @GDT555 GOG.V -60.34% WM.TO -24.36% QMX.V 87.50% 0.93%
1056 @TradeToFreedom CBDT.CN 71.93% ACU.V -35.14% SLHG.V -34.19% 0.87%
1057 @laurencelefou UI.V -20.00% XX.V 39.58% IQ.V -17.14% 0.81%
1058 @Ropen AIS.V -20.00% KRR.TO -18.57% PYR.TO 40.72% 0.72%
1059 @Subview85 APP.CN -44.00% IPA.V -54.06% AVCR.V 100.00% 0.65%
1060 @bigguboi ME.TO -15.35% AWE.V -13.33% MTH.V 30.43% 0.58%
1061 @drewb RDKO.CN -80.00% QMX.V 87.50% XLY.TO -5.88% 0.54%
1062 @Glenalpineguy IP.CN -25.00% PAI.V -73.68% WIN.V 100.00% 0.44%
1063 @Boozer ESE.V -19.05% DSV.V -20.41% PYR.TO 40.72% 0.42%
1064 @Gustav63 RLG.CN -30.00% FCO.V 45.00% NRG.V -13.79% 0.40%
1065 @Nards NRN.V -50.00% MMS.V 29.55% ALTA.V 21.62% 0.39%
1066 @KLin_CIFS BARU.V -39.39% MOON.V -43.75% FMC.V 84.00% 0.29%
1067 @dwjones GQC.V -33.93% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 71.93% 0.17%
1068 @AuBerg IZO.CN -32.79% TSF.CN -6.35% SCL.TO 39.49% 0.12%
1069 @irun EHT.V -42.00% AC.TO 3.51% CGX.TO 38.73% 0.08%
1070 @sirius AIS.V -20.00% RCLF.CN 7.69% FNC.V 12.50% 0.06%
1071 @Loki SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% BHS.V 19.05% 0.03%
1072 @arvanlaar MIS.CN -73.33% AIS.V -20.00% MEK.V 92.86% -0.16%
1073 @r6 BU.TO -14.83% OGO.V 37.10% TRIP.CN -22.95% -0.23%
1074 @stxmessiah ERD.TO -1.22% CN.V -36.36% IVN.TO 36.73% -0.28%
1075 @mike97 DSV.V -20.41% NVO.TO -25.63% VZLA.V 45.09% -0.32%
1076 @Thain MAU.V -27.17% LR.V -11.94% AOI.TO 38.05% -0.35%
1077 @AstonMartinLover C.V -43.48% VTT.V -33.33% PLU.V 75.68% -0.38%
1078 @MakeItRain PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% BKI.TO -7.35% -0.39%
1079 @consigliere SEI.V -36.84% CCCM.V 56.52% ECR.V -20.97% -0.43%
1080 @MudCreeker GENM.TO 0.00% WDO.TO 10.45% MAI.V -11.76% -0.44%
1081 @Jmoney914 MRS.V 37.50% DSV.V -20.41% KRR.TO -18.57% -0.49%
1082 @mailman ZEN.V 12.29% VMC.V 20.38% SLHG.V -34.19% -0.51%
1083 @rane123 DAC.V -20.00% EQTY.V -56.90% ICO.V 75.00% -0.63%
1084 @vancity HEM.V -70.00% HOLL.CN -3.85% CBDT.CN 71.93% -0.64%
1085 @HypnoFunk MTH.V 30.43% QRC.V 5.19% QCCU.V -38.10% -0.82%
1086 @Youngbuck VST.CN -5.45% MMS.V 29.55% FVL.TO -26.58% -0.83%
1087 @Northerner3 DAC.V -20.00% FEO.V -31.82% LUX.CN 49.09% -0.91%
1088 @Jepsen13 AAX.V -47.62% SVA.V 101.49% EQTY.V -56.90% -1.01%
1089 @goldfanatic VRR.V 24.19% PGX.V -7.48% HWY.V -19.74% -1.01%
1090 @rwinger VIVO.TO -15.38% CSTR.V 33.33% VLE.TO -21.05% -1.03%
1091 @wontyabemine BNCH.V -15.00% TAU.V 85.19% MIS.CN -73.33% -1.05%
1092 @tooearly ZEN.V 12.29% MMS.V 29.55% NC.CN -45.24% -1.13%
1093 @1062 VXL.V -76.67% HEM.V -70.00% QYOU.V 142.86% -1.27%
1094 @doctor FOBI.V 7.32% GRB.V -5.00% TSF.CN -6.35% -1.34%
1095 @rtlc427480 HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% TSK.TO -10.45% -1.42%
1096 @jeepersmagoo KRR.TO -18.57% MIS.CN -73.33% QMX.V 87.50% -1.47%
1097 @LMHradecki DMX.V -52.83% QMX.V 87.50% NCU.TO -39.29% -1.54%
1098 @deadeyeab REVO.V -22.97% SIC.V 37.50% AH.TO -19.15% -1.54%
1099 @Orwell84 MMS.V 29.55% BMK.V -55.56% VIPR.V 21.35% -1.55%
1100 @099dave KNR.CN -16.67% GSVR.V 62.50% JAG.TO -50.60% -1.59%
1101 @NeverBiteTheHandThatFeedsYou REVO.V -22.97% AC.TO 3.51% TD.TO 14.29% -1.72%
1102 @Tankrebel2012 GG.V -32.61% TMD.TO -8.29% TIC.V 35.71% -1.73%
1103 @BGGoldenChild91 HUGE.CN 8.04% PHRX.CN -37.50% SVS.V 23.68% -1.93%
1104 @Stigswigs BAU.V -11.76% FEO.V -31.82% MRS.V 37.50% -2.03%
1105 @canmex HODL.CN -7.89% SIXW.CN 13.56% MAI.V -11.76% -2.03%
1106 @stefhelm GBR.V -16.29% MTH.V 30.43% KDK.V -20.25% -2.03%
1107 @Stoneminer REG.V -16.82% BSR.V -27.41% AOI.TO 38.05% -2.06%
1108 @Mickey2 MIS.CN -73.33% SVA.V 101.49% HPQ.V -34.55% -2.13%
1109 @Bathirl SONA.CN -90.90% ZEN.V 12.29% CBDT.CN 71.93% -2.23%
1110 @LisaGee SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% ZEN.V 12.29% -2.23%
1111 @Indianaprospector GBR.V -16.29% AMX.V -35.58% VZLA.V 45.09% -2.26%
1112 @Vietcon PLTH.CN -14.95% CXXI.CN -48.59% BB.TO 56.64% -2.30%
1113 @brcl99 IPT.V -51.40% FF.TO -13.75% VLNS.TO 57.58% -2.53%
1114 @Noone SME.V 10.71% BAY.V -10.00% BST.V -8.33% -2.54%
1115 @Mrrbc WM.TO -24.36% PRB.V 15.29% FPC.V 1.22% -2.62%
1116 @Au79enShowers NOVR.V -22.79% DEF.V -44.44% HIVE.V 59.00% -2.75%
1117 @AmazingGrace FVL.TO -26.58% PDM.V -12.24% MTH.V 30.43% -2.80%
1118 @Michal REVO.V -22.97% PHA.V 37.93% NUMI.V -23.36% -2.80%
1119 @marylew ESK.V -5.00% AU.V -33.04% MMS.V 29.55% -2.83%
1120 @Glen ARU.V -28.06% ALDE.V 36.26% REG.V -16.82% -2.87%
1121 @Brandy MUX.TO 16.00% NOB.V 16.67% RG.V -41.67% -3.00%
1122 @Steaklette CBDT.CN 71.93% IPA.V -54.06% DOC.V -26.89% -3.01%
1123 @wmt IPA.V -54.06% TSF.CN -6.35% NDA.V 51.35% -3.02%
1124 @rustypants AWE.V -13.33% MMS.V 29.55% NVO.TO -25.63% -3.14%
1125 @barrosluco DNT.TO -15.63% TV.TO 0.00% CHR.TO 5.95% -3.23%
1126 @nobspls AUU.V -14.29% SKYG.V -52.38% CCCM.V 56.52% -3.38%
1127 @zaking84 PULL.CN -42.97% IPT.V -51.40% FMC.V 84.00% -3.46%
1128 @Billythekid BLR.CN 78.79% HEM.V -70.00% RVV.CN -19.35% -3.52%
1129 @capobvime EMM.V 28.95% KNR.CN -16.67% TRIP.CN -22.95% -3.56%
1130 @ogopogo007 EOG.V 22.50% FPX.V -31.25% DEFN.V -2.00% -3.58%
1131 @VenisonStew NC.CN -45.24% CBDT.CN 71.93% PHRX.CN -37.50% -3.60%
1132 @Bullshat VXL.V -76.67% AMK.V -22.64% DMGI.V 88.33% -3.66%
1133 @carnivoregary SME.V 10.71% BAU.V -11.76% BAY.V -10.00% -3.68%
1134 @hardhat GBR.V -16.29% AMX.V -35.58% PYR.TO 40.72% -3.72%
1135 @Cranium GEO.TO 41.03% COG.TO -11.11% ORG.V -41.11% -3.73%
1136 @Mikeymike426 CNC.V 41.24% KRR.TO -18.57% RJX-A.V -34.00% -3.78%
1137 @fingerprint42 LIO.V -22.00% NUG.V -57.14% ELO.V 67.63% -3.84%
1138 @GoNovo2014 LIO.V -22.00% NUG.V -57.14% ELO.V 67.63% -3.84%
1139 @WisGuy1 LIO.V -22.00% NUG.V -57.14% ELO.V 67.63% -3.84%
1140 @dixiecreek JG.V 0.00% PGX.V -7.48% MGM.V -4.17% -3.88%
1141 @Trakleofcheese SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% FOBI.V 7.32% -3.88%
1142 @ssv TAL.V 30.00% NGE.V 0.00% MRO.V -41.67% -3.89%
1143 @Jjwicked TRIP.CN -22.95% CBDT.CN 71.93% LLP.CN -60.87% -3.96%
1144 @Goldgeo IZO.CN -32.79% PDM.V -12.24% WRN.TO 33.12% -3.97%
1145 @Thebigw DM.V 35.71% LTE.V 25.93% PAI.V -73.68% -4.01%
1146 @Hotstock101 OM.V -9.09% FWZ.V -21.30% ROXG.TO 18.01% -4.12%
1147 @goalkeeper1 HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% KRR.TO -18.57% -4.13%
1148 @arizona IZO.CN -32.79% PYR.TO 40.72% DSV.V -20.41% -4.16%
1149 @Stewaa12 PYR.TO 40.72% CBR.V -26.76% TXP.TO -26.48% -4.17%
1150 @fireman221 APP.CN -44.00% DAC.V -20.00% NDA.V 51.35% -4.22%
1151 @DankenFranken APP.CN -44.00% CANN.CN -40.74% CBDT.CN 71.93% -4.27%
1152 @mbartizmo FPX.V -31.25% CNC.V 41.24% PNG.V -22.81% -4.27%
1153 @lund16 ZEN.V 12.29% IC.CN -20.00% SGI.V -5.17% -4.29%
1154 @DanC ZONE.V -26.67% ME.TO -15.35% EMM.V 28.95% -4.36%
1155 @Izzy NBVA.V 53.23% AT.TO -31.84% HPQ.V -34.55% -4.39%
1156 @DrNex UGE.V -27.78% IMP.TO 31.08% KNR.CN -16.67% -4.45%
1157 @DrillBit AWX.V -10.00% ETF.V 7.14% LBC.V -10.59% -4.48%
1158 @Doxologos HS.CN -16.43% MRS.V 37.50% HPQ.V -34.55% -4.49%
1159 @Solo KES.V -23.08% PYR.TO 40.72% PKG.CN -31.25% -4.54%
1160 @r1dgeback TXP.TO -26.48% ALS.TO 22.28% FR.TO -9.43% -4.54%
1161 @pops ZON.V 10.53% RDG.V -3.85% ECR.V -20.97% -4.76%
1162 @HaroldC SURG.V -47.69% AAX.V -47.62% GOT.V 80.85% -4.82%
1163 @scottwhalen MMS.V 29.55% KRR.TO -18.57% AUN.V -25.47% -4.83%
1164 @elin VRR.V 24.19% MGM.V -4.17% HPQ.V -34.55% -4.84%
1165 @Leicesterfox VFF.TO -15.98% KRR.TO -18.57% TTT.CN 20.00% -4.85%
1166 @BlackHawk IRV.CN -57.63% BRC.V -2.27% VZLA.V 45.09% -4.94%
1167 @hihosilver ROXG.TO 18.01% GBR.V -16.29% F.V -16.67% -4.98%
1168 @Roddiggiti PGOL.CN -35.00% SSA.V -10.00% CDC.V 30.00% -5.00%
1169 @Chizzum NRG.V -13.79% GLM.CN 32.35% GQC.V -33.93% -5.12%
1170 @fumble PDM.V -12.24% GEM.V 8.33% GSPR.V -11.48% -5.13%
1171 @Edmo FIND.V -40.91% QCCU.V -38.10% EFR.TO 63.52% -5.16%
1172 @Elitee12 NXS.V -50.00% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 71.93% -5.19%
1173 @nigel89 REG.V -16.82% BRO.V -35.19% ALDE.V 36.26% -5.25%
1174 @Germ4 VST.CN -5.45% VST.CN -5.45% VST.CN -5.45% -5.45%
1175 @Cash-Bag101 PYR.TO 40.72% WM.TO -24.36% IZO.CN -32.79% -5.48%
1176 @khan CK.CN -67.39% SVS.V 23.68% LUXX.CN 27.08% -5.54%
1177 @Fanatic MAI.V -11.76% SOP-H.V -50.00% VZLA.V 45.09% -5.56%
1178 @mapleleaf CBR.V -26.76% ALTA.V 21.62% LR.V -11.94% -5.69%
1179 @d4 TBX.V -28.43% DBG.V 45.10% RJX-A.V -34.00% -5.78%
1180 @sellhigher GRN.TO -35.06% UGE.V -27.78% TKO.TO 45.18% -5.89%
1181 @Bullish99 UI.V -20.00% HEO.V 25.00% PNG.V -22.81% -5.94%
1182 @DoumDiDoum ANX.TO 22.95% MAE.V 0.00% SPA.V -40.79% -5.95%
1183 @CoachMac IPA.V -54.06% KOR.TO 31.46% SNL.CN 4.76% -5.95%
1184 @Poker MUX.TO 16.00% GQC.V -33.93% GENM.TO 0.00% -5.98%
1185 @Wvfc2017 EGLX.TO 11.92% VSBY.CN 13.24% VPH.CN -43.44% -6.10%
1186 @WhiteBeard NUMI.V -23.36% GG.V -32.61% SIC.V 37.50% -6.16%
1187 @Darcyslaw STU.V 53.66% IGO.V -54.84% MGR.V -17.31% -6.16%
1188 @Nickemountainglory PAT.TO -12.28% MOON.V -43.75% MRS.V 37.50% -6.18%
1189 @49ers ESM.TO 15.71% MXR.V -41.67% FOBI.V 7.32% -6.21%
1190 @Prospector78 GWM.V -39.47% WM.TO -24.36% VZLA.V 45.09% -6.25%
1191 @Vinmufc VMC.V 20.38% MKO.V -16.25% REVO.V -22.97% -6.28%
1192 @kwilg PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% SVE.V -25.37% -6.40%
1193 @doctorchris KRR.TO -18.57% EDR.TO -10.26% AR.TO 9.49% -6.45%
1194 @neil12 SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% THRM.V 125.58% -6.46%
