Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @beachmaster LABS.TO -65.09% SX.CN 350.00% EMO.V 1254.55% 513.15%
2 @WeekendChef CYP.V 152.27% EMO.V 1254.55% ECR.V -35.48% 457.11%
3 @AuM2019 AU.V 16.07% CAPT.V -11.32% EMO.V 1254.55% 419.77%
4 @CndnBacon BGF.V 0.00% EMO.V 1254.55% HPQ.V -58.18% 398.79%
5 @Flyer4 ESK.V 25.91% ASE.CN 1009.09% HSI.V 53.85% 362.95%
6 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN 117.99% PBIT.CN 1020.00% PKG.CN -62.50% 358.50%
7 @TheWaterguy ASE.CN 1009.09% BYN.V 27.27% GQC.V -53.57% 327.60%
8 @stratanic ASE.CN 1009.09% MTB.V -60.47% YGT.V -28.79% 306.61%
9 @mil-ton VXL.V -75.00% NANO.TO -48.77% ASE.CN 1009.09% 295.11%
10 @ShittyShituation CXXI.CN -63.84% GRAT.V 305.88% ATH.TO 600.00% 280.68%
11 @Bullish IPO.TO 847.83% SNS.V 0.00% KUB.V -60.00% 262.61%
12 @RuudinFrance NLC.V 217.59% PIPE.TO 480.60% GSVR.V 78.57% 258.92%
13 @Distopianow HEAT.CN 171.43% YDX.V -15.62% MMAT.CN 607.14% 254.32%
14 @Breccia PEX.V 700.00% EDG.V 135.71% NUG.V -78.57% 252.38%
15 @jon2k YOUR.CN -36.54% TBI.CN -71.82% IPO.TO 847.83% 246.49%
16 @Groot CMC.V 135.29% RHT.V 110.00% NOT.V 463.16% 236.15%
17 @Clem BCU.V -52.94% FDY.TO 216.67% CUSN.V 544.44% 236.06%
18 @NinjaMOG GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% SAU.TO 20.83% 232.56%
19 @LawyerTrader SVA.TO 171.64% MMAT.CN 607.14% SONA.CN -88.04% 230.25%
20 @Dreg EPW.CN 8.77% GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% 228.54%
21 @Jeeman ZEU.CN 22.22% SX.CN 350.00% GRAT.V 305.88% 226.03%
22 @Playingthegame SX.CN 350.00% ZEU.CN 22.22% GRAT.V 305.88% 226.03%
23 @Boutrup REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% AZ.V 381.40% 218.28%
24 @Hogger1974 GRAT.V 305.88% IDK.CN -1.41% SX.CN 350.00% 218.16%
25 @Holmewrecker ADMT.CN -30.77% GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% 215.36%
26 @murrpac NCU.TO -49.29% FEC.TO 219.00% NOT.V 463.16% 210.96%
27 @issingletter GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% HPQ.V -58.18% 206.22%
28 @Lettertfsa GUS.V 17.50% FRE.V -62.50% USGD.CN 660.00% 205.00%
29 @Spessart ELBM.V -14.86% ASM.TO -32.73% USGD.CN 660.00% 204.14%
30 @Deco HEAT.CN 171.43% GRAT.V 305.88% PKK.CN 117.99% 198.43%
31 @KennyPowers DML.TO 107.14% VZLA.V 74.57% CR.TO 410.71% 197.47%
32 @ben1 NUR.CN 276.00% CMC.V 135.29% SVA.TO 171.64% 194.31%
33 @svans ATH.TO 600.00% SGNL.TO 3.28% ATY.V -25.45% 192.61%
34 @Drj CR.TO 410.71% FDY.TO 216.67% MOS.V -50.00% 192.46%
35 @thehack RECO.V 183.78% ERF.TO 235.18% BITF.TO 155.20% 191.39%
36 @YMCMB CAD.V 197.73% GIII.V 261.29% PRYM.V 106.25% 188.42%
37 @Roctopus FOX.CN 550.00% NWST.V 3.85% QUIS.V 7.34% 187.06%
38 @Baystreethustla BTE.TO 466.67% SCL.TO 39.49% SU.TO 48.24% 184.80%
39 @Candyman GRAT.V 305.88% GRA.TO 55.85% NAN.V 177.42% 179.72%
40 @Handsomeharry ATH.TO 600.00% SGU.V -34.78% ROX.V -26.32% 179.63%
41 @lightningmillz UCU.V -38.14% SIXW.CN -32.20% MMAT.CN 607.14% 178.93%
42 @GambleItAll HEAT.CN 171.43% BLOX.CN 180.00% SVA.TO 171.64% 174.36%
43 @SnoBird HEAT.CN 171.43% BLOX.CN 180.00% SVA.TO 171.64% 174.36%
44 @Yungstocktrader BITF.TO 155.20% THRM.V 90.70% QETH-U.TO 275.86% 173.92%
45 @jayjay RE.V -33.33% JG.V -12.12% STS.V 560.00% 171.52%
46 @UrsusMajor LUXX.CN -1.04% GRAT.V 305.88% SKUR.CN 203.23% 169.36%
47 @m318 WHN.V -49.44% CUSN.V 544.44% NAR.V 12.50% 169.17%
48 @Oops DMR.V -50.00% CUSN.V 544.44% CRES.CN 10.00% 168.15%
49 @avanzalg LAC.TO 130.41% CYP.V 152.27% NLC.V 217.59% 166.76%
50 @ng13 GRAT.V 305.88% ZEU.CN 22.22% HEAT.CN 171.43% 166.51%
51 @Tronalddump99 HEM.V -77.14% GRAT.V 305.88% ROE.V 268.15% 165.63%
52 @rosebud CYP.V 152.27% GRAT.V 305.88% MRS.V 35.00% 164.39%
53 @Sunnytimes PKK.CN 117.99% NLC.V 217.59% BITF.TO 155.20% 163.59%
54 @robby CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% BIGT.V 340.00% 160.41%
55 @Youllneverwalkalone GRAT.V 305.88% PBX.V 213.79% RLG.CN -40.00% 159.89%
56 @lukejackson PGX.V -59.18% VZLA.V 74.57% MNO.TO 461.90% 159.10%
57 @selllowbuyhigh GRAT.V 305.88% SKUR.CN 203.23% SIXW.CN -32.20% 158.97%
58 @Shifty88 LUXX.CN -1.04% DCM.TO 103.17% KASH.CN 370.97% 157.70%
59 @moneymanCAN DMGI.V 31.67% WWT.V 500.00% PEAK.V -58.77% 157.63%
60 @BigPines HIVE.V 38.49% NOT.V 463.16% ERTH.CN -28.85% 157.60%
61 @RollingThunder GRAT.V 305.88% BLOX.CN 180.00% AWE.V -13.33% 157.52%
62 @miner MEK.V 157.14% RKR.V -50.69% PLAN.V 364.71% 157.05%
63 @Stewart8100 SONA.CN -88.04% THRM.V 90.70% BTE.TO 466.67% 156.44%
64 @blash TSD.V 36.17% GIII.V 261.29% SVA.TO 171.64% 156.37%
65 @volcano AVNT.TO 233.33% NUR.CN 276.00% AALI.V -47.62% 153.90%
66 @Tyrowe11 SX.CN 350.00% ZEU.CN 22.22% ICM.V 86.36% 152.86%
67 @Lucifer VST.CN -40.00% CUSN.V 544.44% ECOM.V -47.37% 152.36%
68 @pennyferyer GRAT.V 305.88% HPQ.V -58.18% SKUR.CN 203.23% 150.31%
69 @TopDD CMC.V 135.29% GRAT.V 305.88% EPW.CN 8.77% 149.98%
70 @rockliquor CYP.V 152.27% GRAT.V 305.88% EMM.V -10.53% 149.21%
71 @speculator QRC.TO 1.30% OPHR.V -58.06% AMC.TO 502.94% 148.73%
72 @ROCKWELL SCR.TO 193.20% PHRX.CN -56.25% GRAT.V 305.88% 147.61%
73 @Fiat ISGI.V -15.22% AZ.V 381.40% SGY.TO 72.94% 146.38%
74 @Foreign NUR.CN 276.00% DOC.V -50.84% PBX.V 213.79% 146.32%
75 @lar0che QBTC.TO 26.10% HIVE.V 38.49% CWRK.V 372.22% 145.61%
76 @edark CBG.V 63.64% MTH.V 0.00% KASH.CN 370.97% 144.87%
77 @Albo16 REVO.V -32.43% CYP.V 152.27% GRAT.V 305.88% 141.91%
78 @melaurian BIGG.CN 103.92% KASH.CN 370.97% DIGI.CN -50.00% 141.63%
79 @bilosellhi GRAT.V 305.88% BARU.V -36.36% CYP.V 152.27% 140.60%
80 @AA ICM.V 86.36% EGLD.V -14.73% SX.CN 350.00% 140.55%
81 @Dippy NDA.V 56.76% LUXX.CN -1.04% PLAN.V 364.71% 140.14%
82 @teatime GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% CBIT.V 146.81% 140.09%
83 @Firebiz VET.TO 179.93% SII.TO 54.44% RECO.V 183.78% 139.38%
84 @PowHound FSY.TO 183.33% EU.V 70.21% GLO.TO 163.52% 139.02%
85 @SlowAndSteady BARU.V -36.36% ROE.V 268.15% RECO.V 183.78% 138.52%
86 @LTR QRO.V -58.33% TGOL.V 12.50% VUL.V 458.33% 137.50%
87 @Alpha01 REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% CMC.V 135.29% 136.25%
88 @Hangenouthere REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% CMC.V 135.29% 136.25%
89 @Dusti REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% CMC.V 135.29% 136.25%
90 @maguado18 NUR.CN 276.00% BITF.TO 155.20% VLE.TO -23.68% 135.84%
91 @epm NOT.V 463.16% HODL.CN -10.53% PSYC.CN -55.56% 132.36%
92 @Rcash1 GNOM.CN -50.00% AVNT.TO 233.33% CSC.V 211.11% 131.48%
93 @392hemi GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% NFG.V 120.64% 131.36%
94 @norgo NRN.V -33.33% NOT.V 463.16% NHK.TO -38.64% 130.40%
95 @Freedom65 GRAT.V 305.88% IDK.CN -1.41% ICM.V 86.36% 130.28%
96 @Oshawaguy79 KASH.CN 370.97% DM.V 10.71% EPW.CN 8.77% 130.15%
97 @Majic CNC.V 91.24% SOMA.V 14.52% VPT.V 283.33% 129.70%
98 @moncton SX.CN 350.00% MIR.V -20.00% BLR.CN 57.58% 129.19%
99 @dirkdiggler HAR.V -43.53% DLTA.V -33.78% MNO.TO 461.90% 128.20%
100 @Veeblue PDM.V -24.49% DCM.TO 103.17% GRAT.V 305.88% 128.19%
101 @Ionrigs533 EPW.CN 8.77% ESE.V 1.59% KASH.CN 370.97% 127.11%
102 @Joshgs HIVE.V 38.49% HUT.TO 184.53% BITF.TO 155.20% 126.07%
103 @KM29 SX.CN 350.00% ICM.V 86.36% APP.CN -60.00% 125.45%
104 @b.o.o.m NU.V -57.69% SVA.TO 171.64% GIII.V 261.29% 125.08%
105 @Chenlu972 VOYG.TO 215.80% HIVE.V 38.49% PKK.CN 117.99% 124.09%
106 @Friendofafriend NPR.V 418.18% BOL.V -25.93% LSX.V -21.43% 123.61%
107 @hunter1 ZEU.CN 22.22% SX.CN 350.00% IDK.CN -1.41% 123.60%
108 @bardown NPR.V 418.18% QPM.V 8.70% EVER.V -57.41% 123.16%
109 @Wheatly SONA.CN -88.04% NOT.V 463.16% FNC.V -8.33% 122.26%
110 @SASKEXPRESS FWZ.V -42.59% DMX.V -55.66% MNO.TO 461.90% 121.22%
111 @Chedzing TRG.CN -54.93% MNO.TO 461.90% BMET.V -45.45% 120.51%
112 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 26.10% QETH-U.TO 275.86% 120.19%
113 @CirQitRnr RLV.V -60.00% PIPE.TO 480.60% SZLS.TO -60.67% 119.98%
114 @doemi GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% ICM.V 86.36% 119.94%
115 @covfefe MNO.TO 461.90% DHR.V -57.14% AIS.V -46.67% 119.37%
116 @Vucmar84 USCU.V -23.81% CAD.V 197.73% FSY.TO 183.33% 119.08%
117 @porknbeans FMC.V -32.00% DIAM.TO 52.50% FOM.V 336.21% 118.90%
118 @grandfleet CMC.V 135.29% PKK.CN 117.99% DCM.TO 103.17% 118.82%
119 @Turtle666 GRAT.V 305.88% TRE.V -25.71% VZLA.V 74.57% 118.24%
120 @jacko CMC.V 135.29% NVX.V -55.00% SRV-UN.TO 273.11% 117.80%
121 @MS HI.V 118.18% TAO.V 21.15% TGL.TO 214.05% 117.80%
122 @GuyFox FSY.TO 183.33% CAD.V 197.73% RIO.V -28.89% 117.39%
123 @MIRsh MIR.V -20.00% BITF.TO 155.20% VOYG.TO 215.80% 117.00%
124 @Valor CNC.V 91.24% BITF.TO 155.20% BIGG.CN 103.92% 116.79%
125 @HeAVeN69 TEST.V -8.70% EPW.CN 8.77% SX.CN 350.00% 116.69%
126 @Bigpair KRR.TO 12.73% VOYG.TO 215.80% NFG.V 120.64% 116.39%
127 @Bububurrito PBX.V 213.79% HPQ.V -58.18% SCR.TO 193.20% 116.27%
128 @Habs1 GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% VENZ.V 75.00% 116.15%
129 @Brandonrr86 SCR.TO 193.20% MAXR.TO -24.04% SLS.TO 178.62% 115.93%