1195 @Sam2920 SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% THRM.V 125.58% -6.46%
1196 @newbieontario1964 IZO.CN -32.79% AWE.V -13.33% ECU.V 26.67% -6.48%
1197 @Dukeynukey PHRX.CN -37.50% CNC.V 41.24% NUMI.V -23.36% -6.54%
1198 @TheGardener RGLD.CN -45.71% REL.V -24.24% TDG.V 50.00% -6.65%
1199 @eoline BLUE.V -69.23% TMQ.TO -0.79% GPM.V 50.00% -6.67%
1200 @Gunner754 ELY.V 15.04% RML.V 0.00% EQX.TO -35.08% -6.68%
1201 @MichaelUK VZLA.V 45.09% GBR.V -16.29% RSLV.V -48.91% -6.70%
1202 @Geeman339 RVV.CN -19.35% BLR.CN 78.79% RDKO.CN -80.00% -6.86%
1203 @DWLindsay VIZ.V 25.00% BAU.V -11.76% RJX-A.V -34.00% -6.92%
1204 @Ferd98Bull GL.CN -63.64% FORT.V 117.02% NGLD.V -74.65% -7.09%
1205 @Phil38 DOS.V -5.00% ARQ.CN -30.00% CLZ.V 13.64% -7.12%
1206 @JBourne HEM.V -70.00% CBDT.CN 71.93% NUMI.V -23.36% -7.14%
1207 @oldbanker SSE.V -25.00% CBI.V 42.86% BARU.V -39.39% -7.18%
1208 @goatlegz BRC.V -2.27% WHN.V -44.94% QBTC-U.TO 25.50% -7.24%
1209 @Redmetal FWZ.V -21.30% CCCM.V 56.52% TI.TO -57.14% -7.31%
1210 @Austria_Invest MRS.V 37.50% AUN.V -25.47% SCZ.V -34.04% -7.34%
1211 @ALECtrades ORM.V 20.00% MVMD.CN -23.60% KRR.TO -18.57% -7.39%
1212 @jackhandy EGLX.TO 11.92% QBTC.TO 23.93% JUMP.V -58.02% -7.39%
1213 @100BaggerHunter SEB.V 83.33% MDP.TO -51.39% ROI.V -54.44% -7.50%
1214 @Wizard3333 WM.TO -24.36% ORM.V 20.00% KRR.TO -18.57% -7.64%
1215 @Tycon89 MRS.V 37.50% XTT.V -46.15% GFG.V -14.29% -7.65%
1216 @Shayan TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% SIC.V 37.50% -7.65%
1217 @Let_them_eat_silver BHS.V 19.05% SMD.V -20.00% LIO.V -22.00% -7.65%
1218 @Moonmoon NANO.TO -29.89% QBTC.TO 23.93% CL.CN -17.29% -7.75%
1219 @Karen CBDT.CN 71.93% VXL.V -76.67% KRR.TO -18.57% -7.77%
1220 @PurpleKush HS.CN -16.43% BCFN.CN -37.18% EGT.V 30.23% -7.79%
1221 @Grandpaw UPCO.CN 38.46% FANS.CN -19.09% PULL.CN -42.97% -7.87%
1222 @X-flyswatter GSI.V 5.80% UGD.V -67.11% SXL.V 37.50% -7.94%
1223 @Nevada2020 NGE.V 0.00% NUG.V -57.14% CSTR.V 33.33% -7.94%
1224 @Mrsbrown CBDT.CN 71.93% NUMI.V -23.36% SPOR.CN -72.38% -7.94%
1225 @yellojelly KRR.TO -18.57% SMP.V -35.85% MTH.V 30.43% -7.99%
1226 @Deadbeat CLZ.V 13.64% SASY.CN -14.52% NSG.CN -23.21% -8.03%
1227 @LKFWD AUMB.V -35.29% GQC.V -33.93% VZLA.V 45.09% -8.05%
1228 @Denhilm SKYG.V -52.38% KNC.V -9.46% SIC.V 37.50% -8.11%
1229 @KonnyG RLV.V -60.00% NUMI.V -23.36% HIVE.V 59.00% -8.12%
1230 @FirstTrax SMP.V -35.85% BWCG.V -16.67% MCM-A.V 28.13% -8.13%
1231 @Pura_Vida SONA.CN -90.90% VST.CN -5.45% CBDT.CN 71.93% -8.14%
1232 @Glasshalffull KNR.CN -16.67% DPRO.CN 20.00% UGE.V -27.78% -8.15%
1233 @Jamietrif CGX.TO 38.73% VPH.CN -43.44% DAC.V -20.00% -8.24%
1234 @inexro AT.TO -31.84% PYR.TO 40.72% EXRO.TO -33.79% -8.30%
1235 @frenchy TRIP.CN -22.95% DM.V 35.71% MIR.V -38.00% -8.41%
1236 @Marner93 SONA.CN -90.90% TSF.CN -6.35% CBDT.CN 71.93% -8.44%
1237 @purpleturtle PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% OIII.V -31.55% -8.46%
1238 @LLskier VZLA.V 45.09% KUYA.CN -53.82% KNR.CN -16.67% -8.47%
1239 @Codfather MOZ.TO 18.69% OLA.TO -34.11% AWX.V -10.00% -8.48%
1240 @Newfie36 SIC.V 37.50% HPQ.V -34.55% TBX.V -28.43% -8.49%
1241 @Lee AOT.TO -20.81% ELY.V 15.04% SMD.V -20.00% -8.59%
1242 @LucTenHave ECR.V -20.97% MGR.V -17.31% GUS.V 12.50% -8.59%
1243 @h2theizzo CNC.V 41.24% KDK.V -20.25% AAU.V -46.81% -8.61%
1244 @JIM99 PGZ.V 28.00% GQC.V -33.93% ADZ.V -20.00% -8.64%
1245 @Dmcflax SONA.CN -90.90% TEST.V 52.17% ZEN.V 12.29% -8.81%
1246 @Minty SONA.CN -90.90% TEST.V 52.17% ZEN.V 12.29% -8.81%
1247 @johnnytickets ZEN.V 12.29% SONA.CN -90.90% TEST.V 52.17% -8.81%
1248 @SonOfGrey GWM.V -39.47% GGD.TO 34.33% FWZ.V -21.30% -8.81%
1249 @Math MTA.V -45.26% TRIP.CN -22.95% ELC.V 41.41% -8.93%
1250 @meh NRG.V -13.79% MOON.V -43.75% CVV.V 30.61% -8.98%
1251 @Sparky27 CAD.V 63.64% GLDC.V -41.78% RSLV.V -48.91% -9.02%
1252 @Goodaytoya CBDT.CN 71.93% LQID.CN -75.76% NUMI.V -23.36% -9.06%
1253 @engineer ESK.V -5.00% EVER.V -33.33% MTS.V 11.11% -9.07%
1254 @Antonello GWA.V -39.71% VZLA.V 45.09% GG.V -32.61% -9.08%
1255 @CapitalCheck IPA.V -54.06% AAG.V -65.25% CYP.V 92.05% -9.09%
1256 @Vestor111 TLT.V 13.16% GBR.V -16.29% WM.TO -24.36% -9.16%
1257 @bertram ZAIR.CN -48.25% ENDR.V 2.50% DEEP.CN 18.18% -9.19%
1258 @MMGG GRF.V -3.43% BLUE.V -69.23% VZLA.V 45.09% -9.19%
1259 @GoldenSwede DMX.V -52.83% PDM.V -12.24% SIC.V 37.50% -9.19%
1260 @Doglakeman ECR.V -20.97% GQC.V -33.93% CBG.V 27.27% -9.21%
1261 @ronaldo7 VSBY.CN 13.24% VERY.V -52.82% EGLX.TO 11.92% -9.22%
1262 @dzurbo1 GMA.V -10.77% SGI.V -5.17% MAI.V -11.76% -9.24%
1263 @kream2x HAR.V -14.12% ECR.V -20.97% BYN.V 7.27% -9.27%
1264 @JSSR AXE.V 25.00% BEER.V -33.33% MLCL.CN -20.00% -9.44%
1265 @TOdoubleD IPA.V -54.06% LXG.V -50.00% PLU.V 75.68% -9.46%
1266 @UberTrades PHRX.CN -37.50% LOBE.CN -62.96% CBDT.CN 71.93% -9.51%
1267 @Larzon BHS.V 19.05% GFG.V -14.29% IMR.V -33.33% -9.52%
1268 @theRussian AT.TO -31.84% DGTL.V -43.55% TBP.TO 46.15% -9.74%
1269 @dcurtis AUN.V -25.47% MAI.V -11.76% GATO.TO 7.32% -9.97%
1270 @D-Dubs RIO.V -31.11% ORE.V 12.73% MAI.V -11.76% -10.05%
1271 @EagleEye SIZE.CN 20.63% DSM.V -56.25% NAM.V 5.00% -10.21%
1272 @Hoov BYN.V 7.27% MGM.V -4.17% GQC.V -33.93% -10.27%
1273 @K2 GLDC.V -41.78% PEAK.V -45.61% CCCM.V 56.52% -10.29%
1274 @vikinginvest KDK.V -20.25% MTB.V -55.81% VZLA.V 45.09% -10.32%
1275 @janturco DHR.V 35.71% FRE.V -56.25% LBC.V -10.59% -10.37%
1276 @Wilt1 MOS.V -50.00% MRS.V 37.50% CFW.TO -18.78% -10.43%
1277 @TummyRupples NRG.V -13.79% AWE.V -13.33% MGM.V -4.17% -10.43%
1278 @tin MTB.V -55.81% SAND.CN -42.62% PTU.V 66.67% -10.59%
1279 @pbb PGLD.V 25.00% ARU.V -28.06% GXS.V -29.17% -10.74%
1280 @ludwigjimi SASY.CN -14.52% BARU.V -39.39% GPG.V 21.43% -10.83%
1281 @Main_Street MAU.V -27.17% GSI.V 5.80% WAR.V -11.11% -10.83%
1282 @WildeDisciple REVO.V -22.97% DM.V 35.71% SZLS.TO -45.33% -10.86%
1283 @F3l1x BRC.V -2.27% MIR.V -38.00% FOBI.V 7.32% -10.99%
1284 @begast HIVE.V 59.00% NUMI.V -23.36% PLNT.CN -68.75% -11.04%
1285 @Oldiebutgoldie NSAU.CN -45.00% COG.TO -11.11% ANX.TO 22.95% -11.05%
1286 @cargo PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% BARU.V -39.39% -11.07%
1287 @ticotime2020 HEM.V -70.00% APC.V 93.33% DMR.V -56.67% -11.11%
1288 @Brandon BRO.V -35.19% VO.V 18.33% BWCG.V -16.67% -11.17%
1289 @cmort19 MEX.V -42.31% MGM.V -4.17% ORE.V 12.73% -11.25%
1290 @Maillman PYR.TO 40.72% ACU.V -35.14% BARU.V -39.39% -11.27%
1291 @lenia BARU.V -39.39% KRR.TO -18.57% QBTC.TO 23.93% -11.34%
1292 @dk610te THRM.V 125.58% VXL.V -76.67% AGRA.CN -83.20% -11.43%
1293 @Clark_Kent SVG.V -6.82% GSI.V 5.80% BEER.V -33.33% -11.45%
1294 @ClamRad VZLA.V 45.09% ARTG.V -18.75% GNG.V -60.71% -11.46%
1295 @CoastalTrader DEC.V -50.00% MAS.V 22.22% SVG.V -6.82% -11.53%
1296 @MMJGAADZILLA TRIP.CN -22.95% HBOR.CN -47.45% VM.V 35.71% -11.56%
1297 @Helvetia MAE.V 0.00% TMQ.TO -0.79% GQC.V -33.93% -11.57%
1298 @DrKeps SONA.CN -90.90% GGI.V -15.91% CBDT.CN 71.93% -11.63%
1299 @designer GIS.V -53.70% HMLO.V -61.43% GAL.V 80.00% -11.71%
1300 @y25zhao REVO.V -22.97% PERK.CN -6.25% PERK.CN -6.25% -11.82%
1301 @GoldenSlumbers VRR.V 24.19% HWY.V -19.74% NORA.V -40.00% -11.85%
1302 @JakG SONA.CN -90.90% KNR.CN -16.67% CBDT.CN 71.93% -11.88%
1303 @Stsebastian DM.V 35.71% CXXI.CN -48.59% TRIP.CN -22.95% -11.94%
1304 @PenKerGof PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% EHT.V -42.00% -11.94%
1305 @KFalls HIVE.V 59.00% NRN.V -50.00% WHN.V -44.94% -11.98%
1306 @HDLR BHS.V 19.05% NSAU.CN -45.00% BAY.V -10.00% -11.98%
1307 @Oceanview13 ACU.V -35.14% VEXT.CN -21.21% VMC.V 20.38% -11.99%
1308 @Brig MAG.TO -12.93% VMC.V 20.38% VPH.CN -43.44% -12.00%
1309 @Namazon PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% MEX.V -42.31% -12.04%
1310 @AFChief CCW.V -48.28% SPA.V -40.79% TAAT.CN 52.90% -12.05%
1311 @goodie EGT.V 30.23% HS.CN -16.43% MOS.V -50.00% -12.07%
1312 @MadHeights NXS.V -50.00% GQC.V -33.93% BSK.V 47.37% -12.19%
1313 @marc1971 SAE.V -48.57% GTWO.V 20.93% TNR.V -9.09% -12.24%
1314 @proscht BRG.V -75.00% NBR.V -40.57% BLR.CN 78.79% -12.26%
1315 @eden IPA.V -54.06% OLA.TO -34.11% NDA.V 51.35% -12.27%
1316 @Csbequitydog TBX.V -28.43% ROXG.TO 18.01% CBR.V -26.76% -12.39%
1317 @Terrafirma555 NRN.V -50.00% DM.V 35.71% REVO.V -22.97% -12.42%
1318 @Stockingup CANN.CN -40.74% ATE.TO -68.45% CBDT.CN 71.93% -12.42%
1319 @golddog OCO.V 40.00% KDK.V -20.25% ORS.V -57.14% -12.46%
1320 @Sjg VERY.V -52.82% TAAT.CN 52.90% PHRX.CN -37.50% -12.47%
1321 @B TRIP.CN -22.95% THC.CN 0.00% BU.TO -14.83% -12.59%
1322 @NBRTNS AEX.V -41.86% FFOX.V 25.00% ECR.V -20.97% -12.61%
1323 @kab GQC.V -33.93% GEM.V 8.33% PDM.V -12.24% -12.61%
1324 @Chibzic AIS.V -20.00% PMED.CN 4.62% N.V -22.50% -12.63%
1325 @therealone IP.CN -25.00% FANS.CN -19.09% BTC.CN 6.12% -12.66%
1326 @Clockwork VXL.V -76.67% CBDT.CN 71.93% BTT.V -33.33% -12.69%
1327 @Gameone777 NRN.V -50.00% PGZ.V 28.00% GBR.V -16.29% -12.76%
1328 @Burt NRG.V -13.79% BYN.V 7.27% GGO.V -31.82% -12.78%
1329 @captainpooby MMN.V -34.62% GSVR.V 62.50% OCG.V -66.41% -12.84%
1330 @krobe98 HODL.CN -7.89% FG.V -26.92% RDG.V -3.85% -12.89%
1331 @Wiseguy FANS.CN -19.09% FOBI.V 7.32% DOC.V -26.89% -12.89%
1332 @Breaker MRS.V 37.50% TSF.CN -6.35% HEM.V -70.00% -12.95%
1333 @david PMET.CN 36.67% SDC.V -39.13% SPD.V -36.59% -13.02%
1334 @ValueInvest FR.TO -9.43% FF.TO -13.75% GGI.V -15.91% -13.03%
1335 @JackieMac MRZ.V -30.00% VRR.V 24.19% CANX.V -33.33% -13.05%
1336 @antimoon GXS.V -29.17% AUX.V -4.65% OGN.V -5.71% -13.18%
1337 @WHATTHE KTR.V 51.85% PHD.V -46.15% SZLS.TO -45.33% -13.21%
1338 @Mcarriere987 FR.TO -9.43% GDNP.V -3.33% DOC.V -26.89% -13.22%
1339 @Petesail PGZ.V 28.00% MIN.TO -50.89% REG.V -16.82% -13.24%
1340 @Wheaton IVN.TO 36.73% BSR.V -27.41% FVI.TO -49.24% -13.30%
1341 @fozzie ATY.V -1.82% GQC.V -33.93% MGM.V -4.17% -13.30%
1342 @Bullbleep AOT.TO -20.81% LBC.V -10.59% DLP.V -8.70% -13.36%
1343 @Vanderj0 NAR.V 0.00% LR.V -11.94% LUM.V -28.26% -13.40%
1344 @Resourcemaverick BRC.V -2.27% HMLO.V -61.43% GASX.V 23.47% -13.41%
1345 @Aenion NVO.TO -25.63% BYN.V 7.27% LIO.V -22.00% -13.45%
1346 @ram30 CMD.V 2.63% ADZ.V -20.00% NWST.V -23.08% -13.48%
1347 @RocksOn1111 DBG.V 45.10% PDM.V -12.24% MIS.CN -73.33% -13.49%
1348 @Westcoasterwalker SIG.CN -30.56% NGE.V 0.00% AWX.V -10.00% -13.52%
1349 @pianoman TAU.V 85.19% LQID.CN -75.76% OPHR.V -50.00% -13.52%
1350 @Jfostertm NLR.CN -50.00% SWA.V -46.03% SMN.V 55.26% -13.59%
1351 @sheldonreinhart ENDR.V 2.50% CCW.V -48.28% DIAM.TO 5.00% -13.59%
1352 @Swiftly MIR.V -38.00% DPRO.CN 20.00% TRIP.CN -22.95% -13.65%
1353 @bardown NPR.V -16.36% QPM.V 8.70% EVER.V -33.33% -13.67%
1354 @Highheat FENX.CN -8.11% ARIC.V -52.38% LN.TO 19.30% -13.73%
1355 @BigHugs SUP.V -40.79% SKE.TO 3.71% MGM.V -4.17% -13.75%
1356 @JRG SUP.V -40.79% SKE.TO 3.71% MGM.V -4.17% -13.75%
1357 @tbonn MIR.V -38.00% KNR.CN -16.67% VSBY.CN 13.24% -13.81%
1358 @buy41sell42 GGD.TO 34.33% LGD.TO -34.48% EXN.TO -41.53% -13.89%
1359 @Sweden IZO.CN -32.79% MTH.V 30.43% BARU.V -39.39% -13.92%
1360 @EvenPrime FWZ.V -21.30% BWCG.V -16.67% RDG.V -3.85% -13.94%
1361 @Longci54 PGE.V -18.29% ESK.V -5.00% KRR.TO -18.57% -13.95%
1362 @Tryingtoretire SONA.CN -90.90% REVO.V -22.97% CBDT.CN 71.93% -13.98%
1363 @lab1545 CVB.V -5.00% NLH.V -5.33% ART.V -31.67% -14.00%
1364 @BlueSky WCC.V -37.50% TES.V -57.69% MINE.V 52.94% -14.08%
1365 @soccerslack BRC.V -2.27% AZT.V -21.43% KRR.TO -18.57% -14.09%
1366 @AllStreetsWolf OG.V -31.96% MVMD.CN -23.60% VSBY.CN 13.24% -14.11%
1367 @3tlucky NGE.V 0.00% GNG.V -60.71% AUEN.V 18.29% -14.14%
1368 @CautiousNow REG.V -16.82% NRN.V -50.00% VRR.V 24.19% -14.21%
1369 @kabeljau NGLD.V -74.65% TR.V -5.88% GLDN.V 37.50% -14.34%
1370 @henkbaby KRR.TO -18.57% VGCX.TO 28.38% BTU.V -52.94% -14.37%
1371 @Dawsongold RTG.TO -30.95% WCC.V -37.50% FFOX.V 25.00% -14.48%
1372 @Yoshimura OCG.V -66.41% SSVR.V -22.14% VZLA.V 45.09% -14.49%
1373 @Smallfish GBR.V -16.29% BNCH.V -15.00% PDM.V -12.24% -14.51%
1374 @cdt VST.CN -5.45% FANS.CN -19.09% ESE.V -19.05% -14.53%
1375 @cgsh FWZ.V -21.30% BRC.V -2.27% KDK.V -20.25% -14.60%
1376 @Bullmilker SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% IP.CN -25.00% -14.66%
1377 @gkent1007 BU.TO -14.83% EWS.V -29.17% AKH-H.V 0.00% -14.66%
1378 @klondikekid SNG.V -40.43% MINE.V 52.94% EATS.CN -56.54% -14.67%
1379 @Mitchell GSPR.V -11.48% ETR.CN -9.52% KES.V -23.08% -14.69%
1380 @Hcsl RFR.CN 45.45% BMK.V -55.56% RJX-A.V -34.00% -14.70%
1381 @Laser17 NDA.V 51.35% RVV.CN -19.35% VXL.V -76.67% -14.89%
1382 @xieem SDE.V 48.66% LBY.V -23.64% HEM.V -70.00% -14.99%
1383 @Hobbes KNR.CN -16.67% HAI.TO -16.73% UPI.V -11.67% -15.02%
1384 @klaus296 LUXX.CN 27.08% BRC.V -2.27% HEM.V -70.00% -15.06%
1385 @rdww NRN.V -50.00% MTS.V 11.11% TSF.CN -6.35% -15.08%
1386 @laurentf MAE.V 0.00% RVG.V -6.41% AZS.V -38.89% -15.10%
1387 @mightymike78 KRR.TO -18.57% MVMD.CN -23.60% GDNP.V -3.33% -15.17%
1388 @Bluezone FWZ.V -21.30% BRC.V -2.27% LIO.V -22.00% -15.19%
1389 @abcman CBLU.V -46.30% ACU.V -35.14% DM.V 35.71% -15.24%
1390 @Friendofafriend NPR.V -16.36% BOL.V -22.22% LSX.V -7.14% -15.24%
1391 @Newmoney76 NXO.V 8.70% VENZ.V -12.50% EHT.V -42.00% -15.27%
1392 @mcquarrieguy SIC.V 37.50% NRN.V -50.00% BTT.V -33.33% -15.28%
1393 @madmann SCY.TO -13.95% GBR.V -16.29% DNT.TO -15.63% -15.29%
1394 @bettingonbayst ENBI.CN -65.10% TAAT.CN 52.90% EXRO.TO -33.79% -15.33%
1395 @Niljames EQTY.V -56.90% AUMB.V -35.29% TAO.V 46.15% -15.35%
1396 @Jode ZEN.V 12.29% MDL.V -41.07% TK.V -17.39% -15.39%
1397 @TallerCraig KIDZ.V 20.00% MTLO.V -41.46% RW.V -25.00% -15.49%
1398 @flyrod GBR.V -16.29% FOBI.V 7.32% WCC.V -37.50% -15.49%
1399 @quijote_minero CDPR.CN -19.48% PEGA.V -20.00% CCR.CN -7.14% -15.54%
1400 @Dezouvre11 BEV.CN -65.31% OGO.V 37.10% FANS.CN -19.09% -15.77%
1401 @Khan_Can FANS.CN -19.09% FOBI.V 7.32% EFL.TO -35.57% -15.78%
1402 @Elmo VST.CN -5.45% REVO.V -22.97% FANS.CN -19.09% -15.84%
1403 @NanoTech19 ZEN.V 12.29% FCC.V -22.97% BCFN.CN -37.18% -15.95%
1404 @Kelly16 ECR.V -20.97% BARU.V -39.39% ZEN.V 12.29% -16.02%
1405 @TheCaterpillar SIC.V 37.50% NHK.TO -37.12% CXXI.CN -48.59% -16.07%
1406 @junction ORM.V 20.00% WCC.V -37.50% PEMC.V -30.77% -16.09%
1407 @Kiki SAU.TO -29.17% VST.CN -5.45% NRG.V -13.79% -16.14%
1408 @HOUNDOG LUX.CN 49.09% VPH.CN -43.44% IPA.V -54.06% -16.14%
1409 @rwsgraha CNC.V 41.24% RSLV.V -48.91% FIND.V -40.91% -16.19%
1410 @retireby35 SIC.V 37.50% CXXI.CN -48.59% PHRX.CN -37.50% -16.20%
1411 @Trooperhobo SGU.V -21.74% HSM.TO 7.00% RJX-A.V -34.00% -16.25%
1412 @Shake-n-bake GLL.CN 56.67% SASY.CN -14.52% SONA.CN -90.90% -16.25%
1413 @Whyyes SOI.V -46.88% BARU.V -39.39% SIC.V 37.50% -16.26%
1414 @toki PGZ.V 28.00% FWZ.V -21.30% MTB.V -55.81% -16.37%
1415 @Django_the_cat QBTC.TO 23.93% GRN.TO -35.06% WE.V -38.16% -16.43%
1416 @Meowowow JNH.V -59.90% DOC.V -26.89% MRS.V 37.50% -16.43%
1417 @DK GBU.V 4.35% BCU.V -55.88% XAU.TO 2.02% -16.50%
1418 @Big_E AXU.TO -47.41% AR.TO 9.49% MAI.V -11.76% -16.56%
1419 @ohip IZO.CN -32.79% WM.TO -24.36% BYN.V 7.27% -16.62%
1420 @lamplighter GQC.V -33.93% ZONE.V -26.67% SME.V 10.71% -16.63%
1421 @Mathematics FWZ.V -21.30% DMX.V -52.83% VRR.V 24.19% -16.64%
1422 @CaseyH1989 FOBI.V 7.32% HPQ.V -34.55% NOVR.V -22.79% -16.67%
1423 @DomtheDum IZO.CN -32.79% PDM.V -12.24% DOS.V -5.00% -16.68%
1424 @SETI STGO.TO -35.46% PRU.TO 3.97% KRR.TO -18.57% -16.69%
1425 @BillGates KNR.CN -16.67% IPA.V -54.06% VMC.V 20.38% -16.78%
1426 @Peetsy RWB.CN 35.53% CXXI.CN -48.59% PHRX.CN -37.50% -16.85%
1427 @beastrahul WISH.V -40.78% BNCH.V -15.00% QRC.V 5.19% -16.86%
1428 @jmm VLE.TO -21.05% ROXG.TO 18.01% KTN.V -47.62% -16.89%
1429 @stanyee MAI.V -11.76% NVO.TO -25.63% AWE.V -13.33% -16.91%
1430 @bottlenos ETR.CN -9.52% BAY.V -10.00% RYO.V -31.25% -16.92%
1431 @DannyOcean WINS.V 0.00% E.TO 9.09% KCC.V -60.00% -16.97%
1432 @Frank11 BLR.CN 78.79% PREV.CN -50.00% RDKO.CN -80.00% -17.07%
1433 @consolito DOS.V -5.00% MN.V 3.57% BWR.V -50.00% -17.14%
1434 @KITTYHAWKENG ELO.V 67.63% AAG.V -65.25% KUYA.CN -53.82% -17.14%
1435 @Jdfry VST.CN -5.45% DOC.V -26.89% FANS.CN -19.09% -17.15%
1436 @golferdave BWCG.V -16.67% MAG.TO -12.93% LIO.V -22.00% -17.20%
1437 @GayBear BRC.V -2.27% BTU.V -52.94% MN.V 3.57% -17.21%
1438 @MTNFund JTR.V -13.33% ACU.V -35.14% GDNP.V -3.33% -17.27%
1439 @Cobra98 ACU.V -35.14% URL.CN -6.00% BEW.V -10.71% -17.28%
1440 @MisterFister556 HOLL.CN -3.85% NOU.V -21.55% CBR.V -26.76% -17.39%
1441 @Jug2mine REVO.V -22.97% NGLD.V -74.65% VZLA.V 45.09% -17.51%
1442 @Tajona PUMP.CN -40.00% SUGR.V -20.00% FOBI.V 7.32% -17.56%
1443 @fastime44 GGI.V -15.91% ESK.V -5.00% GGO.V -31.82% -17.58%
1444 @Large BARU.V -39.39% IPA.V -54.06% PYR.TO 40.72% -17.58%
1445 @bobm HRT.TO -45.83% CCB.V -44.44% MRS.V 37.50% -17.59%
1446 @Abby IPA.V -54.06% MDP.TO -51.39% RAYN.CN 52.63% -17.61%
1447 @Nexum BTT.V -33.33% TK.V -17.39% BRC.V -2.27% -17.67%
1448 @Macer HPQ.V -34.55% BARU.V -39.39% BGF.V 20.83% -17.70%
1449 @Z-Man IZO.CN -32.79% ESK.V -5.00% GGI.V -15.91% -17.90%
1450 @makeityourday RIO.V -31.11% SCOT.V -43.94% VIPR.V 21.35% -17.90%
1451 @BoKchoY SONA.CN -90.90% SEV.V -34.80% CBDT.CN 71.93% -17.92%
1452 @gonefishin BYN.V 7.27% GBR.V -16.29% WHN.V -44.94% -17.99%
1453 @GLDNBOY ARTG.V -18.75% VFF.TO -15.98% RVV.CN -19.35% -18.03%
1454 @stateside BTT.V -33.33% PA.V 36.36% ORS.V -57.14% -18.04%
1455 @nycticorax KRR.TO -18.57% WDO.TO 10.45% PHD.V -46.15% -18.09%
1456 @Iluvblozf MOON.V -43.75% CCW.V -48.28% MRS.V 37.50% -18.18%
1457 @MR_GREEN MIR.V -38.00% IPA.V -54.06% MRS.V 37.50% -18.19%
1458 @goldpan BTR.V -12.50% AZG.TO -28.57% NRG.V -13.79% -18.29%
1459 @saucebauce PAI.V -73.68% TAAT.CN 52.90% SLHG.V -34.19% -18.32%
1460 @Giganticus KRR.TO -18.57% WM.TO -24.36% PDM.V -12.24% -18.39%
1461 @NWdude HPQ.V -34.55% HMLO.V -61.43% PYR.TO 40.72% -18.42%
1462 @J_Serendipity KEI.TO 50.00% ARQ.CN -30.00% LQID.CN -75.76% -18.59%
1463 @BlueSkyCapHoldings NUMI.V -23.36% LNK.CN -35.25% ENDR.V 2.50% -18.70%
1464 @Datawork CBDT.CN 71.93% SONA.CN -90.90% PHRX.CN -37.50% -18.82%
1465 @Bp73 EV.V 6.25% JTR.V -13.33% MOS.V -50.00% -19.03%
1466 @tuzo MTH.V 30.43% HEM.V -70.00% SCLT.V -17.65% -19.07%
1467 @wah-sk-wah ENDR.V 2.50% BARU.V -39.39% DSV.V -20.41% -19.10%
1468 @Juho MAW.TO -42.31% NRN.V -50.00% PUC.V 35.00% -19.10%
1469 @bullrunn WHN.V -44.94% XLY.TO -5.88% PILL.CN -7.50% -19.44%
1470 @CasualT OPHR.V -50.00% VIZ.V 25.00% BTT.V -33.33% -19.44%
1471 @Jaccks01 TRS.V -41.18% LPS.V 4.00% GIGA.V -21.43% -19.54%
1472 @PetitCru SMD.V -20.00% RK.V -38.89% TG.V 0.00% -19.63%
1473 @Tenply AIS.V -20.00% ACU.V -35.14% PINK.V -3.77% -19.64%
1474 @Jeopardy OG.V -31.96% VLE.TO -21.05% TSF.CN -6.35% -19.79%