130 @Epiphany MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% NUR.CN 276.00% 115.57%
131 @Bensmarck VLI.V 310.00% VST.CN -40.00% VZLA.V 74.57% 114.86%
132 @MntGoatMatt XCT.TO 121.43% LTE.V -14.81% NBVA.V 237.10% 114.57%
133 @big_mortgage SX.CN 350.00% AUX.V -4.65% ZON.V -2.63% 114.24%
134 @Mikael QNC.V 60.00% NUR.CN 276.00% DEFN.V 6.00% 114.00%
135 @Elaine GRAT.V 305.88% KTR.V 29.63% MN.V 5.36% 113.62%
136 @MarlboroDog QBTC.TO 26.10% QETH-U.TO 275.86% HIVE.V 38.49% 113.49%
137 @goingtoberich9 PHRX.CN -56.25% THRM.V 90.70% GRAT.V 305.88% 113.44%
138 @Eric35 NLC.V 217.59% TLO.TO 13.73% GLXY.TO 107.80% 113.04%
139 @TheObserver KASH.CN 370.97% PHRX.CN -56.25% SIC.V 23.21% 112.64%
140 @Yixter GEM.V 12.50% QYOU.V 119.05% SKUR.CN 203.23% 111.59%
141 @T5M KASH.CN 370.97% MMS.V -30.68% VMC.V -5.52% 111.59%
142 @GBRer SRI.V 40.00% KASH.CN 370.97% TMED.CN -76.47% 111.50%
143 @hwy111 MRS.V 35.00% GRAT.V 305.88% PILL.CN -10.00% 110.29%
144 @SuckerFish AMY.V 7.22% KASH.CN 370.97% AALI.V -47.62% 110.19%
145 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 130.00% NFG.V 120.64% 109.62%
146 @snackyp BHSC.CN 104.44% BRM.V 66.67% BITF.TO 155.20% 108.77%
147 @snackyp BHSC.CN 104.44% BRM.V 66.67% BITF.TO 155.20% 108.77%
148 @PurePower SX.CN 350.00% EPW.CN 8.77% BCFN.CN -35.90% 107.62%
149 @IanF NANO.TO -48.77% CYP.V 152.27% NLC.V 217.59% 107.03%
150 @gooddays GRAT.V 305.88% VSBY.CN 70.59% TRIP.CN -55.74% 106.91%
151 @Mikcam CAD.V 197.73% DMX.V -55.66% SLS.TO 178.62% 106.90%
152 @GoldGravy NFG.V 120.64% LAB.V 125.00% VZLA.V 74.57% 106.74%
153 @dwyvern ELBM.V -14.86% NEXT.TO 253.33% FT.TO 81.25% 106.57%
154 @Look-See MIR.V -20.00% RCK.V 347.34% APC.V -10.00% 105.78%
155 @KasperSky BLR.CN 57.58% BBD-B.TO 250.00% EPW.CN 8.77% 105.45%
156 @Watchfulwaiting SX.CN 350.00% ZEU.CN 22.22% RLV.V -60.00% 104.07%
157 @MrGoody RECO.V 183.78% AOI.TO 58.41% TAL.V 68.00% 103.40%
158 @jjoyce14 GRAT.V 305.88% BLO.CN -36.67% BB.TO 40.05% 103.09%
159 @TheSwami GRAT.V 305.88% PYR.TO -7.76% RRS.V 11.11% 103.08%
160 @Allt1909 THRM.V 90.70% HIVE.V 38.49% BLOX.CN 180.00% 103.06%
161 @Ballzdeep PUMA.V 147.06% SCR.TO 193.20% FOBI.V -32.20% 102.69%
162 @HAPPYAPPIE TLT.V 97.37% EFR.TO 78.89% FUU.V 131.58% 102.61%
163 @DJSN BITF.TO 155.20% HIVE.V 38.49% DGHI.V 112.46% 102.05%
164 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 171.43% PKK.CN 117.99% KRR.TO 12.73% 100.72%
165 @generalbrig GRAT.V 305.88% ITR.V -45.60% ZEN.V 39.11% 99.80%
166 @Wildman69 MLCL.CN -40.00% NUR.CN 276.00% BLR.CN 57.58% 97.86%
167 @DudeofSweden KASH.CN 370.97% SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% 97.23%
168 @CitrusSkunk KASH.CN 370.97% DIGI.CN -50.00% ADMT.CN -30.77% 96.73%
169 @flyer22 YORK.V 65.62% SASY.CN -9.68% IZ.V 233.33% 96.43%
170 @iangravelle HEAT.CN 171.43% BLOX.CN 180.00% FANS.TO -62.27% 96.39%
171 @LeafsTime NUR.CN 276.00% GDNP.V -18.89% DMGI.V 31.67% 96.26%
172 @Hurtu97 HEM.V -77.14% KASH.CN 370.97% VMC.V -5.52% 96.10%
173 @Irisvert ISO.V 100.00% FCU.TO 100.00% SYH.V 86.54% 95.51%
174 @Truenorth2 REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% KRR.TO 12.73% 95.39%
175 @ArubaSunDevil QETH-U.TO 275.86% KDK.V -17.18% WRN.TO 27.39% 95.36%
176 @Cashtown ZENA.TO 206.00% EPW.CN 8.77% VSBY.CN 70.59% 95.12%
177 @PurplePain REVO.V -32.43% AZ.V 381.40% DYA.TO -64.41% 94.85%
178 @craigbh EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% VSBY.CN 70.59% 94.20%
179 @Parzival NLC.V 217.59% KCC.V -70.67% AYA.TO 135.58% 94.17%
180 @steep FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% GRAT.V 305.88% 94.15%
181 @Platinum NRG.V -48.28% NUR.CN 276.00% GXU.V 54.35% 94.02%
182 @BAYBOY NUR.CN 276.00% ION.V 51.52% NUMI.V -45.79% 93.91%
183 @Buyingmachine REVO.V -32.43% MYCO.CN 8.24% GRAT.V 305.88% 93.90%
184 @Dem1n1ty GRAT.V 305.88% FOBI.V -32.20% DSV.V 6.12% 93.27%
185 @Pooshoes S.TO -7.32% AUL.V -63.33% SX.CN 350.00% 93.12%
186 @KraftDinner RECO.V 183.78% AFM.V 141.03% ORG.V -45.56% 93.08%
187 @Kemano01 FT.TO 81.25% NEXT.TO 253.33% ACU.V -59.46% 91.71%
188 @mumu2 REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% ESE.V 1.59% 91.68%
189 @dragara NUR.CN 276.00% RFR.CN 45.45% BTU.V -47.06% 91.47%
190 @E.T TAAT.CN -17.10% MRS.V 35.00% PQE.V 254.55% 90.82%
191 @Eskra HIVE.V 38.49% FWZ.V -42.59% QETH-U.TO 275.86% 90.59%
192 @RichDaddy HIVE.V 38.49% SCR.TO 193.20% SCL.TO 39.49% 90.39%
193 @Exboss AYA.TO 135.58% VET.TO 179.93% AXU.TO -44.94% 90.19%
194 @mak GRAT.V 305.88% IDK.CN -1.41% IP.CN -34.38% 90.03%
195 @Obristbergmeister SII.TO 54.44% VET.TO 179.93% MRS.V 35.00% 89.79%
196 @Zalo FSY.TO 183.33% PLU.V 75.68% STND.V 10.26% 89.76%
197 @Cacalou GMA.V -10.77% KTR.V 29.63% BBD-B.TO 250.00% 89.62%
198 @TheOne GRAT.V 305.88% FG.V -50.00% AL.V 12.50% 89.46%
199 @LH1414 NUR.CN 276.00% VII.TO 28.14% TBP.TO -35.90% 89.41%
200 @NoSoup4U REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% VMC.V -5.52% 89.31%
201 @SouvranStar NUR.CN 276.00% CBLU.V -45.37% MRS.V 35.00% 88.54%
202 @JHarv DGTL.V -63.71% PBX.V 213.79% DGHI.V 112.46% 87.51%
203 @Slmjr EFR.TO 78.89% BAY.V 20.00% GLO.TO 163.52% 87.47%
204 @FINDemKEEPem REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% POND.V -11.67% 87.26%
205 @Repal1960 NC.CN -45.24% VOYG.TO 215.80% THRM.V 90.70% 87.09%
206 @fordf150 ROE.V 268.15% TRS.V -29.41% ZEU.CN 22.22% 86.99%
207 @alwb00815 ICM.V 86.36% CYP.V 152.27% ZEU.CN 22.22% 86.95%
208 @Pon TXP.TO -26.48% FEC.TO 219.00% TAL.V 68.00% 86.84%
209 @Bigbosdog EGT.V 123.26% SCR.TO 193.20% DAC.V -56.00% 86.82%
210 @AFoldingChair GRAT.V 305.88% BARU.V -36.36% PEGA.V -10.00% 86.51%
211 @spirit67 GRAT.V 305.88% EMM.V -10.53% BARU.V -36.36% 86.33%
212 @Buzzlightyear GRAT.V 305.88% MSCL.V -16.67% LION.CN -30.43% 86.26%
213 @jay2z PBX.V 213.79% QYOU.V 119.05% OCG.V -75.00% 85.95%
214 @Ruprecht MLCL.CN -40.00% CS.TO 134.45% MEG.TO 162.92% 85.79%
215 @charlietuna SONA.CN -88.04% GRAT.V 305.88% ZEN.V 39.11% 85.65%
216 @McNugget REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% KNR.CN -16.67% 85.59%
217 @Diamondback GRAT.V 305.88% RLG.CN -40.00% EMM.V -10.53% 85.12%
218 @AAcapitalcorp GRAT.V 305.88% DG.V -35.29% MSCL.V -16.67% 84.64%
219 @Fierze GRDM.V -40.00% FSY.TO 183.33% CUR.V 109.49% 84.27%
220 @1618 RKR.V -50.69% QBTC.TO 26.10% QETH-U.TO 275.86% 83.76%
221 @jjshantz GRAT.V 305.88% ZEU.CN 22.22% MVMD.CN -77.53% 83.53%
222 @2stone1bird CYP.V 152.27% QUIS.V 7.34% THRM.V 90.70% 83.44%
223 @Ringhejm REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% TSF.CN -24.60% 82.95%
224 @audiopile CMC.V 135.29% HPQ.V -58.18% HEAT.CN 171.43% 82.85%
225 @Prnd HUT.TO 184.53% NC.CN -45.24% GLXY.TO 107.80% 82.36%
226 @Pierre GLXY.TO 107.80% HUT.TO 184.53% NUMI.V -45.79% 82.18%
227 @Zuul GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% CN.V -27.27% 82.06%
228 @Swizz11 VO.V 83.33% PLU.V 75.68% SYH.V 86.54% 81.85%
229 @jazzyjay AT.TO -66.69% SCR.TO 193.20% CTS.TO 118.71% 81.74%
230 @Ace1won NC.CN -45.24% CWRK.V 372.22% EATS.CN -82.07% 81.64%
231 @WoodBE PLU.V 75.68% ELBM.V -14.86% FSY.TO 183.33% 81.38%
232 @k_dub RSS.V 31.25% EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% 81.08%
233 @investour KASH.CN 370.97% HEM.V -77.14% DOC.V -50.84% 80.99%
234 @Cincinnati GRAT.V 305.88% VXL.V -75.00% DM.V 10.71% 80.53%
235 @Peppers BLR.CN 57.58% GAIA.CN -50.00% AVNT.TO 233.33% 80.30%
236 @bigbadginge GRAT.V 305.88% PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% 79.98%
237 @eddardstock MMS.V -30.68% VMC.V -5.52% NUR.CN 276.00% 79.93%
238 @Mitox EPW.CN 8.77% NUR.CN 276.00% CBLU.V -45.37% 79.80%
239 @Ralph2285 NXE.TO 57.83% CGP.V -16.24% CAD.V 197.73% 79.77%
240 @ZeroBS GRAT.V 305.88% EMM.V -10.53% PHRX.CN -56.25% 79.70%
241 @dillinger GRAT.V 305.88% IP.CN -34.38% REVO.V -32.43% 79.69%
242 @CWit GXU.V 54.35% LAM.TO 97.22% SYH.V 86.54% 79.37%
243 @eattheday KRR.TO 12.73% GLD.V -80.53% GRAT.V 305.88% 79.36%
244 @thermo GLXY.TO 107.80% BIGG.CN 103.92% QBTC.TO 26.10% 79.27%
245 @SuperSaiyanGoku PHRX.CN -56.25% KASH.CN 370.97% HEM.V -77.14% 79.19%
246 @theothergreen APP.CN -60.00% SCR.TO 193.20% BIGG.CN 103.92% 79.04%
247 @bcpl ALY.V 9.59% ASG.V -10.00% ERF.TO 235.18% 78.25%
248 @Sparky27 CAD.V 197.73% GLDC.V 82.19% RSLV.V -45.26% 78.22%
249 @Glory ZEN.V 39.11% VZLA.V 74.57% NFG.V 120.64% 78.10%
250 @Cryptoleaf MIS.CN -76.67% DEC.V -60.00% KASH.CN 370.97% 78.10%
251 @brumby1955 KRR.TO 12.73% CD.V -61.96% VPT.V 283.33% 78.04%
252 @Stevescuba THRM.V 90.70% SCR.TO 193.20% DIGI.CN -50.00% 77.97%
253 @WealthAcquirer REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% NVO.TO -39.92% 77.84%
254 @BlueKnuckledGribbleKnot BBTV.TO -78.65% CTS.TO 118.71% SCR.TO 193.20% 77.76%
255 @macpherson99 GRAT.V 305.88% HPQ.V -58.18% KNR.CN -16.67% 77.01%
256 @mrcashflow LSPD.TO -43.14% FOBI.V -32.20% GRAT.V 305.88% 76.85%
257 @doob2002 ESE.V 1.59% VOYG.TO 215.80% KRR.TO 12.73% 76.71%