1475 @Fischlaender IZO.CN -32.79% USCU.V 33.33% KCC.V -60.00% -19.82%
1476 @Cujocat SIC.V 37.50% DEC.V -50.00% FSX.V -46.98% -19.83%
1477 @papogna GGO.V -31.82% NRG.V -13.79% SCY.TO -13.95% -19.85%
1478 @N00B WELL.TO -0.87% AT.TO -31.84% DOC.V -26.89% -19.87%
1479 @money75 NRG.V -13.79% PDM.V -12.24% GQC.V -33.93% -19.99%
1480 @2dgrace EVER.V -33.33% GQC.V -33.93% BYN.V 7.27% -20.00%
1481 @WallyWall WM.TO -24.36% AGI.TO -15.29% DSV.V -20.41% -20.02%
1482 @OneDay MIS.CN -73.33% MRS.V 37.50% WM.TO -24.36% -20.06%
1483 @Saskberger KNR.CN -16.67% SNV.V -20.00% MVMD.CN -23.60% -20.09%
1484 @trex PYR.TO 40.72% AMX.V -35.58% XBC.TO -65.44% -20.10%
1485 @EmArinNL AU.V -33.04% FFOX.V 25.00% SKYG.V -52.38% -20.14%
1486 @madstacks ROS.V -27.63% REG.V -16.82% RYR.V -16.18% -20.21%
1487 @DRD GSVR.V 62.50% GOG.V -60.34% CMB.V -63.04% -20.30%
1488 @stooge ZRO.CN -60.00% GROW.V 90.00% SONA.CN -90.90% -20.30%
1489 @explosive CBDT.CN 71.93% SONA.CN -90.90% EHT.V -42.00% -20.32%
1490 @chparu GMA.V -10.77% RHC.V 6.52% BBTV.TO -56.80% -20.35%
1491 @Gardian89 RLV.V -60.00% CPL.V 10.00% DIGI.CN -11.11% -20.37%
1492 @mafiatracksuit NUMI.V -23.36% CBG.V 27.27% ENBI.CN -65.10% -20.40%
1493 @FLYING_MOOSE AR.TO 9.49% KTN.V -47.62% ATC.V -23.08% -20.40%
1494 @prime SONA.CN -90.90% NUMI.V -23.36% TAAT.CN 52.90% -20.45%
1495 @TwoAceFoldEm LIO.V -22.00% ABRA.V -21.15% PGE.V -18.29% -20.48%
1496 @Haskaps DSV.V -20.41% DIAM.TO 5.00% OMM.V -46.05% -20.49%
1497 @nomoretrading DAC.V -20.00% TSF.CN -6.35% ACU.V -35.14% -20.49%
1498 @THEswede MYID.V -41.67% BKI.TO -7.35% BTR.V -12.50% -20.51%
1499 @DickieDribbles MGR.V -17.31% MTH.V 30.43% NGLD.V -74.65% -20.51%
1500 @DasFinanzNockerl FSX.V -46.98% TAAT.CN 52.90% IGLD.CN -67.59% -20.56%
1501 @RedvsBlu MVMD.CN -23.60% PLTH.CN -14.95% NUMI.V -23.36% -20.64%
1502 @Livedog6 AVG.V -35.56% BRC.V -2.27% WM.TO -24.36% -20.73%
1503 @Notbadnyou HODL.CN -7.89% RVV.CN -19.35% FONE.CN -35.00% -20.75%
1504 @Andy8033 BARU.V -39.39% MOON.V -43.75% BGF.V 20.83% -20.77%
1505 @ponder DEC.V -50.00% OPHR.V -50.00% SXL.V 37.50% -20.83%
1506 @Hockey BHS.V 19.05% GG.V -32.61% BBB.V -49.15% -20.90%
1507 @promisedland ENDR.V 2.50% PAI.V -73.68% JAX.V 8.33% -20.95%
1508 @Menta GCM.TO -42.68% ATY.V -1.82% KRR.TO -18.57% -21.02%
1509 @Raethomss UAV.CN -84.74% HIVE.V 59.00% PHRX.CN -37.50% -21.08%
1510 @Jethro IZO.CN -32.79% MOON.V -43.75% VSBY.CN 13.24% -21.10%
1511 @ced3096 GBR.V -16.29% AMX.V -35.58% GSPR.V -11.48% -21.12%
1512 @dag GBR.V -16.29% VS.CN -20.69% TXP.TO -26.48% -21.16%
1513 @MIKKEL CBR.V -26.76% ADZN.V -1.06% WLF.V -35.71% -21.18%
1514 @StarFire DMX.V -52.83% MTB.V -55.81% FCO.V 45.00% -21.21%
1515 @kjm GLDC.V -41.78% MTH.V 30.43% SKYG.V -52.38% -21.24%
1516 @rutgerz NC.CN -45.24% VLE.TO -21.05% ENDR.V 2.50% -21.26%
1517 @BlAst PYR.TO 40.72% HPQ.V -34.55% HEM.V -70.00% -21.28%
1518 @strokeofluck BRC.V -2.27% NGE.V 0.00% PGM.V -61.63% -21.30%
1519 @Jamanuel APP.CN -44.00% DAC.V -20.00% ENTG.V 0.00% -21.33%
1520 @GoldBarTender DEC.V -50.00% MIS.CN -73.33% HIVE.V 59.00% -21.45%
1521 @NabtaPlayaEgypt AFF.V -48.94% DGO.V -38.89% GGX.V 23.33% -21.50%
1522 @moreag4me IOT.V -25.00% HEM.V -70.00% MTH.V 30.43% -21.52%
1523 @BehrE BU.TO -14.83% AZS.V -38.89% DIGI.CN -11.11% -21.61%
1524 @GMAN100 KTO.V -66.20% VZLA.V 45.09% SCOT.V -43.94% -21.68%
1525 @Beinghuman XTT.V -46.15% SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% -21.71%
1526 @economicalpha MAI.V -11.76% VLC.V -15.00% TML.TO -38.52% -21.76%
1527 @_bagholder FANS.CN -19.09% TRIP.CN -22.95% NUMI.V -23.36% -21.80%
1528 @Kaname TXP.TO -26.48% UI.V -20.00% FANS.CN -19.09% -21.86%
1529 @BunkChug OPHR.V -50.00% TRIP.CN -22.95% BYN.V 7.27% -21.89%
1530 @LiSTF KRR.TO -18.57% VST.CN -5.45% RG.V -41.67% -21.90%
1531 @cadz TGS.V -43.90% BRAG.TO -1.82% DAC.V -20.00% -21.91%
1532 @Santana EATS.CN -56.54% RIO.V -31.11% GRA.V 21.72% -21.98%
1533 @honkytonkgirl MTH.V 30.43% EQTY.V -56.90% GWM.V -39.47% -21.98%
1534 @over12hole EWK.V -21.43% OPHR.V -50.00% QRC.V 5.19% -22.08%
1535 @Kershaw IPA.V -54.06% ENBI.CN -65.10% TAAT.CN 52.90% -22.09%
1536 @RJM BAY.V -10.00% SURG.V -47.69% DLP.V -8.70% -22.13%
1537 @TheChronicle MVMD.CN -23.60% CBDX.CN -58.06% FDM.CN 15.15% -22.17%
1538 @HiEnuf4ya FOBI.V 7.32% ECOM.V -39.47% HPQ.V -34.55% -22.23%
1539 @epads SIC.V 37.50% AWE.V -13.33% SONA.CN -90.90% -22.24%
1540 @BassmanBob SONA.CN -90.90% NEWO.V -47.83% CBDT.CN 71.93% -22.26%
1541 @goo AGG.V -8.57% BKI.TO -7.35% MIN.TO -50.89% -22.27%
1542 @tidusempire DOC.V -26.89% FANS.CN -19.09% VLE.TO -21.05% -22.34%
1543 @tomsteam13 BRC.V -2.27% AVL.TO 0.00% BLGV.CN -65.00% -22.42%
1544 @QuothTheRaven N.V -22.50% N.V -22.50% N.V -22.50% -22.50%
1545 @Pilk111 BHS.V 19.05% GCM.TO -42.68% SCOT.V -43.94% -22.52%
1546 @Euca BEAN.CN 40.00% GL.CN -63.64% SCOT.V -43.94% -22.53%
1547 @Krisbycream SRG.V 12.07% ORTH.CN -36.36% VPH.CN -43.44% -22.58%
1548 @Nilla IZO.CN -32.79% ROS.V -27.63% NBY.V -7.41% -22.61%
1549 @Olympia2 DEC.V -50.00% TUO.V -7.06% TUD.V -10.90% -22.65%
1550 @SeekingAU AOT.TO -20.81% ARTG.V -18.75% CCM.TO -28.57% -22.71%
1551 @Latetothegame KRR.TO -18.57% NVO.TO -25.63% WM.TO -24.36% -22.85%
1552 @Radar7 CBR.V -26.76% LIO.V -22.00% AIS.V -20.00% -22.92%
1553 @bytepilot WM.TO -24.36% ENB.TO 23.97% ATE.TO -68.45% -22.94%
1554 @Gstar REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% -22.97%
1555 @iamchriscam REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% -22.97%
1556 @StockKnight REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% REVO.V -22.97% -22.97%
1557 @100Bagger DSV.V -20.41% PHRX.CN -37.50% DIGI.CN -11.11% -23.01%
1558 @Dfb89 LLP.CN -60.87% DNT.TO -15.63% FOBI.V 7.32% -23.06%
1559 @Trying2bnormal SONA.CN -90.90% PHRX.CN -37.50% HIVE.V 59.00% -23.13%
1560 @templetristan CVX.V -33.33% ATE.TO -68.45% FLY.V 32.35% -23.14%
1561 @Dry_Ice ESNR.CN 45.95% NBR.V -40.57% OZ.CN -75.00% -23.21%
1562 @Bumble BRC.V -2.27% BYN.V 7.27% NGLD.V -74.65% -23.22%
1563 @Cross19 GMA.V -10.77% BEE.CN -24.36% HPQ.V -34.55% -23.22%
1564 @Yakpi_Gold NOM.CN -48.11% NXO.V 8.70% SIG.CN -30.56% -23.32%
1565 @Ham ADZ.V -20.00% CVX.V -33.33% KNR.CN -16.67% -23.33%
1566 @GreasyStockBoy ZEN.V 12.29% BCFN.CN -37.18% NC.CN -45.24% -23.38%
1567 @Infomania NIP.V -50.00% DMR.V -56.67% QEX.V 36.36% -23.43%
1568 @ajyinvestor HPQ.V -34.55% BBTV.TO -56.80% BGF.V 20.83% -23.50%
1569 @obill PWR.CN -50.00% ATE.TO -68.45% RP.V 47.83% -23.54%
1570 @Lfaw SURG.V -47.69% AVL.TO 0.00% FCC.V -22.97% -23.56%
1571 @6furlongs IPA.V -54.06% MYID.V -41.67% TTZ.V 25.00% -23.58%
1572 @Jjs NEXE.V -60.68% UPCO.CN 38.46% CXXI.CN -48.59% -23.60%
1573 @ridgeball GQC.V -33.93% MGM.V -4.17% IZO.CN -32.79% -23.63%
1574 @oldtabbie PJX.V 28.57% RKR.V -38.89% GNG.V -60.71% -23.68%
1575 @stocksyn CBLT.V 20.00% MUR.V -21.05% PAN.V -70.00% -23.68%
1576 @Miningthedream RYR.V -16.18% GQC.V -33.93% ECR.V -20.97% -23.69%
1577 @como1 REVO.V -22.97% FWZ.V -21.30% DOC.V -26.89% -23.72%
1578 @Schreibzey QRC.V 5.19% OPHR.V -50.00% TXP.TO -26.48% -23.76%
1579 @M16 ESK.V -5.00% GBR.V -16.29% OPHR.V -50.00% -23.76%
1580 @Liftoff OPHR.V -50.00% CBR.V -26.76% QRC.V 5.19% -23.86%
1581 @sar FRI.V -21.15% SSVR.V -22.14% TBX.V -28.43% -23.91%
1582 @TomyD GG.V -32.61% GPR.TO -44.95% ORV.TO 5.71% -23.95%
1583 @Pericles DOC.V -26.89% FOBI.V 7.32% SKYG.V -52.38% -23.98%
1584 @KITTYHAWK LIO.V -22.00% IRV.CN -57.63% BYN.V 7.27% -24.12%
1585 @HurricaneRick NVO.TO -25.63% KRR.TO -18.57% IVS.V -28.33% -24.18%
1586 @Hiskingdom SCZ.V -34.04% SGI.V -5.17% ABI.V -33.33% -24.18%
1587 @Odeh NGLD.V -74.65% HEM.V -70.00% CBDT.CN 71.93% -24.24%
1588 @Trader99999 SIC.V 37.50% DEC.V -50.00% EVE.V -60.24% -24.25%
1589 @Samson ARIC.V -52.38% QTA.V 35.71% DSM.V -56.25% -24.31%
1590 @hodgigre AVL.TO 0.00% FCC.V -22.97% NRN.V -50.00% -24.32%
1591 @supraprime90 SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% IPA.V -54.06% -24.34%
1592 @Truth ENDR.V 2.50% MIS.CN -73.33% BRC.V -2.27% -24.37%
1593 @jazzbo ODV.V -31.23% TSK.TO -10.45% OIII.V -31.55% -24.41%
1594 @ayeyou DHR.V 35.71% SKYG.V -52.38% DMR.V -56.67% -24.44%
1595 @x MLCL.CN -20.00% HIU.TO -18.31% HXD.TO -35.08% -24.46%
1596 @MelonSmasher SONA.CN -90.90% CBDT.CN 71.93% ZMA.V -54.44% -24.47%
1597 @Tuula MRZ.V -30.00% HSTR.V -37.78% OGN.V -5.71% -24.50%
1598 @Dog_dayz AIR.V -30.14% GEM.V 8.33% SKRR.V -51.85% -24.55%
1599 @silvertoad GPY.V -33.33% SAM.TO -14.52% TIG.V -26.19% -24.68%
1600 @TVC15 DEC.V -50.00% AWX.V -10.00% AUU.V -14.29% -24.76%
1601 @ScroogeMcduck MOS.V -50.00% ERD.TO -1.22% KES.V -23.08% -24.77%
1602 @serenity2014 KRR.TO -18.57% SGU.V -21.74% RJX-A.V -34.00% -24.77%
1603 @6x7n_RoC VST.CN -5.45% ACU.V -35.14% EXRO.TO -33.79% -24.79%
1604 @LG66 GXS.V -29.17% ME.TO -15.35% NANO.TO -29.89% -24.80%
1605 @Gizzy CBR.V -26.76% LR.V -11.94% WLF.V -35.71% -24.81%
1606 @Luckypete FANS.CN -19.09% VST.CN -5.45% GBRC.V -50.00% -24.85%
1607 @Dons KRR.TO -18.57% DSV.V -20.41% AMX.V -35.58% -24.85%
1608 @marsy LIO.V -22.00% ESK.V -5.00% AUCU.CN -47.62% -24.87%
1609 @Mawe_91 CBR.V -26.76% PDM.V -12.24% WLF.V -35.71% -24.91%
1610 @ThaDreamisLong VXL.V -76.67% HEM.V -70.00% CBDT.CN 71.93% -24.91%
1611 @billyboy AMX.V -35.58% KDK.V -20.25% FANS.CN -19.09% -24.97%
1612 @lostinvestor BTU.V -52.94% KNR.CN -16.67% VST.CN -5.45% -25.02%
1613 @mcj DM.V 35.71% LQID.CN -75.76% GRN.TO -35.06% -25.04%
1614 @EagleAyes AT.TO -31.84% TTD.V 0.00% DGTL.V -43.55% -25.13%
1615 @Trillz TRIP.CN -22.95% DGTL.V -43.55% DND.TO -9.13% -25.21%
1616 @stuk MMS.V 29.55% IPA.V -54.06% MDP.TO -51.39% -25.30%
1617 @megavoss REVO.V -22.97% BCFN.CN -37.18% GGI.V -15.91% -25.35%
1618 @malva IZO.CN -32.79% TSF.CN -6.35% NHK.TO -37.12% -25.42%
1619 @EbuyGold KRR.TO -18.57% AU.V -33.04% OSK.TO -24.86% -25.49%
1620 @MiningCatalyst GMIN.V -6.67% TRU.V -36.21% TMRR.V -33.93% -25.60%
1621 @Steelhead BARU.V -39.39% SIC.V 37.50% BRG.V -75.00% -25.63%
1622 @Stamp SCY.TO -13.95% ME.TO -15.35% KTN.V -47.62% -25.64%
1623 @Roko777 AVG.V -35.56% SCOT.V -43.94% ENDR.V 2.50% -25.66%
1624 @500wedge VPH.CN -43.44% FKM.V -54.10% VMC.V 20.38% -25.72%
1625 @KraftDeaner BABY.V -29.67% BRC.V -2.27% NC.CN -45.24% -25.73%
1626 @Jackfish APP.CN -44.00% AWE.V -13.33% DAC.V -20.00% -25.78%
1627 @5hort5tuff HOLL.CN -3.85% DAC.V -20.00% GIS.V -53.70% -25.85%
1628 @tjonesthj PGE.V -18.29% DSV.V -20.41% SKP.V -39.29% -26.00%
1629 @meatpuppet REVO.V -22.97% DM.V 35.71% SONA.CN -90.90% -26.05%
1630 @JMAC90 HEM.V -70.00% LUXX.CN 27.08% LNK.CN -35.25% -26.05%
1631 @pizdets17 SGU.V -21.74% BLUE.V -69.23% ORE.V 12.73% -26.08%
1632 @Sticks BCU.V -55.88% RLV.V -60.00% MRS.V 37.50% -26.13%
1633 @Longongreen CL.CN -17.29% TRUL.CN -20.40% CANN.CN -40.74% -26.14%
1634 @Khoury PHRX.CN -37.50% DM.V 35.71% VXL.V -76.67% -26.15%
1635 @flyifish SKP.V -39.29% ENDR.V 2.50% RG.V -41.67% -26.15%
1636 @Cat-.-Food VST.CN -5.45% VXL.V -76.67% MN.V 3.57% -26.18%
1637 @MiningDon RYR.V -16.18% FWZ.V -21.30% ORG.V -41.11% -26.19%
1638 @Foubs4 VPH.CN -43.44% CVX.V -33.33% BRAG.TO -1.82% -26.20%
1639 @Ernicommonsense SIC.V 37.50% MTB.V -55.81% GOG.V -60.34% -26.22%
1640 @porc CKG.V -25.10% DSV.V -20.41% SIL.TO -33.26% -26.26%
1641 @gurken NFLD.CN -2.99% KUYA.CN -53.82% LIO.V -22.00% -26.27%
1642 @DaMan MEX.V -42.31% TRIP.CN -22.95% SLVR.V -13.56% -26.27%
1643 @DaveMTL AAG.V -65.25% VSBY.CN 13.24% DOC.V -26.89% -26.30%
1644 @duenorth SAND.CN -42.62% SSVR.V -22.14% AUU.V -14.29% -26.35%
1645 @hamonthebone BYN.V 7.27% CN.V -36.36% OPHR.V -50.00% -26.36%
1646 @BayStreetBagger ORE.V 12.73% MIS.CN -73.33% KRR.TO -18.57% -26.39%
1647 @Virlena CBG.V 27.27% DMR.V -56.67% OPHR.V -50.00% -26.46%
1648 @hydrogeologist BRC.V -2.27% NVX.V -55.00% SSVR.V -22.14% -26.47%
1649 @Snafu PMED.CN 4.62% VPH.CN -43.44% CANN.CN -40.74% -26.52%
1650 @BluenoseMiner24 SIC.V 37.50% SONA.CN -90.90% DOC.V -26.89% -26.76%
1651 @networth XBC.TO -65.44% GRN.TO -35.06% MAL.TO 19.95% -26.85%
1652 @teevee OPHR.V -50.00% VIZ.V 25.00% WGLD.V -55.56% -26.85%
1653 @Crazy_canuck DOC.V -26.89% HIRE.V -63.41% CUB.V 9.47% -26.94%
1654 @TheGalvanizer MAI.V -11.76% GBR.V -16.29% DMX.V -52.83% -26.96%
1655 @bernddo AUU.V -14.29% BTT.V -33.33% VTT.V -33.33% -26.98%
1656 @Maritimesoul KRR.TO -18.57% DOC.V -26.89% EFL.TO -35.57% -27.01%
1657 @Covie1646 LIO.V -22.00% DEFN.V -2.00% NUG.V -57.14% -27.05%
1658 @Flex1990 CBDT.CN 71.93% UAV.CN -84.74% PLNT.CN -68.75% -27.19%
1659 @Edp007 VXL.V -76.67% VENI.CN -30.00% AXE.V 25.00% -27.22%
1660 @wolff PAS.V -24.00% NRN.V -50.00% RMO.V -7.69% -27.23%
1661 @99fxd DOC.V -26.89% GRN.TO -35.06% DAC.V -20.00% -27.32%
1662 @Tothej GGD.TO 34.33% GLDC.V -41.78% NGLD.V -74.65% -27.36%
1663 @YukonAu NVO.TO -25.63% ESK.V -5.00% TBR.V -52.22% -27.62%
1664 @tarbender21 OG.V -31.96% SVS.V 23.68% NGLD.V -74.65% -27.64%
1665 @zentrarian BRC.V -2.27% GLD.V -78.95% DEFN.V -2.00% -27.74%
1666 @Rookieinv NBR.V -40.57% SAU.TO -29.17% NRG.V -13.79% -27.84%
1667 @Puffpuff BARU.V -39.39% CRVC.CN -52.94% QPM.V 8.70% -27.88%
1668 @Stryke72 BRC.V -2.27% GOG.V -60.34% ABRA.V -21.15% -27.92%
1669 @PMoney88 PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% MVMD.CN -23.60% -28.02%
1670 @911Bandit NRN.V -50.00% TK.V -17.39% BWCG.V -16.67% -28.02%
1671 @James_PM PDM.V -12.24% QCCU.V -38.10% GQC.V -33.93% -28.09%
1672 @AdrianVeidt NVO.TO -25.63% ESK.V -5.00% KUYA.CN -53.82% -28.15%
1673 @Danielh NVO.TO -25.63% CDPR.CN -19.48% BARU.V -39.39% -28.17%
1674 @dialonparty GRN.TO -35.06% CBLU.V -46.30% GDNP.V -3.33% -28.23%
1675 @Lucky7s PYR.TO 40.72% SONA.CN -90.90% HPQ.V -34.55% -28.24%
1676 @idunno1987 SONA.CN -90.90% HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% -28.24%
1677 @belchski HPQ.V -34.55% PYR.TO 40.72% SONA.CN -90.90% -28.24%
1678 @theonewolf IPA.V -54.06% BEW.V -10.71% UI.V -20.00% -28.26%
1679 @g-money GQC.V -33.93% PRG.V -58.33% BYN.V 7.27% -28.33%
1680 @Freshytk ROVR.V -21.05% PGDC.V -50.00% HAR.V -14.12% -28.39%
1681 @goldrush44 SONA.CN -90.90% PYR.TO 40.72% GRN.TO -35.06% -28.41%
1682 @Hermod GBR.V -16.29% MTB.V -55.81% AWE.V -13.33% -28.48%
1683 @Java KRR.TO -18.57% PNG.V -22.81% TEAM.CN -44.12% -28.50%
1684 @Doodeler BRC.V -2.27% KRR.TO -18.57% BLGV.CN -65.00% -28.61%
1685 @hitmaxx WM.TO -24.36% NRG.V -13.79% NEWO.V -47.83% -28.66%
1686 @Marksteel CBR.V -26.76% ALTA.V 21.62% MON.V -81.00% -28.71%
1687 @Weedmoneyman APP.CN -44.00% RVV.CN -19.35% TRIP.CN -22.95% -28.77%
1688 @smitty KRR.TO -18.57% CCB.V -44.44% NUMI.V -23.36% -28.79%
1689 @newtoyou IP.CN -25.00% SAND.CN -42.62% FANS.CN -19.09% -28.90%
1690 @smilley69 AMX.V -35.58% BBB.V -49.15% BRC.V -2.27% -29.00%
1691 @marketmaker XPLR.V 0.00% XND.V -22.58% MKR.V -64.44% -29.01%
1692 @randomguy ECR.V -20.97% DMX.V -52.83% AWE.V -13.33% -29.04%
1693 @cincocinco ATX.V -50.00% BGD.V -55.56% VO.V 18.33% -29.07%
1694 @Lunchbox36 MDP.TO -51.39% QUIS.V 28.44% MKR.V -64.44% -29.13%
1695 @Tran NOVR.V -22.79% IPA.V -54.06% BEW.V -10.71% -29.19%
1696 @ehbear GFG.V -14.29% LIO.V -22.00% IPT.V -51.40% -29.23%
1697 @Conglowz NVO.TO -25.63% ESK.V -5.00% IRV.CN -57.63% -29.42%
1698 @Thehippie BEER.V -33.33% MLCL.CN -20.00% BLDP.TO -35.02% -29.45%
1699 @Illusive HOLL.CN -3.85% HPQ.V -34.55% NRN.V -50.00% -29.46%
1700 @OMGstepbrostop DAC.V -20.00% AXU.TO -47.41% VLE.TO -21.05% -29.49%
1701 @heyref ATE.TO -68.45% APLI.TO -28.69% SU.TO 8.67% -29.49%
1702 @flashbang45 AIS.V -20.00% NRN.V -50.00% KRR.TO -18.57% -29.52%
1703 @Elli0070 EQTY.V -56.90% SIC.V 37.50% BLUE.V -69.23% -29.54%
1704 @Q90 CNC.V 41.24% NGLD.V -74.65% BMK.V -55.56% -29.66%
1705 @toddinthe403 IPA.V -54.06% HS.CN -16.43% KRR.TO -18.57% -29.69%
1706 @supra48 NC.CN -45.24% PAT.TO -12.28% ART.V -31.67% -29.73%
1707 @wildcatwilly IZO.CN -32.79% FWZ.V -21.30% BRO.V -35.19% -29.76%
1708 @Bayday KRR.TO -18.57% RKR.V -38.89% GGO.V -31.82% -29.76%
1709 @Akb KRR.TO -18.57% NEWO.V -47.83% FCC.V -22.97% -29.79%
1710 @ryleez NVO.TO -25.63% NRN.V -50.00% NRG.V -13.79% -29.81%
1711 @Droneracer MJAR.CN -63.64% TIUM-U.CN -9.21% KNR.CN -16.67% -29.84%
1712 @Bobbymoonbag ACU.V -35.14% JTR.V -13.33% TRYP.CN -41.33% -29.93%
1713 @rocman HODL.CN -7.89% SOI.V -46.88% GRN.TO -35.06% -29.94%
1714 @Gordon_Gekko NGE.V 0.00% MXR.V -41.67% CCW.V -48.28% -29.98%
1715 @Alta ATE.TO -68.45% SLHG.V -34.19% WCP.TO 12.55% -30.03%
1716 @zero2million BYL.TO -17.20% SAI-H.V -60.00% JTR.V -13.33% -30.18%
1717 @canyontracker BARU.V -39.39% PGX.V -7.48% MOON.V -43.75% -30.21%
1718 @bdp59 TI.TO -57.14% SGN.V -16.67% REG.V -16.82% -30.21%
1719 @Trilogy EMPR.V -37.27% DSM.V -56.25% ENDR.V 2.50% -30.34%
1720 @navderek MAE.V 0.00% AVG.V -35.56% BMK.V -55.56% -30.37%
1721 @WillyMeThis BHT.V -50.00% GMA.V -10.77% KGC.V -30.43% -30.40%
1722 @Easymoney KRR.TO -18.57% NHK.TO -37.12% AMX.V -35.58% -30.42%
1723 @Charliemack NSAU.CN -45.00% YDX.V -15.63% FPX.V -31.25% -30.63%
1724 @Scuba NUMI.V -23.36% SLHG.V -34.19% PLUS.CN -34.33% -30.63%
1725 @Ducati_848 MIS.CN -73.33% VONE.V 15.38% AUMN.TO -34.02% -30.66%
1726 @rugitola BCU.V -55.88% DAC.V -20.00% ADK.V -16.10% -30.66%
1727 @Antham SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% TAAT.CN 52.90% -30.69%
1728 @NorCalGold OIII.V -31.55% ECR.V -20.97% GWA.V -39.71% -30.74%
1729 @MABergeron KNR.CN -16.67% ACU.V -35.14% CANN.CN -40.74% -30.85%
1730 @GoldMedal MIS.CN -73.33% NRG.V -13.79% VST.CN -5.45% -30.86%
1731 @pennymoonshot ADZ.V -20.00% WCC.V -37.50% BRO.V -35.19% -30.90%
1732 @nkob1974 KS.V -72.34% BHS.V 19.05% BARU.V -39.39% -30.90%
1733 @newguy SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% TEST.V 52.17% -30.93%
1734 @chrispaul GL.CN -63.64% LIDO.CN 27.50% DMR.V -56.67% -30.93%
1735 @sunofabeach ENBI.CN -65.10% SLV.CN -57.45% PXA.V 29.69% -30.95%
1736 @barminer BYN.V 7.27% ANZ.V -60.00% SNG.V -40.43% -31.05%
1737 @Goooo BEER.V -33.33% ORTH.CN -36.36% MVMD.CN -23.60% -31.10%
1738 @stockgains HS.CN -16.43% IPA.V -54.06% PNG.V -22.81% -31.10%
1739 @LegitStockTalk KNR.CN -16.67% UPI.V -11.67% ENBI.CN -65.10% -31.15%
1740 @Jjjj BCU.V -55.88% GAME.V -23.64% HAR.V -14.12% -31.21%
1741 @HMcDuckHughes MKR.V -64.44% ORE.V 12.73% MEX.V -42.31% -31.34%
1742 @slime ME.TO -15.35% HEM.V -70.00% ENW.V -8.70% -31.35%
1743 @GSL_Lakers BARU.V -39.39% MOON.V -43.75% DIGI.CN -11.11% -31.42%
1744 @GTA GBR.V -16.29% MAI.V -11.76% VSR.V -66.41% -31.49%
1745 @Dadddy NU.V -23.08% KRR.TO -18.57% DMX.V -52.83% -31.49%
1746 @BlueSkies ZEN.V 12.29% SONA.CN -90.90% GGI.V -15.91% -31.51%
1747 @yayaded ZEN.V 12.29% SONA.CN -90.90% GGI.V -15.91% -31.51%
1748 @TheLings ZNG.V 0.00% KUYA.CN -53.82% ORG.V -41.11% -31.64%
1749 @Riz DAC.V -20.00% IPA.V -54.06% VLE.TO -21.05% -31.71%
1750 @ecliptick RDKO.CN -80.00% PREV.CN -50.00% BAMM.CN 34.69% -31.77%