258 @Scaranek NLC.V 217.59% LGO.TO -15.07% QBTC.TO 26.10% 76.21%
259 @CCace CBLU.V -45.37% REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% 76.03%
260 @HighTide TGLD.CN 68.42% BLOX.CN 180.00% BAMM.CN -21.43% 75.66%
261 @GGekko SONA.CN -88.04% GRAT.V 305.88% EPW.CN 8.77% 75.54%
262 @GreenMagnet87 GRAT.V 305.88% KRR.TO 12.73% AGRA.CN -92.27% 75.45%
263 @Albusq FOBI.V -32.20% GRAT.V 305.88% DPRO.CN -47.41% 75.43%
264 @honkhonk GG.V -50.00% NFG.V 120.64% BITF.TO 155.20% 75.28%
265 @Drjimjones GL.CN -75.76% GLDC.V 82.19% FEC.TO 219.00% 75.15%
266 @Lucrative NEXT.TO 253.33% ELBM.V -14.86% TV.TO -14.00% 74.82%
267 @kgr13088 DM.V 10.71% EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% 74.24%
268 @drowssy TRIP.CN -55.74% GRAT.V 305.88% XLY.TO -27.45% 74.23%
269 @SpiralOut MEK.V 157.14% LAB.V 125.00% GNG.V -60.71% 73.81%
270 @kegs31 HAPB.V -55.22% GENX.V -29.41% GRAT.V 305.88% 73.75%
271 @Brecker VMC.V -5.52% CMC.V 135.29% CNC.V 91.24% 73.67%
272 @Theskipper PHRX.CN -56.25% ZENA.TO 206.00% VSBY.CN 70.59% 73.45%
273 @Biotech675 VMC.V -5.52% VSBY.CN 70.59% BITF.TO 155.20% 73.42%
274 @jf_cpa GRAT.V 305.88% XLY.TO -27.45% TNY.CN -58.62% 73.27%
275 @HotCarl PKK.CN 117.99% JUGR.V -7.89% GOT.V 108.51% 72.87%
276 @Pennies MMV.V -55.77% GRAT.V 305.88% REVO.V -32.43% 72.56%
277 @MrBlonde REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% DAC.V -56.00% 72.48%
278 @Matthew TR.V 129.41% PA.V 4.55% GPM.V 83.33% 72.43%
279 @24KGold TRIP.CN -55.74% GRAT.V 305.88% HUGE.CN -33.67% 72.16%
280 @automationJ SONA.CN -88.04% NUMI.V -45.79% SX.CN 350.00% 72.05%
281 @himylife NDA.V 56.76% BITF.TO 155.20% CSTR.V 4.17% 72.04%
282 @PhoenixRichmond WRG.TO -39.58% E.TO 38.64% FDY.TO 216.67% 71.91%
283 @trainwreck GRAT.V 305.88% FOBI.V -32.20% HPQ.V -58.18% 71.84%
284 @Chumar NANO.TO -48.77% NEXT.TO 253.33% RP.V 10.87% 71.81%
285 @Goldzjim SCR.TO 193.20% KRR.TO 12.73% BIOV.CN 7.89% 71.28%
286 @smallcapinvestor MARI.TO 13.85% TVE.TO 203.15% GTWO.V -3.49% 71.17%
287 @Brockey PRYM.V 106.25% HWX.TO 115.48% FLT.V -8.54% 71.06%
288 @Carlisler BTU.V -47.06% NDA.V 56.76% SKUR.CN 203.23% 70.97%
289 @teddybear SKUR.CN 203.23% OG.V -13.40% ZEU.CN 22.22% 70.68%
290 @ForTheWin GRAT.V 305.88% NC.CN -45.24% NANO.TO -48.77% 70.63%
291 @Tradingup CGX.TO 46.82% GDNP.V -18.89% RECO.V 183.78% 70.57%
292 @The_Realist MARI.TO 13.85% AYA.TO 135.58% GTT.V 60.89% 70.11%
293 @davidmarinus LAM.TO 97.22% DML.TO 107.14% ERD.TO 4.88% 69.75%
294 @TBstox REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% SKRR.V -64.81% 69.55%
295 @Lordtunderin GRAT.V 305.88% HODL.CN -10.53% SONA.CN -88.04% 69.10%
296 @interloper RECO.V 183.78% SEI.V 42.11% RYO.V -18.75% 69.05%
297 @SlyPC GRAT.V 305.88% GMA.V -10.77% SONA.CN -88.04% 69.02%
298 @jnbarbu SCL.TO 39.49% REI-UN.TO 36.96% LAC.TO 130.41% 68.95%
299 @quantummechanic IPA.V -64.56% NDA.V 56.76% PBX.V 213.79% 68.66%
300 @solidhex NVO.TO -39.92% NFG.V 120.64% LAB.V 125.00% 68.57%
301 @Barbacoa RCLF.CN 7.69% MUN.V 12.50% HUT.TO 184.53% 68.24%
302 @Hussein SYH.V 86.54% GCOM.V 65.00% GSP.V 52.38% 67.97%
303 @LithiumLove ICM.V 86.36% CYP.V 152.27% ECR.V -35.48% 67.72%
304 @Walkabout NUR.CN 276.00% OWLI.CN 21.43% STER.V -94.40% 67.68%
305 @Beanthere OPHR.V -58.06% GRAT.V 305.88% ELEF.TO -44.90% 67.64%
306 @Lemand PQE.V 254.55% AZR.V -16.67% BAG.V -35.00% 67.63%
307 @Mophi VSBY.CN 70.59% SVA.TO 171.64% LQID.CN -39.39% 67.61%
308 @R.p.56 CMC.V 135.29% DOC.V -50.84% PKK.CN 117.99% 67.48%
309 @Boscher ISO.V 100.00% BCU.V -52.94% CYP.V 152.27% 66.44%
310 @Dannyboy THRM.V 90.70% VIVO.TO -38.46% PUMA.V 147.06% 66.43%
311 @Pavel AMX.V -24.42% CGN.CN -14.06% NBVA.V 237.10% 66.21%
312 @homelesstrader HEAT.CN 171.43% AALI.V -47.62% VZLA.V 74.57% 66.13%
313 @kiwiman911 VSBY.CN 70.59% EPW.CN 8.77% PKK.CN 117.99% 65.78%
314 @fijiwaya QYOU.V 119.05% AMY.V 7.22% VSBY.CN 70.59% 65.62%
315 @MadMMcAvoy CAPT.V -11.32% CAD.V 197.73% OCO.V 10.27% 65.56%
316 @Thepilot MIR.V -20.00% GOG.V -59.48% QETH-U.TO 275.86% 65.46%
317 @donvis VXL.V -75.00% CYP.V 152.27% QYOU.V 119.05% 65.44%
318 @3waller HUT.TO 184.53% PGX.V -59.18% VSBY.CN 70.59% 65.31%
319 @Odot REVO.V -32.43% GRAT.V 305.88% MVMD.CN -77.53% 65.31%
320 @TheProfit PHRX.CN -56.25% TSF.CN -24.60% NUR.CN 276.00% 65.05%
321 @Justinpaul IZO.CN -22.95% KNR.CN -16.67% AVNT.TO 233.33% 64.57%
322 @FirstGraphene MIR.V -20.00% NUR.CN 276.00% PKG.CN -62.50% 64.50%
323 @gold_thunder GRAT.V 305.88% ETI.CN -41.35% CCW.V -71.55% 64.33%
324 @simon1707 ICPH.V 22.70% ESAU.CN 150.00% POR.V 20.00% 64.23%
325 @tumbleweed TR.V 129.41% ARQ.CN -47.50% CUR.V 109.49% 63.80%
326 @TREASURECHESTPICKS QNC.V 60.00% MSCL.V -16.67% PUMA.V 147.06% 63.46%
327 @tbenz RHT.V 110.00% CMC.V 135.29% DAC.V -56.00% 63.10%
328 @Hiya6964 VMC.V -5.52% LITH.V 240.91% KES.V -46.15% 63.08%
329 @NasiLemak ETL.V 167.44% FIND.V -26.36% URE.TO 48.08% 63.05%
330 @Prospectordude CYP.V 152.27% NXE.TO 57.83% NOVR.V -21.18% 62.98%
331 @DaddyMC GRAT.V 305.88% TRIP.CN -55.74% FANS.TO -62.27% 62.62%
332 @energystar GXU.V 54.35% FMC.V -32.00% GLO.TO 163.52% 61.96%
333 @reddog GRAT.V 305.88% SONA.CN -88.04% REVO.V -32.43% 61.80%
334 @CaptainDuff GRAT.V 305.88% GRSL.V -64.74% TRIP.CN -55.74% 61.80%
335 @jims HIVE.V 38.49% ESK.V 25.91% NFG.V 120.64% 61.68%
336 @Smack IP.CN -34.38% GRAT.V 305.88% SONA.CN -88.04% 61.15%
337 @RapsFan PBX.V 213.79% EPW.CN 8.77% VPH.TO -39.34% 61.07%
338 @Provi ZENA.TO 206.00% IPG.V 27.27% CANN.CN -51.85% 60.47%
339 @copi ION.V 51.52% CNC.V 91.24% HIVE.V 38.49% 60.42%
340 @aucsam GRAT.V 305.88% CANN.CN -51.85% CRBK.V -72.86% 60.39%
341 @SizzlinSteaks MRS.V 35.00% CMC.V 135.29% DM.V 10.71% 60.34%
342 @Oracle23 EFR.TO 78.89% PLU.V 75.68% QBTC.TO 26.10% 60.22%
343 @EDM LQID.CN -39.39% DAC.V -56.00% NUR.CN 276.00% 60.20%
344 @DayOfReckoning QBTC.TO 26.10% ACU.V -59.46% PBX.V 213.79% 60.14%
345 @TheSurfer GIS.V -62.96% ROE.V 268.15% CVB.V -25.00% 60.06%
346 @Stocksluice RECO.V 183.78% SOLR.V 30.00% BBB.V -33.90% 59.96%
347 @aqsw SKUR.CN 203.23% EPW.CN 8.77% FOBI.V -32.20% 59.93%
348 @Palominer KNR.CN -16.67% BRC.V 12.50% RECO.V 183.78% 59.87%
349 @Rainendown SONA.CN -88.04% DGHI.V 112.46% BITF.TO 155.20% 59.87%
350 @Brother0001 PKK.CN 117.99% FFT.CN -20.00% FFN.TO 81.46% 59.82%
351 @ourrug CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% CNTR.CN 37.93% 59.72%
352 @Platin PMET.V 70.00% QYOU.V 119.05% BNCH.V -10.00% 59.68%
353 @nitrodouglas SBM.V -46.15% VPT.V 283.33% HPQ.V -58.18% 59.67%
354 @Pepek AFM.V 141.03% LR.V -37.31% VZLA.V 74.57% 59.43%
355 @Costena_gold QYOU.V 119.05% CMC.V 135.29% MIS.CN -76.67% 59.23%
356 @Aaaaaargh GRA.TO 55.85% CMC.V 135.29% TV.TO -14.00% 59.05%
357 @Tilbrook MGR.V -27.88% GUS.V 17.50% AXE.V 187.50% 59.04%
358 @cinqueport MRS.V 35.00% SVA.TO 171.64% MMS.V -30.68% 58.65%
359 @crustydragon IZO.CN -22.95% HEM.V -77.14% NUR.CN 276.00% 58.64%
360 @FairlyStockyTM FTG.TO 29.27% CTS.TO 118.71% HRX.TO 27.66% 58.55%
361 @Rocket_Man VST.CN -40.00% PBX.V 213.79% ESE.V 1.59% 58.46%
362 @Mookie ZEN.V 39.11% SKUR.CN 203.23% HUD.V -67.86% 58.16%
363 @Karinger KRR.TO 12.73% GBR.V 70.25% CNC.V 91.24% 58.07%
364 @geyer AIS.V -46.67% MGG.V -40.91% GIII.V 261.29% 57.90%
365 @Djaenz CANN.CN -51.85% NUR.CN 276.00% DOC.V -50.84% 57.77%
366 @Lunchbox AYA.TO 135.58% NAM.V 10.00% LBC.V 27.06% 57.55%
367 @Buckchoo NC.CN -45.24% GRAT.V 305.88% SONA.CN -88.04% 57.53%
368 @THALL_GOLD HIVE.V 38.49% GLXY.TO 107.80% QBTC.TO 26.10% 57.46%
369 @MrSilver GLXY.TO 107.80% HIVE.V 38.49% RM.V 25.76% 57.35%
370 @coldincanada THRM.V 90.70% RJX-A.V -54.00% CMC.V 135.29% 57.33%
371 @TomFord PBX.V 213.79% CRBK.V -72.86% YFI.V 30.00% 56.98%
372 @the-commodities-dude RECO.V 183.78% BRC.V 12.50% FIND.V -26.36% 56.64%
373 @vetinvest ENDR.V 10.00% RG.V -33.33% SCR.TO 193.20% 56.62%
374 @massnutten NC.CN -45.24% EPW.CN 8.77% ZENA.TO 206.00% 56.51%
375 @clint GXU.V 54.35% VZLA.V 74.57% HIVE.V 38.49% 55.80%
376 @NomenNescio ZENA.TO 206.00% NDM.TO 7.32% GRN.TO -46.32% 55.67%
377 @KC.maker VST.CN -40.00% ESE.V 1.59% SKUR.CN 203.23% 54.94%
378 @anomalloy NUR.CN 276.00% AGN.CN -81.36% NGY.V -30.00% 54.88%
379 @TheSixGod CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% SIC.V 23.21% 54.82%
380 @firemagi PLY.V -30.77% SIC.V 23.21% SVA.TO 171.64% 54.70%
381 @Saints1976 VS.CN -20.69% XTT.V -76.92% GIII.V 261.29% 54.56%
382 @Shnicky BARU.V -36.36% NGLD.V -76.06% NUR.CN 276.00% 54.53%
383 @Sunmark73 ACU.V -59.46% PBX.V 213.79% EPW.CN 8.77% 54.37%
384 @Tandabo CMC.V 135.29% SONA.CN -88.04% BES.V 115.79% 54.35%
385 @Holmes IVN.TO 50.44% GGD.TO 30.04% GLDC.V 82.19% 54.22%
386 @zebshleb EGT.V 123.26% HPQ.V -58.18% TLT.V 97.37% 54.15%
387 @cloud9 CMC.V 135.29% RHT.V 110.00% ATE.TO -83.21% 54.03%
388 @Shewy NUR.CN 276.00% PHRX.CN -56.25% NU.V -57.69% 54.02%
389 @Martin7171 HODL.CN -10.53% CBIT.V 146.81% RM.V 25.76% 54.01%
390 @Kreativling CYP.V 152.27% HEM.V -77.14% ICM.V 86.36% 53.83%
391 @Northrock NUR.CN 276.00% COVE.CN -71.85% WAVE.V -44.00% 53.38%