1751 @RedDragon ECR.V -20.97% WM.TO -24.36% PGDC.V -50.00% -31.78%
1752 @KNVB9 HIVE.V 59.00% SONA.CN -90.90% BVA.V -63.64% -31.85%
1753 @Jonathanm91 SAG.V -50.00% PGX.V -7.48% QCCU.V -38.10% -31.86%
1754 @rangleton BTT.V -33.33% PDM.V -12.24% NLR.CN -50.00% -31.86%
1755 @Dunite NRN.V -50.00% BTT.V -33.33% PDM.V -12.24% -31.86%
1756 @junit ACU.V -35.14% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% -31.86%
1757 @Bianchini BSR.V -27.41% MAU.V -27.17% ORG.V -41.11% -31.90%
1758 @DrunkenSpeculator MAI.V -11.76% DMX.V -52.83% RIO.V -31.11% -31.90%
1759 @Quaid GIS.V -53.70% SSVR.V -22.14% KDK.V -20.25% -32.03%
1760 @2pac FNR.V -41.67% ROI.V -54.44% TNO-H.V 0.00% -32.04%
1761 @Wineaux BYN.V 7.27% GLDC.V -41.78% PGM.V -61.63% -32.05%
1762 @KewlNewf SAE.V -48.57% TSK.TO -10.45% NHK.TO -37.12% -32.05%
1763 @Mendoza81 MTH.V 30.43% DMR.V -56.67% HEM.V -70.00% -32.08%
1764 @MiracleMax KNR.CN -16.67% INEO.V -25.58% IPA.V -54.06% -32.10%
1765 @PayCon PKG.CN -31.25% DAC.V -20.00% NC.CN -45.24% -32.16%
1766 @COTTRADER SONA.CN -90.90% FANS.CN -19.09% VSBY.CN 13.24% -32.25%
1767 @theriddler GRN.TO -35.06% MN.V 3.57% VEGA.CN -65.28% -32.26%
1768 @TraderGroot SPOR.CN -72.38% NDA.V 51.35% LQID.CN -75.76% -32.26%
1769 @Joes BBTV.TO -56.80% ATE.TO -68.45% QUIS.V 28.44% -32.27%
1770 @BDiamondz BARU.V -39.39% PHRX.CN -37.50% AIS.V -20.00% -32.30%
1771 @JaRule ABRA.V -21.15% AAG.V -65.25% MUSK.CN -10.53% -32.31%
1772 @Remington MTS.V 11.11% PULL.CN -42.97% DOCT.CN -65.22% -32.36%
1773 @Froggyfry NSP.V -27.27% PEGA.V -20.00% NXS.V -50.00% -32.42%
1774 @CarpenterDave VST.CN -5.45% MIS.CN -73.33% KRR.TO -18.57% -32.45%
1775 @savinfamily FSX.V -46.98% TLG.TO -31.97% KRR.TO -18.57% -32.50%
1776 @stockhound SMP.V -35.85% GGAU.V -50.00% MAI.V -11.76% -32.54%
1777 @Warren23 LIO.V -22.00% NVO.TO -25.63% NRN.V -50.00% -32.54%
1778 @Rrooze FWZ.V -21.30% SAE.V -48.57% ITR.V -27.80% -32.56%
1779 @ProfessorXavier GRN.TO -35.06% ACU.V -35.14% UGE.V -27.78% -32.66%
1780 @triggerinside FWZ.V -21.30% GIS.V -53.70% NSG.CN -23.21% -32.74%
1781 @siirtomaaherra IZN.V -40.00% NHK.TO -37.12% FRI.V -21.15% -32.76%
1782 @Madison GXS.V -29.17% KRR.TO -18.57% JAG.TO -50.60% -32.78%
1783 @CPWI2 IZO.CN -32.79% IZO.CN -32.79% IZO.CN -32.79% -32.79%
1784 @ABCMitchell MIR.V -38.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% -32.82%
1785 @smackdaddy PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% MIR.V -38.00% -32.82%
1786 @jh LUM.V -28.26% SRL.V -6.58% GL.CN -63.64% -32.83%
1787 @Dennis_Nedry DAC.V -20.00% VPH.CN -43.44% ACU.V -35.14% -32.86%
1788 @goldmemb LQID.CN -75.76% VPH.CN -43.44% VMC.V 20.38% -32.94%
1789 @factcheck ORS.V -57.14% TR.V -5.88% SMP.V -35.85% -32.96%
1790 @Banffboy HEM.V -70.00% UPCO.CN 38.46% CK.CN -67.39% -32.98%
1791 @SKIPPER AZS.V -38.89% URL.CN -6.00% IPA.V -54.06% -32.98%
1792 @FLIPPHONECAPONE VPH.CN -43.44% OG.V -31.96% MVMD.CN -23.60% -33.00%
1793 @JThomas FANS.CN -19.09% PHRX.CN -37.50% BP.V -42.50% -33.03%
1794 @Gman82 PAI.V -73.68% SLHG.V -34.19% NXO.V 8.70% -33.06%
1795 @kayo OPHR.V -50.00% HAR.V -14.12% BRO.V -35.19% -33.10%
1796 @kic SONA.CN -90.90% MAXR.TO -20.71% ZEN.V 12.29% -33.10%
1797 @Pickles PHRX.CN -37.50% PSYC.CN -38.89% TRIP.CN -22.95% -33.11%
1798 @ddfromev PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% PSYC.CN -38.89% -33.11%
1799 @Hairtrigger TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% PSYC.CN -38.89% -33.11%
1800 @PZ ORS.V -57.14% SME.V 10.71% BTU.V -52.94% -33.12%
1801 @Wildcat911 MRO.V -41.67% AUU.V -14.29% C.V -43.48% -33.14%
1802 @Bzr CDPR.CN -19.48% BARU.V -39.39% NBR.V -40.57% -33.15%
1803 @daha REVO.V -22.97% VXL.V -76.67% TTD.V 0.00% -33.21%
1804 @Jagr FF.TO -13.75% CAP.V -70.00% GGI.V -15.91% -33.22%
1805 @TheLip2 ECR.V -20.97% MMG.V -44.78% GQC.V -33.93% -33.22%
1806 @bouzouxi DEC.V -50.00% ENDR.V 2.50% SKYG.V -52.38% -33.29%
1807 @Nemesis KES.V -23.08% DOC.V -26.89% NRN.V -50.00% -33.32%
1808 @Swisspie DGO.V -38.89% ME.TO -15.35% GSK.CN -45.83% -33.36%
1809 @shocktopontop SONA.CN -90.90% KNR.CN -16.67% FOBI.V 7.32% -33.42%
1810 @JGMS KCC.V -60.00% JG.V 0.00% NBR.V -40.57% -33.52%
1811 @Skeptic44546 BTU.V -52.94% NRG.V -13.79% SCZ.V -34.04% -33.59%
1812 @Grzybek PHRX.CN -37.50% VPH.CN -43.44% DAC.V -20.00% -33.65%
1813 @jayro TLT.V 13.16% NUMI.V -23.36% SONA.CN -90.90% -33.70%
1814 @Turbolover PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -22.95% CANN.CN -40.74% -33.73%
1815 @Jh18 REVO.V -22.97% PHRX.CN -37.50% CANN.CN -40.74% -33.74%
1816 @MBjones BARU.V -39.39% CHAL.CN -26.96% GRN.TO -35.06% -33.81%
1817 @canagrow APP.CN -44.00% DAC.V -20.00% PHRX.CN -37.50% -33.83%
1818 @roatan2 BEER.V -33.33% MLCL.CN -20.00% TNY.CN -48.28% -33.87%
1819 @Mikemtl ZONE.V -26.67% DAC.V -20.00% ITKO.CN -55.10% -33.92%
1820 @Lemmingfinder AMX.V -35.58% RBX.V -10.64% BMK.V -55.56% -33.93%
1821 @jf GQC.V -33.93% GQC.V -33.93% GQC.V -33.93% -33.93%
1822 @RecentlyBroke BRC.V -2.27% AAX.V -47.62% BTU.V -52.94% -34.28%
1823 @Driefontein2 IZO.CN -32.79% OPHR.V -50.00% KDK.V -20.25% -34.34%
1824 @mining_miners SAE.V -48.57% MEX.V -42.31% PDM.V -12.24% -34.37%
1825 @railbird MIS.CN -73.33% VST.CN -5.45% WM.TO -24.36% -34.38%
1826 @MBR2018 FF.TO -13.75% SPA.V -40.79% RSLV.V -48.91% -34.48%
1827 @BigV KNR.CN -16.67% IZO.CN -32.79% IPA.V -54.06% -34.51%
1828 @gardiwil BKI.TO -7.35% NANO.TO -29.89% OCG.V -66.41% -34.55%
1829 @Markoni CPL.V 10.00% PHRX.CN -37.50% VXL.V -76.67% -34.72%
1830 @Boots888 APP.CN -44.00% TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% -34.82%
1831 @Leafs04 DAC.V -20.00% MOON.V -43.75% CANN.CN -40.74% -34.83%
1832 @Evo5 SONA.CN -90.90% DOC.V -26.89% VSBY.CN 13.24% -34.85%
1833 @lonewolf510 AUCU.CN -47.62% NUG.V -57.14% NGE.V 0.00% -34.92%
1834 @Goldmine TUSK.CN -58.33% MN.V 3.57% NXS.V -50.00% -34.92%
1835 @SedcoDisco ARU.V -28.06% HAN.V -42.22% TNX.TO -34.52% -34.94%
1836 @scud16m IPA.V -54.06% KNR.CN -16.67% SLHG.V -34.19% -34.97%
1837 @theRhino HPQ.V -34.55% BARU.V -39.39% BZ.V -31.13% -35.02%
1838 @Moses BYN.V 7.27% G.TO -39.09% MIS.CN -73.33% -35.05%
1839 @mistertea RJX-A.V -34.00% AUU.V -14.29% EQTY.V -56.90% -35.06%
1840 @Ddevs HPQ.V -34.55% AMX.V -35.58% EQX.TO -35.08% -35.07%
1841 @buck85 DMR.V -56.67% RVR.CN 21.43% HEM.V -70.00% -35.08%
1842 @AlphaNumericWin CVB.V -5.00% SIL.TO -33.26% UGD.V -67.11% -35.12%
1843 @Isaiah ACU.V -35.14% ACU.V -35.14% ACU.V -35.14% -35.14%
1844 @MickeyMantle GNG.V -60.71% TR.V -5.88% AZS.V -38.89% -35.16%
1845 @GMiner NUMI.V -23.36% VST.CN -5.45% VXL.V -76.67% -35.16%
1846 @lchu HMLO.V -61.43% VS.CN -20.69% HLTH.CN -23.53% -35.22%
1847 @bigboysons29 TRIP.CN -22.95% IZO.CN -32.79% NRN.V -50.00% -35.25%
1848 @seagrind VST.CN -5.45% VPH.CN -43.44% EQTY.V -56.90% -35.26%
1849 @warum MMG.V -44.78% AZS.V -38.89% SSVR.V -22.14% -35.27%
1850 @Snoek OPHR.V -50.00% TR.V -5.88% SAG.V -50.00% -35.29%
1851 @Dilligaf BARU.V -39.39% FCC.V -22.97% MOON.V -43.75% -35.37%
1852 @TheGloriousSons ESK.V -5.00% SONA.CN -90.90% ONC.TO -10.26% -35.39%
1853 @Diep IP.CN -25.00% REVO.V -22.97% TUSK.CN -58.33% -35.44%
1854 @Chernobyl TXP.TO -26.48% OPHR.V -50.00% NANO.TO -29.89% -35.46%
1855 @Boreas7 DSV.V -20.41% PGM.V -61.63% WM.TO -24.36% -35.47%
1856 @theJuniorExplorer WCC.V -37.50% ORS.V -57.14% BAU.V -11.76% -35.47%
1857 @Unicorne69 CODE.CN -23.81% PHRX.CN -37.50% NC.CN -45.24% -35.52%
1858 @Baveno XTT.V -46.15% GGO.V -31.82% APLI.TO -28.69% -35.55%
1859 @kalle040 HS.CN -16.43% SPO.CN -50.00% CANN.CN -40.74% -35.72%
1860 @Zivenon WM.TO -24.36% BTU.V -52.94% RLG.CN -30.00% -35.77%
1861 @glocktag SLVR.V -13.56% WCC.V -37.50% DSM.V -56.25% -35.77%
1862 @TSR007 MOS.V -50.00% MGM.V -4.17% PAC.V -53.40% -35.85%
1863 @zeromargin ECR.V -20.97% DMX.V -52.83% RJX-A.V -34.00% -35.93%
1864 @rikyu GL.CN -63.64% BEE.CN -24.36% DAC.V -20.00% -36.00%
1865 @Highflight65 RJX-A.V -34.00% GLD.V -78.95% SNL.CN 4.76% -36.06%
1866 @Longstrongsilver NU.V -23.08% ATE.TO -68.45% KNR.CN -16.67% -36.06%
1867 @ylr AUU.V -14.29% DEC.V -50.00% REX.V -44.12% -36.13%
1868 @WishfulThinking ZEN.V 12.29% ATE.TO -68.45% AGN.CN -52.27% -36.14%
1869 @BidsOnDeck VXL.V -76.67% HIVE.V 59.00% SONA.CN -90.90% -36.19%
1870 @Heond APP.CN -44.00% REVO.V -22.97% BP.V -42.50% -36.49%
1871 @Tombookedtwo ROX.V 11.84% HMLO.V -61.43% KCC.V -60.00% -36.53%
1872 @kc1990 AZS.V -38.89% NUG.V -57.14% HAR.V -14.12% -36.72%
1873 @Kiluhh APP.CN -44.00% DAC.V -20.00% XTT.V -46.15% -36.72%
1874 @Molapl EQTY.V -56.90% GIS.V -53.70% GENM.TO 0.00% -36.87%
1875 @dmandman KUYA.CN -53.82% FR.TO -9.43% AXU.TO -47.41% -36.88%
1876 @Bono AUU.V -14.29% MIS.CN -73.33% KES.V -23.08% -36.90%
1877 @campbeas AIS.V -20.00% BLUE.V -69.23% SGU.V -21.74% -36.99%
1878 @UpsidePotential ENBI.CN -65.10% LQID.CN -75.76% PXA.V 29.69% -37.06%
1879 @GetWellSoon NRN.V -50.00% MDNA.TO -42.86% KRR.TO -18.57% -37.14%
1880 @hico11 ECR.V -20.97% WLF.V -35.71% IGO.V -54.84% -37.17%
1881 @UraniumBull HEM.V -70.00% SSE.V -25.00% IVI.V -16.67% -37.22%
1882 @TITAN_Trading CXXI.CN -48.59% SKYG.V -52.38% DIGI.CN -11.11% -37.36%
1883 @Gman76 IPA.V -54.06% PKG.CN -31.25% DOC.V -26.89% -37.40%
1884 @Moose_pasture KDK.V -20.25% AUL.V -44.17% NOM.CN -48.11% -37.51%
1885 @MaxLex NRG.V -13.79% BBB.V -49.15% DEC.V -50.00% -37.65%
1886 @hafkeman SPA.V -40.79% WM.TO -24.36% NEWO.V -47.83% -37.66%
1887 @Dan66 ATE.TO -68.45% IPA.V -54.06% CUB.V 9.47% -37.68%