392 @slugbait FWZ.V -42.59% MAI.V -21.32% URC.V 223.97% 53.35%
393 @ImaGlitch GRAT.V 305.88% HPQ.V -58.18% SONA.CN -88.04% 53.22%
394 @LaBeauce GRAT.V 305.88% SONA.CN -88.04% HPQ.V -58.18% 53.22%
395 @ACESover MGA.TO 41.67% ETG.TO 44.64% SGY.TO 72.94% 53.08%
396 @Kryss MEK.V 157.14% SIC.V 23.21% GFG.V -22.86% 52.50%
397 @Mcmax20 BLR.CN 57.58% BES.V 115.79% KNR.CN -16.67% 52.23%
398 @demosthenes HS.CN -49.29% VSBY.CN 70.59% CMC.V 135.29% 52.20%
399 @MOS-DEV EPW.CN 8.77% NUMI.V -45.79% SCR.TO 193.20% 52.06%
400 @ump NAM.V 10.00% SKUR.CN 203.23% PGP.V -57.14% 52.03%
401 @nvo EFR.TO 78.89% LIO.V -30.00% DML.TO 107.14% 52.01%
402 @Corvette1981 VXL.V -75.00% NUR.CN 276.00% NC.CN -45.24% 51.92%
403 @Dkking SKUR.CN 203.23% EPW.CN 8.77% PHRX.CN -56.25% 51.92%
404 @Barbaroo MMS.V -30.68% NWST.V 3.85% BRAU.V 181.82% 51.66%
405 @Aaron AFM.V 141.03% SU.TO 48.24% EQX.TO -35.00% 51.42%
406 @ickMarginCall GRAT.V 305.88% MNC.V -75.00% MIS.CN -76.67% 51.41%
407 @BYoung9999 ACU.V -59.46% STND.V 10.26% SKUR.CN 203.23% 51.34%
408 @CdnCPA NGE.V -30.00% NRN.V -33.33% FDY.TO 216.67% 51.11%
409 @FuturePredictor GRA.TO 55.85% HPQ.V -58.18% BITF.TO 155.20% 50.96%
410 @ancora HEM.V -77.14% GRAT.V 305.88% NGLD.V -76.06% 50.89%
411 @Dontmineme AIS.V -46.67% MIS.CN -76.67% QETH-U.TO 275.86% 50.84%
412 @rangerbentman MEK.V 157.14% BYN.V 27.27% MMG.V -32.09% 50.78%
413 @bigbrownsugar SVA.TO 171.64% REVO.V -32.43% KRR.TO 12.73% 50.65%
414 @juventino CAD.V 197.73% ADZ.V -50.00% SGNL.TO 3.28% 50.34%
415 @Pinecone AZM.V 55.66% DSV.V 6.12% CMMC.TO 88.95% 50.24%
416 @Dave4x4 EOG.V -12.50% RECO.V 183.78% VS.CN -20.69% 50.20%
417 @Bananaback TBL.TO 13.91% BITF.TO 155.20% GDNP.V -18.89% 50.07%
418 @iceman IZZ.V 52.38% FFOX.V 47.73% PGLD.V 50.00% 50.04%
419 @WarrenB DAC.V -56.00% ESE.V 1.59% SKUR.CN 203.23% 49.60%
420 @FireCapt REVO.V -32.43% EXRO.TO -33.56% PBX.V 213.79% 49.27%
421 @moneymaker112 GASX.V 135.71% SSVR.V -25.19% TBRD.V 36.87% 49.13%
422 @TheGerman NUR.CN 276.00% NC.CN -45.24% PLNT.CN -84.38% 48.80%
423 @clayballs NBVA.V 237.10% FOBI.V -32.20% ACU.V -59.46% 48.48%
424 @BloodPolska SCR.TO 193.20% QCCU.V 7.94% DAC.V -56.00% 48.38%
425 @Mudruck LUX.CN -14.55% PBX.V 213.79% TGM.V -54.49% 48.25%
426 @JJW KRR.TO 12.73% SKUR.CN 203.23% CCW.V -71.55% 48.14%
427 @Timetoshine ZENA.TO 206.00% QBTC.TO 26.10% SONA.CN -88.04% 48.02%
428 @CCS HPQ.V -58.18% MON.V -82.00% VPT.V 283.33% 47.72%
429 @smartfx GSVR.V 78.57% NOB.V 50.00% KRR.TO 12.73% 47.10%
430 @cvac01 DKL.V 220.00% LQID.CN -39.39% VPH.TO -39.34% 47.09%
431 @Binhana ZAIR.CN -53.51% CCCM.V 39.13% BITF.TO 155.20% 46.94%
432 @helsabot HEM.V -77.14% GRAT.V 305.88% SONA.CN -88.04% 46.90%
433 @MaxGains SKUR.CN 203.23% NUMI.V -45.79% TAAT.CN -17.10% 46.78%
434 @NovaNew1 TRIP.CN -55.74% HODL.CN -10.53% ZENA.TO 206.00% 46.58%
435 @teatimenow HUT.TO 184.53% ELE.V -0.60% EMPR.V -44.55% 46.46%
436 @Secureingold PYR.TO -7.76% ESK.V 25.91% NFG.V 120.64% 46.26%
437 @Mlabbs SONA.CN -88.04% VOYG.TO 215.80% DM.V 10.71% 46.16%
438 @TonyTwoShoes THRM.V 90.70% TLT.V 97.37% DIGI.CN -50.00% 46.02%
439 @Tp5 GBR.V 70.25% PYR.TO -7.76% VZLA.V 74.57% 45.69%
440 @MorningWood NBR.V -62.26% LUX.CN -14.55% PBX.V 213.79% 45.66%
441 @Edge TAAL.CN 37.35% NFG.V 120.64% MMX.TO -21.40% 45.53%
442 @Menace11 LME.V 280.00% ENBI.CN -66.15% MVMD.CN -77.53% 45.44%
443 @3.r.d RECO.V 183.78% PERU.V -60.00% BRC.V 12.50% 45.43%
444 @SwissUraniumGeek PLU.V 75.68% FIND.V -26.36% SYH.V 86.54% 45.28%
445 @Scorpio2 TLT.V 97.37% DSV.V 6.12% GGD.TO 30.04% 44.51%
446 @LDubaya ZMA.V -56.67% VLE.TO -23.68% PBX.V 213.79% 44.48%
447 @seanzo KNR.CN -16.67% LSPD.TO -43.14% SCR.TO 193.20% 44.46%
448 @matteo REVO.V -32.43% HS.CN -49.29% PBX.V 213.79% 44.02%
449 @Cabledude25 GBR.V 70.25% GSVR.V 78.57% KDK.V -17.18% 43.88%
450 @Brexton PYR.TO -7.76% HEM.V -77.14% VOYG.TO 215.80% 43.63%
451 @Pavo PSYC.CN -55.56% FARM.V 85.71% CET.TO 100.00% 43.39%
452 @GoldenRetriever BCU.V -52.94% GBU.V -15.22% CAD.V 197.73% 43.19%
453 @BoMbsKOd PBX.V 213.79% REVO.V -32.43% CANN.CN -51.85% 43.17%
454 @Huntnfish OCO.V 10.27% IPA.V -64.56% RECO.V 183.78% 43.17%
455 @armour EU.V 70.21% HIGH.V -41.26% ISO.V 100.00% 42.99%
456 @efm9 GLDN.V 40.62% EDM.V -4.62% SIE.V 91.67% 42.56%
457 @Gold_finger ESE.V 1.59% HEM.V -77.14% SKUR.CN 203.23% 42.56%
458 @jethro549 PBX.V 213.79% TSF.CN -24.60% PKG.CN -62.50% 42.23%
459 @Truthserum ORGN.CN 56.25% OPW.V 60.00% CRES.CN 10.00% 42.08%
460 @Makemerich WHN.V -49.44% BRC.V 12.50% MEG.TO 162.92% 41.99%
461 @GrewalAnhad PRT.CN -2.22% IME.CN 20.00% JET.NE 106.90% 41.56%
462 @JT EQX.TO -35.00% FDY.TO 216.67% IPT.V -57.01% 41.55%
463 @Chico REVO.V -32.43% VSBY.CN 70.59% ICM.V 86.36% 41.51%
464 @boltup CMC.V 135.29% GSP.V 52.38% MIN.TO -63.39% 41.43%
465 @NanoJack SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% 41.32%
466 @Sthlheader SVS.V -18.42% SAU.TO 20.83% YES.V 121.54% 41.32%
467 @wizeguy CBIT.V 146.81% TAO.V 21.15% BTC.CN -44.90% 41.02%
468 @Pickle PBX.V 213.79% CRBK.V -72.86% EGLX.TO -17.88% 41.02%
469 @botafogo PDM.V -24.49% SKUR.CN 203.23% TRIP.CN -55.74% 41.00%
470 @BEAVER65 RCLF.CN 7.69% HUT.TO 184.53% MEX.V -69.23% 41.00%
471 @stockhouse123 ESK.V 25.91% LIO.V -30.00% LAB.V 125.00% 40.30%
472 @greta PBX.V 213.79% LTE.V -14.81% AION.CN -78.26% 40.24%
473 @BS ALDE.V 84.62% OSI.V -16.13% PGZ.V 52.00% 40.16%
474 @Indianaprospector GBR.V 70.25% AMX.V -24.42% VZLA.V 74.57% 40.13%
475 @Germ KNR.CN -16.67% GROW.V 30.00% JET.NE 106.90% 40.08%
476 @geneva BEE.CN -26.92% SVA.TO 171.64% NSG.CN -25.00% 39.91%
477 @bnd VST.CN -40.00% RELA.CN -44.29% SKUR.CN 203.23% 39.65%
478 @metalhead46 FDY.TO 216.67% RRI.V -54.29% HSTR.V -43.70% 39.56%
479 @shingies SVA.TO 171.64% MRS.V 35.00% SONA.CN -88.04% 39.53%
480 @Rusty5 HUT.TO 184.53% NC.CN -45.24% BAMM.CN -21.43% 39.29%
481 @jimb7770 RECO.V 183.78% SKRR.V -64.81% ZON.V -2.63% 38.78%
482 @Vestor111 TLT.V 97.37% GBR.V 70.25% WM.TO -51.92% 38.56%
483 @Legacy ZENA.TO 206.00% MIR.V -20.00% CHAL.CN -70.43% 38.52%
484 @goldironhands ADZ.V -50.00% WHN.V -49.44% TGL.TO 214.05% 38.20%
485 @Interestedparty HWY.V -50.00% BLR.CN 57.58% JET.NE 106.90% 38.16%
486 @pumpNdump69 TTD.V 0.00% CBIT.V 146.81% REVO.V -32.43% 38.13%
487 @egyptian_nwb NANO.TO -48.77% DOC.V -50.84% PBX.V 213.79% 38.06%
488 @ChamBid AZM.V 55.66% VZLA.V 74.57% KDK.V -17.18% 37.68%
489 @Goinforbroke VXL.V -75.00% SONA.CN -88.04% NUR.CN 276.00% 37.65%
490 @gdogdog GLO.TO 163.52% NRN.V -33.33% FR.TO -17.62% 37.52%
491 @Izzy NBVA.V 237.10% AT.TO -66.69% HPQ.V -58.18% 37.41%
492 @BagGang PBX.V 213.79% VST.CN -40.00% FANS.TO -62.27% 37.17%
493 @Razor PYR.TO -7.76% KNR.CN -16.67% CMC.V 135.29% 36.96%
494 @Metalmonkey BMK.V -66.67% ARS.CN -41.51% FEC.TO 219.00% 36.94%
495 @expos2return CMC.V 135.29% SOLR.V 30.00% NSAU.CN -55.00% 36.76%
496 @longputt PTU.V -5.56% MMV.V -55.77% HEAT.CN 171.43% 36.70%
497 @renegade ZEN.V 39.11% MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% 36.60%
498 @Amanita BNCH.V -10.00% TAU.V 134.57% AWX.V -15.00% 36.52%
499 @cal OCO.V 10.27% RECO.V 183.78% PWR.CN -84.82% 36.41%
500 @thewealthylion CHGX.CN -50.00% OG.V -13.40% SVA.TO 171.64% 36.08%
501 @yseclov BRC.V 12.50% SSVR.V -25.19% NFG.V 120.64% 35.98%
502 @Somethingwitty BRC.V 12.50% CMC.V 135.29% VST.CN -40.00% 35.93%
503 @armchair3 BTT.V -26.67% GOT.V 108.51% ESK.V 25.91% 35.92%
504 @quityourdayjob THRM.V 90.70% BHS.V -4.76% TAO.V 21.15% 35.70%
505 @pizzaparty KES.V -46.15% GSVR.V 78.57% VZLA.V 74.57% 35.66%
506 @Khrysos QBTC.TO 26.10% VZLA.V 74.57% DSV.V 6.12% 35.60%
507 @motorcitysmitty AGI.TO -13.85% GFL.TO 28.89% CNC.V 91.24% 35.43%
508 @Zorich HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% HEAT.CN 171.43% 35.16%
509 @emrs1 SMP.V -50.94% BAC.CN 200.00% GSPR.V -44.26% 34.93%
510 @Bluekiwi BIGG.CN 103.92% DM.V 10.71% GBLC.CN -10.00% 34.88%
511 @Vick13 CMC.V 135.29% EPW.CN 8.77% VST.CN -40.00% 34.69%
512 @Derwish CKG.V -39.16% GOT.V 108.51% QEX.V 34.55% 34.63%
513 @Xia DM.V 10.71% CMC.V 135.29% ADK.V -42.37% 34.55%
514 @TOxray HIVE.V 38.49% EGT.V 123.26% HPQ.V -58.18% 34.52%
515 @wj MRBL.CN -38.10% DEAL.V -30.00% SVA.TO 171.64% 34.52%
516 @Bryth BKI.TO -26.47% MAX.V -41.67% SVA.TO 171.64% 34.50%
517 @Kraken DAC.V -56.00% THRM.V 90.70% AVCR.V 68.42% 34.37%
518 @Jumbo FOBI.V -32.20% BITF.TO 155.20% MIR.V -20.00% 34.33%
519 @Imbrokenow2 PAI-H.V -81.58% HEAT.CN 171.43% KRR.TO 12.73% 34.19%
520 @kamikaze DOC.V -50.84% SCR.TO 193.20% SUGR.V -40.00% 34.12%
521 @goodnews HUT.TO 184.53% DV.V -31.52% RKR.V -50.69% 34.10%
522 @grossprft KNR.CN -16.67% CTS.TO 118.71% TTD.V 0.00% 34.02%
523 @tsquared SIC.V 23.21% MEK.V 157.14% NUG.V -78.57% 33.93%
524 @GoodKarma RFR.CN 45.45% ECR.V -35.48% CNC.V 91.24% 33.74%
525 @bedrag AWR.CN 11.11% SLZ.CN 20.00% PMET.V 70.00% 33.70%
526 @PecanSandy04 PBX.V 213.79% REVO.V -32.43% AGN.CN -81.36% 33.33%
527 @JSSR AXE.V 187.50% HILL.V -47.62% MLCL.CN -40.00% 33.29%
528 @DrWealth ECR.V -35.48% CYP.V 152.27% TAAT.CN -17.10% 33.23%
529 @MichaelUK VZLA.V 74.57% GBR.V 70.25% RSLV.V -45.26% 33.19%
530 @inept BOLT.CN 0.00% GEM.V 12.50% ICM.V 86.36% 32.95%
531 @luckyluc QYOU.V 119.05% HIVE.V 38.49% NICO.CN -58.70% 32.95%
532 @dimi123 LUM.V -30.43% EQX.TO -35.00% GLO.TO 163.52% 32.69%
533 @itsjoylynn TNY.CN -58.62% CMC.V 135.29% ENB.TO 21.37% 32.68%
534 @FireballTycoon VZLA.V 74.57% AALI.V -47.62% AVCR.V 68.42% 31.79%
535 @RealityCheck ESK.V 25.91% GGM.V -55.56% LAB.V 125.00% 31.78%
536 @joshmining RIO.V -28.89% AIR.V -39.73% GLO.TO 163.52% 31.64%
537 @keencrete DOC.V -50.84% CMC.V 135.29% STND.V 10.26% 31.57%
538 @Peteskeet MRS.V 35.00% MYID.V -55.00% KC.V 114.63% 31.54%
539 @DanKov CNC.V 91.24% ACO-X.TO 17.02% SSL.TO -13.93% 31.44%
540 @Giorgio ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% 31.34%
541 @Brent ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% 31.34%
542 @kabeljau NGLD.V -76.06% TR.V 129.41% GLDN.V 40.62% 31.33%
543 @JohnnyBGoode PGZ.V 52.00% VZLA.V 74.57% EXRO.TO -33.56% 31.00%
544 @damantis ORE.V 13.64% BYN.V 27.27% PGZ.V 52.00% 30.97%
545 @inverted180 IPA.V -64.56% PKK.CN 117.99% HIVE.V 38.49% 30.64%
546 @null NANO.TO -48.77% OCO.V 10.27% LAC.TO 130.41% 30.64%
547 @R4D4 SVA.TO 171.64% SBM.V -46.15% SCZ.V -34.04% 30.48%
548 @Hopp HEAT.CN 171.43% SUGR.V -40.00% VENI.CN -40.00% 30.48%
549 @jahiphop JUMP.V -72.84% SKUR.CN 203.23% LQID.CN -39.39% 30.33%
550 @RD85 CMC.V 135.29% VMC.V -5.52% VPH.TO -39.34% 30.14%
551 @lund16 ZEN.V 39.11% IC.CN 20.00% SGI.V 31.03% 30.05%
552 @Eoj123 MOON.V -50.00% TELO.V 29.63% RHT.V 110.00% 29.88%
553 @chatyak CYP.V 152.27% EVER.V -57.41% REG.V -5.61% 29.75%
554 @Gameone777 NRN.V -33.33% PGZ.V 52.00% GBR.V 70.25% 29.64%
555 @OleTradezy CMC.V 135.29% GOG.V -59.48% KRR.TO 12.73% 29.51%
556 @Goldenhorseshoe EPW.CN 8.77% TRIP.CN -55.74% CMC.V 135.29% 29.44%
557 @Myohmy09 CYP.V 152.27% YOUR.CN -36.54% NOC.V -27.50% 29.41%
558 @Grose1987 PHRX.CN -56.25% VMC.V -5.52% CC.CN 150.00% 29.41%
559 @touquoy NVO.TO -39.92% BHS.V -4.76% FUU.V 131.58% 28.97%
560 @HumbleMind PBX.V 213.79% MDP.TO -62.77% IPA.V -64.56% 28.82%
561 @Skymage MVMD.CN -77.53% CHGX.CN -50.00% PBX.V 213.79% 28.76%
562 @Larph CYP.V 152.27% BZ.V -40.57% KGC.V -26.09% 28.54%
563 @hihosilver ROXG.TO 19.19% GBR.V 70.25% F.V -4.17% 28.42%
564 @MagingMoney PKK.CN 117.99% IDK.CN -1.41% FOBI.V -32.20% 28.13%
565 @mac1trader FOBI.V -32.20% BITF.TO 155.20% LQID.CN -39.39% 27.87%
566 @CastorOyl NVO.TO -39.92% VERY.V -85.02% MGRO.V 208.00% 27.69%
567 @Oilberta403 SONA.CN -88.04% SKUR.CN 203.23% FOBI.V -32.20% 27.66%
568 @vCard CYP.V 152.27% AUMB.V -36.27% NRN.V -33.33% 27.55%
569 @TH NVO.TO -39.92% QRC.TO 1.30% NFG.V 120.64% 27.34%
570 @numbersguy TI.TO -23.81% SLS.TO 178.62% CRBK.V -72.86% 27.32%
571 @rick9999 QCCU.V 7.94% ISO.V 100.00% FIND.V -26.36% 27.19%
572 @CBtrader NUMI.V -45.79% ENBI.CN -66.15% SCR.TO 193.20% 27.09%
573 @ycjoekim ALTA.V 16.22% CBR.V -43.66% GOT.V 108.51% 27.02%
574 @Jelliott PKK.CN 117.99% EPW.CN 8.77% CAY.V -45.76% 27.00%
575 @kolster REVO.V -32.43% HEAT.CN 171.43% HPQ.V -58.18% 26.94%
576 @jumbomeats VST.CN -40.00% DOC.V -50.84% SVA.TO 171.64% 26.93%
577 @Blsh77 ADMT.CN -30.77% DEC.V -60.00% HEAT.CN 171.43% 26.89%
578 @nofomo IZO.CN -22.95% QYOU.V 119.05% KNR.CN -16.67% 26.48%
579 @Toshi NC.CN -45.24% SKYG.V -59.52% RECO.V 183.78% 26.34%
580 @winproglobal AWE.V -13.33% ELBM.V -14.86% DML.TO 107.14% 26.31%
581 @Freddybaler001 NVO.TO -39.92% GSVR.V 78.57% SRI.V 40.00% 26.22%
582 @Lastofthefranks OILS.CN 0.00% VSBY.CN 70.59% LMG.V 7.69% 26.09%
583 @Valstra EGT.V 123.26% TMG.V 36.36% NZRE-H.V -81.50% 26.04%
584 @Resourcemaverick BRC.V 12.50% HMLO.V -71.43% GASX.V 135.71% 25.60%
585 @Leon ATC.V -48.72% MEK.V 157.14% SVG.V -31.82% 25.54%
586 @Fubar RECO.V 183.78% FSX.V -56.74% DOC.V -50.84% 25.40%
587 @HappyGilmore ATZ.TO 102.99% TH.TO 19.75% BLDP.TO -46.64% 25.36%
588 @strikerz SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% BITF.TO 155.20% 25.31%
589 @calgarylady RECO.V 183.78% NCU.TO -49.29% GHG.CN -60.00% 24.83%
590 @WholeBologna FOBI.V -32.20% NUMI.V -45.79% CYP.V 152.27% 24.76%
591 @cincocinco ATX.V 46.15% BGD.V -55.56% VO.V 83.33% 24.64%
592 @Bacon VSBY.CN 70.59% VMC.V -5.52% EPW.CN 8.77% 24.61%
593 @Driver NXE.TO 57.83% CHR.TO -10.27% QBTC.TO 26.10% 24.55%
594 @PlymouthFury69 ART.V -25.00% GOT.V 108.51% PEGA.V -10.00% 24.50%
595 @workingstiff XRTX.V 56.74% GSI.V -31.16% HTL.V 47.14% 24.24%
596 @Edp007 VXL.V -75.00% VENI.CN -40.00% AXE.V 187.50% 24.17%
597 @Watchful ESK.V 25.91% NUG.V -78.57% LAB.V 125.00% 24.11%
598 @Peterthegreek PHRX.CN -56.25% ZENA.TO 206.00% STPH.CN -77.42% 24.11%
599 @goldozeki NVO.TO -39.92% AWE.V -13.33% LAB.V 125.00% 23.92%
600 @Hardy88 PKK.CN 117.99% IDK.CN -1.41% BTC.CN -44.90% 23.89%
601 @Tbill PKK.CN 117.99% IDK.CN -1.41% BTC.CN -44.90% 23.89%
602 @Chipshot CNC.V 91.24% CNTR.CN 37.93% IMV.TO -57.58% 23.86%
603 @Blackpine PGE.V -3.66% AZM.V 55.66% SUNM.V 19.44% 23.82%
604 @chyguy KNR.CN -16.67% PKK.CN 117.99% ISOL.CN -30.00% 23.77%
605 @Triplethreat SU.TO 48.24% JET.NE 106.90% PLNT.CN -84.38% 23.59%
606 @ElJoro CMC.V 135.29% NEPT.TO -74.75% QIPT.V 9.94% 23.49%
607 @JackShediac PHRX.CN -56.25% NC.CN -45.24% SVA.TO 171.64% 23.38%
608 @Diddy RECO.V 183.78% HPQ.V -58.18% TRIP.CN -55.74% 23.29%
609 @ginjaninja REVO.V -32.43% VMC.V -5.52% GLXY.TO 107.80% 23.28%
610 @martin MGR.V -27.88% BRO.V -41.67% TNZ.TO 139.26% 23.24%
611 @groover CBIT.V 146.81% AGN.CN -81.36% CSTR.V 4.17% 23.20%
612 @Tryanotherday PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% CMC.V 135.29% 23.12%
613 @ordos PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% CMC.V 135.29% 23.12%
614 @Bancroftfool PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% CMC.V 135.29% 23.12%
615 @maaaco CCCM.V 39.13% GGD.TO 30.04% RYR.V 0.00% 23.06%
616 @thegreentick ZEN.V 39.11% PKK.CN 117.99% SONA.CN -88.04% 23.02%
617 @Jepsen13 AALI.V -47.62% SVA.TO 171.64% EQTY.V -55.17% 22.95%
618 @wytsox CYP.V 152.27% FLT.V -8.54% VXL.V -75.00% 22.91%
619 @runrig RIO.V -28.89% ELBM.V -14.86% DGHI.V 112.46% 22.90%
620 @goldtrader ROS.V -14.47% CBIT.V 146.81% CXXI.CN -63.84% 22.83%
621 @Jetty NGE.V -30.00% RML.V 0.00% TLT.V 97.37% 22.46%
622 @WolfofNoStreet REVO.V -32.43% EPW.CN 8.77% THRM.V 90.70% 22.35%
623 @Dilly CMC.V 135.29% VS.CN -20.69% HILL.V -47.62% 22.33%
624 @bigshooter MRS.V 35.00% PHRX.CN -56.25% APHA.TO 88.07% 22.27%
625 @CANplant NANO.TO -48.77% LAC.TO 130.41% ELBM.V -14.86% 22.26%
626 @Bigstink90 SONA.CN -88.04% LUXX.CN -1.04% BITF.TO 155.20% 22.04%
627 @iiioiii XBC.TO -72.11% EXRO.TO -33.56% HEAT.CN 171.43% 21.92%
628 @RockMaschine NDVA.V 29.09% MYM.CN 55.56% BIO.CN -20.00% 21.55%
629 @Golf20 ZEN.V 39.11% ORE.V 13.64% PTK.V 11.11% 21.28%
630 @GetGo ORGN.CN 56.25% OPW.V 60.00% SAND.CN -52.46% 21.26%
631 @Thanos AYA.TO 135.58% AOT.TO -18.79% STGO.TO -53.39% 21.14%
632 @slowride HPQ.V -58.18% DIGI.CN -50.00% HEAT.CN 171.43% 21.08%
633 @Laz23 BLR.CN 57.58% SU.TO 48.24% TGIF.CN -42.86% 20.99%
634 @K2 GLDC.V 82.19% PEAK.V -58.77% CCCM.V 39.13% 20.85%
635 @Stoneminer REG.V -5.61% BSR.V 9.64% AOI.TO 58.41% 20.81%
636 @SoulTsunami SKUR.CN 203.23% AGN.CN -81.36% ACU.V -59.46% 20.80%
637 @thedonald LAM.TO 97.22% BEW.V -5.36% AMK.V -29.63% 20.75%
638 @madmann SCY.TO -37.21% GBR.V 70.25% DNT.TO 28.12% 20.39%
639 @apok HPQ.V -58.18% BGF.V 0.00% QYOU.V 119.05% 20.29%
640 @Edmo FIND.V -26.36% QCCU.V 7.94% EFR.TO 78.89% 20.15%
641 @Stealinator VZLA.V 74.57% BRC.V 12.50% BTT.V -26.67% 20.13%
642 @Blazinbambam BITF.TO 155.20% VXL.V -75.00% MIR.V -20.00% 20.07%
643 @freerider GCOM.V 65.00% SIC.V 23.21% NZC.TO -28.57% 19.88%
644 @Aka23 AWE.V -13.33% SGY.TO 72.94% RYR.V 0.00% 19.87%
645 @TheRam SONA.CN -88.04% NDA.V 56.76% THRM.V 90.70% 19.80%
646 @mysterio ZEN.V 39.11% EPW.CN 8.77% PTK.V 11.11% 19.66%
647 @Actuary20 VMC.V -5.52% LAC.TO 130.41% ENBI.CN -66.15% 19.58%
648 @JC33 PSYC.CN -55.56% BLGV.CN -71.00% HUT.TO 184.53% 19.32%
649 @Mgb9313 VO.V 83.33% MEX.V -69.23% API.CN 43.21% 19.10%
650 @WalterWhite HEAT.CN 171.43% VXL.V -75.00% LQID.CN -39.39% 19.01%
651 @GKDaddy BTCG-UN.TO 58.62% KRR.TO 12.73% UGE.V -14.65% 18.90%
652 @Excelsior BHS.V -4.76% GOT.V 108.51% BTU.V -47.06% 18.90%
653 @Goldfinch CEC.V 48.72% TNR.V -18.18% RM.V 25.76% 18.76%
654 @maltyb AFM.V 141.03% MVMD.CN -77.53% S.TO -7.32% 18.73%
655 @Yams18 CVX.V -54.86% BES.V 115.79% SEV.V -4.80% 18.71%
656 @Cenaxx ELBM.V -14.86% THRM.V 90.70% MIR.V -20.00% 18.61%
657 @Bart6 CMC.V 135.29% EXRO.TO -33.56% GRN.TO -46.32% 18.47%
658 @sector7 GRN.TO -46.32% CVX.V -54.86% BITF.TO 155.20% 18.01%
659 @Sparx BRC.V 12.50% ABRA.V -26.92% AVCR.V 68.42% 18.00%
660 @Jmoney914 MRS.V 35.00% DSV.V 6.12% KRR.TO 12.73% 17.95%
661 @JCnew ELBM.V -14.86% DM.V 10.71% BLR.CN 57.58% 17.81%
662 @sauceplease PLU.V 75.68% CZO.V -7.58% ELBM.V -14.86% 17.75%