1888 @Trust-me-2 SMD.V -20.00% ADZ.V -20.00% MIS.CN -73.33% -37.78%
1889 @Silver2021 NGE.V 0.00% FRE.V -56.25% NUG.V -57.14% -37.80%
1890 @boxterfan AGN.CN -52.27% IPA.V -54.06% TUO.V -7.06% -37.80%
1891 @Arbitrary_duck KNR.CN -16.67% IPA.V -54.06% PULL.CN -42.97% -37.90%
1892 @sourbelts FANS.CN -19.09% EATS.CN -56.54% WE.V -38.16% -37.93%
1893 @mgold GRDM.V -17.14% NVX.V -55.00% MRO.V -41.67% -37.94%
1894 @GermanChris JTR.V -13.33% APP.CN -44.00% EATS.CN -56.54% -37.96%
1895 @jerrio78 JFC-H.V -67.39% ZONE.V -26.67% MLCL.CN -20.00% -38.02%
1896 @flawless FVL.TO -26.58% NXS.V -50.00% PHRX.CN -37.50% -38.03%
1897 @Barc19 TRIP.CN -22.95% HAVN.CN -67.86% NUMI.V -23.36% -38.06%
1898 @wbs19 EFL.TO -35.57% SPA.V -40.79% ELD.TO -37.82% -38.06%
1899 @Gnome SMP.V -35.85% FWZ.V -21.30% ORS.V -57.14% -38.10%
1900 @Saulman DAC.V -20.00% DSM.V -56.25% QCCU.V -38.10% -38.12%
1901 @Guldinvestor GQC.V -33.93% GIS.V -53.70% CBR.V -26.76% -38.13%
1902 @wonder1stock PHD.V -46.15% SCOT.V -43.94% WM.TO -24.36% -38.15%
1903 @bccddd CVX.V -33.33% GRN.TO -35.06% CBLU.V -46.30% -38.23%
1904 @vonWalter WHN.V -44.94% NRN.V -50.00% ADZ.V -20.00% -38.31%
1905 @sprinterr KRR.TO -18.57% VXL.V -76.67% AIS.V -20.00% -38.41%
1906 @brosi7 SMD.V -20.00% GIS.V -53.70% MXR.V -41.67% -38.46%
1907 @Zamper BAY.V -10.00% BMK.V -55.56% NXS.V -50.00% -38.52%
1908 @wolfster GRN.TO -35.06% MIN.TO -50.89% NANO.TO -29.89% -38.61%
1909 @CanIretireYet APP.CN -44.00% HPQ.V -34.55% PHRX.CN -37.50% -38.68%
1910 @toddb15 SONA.CN -90.90% ZEN.V 12.29% PHRX.CN -37.50% -38.70%
1911 @Gauss SZLS.TO -45.33% CKG.V -25.10% RGLD.CN -45.71% -38.71%
1912 @Luca21 GRSL.V -56.41% SSVR.V -22.14% HSTR.V -37.78% -38.78%
1913 @Alimeli MIS.CN -73.33% BRC.V -2.27% SUP.V -40.79% -38.80%
1914 @goldbugx DMX.V -52.83% PDM.V -12.24% IPT.V -51.40% -38.83%
1915 @K MIS.CN -73.33% AIS.V -20.00% NSG.CN -23.21% -38.85%
1916 @DJS FWZ.V -21.30% GQC.V -33.93% HMLO.V -61.43% -38.88%
1917 @Nihilism ORX.V -58.62% AIS.V -20.00% QCCU.V -38.10% -38.91%
1918 @Hayekian BARU.V -39.39% MGM.V -4.17% MIS.CN -73.33% -38.96%
1919 @surferbob NU.V -23.08% CXXI.CN -48.59% NC.CN -45.24% -38.97%
1920 @Tcheu LIO.V -22.00% GIS.V -53.70% MRO.V -41.67% -39.12%
1921 @J3 RLV.V -60.00% PHRX.CN -37.50% DAC.V -20.00% -39.17%
1922 @RightRhyme CANN.CN -40.74% IPA.V -54.06% PNG.V -22.81% -39.20%
1923 @haskel HPQ.V -34.55% BARU.V -39.39% MOON.V -43.75% -39.23%
1924 @Wisee PULL.CN -42.97% MLCL.CN -20.00% IGO.V -54.84% -39.27%
1925 @Sona4savelife SONA.CN -90.90% VST.CN -5.45% NOU.V -21.55% -39.30%
1926 @CAVEMAN RELA.CN -35.71% ECOM.V -39.47% CRBK.V -42.86% -39.35%
1927 @Vanterry57 PULL.CN -42.97% JTR.V -13.33% JUVA.CN -61.79% -39.36%
1928 @chillier88 SSVR.V -22.14% MTB.V -55.81% SSV.V -40.38% -39.45%
1929 @missygille ECOM.V -39.47% VPH.CN -43.44% RELA.CN -35.71% -39.54%
1930 @Jeff88_5 SZLS.TO -45.33% BLUE.V -69.23% MGM.V -4.17% -39.58%
1931 @NashDaSlash HPQ.V -34.55% ENBI.CN -65.10% FANS.CN -19.09% -39.58%
1932 @inspectordave55 REVO.V -22.97% NXS.V -50.00% XTT.V -46.15% -39.71%
1933 @Upticks ZEN.V 12.29% SONA.CN -90.90% CANN.CN -40.74% -39.78%
1934 @Jefe_de_Oro MIS.CN -73.33% NBR.V -40.57% VST.CN -5.45% -39.78%
1935 @The_Godas DMX.V -52.83% TORO.V -79.52% ORE.V 12.73% -39.87%
1936 @CriticalInvestor GLDC.V -41.78% EQTY.V -56.90% ECR.V -20.97% -39.88%
1937 @viperman PGDC.V -50.00% MCI.V -29.17% FIND.V -40.91% -40.03%
1938 @sami545 HEM.V -70.00% SONA.CN -90.90% PYR.TO 40.72% -40.06%
1939 @makingmillions ACU.V -35.14% GRN.TO -35.06% NXS.V -50.00% -40.07%
1940 @DiaperMoney IGO.V -54.84% SAND.CN -42.62% TRIP.CN -22.95% -40.14%
1941 @bindstar PKG.CN -31.25% ACU.V -35.14% IPA.V -54.06% -40.15%
1942 @NWGold WM.TO -24.36% MKR.V -64.44% GGO.V -31.82% -40.21%
1943 @gawti88 KNR.CN -16.67% ORTH.CN -36.36% IGLD.CN -67.59% -40.21%
1944 @LawsonBlack BRC.V -2.27% GLD.V -78.95% GWM.V -39.47% -40.23%
1945 @Lockedstock LUXX.CN 27.08% ORS.V -57.14% SONA.CN -90.90% -40.32%
1946 @Ty NANO.TO -29.89% OPHR.V -50.00% ORG.V -41.11% -40.33%
1947 @pickinwinrs TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% GNG.V -60.71% -40.39%
1948 @Diajohn WRR.V -40.00% SOCK.V -31.25% BWR.V -50.00% -40.42%
1949 @Shaker MOON.V -43.75% ZEN.V 12.29% SONA.CN -90.90% -40.79%
1950 @Aegis_Trade SONA.CN -90.90% SIXW.CN 13.56% NC.CN -45.24% -40.86%
1951 @facerip GRN.TO -35.06% FANS.CN -19.09% ATE.TO -68.45% -40.87%
1952 @Nordico CBR.V -26.76% GOG.V -60.34% WLF.V -35.71% -40.94%
1953 @quimp KNR.CN -16.67% CANN.CN -40.74% XBC.TO -65.44% -40.95%
1954 @JBS SPOR.CN -72.38% TK.V -17.39% VTT.V -33.33% -41.04%
1955 @Kritch175 CVB.V -5.00% NRN.V -50.00% ATE.TO -68.45% -41.15%
1956 @epithermal MAI.V -11.76% KS.V -72.34% BARU.V -39.39% -41.17%
1957 @Chiel CVM.V -50.00% KCC.V -60.00% NRG.V -13.79% -41.26%
1958 @bmgeo IZO.CN -32.79% FURY.TO -49.45% PERU.V -41.67% -41.30%
1959 @Downtown ATE.TO -68.45% IZO.CN -32.79% NSG.CN -23.21% -41.48%
1960 @Trevor216051 G.TO -39.09% TI.TO -57.14% LUM.V -28.26% -41.50%
1961 @Pdog CBR.V -26.76% SSV.V -40.38% SLV.CN -57.45% -41.53%
1962 @investorwannabe NRN.V -50.00% HMLO.V -61.43% AMM.TO -13.56% -41.66%
1963 @CommonSence GL.CN -63.64% NGLD.V -74.65% VSBY.CN 13.24% -41.68%
1964 @Profit HEM.V -70.00% LNK.CN -35.25% DAC.V -20.00% -41.75%
1965 @happyguy AUN.V -25.47% OMM.V -46.05% KUYA.CN -53.82% -41.78%
1966 @Peteybomb IZO.CN -32.79% RVV.CN -19.35% MIS.CN -73.33% -41.83%
1967 @2049_Dekker SONA.CN -90.90% IZO.CN -32.79% BRC.V -2.27% -41.99%
1968 @pareb2 XBC.TO -65.44% RJX-A.V -34.00% CBR.V -26.76% -42.07%
1969 @cycleogical NOM.CN -48.11% GQC.V -33.93% AUL.V -44.17% -42.07%
1970 @Rainking CANN.CN -40.74% BARU.V -39.39% XTT.V -46.15% -42.10%
1971 @cigar1 PRG.V -58.33% SVE.V -25.37% SAND.CN -42.62% -42.11%
1972 @wanton89 GLDC.V -41.78% NGLD.V -74.65% DCMC.V -10.00% -42.14%
1973 @Rumi XBC.TO -65.44% ETI.CN -38.46% NOVR.V -22.79% -42.23%
1974 @HeapLeacher DMX.V -52.83% HAR.V -14.12% KCC.V -60.00% -42.32%
1975 @Investmydream MVMD.CN -23.60% BTR.V -12.50% SONA.CN -90.90% -42.33%
1976 @Kooteneeee MIS.CN -73.33% AIS.V -20.00% SCZ.V -34.04% -42.46%
1977 @Velovelo WCC.V -37.50% GNG.V -60.71% GXS.V -29.17% -42.46%
1978 @Jjh ECR.V -20.97% GIS.V -53.70% BTU.V -52.94% -42.54%
1979 @MoneyMike ME.TO -15.35% MIS.CN -73.33% BARU.V -39.39% -42.69%
1980 @Drew311 TRIP.CN -22.95% HEM.V -70.00% LNK.CN -35.25% -42.73%
1981 @RMC CBR.V -26.76% DMR.V -56.67% NSAU.CN -45.00% -42.81%
1982 @Alphacapital LNK.CN -35.25% HLTH.CN -23.53% HEM.V -70.00% -42.93%
1983 @AUll.in DMX.V -52.83% KRR.TO -18.57% SLV.CN -57.45% -42.95%
1984 @DJLiT STGO.TO -35.46% TUSK.CN -58.33% GRN.TO -35.06% -42.95%
1985 @Prestige600 PTX.CN -33.33% TML.TO -38.52% IRV.CN -57.63% -43.16%
1986 @Iberius FVL.TO -26.58% ACU.V -35.14% HAVN.CN -67.86% -43.19%
1987 @digimonkey YDX.V -15.63% IPA.V -54.06% JNH.V -59.90% -43.20%
1988 @JohnGalt FWZ.V -21.30% PERU.V -41.67% UGD.V -67.11% -43.36%
1989 @tthayer PAI.V -73.68% SONA.CN -90.90% CSU.TO 34.33% -43.42%
1990 @0411 LOBE.CN -62.96% IP.CN -25.00% SAND.CN -42.62% -43.53%
1991 @rysvel HPQ.V -34.55% MIS.CN -73.33% PNG.V -22.81% -43.56%
1992 @Jaws DMR.V -56.67% SSE.V -25.00% BBB.V -49.15% -43.61%
1993 @CK4130 KNR.CN -16.67% PHRX.CN -37.50% VXL.V -76.67% -43.61%
1994 @1964TTTAAChangin SONA.CN -90.90% ZEN.V 12.29% AGN.CN -52.27% -43.63%
1995 @867YTSMAKAT ATE.TO -68.45% FOBI.V 7.32% HEM.V -70.00% -43.71%
1996 @JBM KRR.TO -18.57% NGLD.V -74.65% QCCU.V -38.10% -43.77%
1997 @Finanzr IPT.V -51.40% BRO.V -35.19% MMG.V -44.78% -43.79%
1998 @Extramoney FOBI.V 7.32% LOBE.CN -62.96% LQID.CN -75.76% -43.80%
1999 @speckledsparrow MIS.CN -73.33% AIS.V -20.00% QCCU.V -38.10% -43.81%
2000 @4rtuna REVO.V -22.97% ITKO.CN -55.10% DYA.TO -53.39% -43.82%
2001 @Buddy AOT.TO -20.81% FVI.TO -49.24% PGM.V -61.63% -43.89%
2002 @Goodtimes11 VMC.V 20.38% VXL.V -76.67% LQID.CN -75.76% -44.01%
2003 @XPOY_Y EHT.V -42.00% GTG.CN -31.75% TUSK.CN -58.33% -44.03%
2004 @firefly IPA.V -54.06% NC.CN -45.24% IZO.CN -32.79% -44.03%
2005 @JamesWood HEM.V -70.00% VSBY.CN 13.24% LQID.CN -75.76% -44.17%
2006 @fl FWZ.V -21.30% HMLO.V -61.43% OPHR.V -50.00% -44.24%
2007 @Thew BARU.V -39.39% MIS.CN -73.33% AIS.V -20.00% -44.24%
2008 @buyplatinum NCP.TO -43.33% PTM.TO -44.97% MMG.V -44.78% -44.36%
2009 @1969Enigma SONA.CN -90.90% GGI.V -15.91% DOC.V -26.89% -44.57%
2010 @db_2067 HEM.V -70.00% HPQ.V -34.55% SAU.TO -29.17% -44.57%
2011 @indajungle1 VPH.CN -43.44% IPA.V -54.06% ORTH.CN -36.36% -44.62%
2012 @Madsper79 CBR.V -26.76% NUG.V -57.14% NXS.V -50.00% -44.63%
2013 @DoubleDiamond ACU.V -35.14% PGM.V -61.63% PHRX.CN -37.50% -44.75%
2014 @Tomba MIR.V -38.00% REVO.V -22.97% PAI.V -73.68% -44.89%
2015 @ToolmanTim UAV.CN -84.74% N.V -22.50% TGOD.TO -27.66% -44.97%
2016 @SBooth SONA.CN -90.90% OG.V -31.96% PDM.V -12.24% -45.03%
2017 @txtom338lm AIS.V -20.00% HIGH.V -42.15% MIS.CN -73.33% -45.16%
2018 @Showmethwgreen APP.CN -44.00% SPOR.CN -72.38% RVV.CN -19.35% -45.25%
2019 @drezinho KCC.V -60.00% MKR.V -64.44% BAU.V -11.76% -45.40%
2020 @Shelby2 PGM.V -61.63% ORX.V -58.62% GBR.V -16.29% -45.51%
2021 @Chase ARQ.CN -30.00% OPHR.V -50.00% DMR.V -56.67% -45.56%
2022 @cool SONA.CN -90.90% FANS.CN -19.09% DOC.V -26.89% -45.63%
2023 @MostValuableTrader CRBK.V -42.86% JNH.V -59.90% SLHG.V -34.19% -45.65%
2024 @MiningRocketship CBR.V -26.76% NGLD.V -74.65% WLF.V -35.71% -45.71%