663 @Buffaloguy QYOU.V 119.05% HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% 17.70%
664 @stefhelm GBR.V 70.25% MTH.V 0.00% KDK.V -17.18% 17.69%
665 @TeletranOne ENB.TO 21.37% KL.TO 0.78% BNS.TO 30.16% 17.44%
666 @ErikHardraade CNC.V 91.24% NCU.TO -49.29% OCO.V 10.27% 17.41%
667 @bcmriguy REVO.V -32.43% GPV.V -67.75% CYP.V 152.27% 17.36%
668 @King754 PYR.TO -7.76% PKK.CN 117.99% HPQ.V -58.18% 17.35%
669 @luckyluke1 SIZE.CN 11.11% HEM.V -77.14% PKK.CN 117.99% 17.32%
670 @Synergy IPA.V -64.56% MIR.V -20.00% CMC.V 135.29% 16.91%
671 @PRpro SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% SKUR.CN 203.23% 16.87%
672 @Lawnik PKK.CN 117.99% DOC.V -50.84% KNR.CN -16.67% 16.83%
673 @PakG1 PYR.TO -7.76% CMC.V 135.29% HEM.V -77.14% 16.80%
674 @noimpactman MIR.V -20.00% VERY.V -85.02% BITF.TO 155.20% 16.73%
675 @Gardian89 RLV.V -60.00% CPL.V 160.00% DIGI.CN -50.00% 16.67%
676 @Mikeymike426 CNC.V 91.24% KRR.TO 12.73% RJX-A.V -54.00% 16.66%
677 @wvdm MIN.TO -63.39% DSV.V 6.12% DML.TO 107.14% 16.62%
678 @Goldy LAB.V 125.00% MAU.V -30.43% ORG.V -45.56% 16.34%
679 @brucelionheart AFM.V 141.03% ASM.TO -32.73% GOG.V -59.48% 16.27%
680 @falky ICM.V 86.36% APP.CN -60.00% ZEU.CN 22.22% 16.20%
681 @gonefishin BYN.V 27.27% GBR.V 70.25% WHN.V -49.44% 16.03%
682 @wontyabemine BNCH.V -10.00% TAU.V 134.57% MIS.CN -76.67% 15.97%
683 @BurntWater CANN.CN -51.85% THRM.V 90.70% EPW.CN 8.77% 15.87%
684 @SkepticallySupportive KRR.TO 12.73% PKK.CN 117.99% ATE.TO -83.21% 15.84%
685 @Feralwolf DGTL.V -63.71% EATS.CN -82.07% SCR.TO 193.20% 15.81%
686 @P24martin HEM.V -77.14% GBMC.CN -78.69% SKUR.CN 203.23% 15.80%
687 @jg7 CMC.V 135.29% TRYP.CN -64.00% OGO.V -24.19% 15.70%
688 @sigmund ELO.V 93.24% VRR.V 32.26% NUG.V -78.57% 15.64%
689 @Mr.B STND.V 10.26% UGM.V 65.11% ERTH.CN -28.85% 15.51%
690 @consigliere SEI.V 42.11% CCCM.V 39.13% ECR.V -35.48% 15.25%
691 @ByLoSellhigh DIGI.CN -50.00% THRM.V 90.70% CSTR.V 4.17% 14.95%
692 @killick BTU.V -47.06% LAB.V 125.00% NRN.V -33.33% 14.87%
693 @marrcoooo VS.CN -20.69% PMED.CN -53.85% PKK.CN 117.99% 14.48%
694 @Garbage CMC.V 135.29% AGN.CN -81.36% GMA.V -10.77% 14.39%
695 @ndaloisi SIZE.CN 11.11% BHSC.CN 104.44% JUMP.V -72.84% 14.24%
696 @ogi ADZ.V -50.00% LAB.V 125.00% NRN.V -33.33% 13.89%
697 @mu CYP.V 152.27% KCC.V -70.67% MLCL.CN -40.00% 13.87%
698 @mike97 DSV.V 6.12% NVO.TO -39.92% VZLA.V 74.57% 13.59%
699 @trev LAB.V 125.00% AUGC.V -59.09% SSVR.V -25.19% 13.57%
700 @AlTrader THRM.V 90.70% CVGR.CN 0.00% CANA.CN -50.00% 13.57%
701 @Elliot_Finch DMGI.V 31.67% AVCR.V 68.42% APP.CN -60.00% 13.36%
702 @JKMD43 CAPT.V -11.32% AWE.V -13.33% MINE.V 64.71% 13.35%
703 @deepblue EPW.CN 8.77% QYOU.V 119.05% SONA.CN -88.04% 13.26%
704 @Richrock GTT.V 60.89% GGD.TO 30.04% FVL.TO -51.27% 13.22%
705 @GoldShines QMX.V 87.50% BRC.V 12.50% MTB.V -60.47% 13.18%
706 @Gold64k MEK.V 157.14% NUG.V -78.57% NVO.TO -39.92% 12.89%
707 @Dave2 TSF.CN -24.60% NXE.TO 57.83% GLDX.V 5.31% 12.85%
708 @curtoky MIR.V -20.00% FOBI.V -32.20% THRM.V 90.70% 12.83%
709 @M16 ESK.V 25.91% GBR.V 70.25% OPHR.V -58.06% 12.70%
710 @hardhat GBR.V 70.25% AMX.V -24.42% PYR.TO -7.76% 12.69%
711 @PurpleKush HS.CN -49.29% BCFN.CN -35.90% EGT.V 123.26% 12.69%
712 @JWest0926 SWLF.V 6.25% CLZ.V 4.55% IPG.V 27.27% 12.69%
713 @cole119 NXE.TO 57.83% MTH.V 0.00% STUD.V -20.00% 12.61%
714 @StockLife CRES.CN 10.00% SLZ.CN 20.00% LMG.V 7.69% 12.56%
715 @Ruffus23 AUX.V -4.65% GGO.V -45.45% QMX.V 87.50% 12.46%
716 @nigel89 REG.V -5.61% BRO.V -41.67% ALDE.V 84.62% 12.45%
717 @Glanton GWM.V -46.49% PKK.CN 117.99% IP.CN -34.38% 12.37%
718 @pianoman TAU.V 134.57% LQID.CN -39.39% OPHR.V -58.06% 12.37%
719 @Chinchilla CGP.V -16.24% MASS.V 30.00% SIC.V 23.21% 12.33%
720 @Goldenboy7123 BLR.CN 57.58% HLTH.CN -29.41% EPW.CN 8.77% 12.31%
721 @Mickey2 MIS.CN -76.67% SVA.TO 171.64% HPQ.V -58.18% 12.26%
722 @BlackHawk IRV.CN -50.38% BRC.V 12.50% VZLA.V 74.57% 12.23%
723 @longzzzzz PTK.V 11.11% NCU.TO -49.29% VZLA.V 74.57% 12.13%
724 @RaYo981 MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% IP.CN -34.38% 12.11%
725 @CardGoonMcClintock ORG.V -45.56% PLU.V 75.68% DSV.V 6.12% 12.08%
726 @Tothej GGD.TO 30.04% GLDC.V 82.19% NGLD.V -76.06% 12.06%
727 @Hakes CMC.V 135.29% ESM.TO -27.14% XBC.TO -72.11% 12.01%
728 @Wineaux BYN.V 27.27% GLDC.V 82.19% PGM.V -73.64% 11.94%
729 @Smallfish GBR.V 70.25% BNCH.V -10.00% PDM.V -24.49% 11.92%
730 @FSMfusion APP.CN -60.00% BYN.V 27.27% AVCR.V 68.42% 11.90%
731 @CaptainKush NVO.TO -39.92% NFG.V 120.64% RSLV.V -45.26% 11.82%
732 @FITZ101 JTR.V -20.00% CRE.V 101.45% SBM.V -46.15% 11.77%
733 @Longci54 PGE.V -3.66% ESK.V 25.91% KRR.TO 12.73% 11.66%
734 @KTM530 CYP.V 152.27% HPQ.V -58.18% ACU.V -59.46% 11.54%
735 @chuck AIS.V -46.67% DB.V 107.14% KGC.V -26.09% 11.46%
736 @tbonn MIR.V -20.00% KNR.CN -16.67% VSBY.CN 70.59% 11.31%
737 @arvanlaar MIS.CN -76.67% AIS.V -46.67% MEK.V 157.14% 11.27%
738 @GoldMonkey IPA.V -64.56% VS.CN -20.69% PKK.CN 117.99% 10.91%
739 @EliteAssets ADZ.V -50.00% EU.V 70.21% BRC.V 12.50% 10.90%
740 @TM1 REVO.V -32.43% NFG.V 120.64% PSYC.CN -55.56% 10.88%
741 @Goldron BYN.V 27.27% BU.TO -51.74% NDA.V 56.76% 10.76%
742 @GreenParkCapital TRG.CN -54.93% BRC.V 12.50% VZLA.V 74.57% 10.71%
743 @Kaiser999 NGLD.V -76.06% GL.CN -75.76% RECO.V 183.78% 10.66%
744 @EbuyGold KRR.TO 12.73% AU.V 16.07% OSK.TO 2.97% 10.59%
745 @Jo PPP.V 71.43% BNCH.V -10.00% MAU.V -30.43% 10.33%
746 @Herrington CMC.V 135.29% HPQ.V -58.18% GRN.TO -46.32% 10.26%
747 @kelso67 MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% VST.CN -40.00% 10.23%
748 @strakpao PKK.CN 117.99% MMS.V -30.68% ZMA.V -56.67% 10.21%
749 @Stanislav_Labamba ECR.V -35.48% GRA.TO 55.85% STND.V 10.26% 10.21%
750 @GLPerthWA NVO.TO -39.92% NFG.V 120.64% IRV.CN -50.38% 10.11%
751 @maple68 MGM.V 2.78% QMX.V 87.50% DEC.V -60.00% 10.09%
752 @Tonkero POR.V 20.00% LOBE.CN -77.78% QMX.V 87.50% 9.91%
753 @Dashock7 KRR.TO 12.73% MKR.V -70.56% QMX.V 87.50% 9.89%
754 @Curlyhorns CGN.CN -14.06% VSBY.CN 70.59% BEE.CN -26.92% 9.87%
755 @spenclark WE.V -30.29% LSPD.TO -43.14% ATZ.TO 102.99% 9.85%
756 @JustinSimmons NC.CN -45.24% PAID.CN 115.15% CRS.CN -40.40% 9.84%
757 @whosat KRR.TO 12.73% EPW.CN 8.77% NDM.TO 7.32% 9.61%
758 @Markoni CPL.V 160.00% PHRX.CN -56.25% VXL.V -75.00% 9.58%
759 @bounceit MPH.V -22.69% GLDX.V 5.31% RFR.CN 45.45% 9.36%
760 @stxmessiah ERD.TO 4.88% CN.V -27.27% IVN.TO 50.44% 9.35%
761 @settogo VRR.V 32.26% ZEN.V 39.11% IVS.V -43.33% 9.34%
762 @Blackened06 NOM.CN -26.42% DGTL.V -63.71% PKK.CN 117.99% 9.29%
763 @Argentum SLZ.CN 20.00% MTH.V 0.00% LMG.V 7.69% 9.23%
764 @Mike.Honcho SONA.CN -88.04% MVMD.CN -77.53% SCR.TO 193.20% 9.21%
765 @intrustwegod CMC.V 135.29% DSM.V -59.38% NANO.TO -48.77% 9.05%
766 @MickeyMantle GNG.V -60.71% TR.V 129.41% AZS.V -41.67% 9.01%
767 @freeze RVR.CN 7.14% ETG.TO 44.64% FF.TO -25.00% 8.93%
768 @mbartizmo FPX.V -30.56% CNC.V 91.24% PNG.V -34.21% 8.82%
769 @Shelbs KTR.V 29.63% GMA.V -10.77% MARV.V 7.14% 8.67%
770 @Stretch HEM.V -77.14% CMC.V 135.29% FOBI.V -32.20% 8.65%
771 @Perfect GLO.TO 163.52% IPA.V -64.56% AAG.V -73.05% 8.64%
772 @SotalyTober MRZ.V -4.00% PPP.V 71.43% GOH.CN -41.54% 8.63%
773 @Idratherbefishing EPW.CN 8.77% SSVR.V -25.19% UEX.TO 42.31% 8.63%
774 @Wizemouze RJX-A.V -54.00% TRIP.CN -55.74% CMC.V 135.29% 8.52%
775 @Baug9 TTD.V 0.00% BLR.CN 57.58% REVO.V -32.43% 8.38%
776 @Makingbundlez HPQ.V -58.18% THRM.V 90.70% PYR.TO -7.76% 8.25%
777 @Fuzzy AZT.V -30.00% XTT.V -76.92% FUU.V 131.58% 8.22%
778 @Pei MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% SBM.V -46.15% 8.18%
779 @WizardLizard ESK.V 25.91% HIVE.V 38.49% NVO.TO -39.92% 8.16%
780 @jpc HIGH.V -41.26% AZM.V 55.66% ENDR.V 10.00% 8.13%
781 @will.i.am QMX.V 87.50% BARU.V -36.36% ABRA.V -26.92% 8.07%
782 @goodie EGT.V 123.26% HS.CN -49.29% MOS.V -50.00% 7.99%
783 @Empire BBTV.TO -78.65% THX.V 38.89% CBG.V 63.64% 7.96%
784 @seekitstakeit PTK.V 11.11% RVR.CN 7.14% NXO.V 5.43% 7.90%
785 @Raindog EPW.CN 8.77% VSBY.CN 70.59% TRIP.CN -55.74% 7.87%
786 @jeepersmagoo KRR.TO 12.73% MIS.CN -76.67% QMX.V 87.50% 7.86%
787 @gustking PWR.CN -84.82% GRB.V -11.25% XTRX.CN 119.57% 7.83%
788 @nameless GGI.V -43.18% AZM.V 55.66% RP.V 10.87% 7.78%
789 @Fanatic MAI.V -21.32% SOP-H.V -30.00% VZLA.V 74.57% 7.75%
790 @Mullyman EPW.CN 8.77% VSBY.CN 70.59% PHRX.CN -56.25% 7.70%
791 @woodywoodland VSBY.CN 70.59% PHRX.CN -56.25% EPW.CN 8.77% 7.70%
792 @dag GBR.V 70.25% VS.CN -20.69% TXP.TO -26.48% 7.69%
793 @Spire THX.V 38.89% QRC.TO 1.30% KDK.V -17.18% 7.67%
794 @d2dgw BCFN.CN -35.90% BIGG.CN 103.92% NC.CN -45.24% 7.60%
795 @kjm GLDC.V 82.19% MTH.V 0.00% SKYG.V -59.52% 7.56%
796 @I_M_Volatile HPQ.V -58.18% GMA.V -10.77% THRM.V 90.70% 7.25%
797 @Hafa BLUE.V -73.08% MIS.CN -76.67% HEAT.CN 171.43% 7.23%
798 @ClamRad VZLA.V 74.57% ARTG.V 7.81% GNG.V -60.71% 7.22%
799 @bornita USCU.V -23.81% NRG.V -48.28% NILI.V 93.75% 7.22%
800 @factcheck ORS.V -57.14% TR.V 129.41% SMP.V -50.94% 7.11%
801 @TLQ EGLX.TO -17.88% BIGG.CN 103.92% GRSL.V -64.74% 7.10%
802 @d_kar_35 NDA.V 56.76% CSTR.V 4.17% VST.CN -40.00% 6.97%
803 @backofenvelope CLZ.V 4.55% GGI.V -43.18% GMX.TO 59.42% 6.93%
804 @BathtubAlchemy BLR.CN 57.58% EPW.CN 8.77% NUMI.V -45.79% 6.85%
805 @rwsgraha CNC.V 91.24% RSLV.V -45.26% FIND.V -26.36% 6.54%
806 @Yannick QYOU.V 119.05% VXL.V -75.00% TSF.CN -24.60% 6.48%
807 @HooterHanna ZEN.V 39.11% CANN.CN -51.85% DMGI.V 31.67% 6.31%
808 @CornStore AVCR.V 68.42% PAI-H.V -81.58% DMGI.V 31.67% 6.17%
809 @HaroldC SURG.V -43.85% AALI.V -47.62% GOT.V 108.51% 5.68%
810 @acepeterson HIVE.V 38.49% CANN.CN -51.85% GROW.V 30.00% 5.55%
811 @Snoek OPHR.V -58.06% TR.V 129.41% SAG.V -55.15% 5.40%
812 @bucko RHT.V 110.00% MVMD.CN -77.53% NFLD.CN -16.42% 5.35%
813 @tazman FOBI.V -32.20% ZEN.V 39.11% EPW.CN 8.77% 5.23%
814 @Pray4aSurge EPW.CN 8.77% CXXI.CN -63.84% VSBY.CN 70.59% 5.17%
815 @eddy KRR.TO 12.73% EQX.TO -35.00% WIN.V 37.50% 5.08%
816 @Rahman FOBI.V -32.20% HIVE.V 38.49% EPW.CN 8.77% 5.02%
817 @Brandon BRO.V -41.67% VO.V 83.33% BWCG.V -26.67% 5.00%
818 @MudCreeker GENM.TO 30.38% WDO.TO 5.84% MAI.V -21.32% 4.96%
819 @Croanalyst THRM.V 90.70% FLT.V -8.54% ENTG.V -67.35% 4.94%
820 @CapitalCheck IPA.V -64.56% AAG.V -73.05% CYP.V 152.27% 4.89%
821 @Glen ARU.V -64.48% ALDE.V 84.62% REG.V -5.61% 4.84%
822 @ekim GSH.V 15.38% SCY.TO -37.21% TSD.V 36.17% 4.78%
823 @shakeypremis REG.V -5.61% STGO.TO -53.39% ATLY.V 73.21% 4.74%
824 @Bergdex ACP.V -50.00% HI.V 118.18% RJX-A.V -54.00% 4.73%
825 @FarmerT SRI.V 40.00% SEV.V -4.80% MAI.V -21.32% 4.63%
826 @099dave KNR.CN -16.67% GSVR.V 78.57% JAG.TO -48.32% 4.53%
827 @SnoopyDog PKK.CN 117.99% XBC.TO -72.11% REVO.V -32.43% 4.48%
828 @Wvfc2017 EGLX.TO -17.88% VSBY.CN 70.59% VPH.TO -39.34% 4.45%
829 @burlap MRS.V 35.00% UGE.V -14.65% PYR.TO -7.76% 4.20%
830 @Haskaps DSV.V 6.12% DIAM.TO 52.50% OMM.V -46.05% 4.19%
831 @dnordy QMX.V 87.50% VST.CN -40.00% EQX.TO -35.00% 4.17%
832 @sihv NVO.TO -39.92% TLO.TO 13.73% HIVE.V 38.49% 4.10%
833 @Stockinup LAB.V 125.00% RRI.V -54.29% ORX.V -58.62% 4.03%
834 @digdog MRS.V 35.00% MMS.V -30.68% NDM.TO 7.32% 3.88%
835 @coolmintkev SHP.CN -60.00% MDL.V -53.57% LAB.V 125.00% 3.81%
836 @marylew ESK.V 25.91% AU.V 16.07% MMS.V -30.68% 3.77%
837 @Wolclaim NVO.TO -39.92% NFG.V 120.64% KUYA.CN -69.44% 3.76%
838 @Skipabeat THRM.V 90.70% VERY.V -85.02% NXO.V 5.43% 3.70%
839 @HypnoFunk MTH.V 0.00% QRC.TO 1.30% QCCU.V 7.94% 3.08%
840 @h2theizzo CNC.V 91.24% KDK.V -17.18% AAU.V -64.89% 3.06%
841 @bbones MOON.V -50.00% GOT.V 108.51% BAU.V -49.41% 3.03%
842 @Rusl CMC.V 135.29% VXL.V -75.00% CANN.CN -51.85% 2.81%
843 @JackieMac MRZ.V -4.00% VRR.V 32.26% CANX.V -20.00% 2.75%
844 @newbie2099 AAZ.V 40.00% FMC.V -32.00% AEC.V 0.00% 2.67%
845 @Brandy MUX.TO -8.80% NOB.V 50.00% RG.V -33.33% 2.62%
846 @Wheaton IVN.TO 50.44% BSR.V 9.64% FVI.TO -52.77% 2.44%
847 @Cosmicman1 RKR.V -50.69% GOT.V 108.51% DOC.V -50.84% 2.33%
848 @Riptide RJX-A.V -54.00% NDA.V 56.76% CSTR.V 4.17% 2.31%
849 @brcl99 IPT.V -57.01% FF.TO -25.00% VLNS.TO 88.48% 2.16%
850 @AstonMartinLover C.V -60.87% VTT.V -8.33% PLU.V 75.68% 2.16%
851 @Oberhoshi BNCH.V -10.00% TBX.V -52.45% LOVE.V 68.75% 2.10%
852 @JCC BIOV.CN 7.89% GLD.V -80.53% GSVR.V 78.57% 1.98%
853 @Jasoob DIGI.CN -50.00% PKK.CN 117.99% FANS.TO -62.27% 1.91%
854 @B_Ruff MIR.V -20.00% ELBM.V -14.86% HITI.V 40.39% 1.84%
855 @Northpole BYN.V 27.27% VMC.V -5.52% KNR.CN -16.67% 1.70%
856 @MLN72 ZEN.V 39.11% HIVE.V 38.49% BVA.V -72.73% 1.62%
857 @EmArinNL AU.V 16.07% FFOX.V 47.73% SKYG.V -59.52% 1.42%
858 @JT44 BU.TO -51.74% ICM.V 86.36% WLF.V -30.36% 1.42%
859 @dhdevrie MVMD.CN -77.53% BARU.V -36.36% PKK.CN 117.99% 1.37%
860 @Deadpool0007 RVV.CN -45.16% EPW.CN 8.77% HITI.V 40.39% 1.33%
861 @barrosluco DNT.TO 28.12% TV.TO -14.00% CHR.TO -10.27% 1.28%
862 @jru BLR.CN 57.58% DM.V 10.71% IPA.V -64.56% 1.24%
863 @kanadaka ISGI.V -15.22% VZLA.V 74.57% DMX.V -55.66% 1.23%
864 @Discodan NCU.TO -49.29% TKO.TO 43.98% EPW.CN 8.77% 1.15%
865 @bull-run MYCO.CN 8.24% DMGI.V 31.67% SVE.V -37.31% 0.86%
866 @Copperjuan FOBI.V -32.20% DGHI.V 112.46% LOBE.CN -77.78% 0.83%
867 @Brotmann PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% AVCR.V 68.42% 0.83%
868 @lenia BARU.V -36.36% KRR.TO 12.73% QBTC.TO 26.10% 0.82%
869 @Monty2222 VZLA.V 74.57% SSVR.V -25.19% SDR.V -47.32% 0.68%
870 @ced3096 GBR.V 70.25% AMX.V -24.42% GSPR.V -44.26% 0.52%
871 @Wilcolator VMC.V -5.52% FOBI.V -32.20% HIVE.V 38.49% 0.26%
872 @white_wulff DAC.V -56.00% SEB.V 46.67% BWLK.V 9.84% 0.17%
873 @Xfiles SASY.CN -9.68% ENDR.V 10.00% AEC.V 0.00% 0.11%
874 @Boozer ESE.V 1.59% DSV.V 6.12% PYR.TO -7.76% -0.02%
875 @nev_investor BLR.CN 57.58% XCX.CN 0.00% NU.V -57.69% -0.04%
876 @Stockmeat CXXI.CN -63.84% SIC.V 23.21% HITI.V 40.39% -0.08%
877 @ramblin_man LAB.V 125.00% SONA.CN -88.04% LR.V -37.31% -0.12%
878 @Simon_Dyakowski GSPR.V -44.26% AZT.V -30.00% FMM.V 73.68% -0.19%
879 @seattletechie40 OPW.V 60.00% LKY.V -19.05% FWM.CN -41.67% -0.24%
880 @campconcentrate STND.V 10.26% BARU.V -36.36% PLUR.V 25.32% -0.26%
881 @Bullish99 UI.V 5.33% HEO.TO 27.94% PNG.V -34.21% -0.31%
882 @MineNL MAE.V -10.34% SIC.V 23.21% VZZ.V -13.89% -0.34%
883 @dzurbo1 GMA.V -10.77% SGI.V 31.03% MAI.V -21.32% -0.35%
884 @Newmoney76 NXO.V 5.43% VENZ.V 75.00% NZRE-H.V -81.50% -0.36%
885 @TK TNY.CN -58.62% FANS.TO -62.27% QYOU.V 119.05% -0.62%
886 @david PMET.V 70.00% SDC.V -8.70% SPD.V -63.41% -0.70%
887 @DrillBit AWX.V -15.00% ETF.V -14.29% LBC.V 27.06% -0.74%
888 @Jethro IZO.CN -22.95% MOON.V -50.00% VSBY.CN 70.59% -0.79%
889 @investorgadgets JFC-H.V -78.26% PLU.V 75.68% CBLT.V 0.00% -0.86%
890 @Bullbleep AOT.TO -18.79% LBC.V 27.06% DLP.V -10.87% -0.87%
891 @newbieontario1964 IZO.CN -22.95% AWE.V -13.33% ECU.V 33.33% -0.98%
892 @vikinginvest KDK.V -17.18% MTB.V -60.47% VZLA.V 74.57% -1.03%
893 @Spawk1028 ATE.TO -83.21% BTCG-UN.TO 58.62% ENB.TO 21.37% -1.07%
894 @OTA CXXI.CN -63.84% ABRA.V -26.92% QMX.V 87.50% -1.09%
895 @ACEGIP PLU.V 75.68% BWCG.V -26.67% SAND.CN -52.46% -1.15%
896 @Hermod GBR.V 70.25% MTB.V -60.47% AWE.V -13.33% -1.18%
897 @Willington NGLD.V -76.06% VST.CN -40.00% DGHI.V 112.46% -1.20%
898 @dillythedealer KUYA.CN -69.44% LAB.V 125.00% PGX.V -59.18% -1.21%
899 @kdm HODL.CN -10.53% NDA.V 56.76% DIGI.CN -50.00% -1.26%
900 @Sirvine PHRX.CN -56.25% DGHI.V 112.46% APP.CN -60.00% -1.26%
901 @Noone SME.V -7.14% BAY.V 20.00% BST-H.V -16.67% -1.27%
902 @TheGardener RGLD.CN -11.43% COCO.V -21.21% TDG.V 28.57% -1.36%
903 @xieem SDE.TO 100.34% LBY.V -27.27% HEM.V -77.14% -1.36%
904 @UpToDeck KHRN.V -44.00% BRC.V 12.50% IPG.V 27.27% -1.41%
905 @TBagTheBear VXL.V -75.00% MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% -1.43%
906 @antimoon GXS.V -28.33% AUX.V -4.65% OGN.V 28.57% -1.47%
907 @rini IP.CN -34.38% PKK.CN 117.99% SONA.CN -88.04% -1.48%
908 @Johnwashier ACU.V -59.46% DGTL.V -63.71% CTS.TO 118.71% -1.49%
909 @Jam26 EQX.TO -35.00% GTT.V 60.89% TK.V -30.43% -1.52%
910 @soccerslack BRC.V 12.50% AZT.V -30.00% KRR.TO 12.73% -1.59%
911 @NeverBiteTheHandThatFeedsYou REVO.V -32.43% AC.TO -7.20% TD.TO 34.84% -1.60%
912 @stockcar EPW.CN 8.77% LQID.CN -39.39% RM.V 25.76% -1.62%
913 @Ferd98Bull GL.CN -75.76% CBIT.V 146.81% NGLD.V -76.06% -1.67%
914 @Thankyouimsorry HEM.V -77.14% IONC.CN -92.86% AUAG.CN 164.81% -1.73%
915 @khuku50 PKK.CN 117.99% GRN.TO -46.32% HEM.V -77.14% -1.83%
916 @sovitch QYOU.V 119.05% YOUR.CN -36.54% SONA.CN -88.04% -1.84%
917 @Calagordon THRM.V 90.70% PHRX.CN -56.25% SUGR.V -40.00% -1.85%
918 @Dons KRR.TO 12.73% DSV.V 6.12% AMX.V -24.42% -1.85%
919 @major TRE.V -25.71% MTH.V 0.00% AMR.V 20.00% -1.90%
920 @Stockquote NC.CN -45.24% BES.V 115.79% VGD.V -76.39% -1.95%
921 @captainpony SZLS.TO -60.67% PKK.CN 117.99% CRVC.CN -63.24% -1.97%
922 @Jxlp MIR.V -20.00% API.CN 43.21% HLTH.CN -29.41% -2.07%
923 @eoline BLUE.V -73.08% TMQ.TO -16.54% GPM.V 83.33% -2.09%
924 @DeathSpiral88 DMGI.V 31.67% OG.V -13.40% TSF.CN -24.60% -2.11%
925 @greenanon VRR.V 32.26% FMC.V -32.00% VKG-H.V -6.67% -2.14%
926 @siggy THRM.V 90.70% HEM.V -77.14% MIR.V -20.00% -2.15%
927 @Instinct68 TSF.CN -24.60% BIOV.CN 7.89% STND.V 10.26% -2.15%
928 @Anthony28 NFG.V 120.64% KORE.V -77.19% ADZ.V -50.00% -2.18%
929 @CautiousNow REG.V -5.61% NRN.V -33.33% VRR.V 32.26% -2.23%
930 @TheGalvanizer MAI.V -21.32% GBR.V 70.25% DMX.V -55.66% -2.25%
931 @Ghost22 PKK.CN 117.99% PKG.CN -62.50% FANS.TO -62.27% -2.26%
932 @Hoogie6 KNR.CN -16.67% DPRO.CN -47.41% NDA.V 56.76% -2.44%
933 @Gldbull GOG.V -59.48% AAG.V -73.05% LAB.V 125.00% -2.51%
934 @Reeses NUMI.V -45.79% GROW.V 30.00% MYCO.CN 8.24% -2.52%
935 @bullonparade VXL.V -75.00% SONA.CN -88.04% BITF.TO 155.20% -2.61%
936 @Wilt1 MOS.V -50.00% MRS.V 35.00% CFW.TO 7.11% -2.63%
937 @AuBerg IZO.CN -22.95% TSF.CN -24.60% SCL.TO 39.49% -2.69%
938 @froghell DSM.V -59.38% PDM.V -24.49% PLU.V 75.68% -2.73%