2025 @Rblac03 OPHR.V -50.00% KUYA.CN -53.82% BEER.V -33.33% -45.72%
2026 @renebernard MTB.V -55.81% ORS.V -57.14% REL.V -24.24% -45.73%
2027 @shortstop IPA.V -54.06% HEM.V -70.00% JTR.V -13.33% -45.80%
2028 @Leafs21 SONA.CN -90.90% FVL.TO -26.58% DSV.V -20.41% -45.96%
2029 @Dollars OOR.V -25.00% USA.TO -69.61% VPH.CN -43.44% -46.02%
2030 @FoxInvestor SKYG.V -52.38% NEWU.V -29.11% DMR.V -56.67% -46.05%
2031 @goldfanbrad RLG.CN -30.00% NEWO.V -47.83% GOG.V -60.34% -46.06%
2032 @remta BARU.V -39.39% CANN.CN -40.74% TUSK.CN -58.33% -46.16%
2033 @Tenor IPA.V -54.06% VPH.CN -43.44% TRYP.CN -41.33% -46.28%
2034 @MapleMoney SONA.CN -90.90% IOT.V -25.00% REVO.V -22.97% -46.29%
2035 @Madsstern HEM.V -70.00% FANS.CN -19.09% CVM.V -50.00% -46.36%
2036 @CWolfe NGLD.V -74.65% TRYP.CN -41.33% NUMI.V -23.36% -46.45%
2037 @tigerslump SONA.CN -90.90% NVO.TO -25.63% TRIP.CN -22.95% -46.49%
2038 @Rdee WM.TO -24.36% SOI.V -46.88% ATE.TO -68.45% -46.56%
2039 @bucketfan SONA.CN -90.90% ZONE.V -26.67% N.V -22.50% -46.69%
2040 @Duffman MTB.V -55.81% BWCG.V -16.67% IGLD.CN -67.59% -46.69%
2041 @Onepoint61803 MIS.CN -73.33% CCW.V -48.28% KRR.TO -18.57% -46.73%
2042 @Vaugolor GPR.TO -44.95% VXL.V -76.67% KRR.TO -18.57% -46.73%
2043 @LeafsFan NXS.V -50.00% IPA.V -54.06% ORTH.CN -36.36% -46.81%
2044 @CGIJG GQC.V -33.93% PRG.V -58.33% NRN.V -50.00% -47.42%
2045 @win.trade VST.CN -5.45% XTT.V -46.15% SONA.CN -90.90% -47.50%
2046 @arabsouljah BARU.V -39.39% MOON.V -43.75% RLV.V -60.00% -47.71%
2047 @parmarcorp ORTH.CN -36.36% IGLD.CN -67.59% ECOM.V -39.47% -47.81%
2048 @LadyKaye FCC.V -22.97% BABY.V -29.67% SONA.CN -90.90% -47.85%
2049 @Trudont NICL.V -70.59% EATS.CN -56.54% IVI.V -16.67% -47.93%
2050 @rookie NHK.TO -37.12% KEN.V -74.00% VTT.V -33.33% -48.15%
2051 @cruisie CBR.V -26.76% GOG.V -60.34% SLV.CN -57.45% -48.18%
2052 @Savage31 PHRX.CN -37.50% DELC.CN -34.78% SPOR.CN -72.38% -48.22%
2053 @joewolff5 SUGR.V -20.00% UAV.CN -84.74% PUMP.CN -40.00% -48.25%
2054 @elijah94 HPQ.V -34.55% LQID.CN -75.76% GRN.TO -35.06% -48.46%
2055 @muskie OPHR.V -50.00% HMAN.V -68.89% TXP.TO -26.48% -48.46%
2056 @Pazzy AVU.V -50.00% NGLD.V -74.65% ECR.V -20.97% -48.54%
2057 @guahm MMV.V -40.38% GL.CN -63.64% GLDC.V -41.78% -48.60%
2058 @BigRig_Trader IPA.V -54.06% ORTH.CN -36.36% LUCK.V -55.68% -48.70%
2059 @Franke BARU.V -39.39% KCC.V -60.00% AAU.V -46.81% -48.73%
2060 @Keedan DMX.V -52.83% OPHR.V -50.00% VPH.CN -43.44% -48.76%
2061 @CaptainFrostyRocket MIS.CN -73.33% BARU.V -39.39% GQC.V -33.93% -48.89%
2062 @PennyCash DGO.V -38.89% NXS.V -50.00% TUSK.CN -58.33% -49.07%
2063 @simba007 IPA.V -54.06% WEED.TO -38.95% GPV.V -54.65% -49.22%
2064 @Goldfinger BTT.V -33.33% DMR.V -56.67% GGL.V -57.89% -49.30%
2065 @bnags TRIP.CN -22.95% NUG.V -57.14% HAVN.CN -67.86% -49.32%
2066 @meek90 GQC.V -33.93% PRG.V -58.33% MTB.V -55.81% -49.36%
2067 @HornetHaabu AGRA.CN -83.20% HEM.V -70.00% PMED.CN 4.62% -49.53%
2068 @aurach ECR.V -20.97% TORO.V -79.52% NOM.CN -48.11% -49.53%
2069 @philios IPA.V -54.06% VPH.CN -43.44% MDP.TO -51.39% -49.63%
2070 @42n8Xs MIS.CN -73.33% PTX.CN -33.33% MAW.TO -42.31% -49.66%
2071 @Pete MON.V -81.00% AAU.V -46.81% FWZ.V -21.30% -49.70%
2072 @raleigh111 GLDC.V -41.78% IZO.CN -32.79% NGLD.V -74.65% -49.74%
2073 @Ri XTT.V -46.15% NOM.CN -48.11% SMR.V -55.00% -49.76%
2074 @Jonesinvestor AYR-A.CN -10.15% CXXI.CN -48.59% SONA.CN -90.90% -49.88%
2075 @biff PREV.CN -50.00% REVO.V -22.97% VXL.V -76.67% -49.88%
2076 @aloss SONA.CN -90.90% BZ.V -31.13% ROS.V -27.63% -49.89%
2077 @pirate GOG.V -60.34% AAG.V -65.25% CKG.V -25.10% -50.23%
2078 @aulion MOON.V -43.75% KS.V -72.34% MMN.V -34.62% -50.24%
2079 @CREAMFILIN GDNP.V -3.33% SONA.CN -90.90% EATS.CN -56.54% -50.26%
2080 @zukuenftiger KUYA.CN -53.82% GIS.V -53.70% C.V -43.48% -50.33%
2081 @hrvchief TRIP.CN -22.95% PHRX.CN -37.50% SONA.CN -90.90% -50.45%
2082 @Yahoo.com DG.V -27.94% FSX.V -46.98% VXL.V -76.67% -50.53%
2083 @aufinder GLDC.V -41.78% NGLD.V -74.65% STGO.TO -35.46% -50.63%
2084 @g.money ENBI.CN -65.10% LUCK.V -55.68% GTG.CN -31.75% -50.84%
2085 @peleewhynot6 CCD.V -50.00% CCW.V -48.28% SBB.TO -55.02% -51.10%
2086 @Samarik IPA.V -54.06% BBTV.TO -56.80% CRBK.V -42.86% -51.24%
2087 @Hevdra VST.CN -5.45% PAI.V -73.68% NGLD.V -74.65% -51.26%
2088 @MtlBiz ENBI.CN -65.10% ME.TO -15.35% MIS.CN -73.33% -51.26%
2089 @AJBurns BLUE.V -69.23% WM.TO -24.36% GOG.V -60.34% -51.31%
2090 @JohnGalt777 BLUE.V -69.23% KRR.TO -18.57% OCG.V -66.41% -51.40%
2091 @zeusdog GTG.CN -31.75% SLV.CN -57.45% ENBI.CN -65.10% -51.43%
2092 @PinkHappyButterfly HUV.TO -58.89% HSD.TO -33.14% HOD.TO -62.70% -51.57%
2093 @Subawho GQC.V -33.93% UGD.V -67.11% GIS.V -53.70% -51.58%
2094 @Green_Bananas DOC.V -26.89% SONA.CN -90.90% PHRX.CN -37.50% -51.76%
2095 @dudex25 BARU.V -39.39% MIS.CN -73.33% SAND.CN -42.62% -51.78%
2096 @Maxhuntly IPT.V -51.40% NC.CN -45.24% HUV.TO -58.89% -51.84%
2097 @luberon AT.TO -31.84% SLHG.V -34.19% SONA.CN -90.90% -52.31%
2098 @Jroc DEC.V -50.00% ORS.V -57.14% NRN.V -50.00% -52.38%
2099 @Tinleyboy TNY.CN -48.28% PLNT.CN -68.75% CANN.CN -40.74% -52.59%
2100 @rose7654 HSTR.V -37.78% FIND.V -40.91% TORO.V -79.52% -52.73%
2101 @JaysFan SONA.CN -90.90% IOT.V -25.00% VPH.CN -43.44% -53.11%
2102 @jango MIS.CN -73.33% DMX.V -52.83% PTX.CN -33.33% -53.17%
2103 @traderdm NUG.V -57.14% GNG.V -60.71% MRO.V -41.67% -53.17%
2104 @Inspector HIRE.V -63.41% ECOM.V -39.47% BBTV.TO -56.80% -53.23%
2105 @Applepie FIND.V -40.91% GLD.V -78.95% SUP.V -40.79% -53.55%
2106 @Diver MIS.CN -73.33% WM.TO -24.36% CMB.V -63.04% -53.58%
2107 @m245 GIS.V -53.70% ORS.V -57.14% OPHR.V -50.00% -53.62%
2108 @DutchAce IPA.V -54.06% SONA.CN -90.90% GGI.V -15.91% -53.62%
2109 @omp MJ.CN -63.46% SENS.CN -60.00% PHRX.CN -37.50% -53.65%
2110 @mining.addict NGLD.V -74.65% KES.V -23.08% GL.CN -63.64% -53.79%
2111 @captainfeathersword DEC.V -50.00% MTB.V -55.81% ORS.V -57.14% -54.32%
2112 @Stevest SONA.CN -90.90% IPT.V -51.40% ABRA.V -21.15% -54.48%
2113 @MrWonderful HEM.V -70.00% IONC.CN -72.86% VLE.TO -21.05% -54.64%
2114 @Nick_C BBB.V -49.15% SSV.V -40.38% NGLD.V -74.65% -54.73%
2115 @bangotom VAI.CN -100.00% AMX.V -35.58% APLI.TO -28.69% -54.76%
2116 @Jukesy NEWO.V -47.83% BTU.V -52.94% GL.CN -63.64% -54.80%
2117 @lithiumgold AIS.V -20.00% IPA.V -54.06% SONA.CN -90.90% -54.99%
2118 @SteveTo GL.CN -63.64% CBR.V -26.76% NGLD.V -74.65% -55.01%
2119 @Juan_Valdez MON.V -81.00% TRG.CN -36.62% TKU.V -48.48% -55.37%
2120 @MaracleMaker SONA.CN -90.90% FVL.TO -26.58% RSLV.V -48.91% -55.46%
2121 @husky MIR.V -38.00% SONA.CN -90.90% PHRX.CN -37.50% -55.47%
2122 @Jc9381 OPHR.V -50.00% GL.CN -63.64% DMX.V -52.83% -55.49%
2123 @thebigstank HEM.V -70.00% IPA.V -54.06% VPH.CN -43.44% -55.84%
2124 @longforlife LQID.CN -75.76% SPOR.CN -72.38% SUGR.V -20.00% -56.05%
2125 @MurkyWaters SONA.CN -90.90% HPQ.V -34.55% MDNA.TO -42.86% -56.10%
2126 @andrewt82 SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% NUMI.V -23.36% -56.11%
2127 @Hindra XTT.V -46.15% NTE.V -31.43% SONA.CN -90.90% -56.16%
2128 @hamvestor KS.V -72.34% SPOR.CN -72.38% CODE.CN -23.81% -56.18%
2129 @Rivers MVMD.CN -23.60% SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% -56.19%
2130 @HermB NBR.V -40.57% BRG.V -75.00% GIS.V -53.70% -56.42%
2131 @sunra BTT.V -33.33% GL.CN -63.64% NGLD.V -74.65% -57.21%
2132 @HeavyMetal123 MIS.CN -73.33% BLUE.V -69.23% RLG.CN -30.00% -57.52%
2133 @BearTank HEM.V -70.00% LNK.CN -35.25% CK.CN -67.39% -57.55%
2134 @Riggs14 FANS.CN -19.09% SONA.CN -90.90% ENBI.CN -65.10% -58.36%
2135 @InvestEase DEC.V -50.00% MTB.V -55.81% HEM.V -70.00% -58.60%
2136 @LadyCobraa SONA.CN -90.90% EATS.CN -56.54% BABY.V -29.67% -59.03%
2137 @Rmedic MIS.CN -73.33% NEWO.V -47.83% FRE.V -56.25% -59.14%
2138 @Yachtrock VPH.CN -43.44% COOL.CN -64.19% HEM.V -70.00% -59.21%
2139 @stevekfit ATE.TO -68.45% CRVC.CN -52.94% DSM.V -56.25% -59.21%
2140 @Sasknut GNG.V -60.71% HMLO.V -61.43% BMK.V -55.56% -59.23%
2141 @dvyjns SONA.CN -90.90% IPA.V -54.06% IZO.CN -32.79% -59.25%
2142 @gursahib GL.CN -63.64% MIS.CN -73.33% SAND.CN -42.62% -59.86%
2143 @haggis NGLD.V -74.65% GL.CN -63.64% GLDC.V -41.78% -60.02%
2144 @Bottles WHN.V -44.94% GNG.V -60.71% BRG.V -75.00% -60.22%
2145 @eeFexx HEM.V -70.00% LQID.CN -75.76% RELA.CN -35.71% -60.49%
2146 @Swift MIS.CN -73.33% SONA.CN -90.90% KRR.TO -18.57% -60.93%
2147 @Zeke SONA.CN -90.90% REVO.V -22.97% HEM.V -70.00% -61.29%
2148 @DPAI SONA.CN -90.90% MIS.CN -73.33% SMD.V -20.00% -61.41%
2149 @Momoney SONA.CN -90.90% SSE.V -25.00% HEM.V -70.00% -61.97%
2150 @Leroybrown SONA.CN -90.90% VXL.V -76.67% KRR.TO -18.57% -62.04%
2151 @Delft BLUE.V -69.23% AAG.V -65.25% GOG.V -60.34% -64.94%
2152 @massawippi TORO.V -79.52% GNG.V -60.71% PRG.V -58.33% -66.19%
2153 @AB21 MIR.V -38.00% FLYY.CN -70.00% SONA.CN -90.90% -66.30%
2154 @dangla14 SONA.CN -90.90% ATE.TO -68.45% CRBK.V -42.86% -67.40%
2155 @Bulltrout OPHR.V -50.00% NGLD.V -74.65% MON.V -81.00% -68.55%
2156 @Liegeson SONA.CN -90.90% PGM.V -61.63% IPA.V -54.06% -68.86%
2157 @FantasyInvestor VXL.V -76.67% RLV.V -60.00% HEM.V -70.00% -68.89%
2158 @Tnkthfrnk HEM.V -70.00% NXS.V -50.00% SONA.CN -90.90% -70.30%
2159 @Chillout SONA.CN -90.90% SONA.CN -90.90% APP.CN -44.00% -75.26%
2160 @Gafanha1 SONA.CN -90.90% VXL.V -76.67% RLV.V -60.00% -75.85%
2161 @SooMuchSona SONA.CN -90.90% LOBE.CN -62.96% VXL.V -76.67% -76.84%