939 @laurencelefou UI.V 5.33% XX.V 3.47% IQ.V -17.14% -2.78%
940 @CriticalInvestor GLDC.V 82.19% EQTY.V -55.17% ECR.V -35.48% -2.82%
941 @goatlegz BRC.V 12.50% WHN.V -49.44% QBTC-U.TO 28.08% -2.95%
942 @sheldonreinhart ENDR.V 10.00% CCW.V -71.55% DIAM.TO 52.50% -3.02%
943 @Thain MAU.V -30.43% LR.V -37.31% AOI.TO 58.41% -3.11%
944 @batteredstocksyndrome SLHG.V -71.79% CMC.V 135.29% CRBK.V -72.86% -3.12%
945 @robbieg ACU.V -59.46% AL.V 12.50% GGG.V 37.50% -3.15%
946 @MidtownGuy HPQ.V -58.18% FWZ.V -42.59% THRM.V 90.70% -3.36%
947 @Dirtfarmer DEC.V -60.00% JAX.V -25.00% VZLA.V 74.57% -3.48%
948 @Dukeynukey PHRX.CN -56.25% CNC.V 91.24% NUMI.V -45.79% -3.60%
949 @MooseIsLoose XBC.TO -72.11% ACU.V -59.46% NFG.V 120.64% -3.64%
950 @marco2often THX.V 38.89% BHS.V -4.76% SCOT.V -45.45% -3.78%
951 @oldbanker SSE.V -25.00% CBI.V 50.00% BARU.V -36.36% -3.79%
952 @onthehunt ECOM.V -47.37% HIRE.V -71.95% GLXY.TO 107.80% -3.84%
953 @Strannick OTSO.V -20.00% AMM.TO -34.75% API.CN 43.21% -3.85%
954 @LLskier VZLA.V 74.57% KUYA.CN -69.44% KNR.CN -16.67% -3.85%
955 @NanoTech19 ZEN.V 39.11% ELBM.V -14.86% BCFN.CN -35.90% -3.89%
956 @ssv TAL.V 68.00% NGE.V -30.00% MRO.V -50.00% -4.00%
957 @luozhen RYO.V -18.75% PGE.V -3.66% STND.V 10.26% -4.05%
958 @yvngbvll NDA.V 56.76% YOUR.CN -36.54% REVO.V -32.43% -4.07%
959 @resourceseeker GCP.CN -47.50% VZLA.V 74.57% TLG.TO -39.34% -4.09%
960 @Drogo APP.CN -60.00% PHRX.CN -56.25% BIGG.CN 103.92% -4.11%
961 @Bob2020 CSTR.V 4.17% HIVE.V 38.49% NSAU.CN -55.00% -4.11%
962 @ludwigjimi SASY.CN -9.68% BARU.V -36.36% GPG.V 33.33% -4.24%
963 @R44 APP.CN -60.00% ICM.V 86.36% VPH.TO -39.34% -4.33%
964 @carbon8ed CTOC.CN 30.77% RHC.V 4.35% NRG.V -48.28% -4.39%
965 @Drover CHR.TO -10.27% CRH.TO 67.45% CCW.V -71.55% -4.79%
966 @wanton89 GLDC.V 82.19% NGLD.V -76.06% DCMC.V -21.00% -4.95%
967 @LKFWD AUMB.V -36.27% GQC.V -53.57% VZLA.V 74.57% -5.09%
968 @fingerprint42 LIO.V -30.00% NUG.V -78.57% ELO.V 93.24% -5.11%
969 @GoNovo2014 LIO.V -30.00% NUG.V -78.57% ELO.V 93.24% -5.11%
970 @WisGuy1 LIO.V -30.00% NUG.V -78.57% ELO.V 93.24% -5.11%
971 @High-Grade SRL.V -21.05% OPW.V 60.00% CVX.V -54.86% -5.30%
972 @doctorchris KRR.TO 12.73% EDR.TO -16.80% AR.TO -12.41% -5.49%
973 @raleigh111 GLDC.V 82.19% IZO.CN -22.95% NGLD.V -76.06% -5.61%
974 @r1dgeback TXP.TO -26.48% ALS.TO 27.17% FR.TO -17.62% -5.64%
975 @flyrod GBR.V 70.25% FOBI.V -32.20% WCC.V -55.00% -5.65%
976 @sellhigher GRN.TO -46.32% UGE.V -14.65% TKO.TO 43.98% -5.66%
977 @Petesail PGZ.V 52.00% MIN.TO -63.39% REG.V -5.61% -5.67%
978 @henkbaby KRR.TO 12.73% VGCX.TO 16.90% BTU.V -47.06% -5.81%
979 @LMHradecki DMX.V -55.66% QMX.V 87.50% NCU.TO -49.29% -5.82%
980 @dryinvestor HPQ.V -58.18% QYOU.V 119.05% BBTV.TO -78.65% -5.93%
981 @Taxslave AMY.V 7.22% AOT.TO -18.79% PIF.TO -6.27% -5.95%
982 @GTA GBR.V 70.25% MAI.V -21.32% VSR.V -66.79% -5.96%
983 @NBRTNS AMRQ.V -30.23% FFOX.V 47.73% ECR.V -35.48% -6.00%
984 @Turpentine AVCR.V 68.42% FANS.TO -62.27% TSF.CN -24.60% -6.15%
985 @Benzer97 HITI.V 40.39% GPV.V -67.75% EPW.CN 8.77% -6.19%
986 @Tuula MRZ.V -4.00% HSTR.V -43.70% OGN.V 28.57% -6.38%
987 @Wasaga_Beach TUSK.CN -50.00% ECM.V 59.42% QTWO.V -28.57% -6.38%
988 @Kayalounge MVMD.CN -77.53% THRM.V 90.70% REVO.V -32.43% -6.42%
989 @Jaksko MIR.V -20.00% THRM.V 90.70% FLYY.CN -90.00% -6.43%
990 @Canadadry GTOO.CN -92.00% SHLE.TO 2.56% HP.CN 70.00% -6.48%
991 @NWA420 DM.V 10.71% DPRO.CN -47.41% WTER.CN 17.19% -6.50%
992 @drewb RDKO.CN -80.00% QMX.V 87.50% XLY.TO -27.45% -6.65%
993 @DRD GSVR.V 78.57% GOG.V -59.48% CMB.V -39.13% -6.68%
994 @Goldgeo IZO.CN -22.95% PDM.V -24.49% WRN.TO 27.39% -6.68%
995 @madstacks ROS.V -14.47% REG.V -5.61% RYR.V 0.00% -6.69%
996 @wah-sk-wah ENDR.V 10.00% BARU.V -36.36% DSV.V 6.12% -6.75%
997 @AllStreetsWolf OG.V -13.40% MVMD.CN -77.53% VSBY.CN 70.59% -6.78%
998 @nobspls AUU.V 0.00% SKYG.V -59.52% CCCM.V 39.13% -6.80%
999 @bbbrraadd BIO.CN -20.00% MYM.CN 55.56% PHRX.CN -56.25% -6.90%
1000 @Corb BYN.V 27.27% DMX.V -55.66% LMG.V 7.69% -6.90%
1001 @Annoying_orange007 AVCR.V 68.42% LIDA.CN -60.00% HLTH.CN -29.41% -7.00%
1002 @ACAB ESM.TO -27.14% AR.TO -12.41% MND.TO 18.46% -7.03%
1003 @stocktransit MIR.V -20.00% VST.CN -40.00% HIVE.V 38.49% -7.17%
1004 @Jsheezy MIR.V -20.00% EPW.CN 8.77% EMM.V -10.53% -7.25%
1005 @aircam PTK.V 11.11% IPA.V -64.56% DMGI.V 31.67% -7.26%
1006 @LANk655 FRE.V -62.50% THRM.V 90.70% DIGI.CN -50.00% -7.27%
1007 @mcgirt SONA.CN -88.04% THRM.V 90.70% PDM.V -24.49% -7.28%
1008 @tripico FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% ESE.V 1.59% -7.28%
1009 @ShawnV EPY.CN 80.00% VST.CN -40.00% FANS.TO -62.27% -7.42%
1010 @SETI STGO.TO -53.39% PRU.TO 18.25% KRR.TO 12.73% -7.47%
1011 @Mcawesome DIGI.CN -50.00% PEGA.V -10.00% WIN.V 37.50% -7.50%
1012 @spec QMX.V 87.50% NVT.V -60.00% MOON.V -50.00% -7.50%
1013 @fishing DEC.V -60.00% ICM.V 86.36% BAU.V -49.41% -7.68%
1014 @HighTick SML.V -36.36% MMS.V -30.68% TKO.TO 43.98% -7.69%
1015 @elin VRR.V 32.26% MGM.V 2.78% HPQ.V -58.18% -7.72%
1016 @bigguboi ME.TO -10.09% AWE.V -13.33% MTH.V 0.00% -7.81%
1017 @Hoov BYN.V 27.27% MGM.V 2.78% GQC.V -53.57% -7.84%
1018 @burnslab ELBM.V -14.86% KNR.CN -16.67% BIOV.CN 7.89% -7.88%
1019 @Prospector78 GWM.V -46.49% WM.TO -51.92% VZLA.V 74.57% -7.95%
1020 @GDT555 GOG.V -59.48% WM.TO -51.92% QMX.V 87.50% -7.97%
1021 @Markus OPHR.V -58.06% QTWO.V -28.57% GBML.V 62.50% -8.05%
1022 @SquarePeg MKR.V -70.56% RG.V -33.33% JDN.V 79.63% -8.09%
1023 @arizona IZO.CN -22.95% PYR.TO -7.76% DSV.V 6.12% -8.19%
1024 @Doglakeman ECR.V -35.48% GQC.V -53.57% CBG.V 63.64% -8.47%
1025 @Yoshimura OCG.V -75.00% SSVR.V -25.19% VZLA.V 74.57% -8.54%
1026 @ChrisCringle AWE.V -13.33% BRC.V 12.50% FCO.V -25.00% -8.61%
1027 @Projection UEX.TO 42.31% FNC.V -8.33% WRR.V -60.00% -8.68%
1028 @Hawk WIN.V 37.50% HS.CN -49.29% ELBM.V -14.86% -8.88%
1029 @djdunnoe EPY.CN 80.00% VPH.TO -39.34% ENTG.V -67.35% -8.90%
1030 @Heatbag EPW.CN 8.77% VS.CN -20.69% ELBM.V -14.86% -8.93%
1031 @asap VPH.TO -39.34% PHRX.CN -56.25% AVCR.V 68.42% -9.06%
1032 @Redmetal FWZ.V -42.59% CCCM.V 39.13% TI.TO -23.81% -9.09%
1033 @stocksyn CBLT.V 0.00% MUR.V 52.63% PAN.V -80.00% -9.12%
1034 @Mobius GRB.V -11.25% CRBK.V -72.86% AZM.V 55.66% -9.48%
1035 @Jfostertm NLR.CN -62.50% SWA.V -47.62% SMN.V 81.58% -9.51%
1036 @Airic101 FRI.V -61.54% VS.CN -20.69% GMTN.TO 53.16% -9.69%
1037 @GayBear BRC.V 12.50% BTU.V -47.06% MN.V 5.36% -9.73%
1038 @Zlatan AWE.V -13.33% BHS.V -4.76% CAPT.V -11.32% -9.81%
1039 @caffinated J.CN -40.00% CBOX-X.CN -30.00% HITI.V 40.39% -9.87%
1040 @MMGG GRF.V -31.43% BLUE.V -73.08% VZLA.V 74.57% -9.98%
1041 @Deadbeat CLZ.V 4.55% SASY.CN -9.68% NSG.CN -25.00% -10.04%
1042 @wizade RLV.V -60.00% DB.V 107.14% LOBE.CN -77.78% -10.21%
1043 @Hogger YORK.V 65.62% GMV.V -37.50% PEAK.V -58.77% -10.22%
1044 @Sttrader GBRC.V -45.83% ECU.V 33.33% AMMP.CN -18.48% -10.33%
1045 @DrNex UGE.V -14.65% IMP.TO 0.00% KNR.CN -16.67% -10.44%
1046 @Poker MUX.TO -8.80% GQC.V -53.57% GENM.TO 30.38% -10.66%
1047 @Cdawgrob BLR.CN 57.58% TRIP.CN -55.74% BBB.V -33.90% -10.69%
1048 @Yakpi_Gold NOM.CN -26.42% NXO.V 5.43% SIG.CN -11.11% -10.70%
1049 @ronaldo7 VSBY.CN 70.59% VERY.V -85.02% EGLX.TO -17.88% -10.77%
1050 @wmt IPA.V -64.56% TSF.CN -24.60% NDA.V 56.76% -10.80%
1051 @Codfather MOZ.TO 12.11% OLA.TO -29.59% AWX.V -15.00% -10.83%
1052 @jamgo FVL.TO -51.27% ENDR.V 10.00% EPW.CN 8.77% -10.83%
1053 @Kelly16 ECR.V -35.48% BARU.V -36.36% ZEN.V 39.11% -10.91%
1054 @boryuha AAG.V -73.05% CTS.TO 118.71% BBTV.TO -78.65% -10.99%
1055 @1062 VXL.V -75.00% HEM.V -77.14% QYOU.V 119.05% -11.03%
1056 @miraclestone ECR.V -35.48% CVV.V -10.20% NAR.V 12.50% -11.06%
1057 @FirstTrax SMP.V -50.94% BWCG.V -26.67% MCM-A.V 43.75% -11.29%
1058 @Jug2mine REVO.V -32.43% NGLD.V -76.06% VZLA.V 74.57% -11.31%
1059 @HishigROF AZM.V 55.66% AIS.V -46.67% GGI.V -43.18% -11.40%
1060 @Leicesterfox KRR.TO 12.73% TTT.CN -10.00% VFF.TO -37.01% -11.42%
1061 @pinhead SKYG.V -59.52% AZM.V 55.66% TK.V -30.43% -11.43%
1062 @Au79enShowers NOVR.V -21.18% DEF.V -51.67% HIVE.V 38.49% -11.45%
1063 @designer GIS.V -62.96% HMLO.V -71.43% GAL.V 100.00% -11.46%
1064 @lonade HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% AII.TO 31.25% -11.56%
1065 @RJM BAY.V 20.00% SURG.V -43.85% DLP.V -10.87% -11.57%
1066 @Hotstock101 OM.V -11.36% FWZ.V -42.59% ROXG.TO 19.19% -11.59%
1067 @Jasperoid PHNM.V -12.77% QCCU.V 7.94% NGE.V -30.00% -11.61%
1068 @bernddo AUU.V 0.00% BTT.V -26.67% VTT.V -8.33% -11.67%
1069 @holymakinaw MARV.V 7.14% MKO.V -10.00% FOBI.V -32.20% -11.68%
1070 @nycticorax KRR.TO 12.73% WDO.TO 5.84% PHD.V -53.85% -11.76%
1071 @AccidentalAquarist BYN.V 27.27% TBP.TO -35.90% BEE.CN -26.92% -11.85%
1072 @Joobus RGG.V -11.43% BBTV.TO -78.65% GXU.V 54.35% -11.91%
1073 @Nekton FLT.V -8.54% API.CN 43.21% CHAL.CN -70.43% -11.92%
1074 @Lee AOT.TO -18.79% ELY.V -4.60% SMD.V -12.50% -11.96%
1075 @niklin SRI.V 40.00% LBY.V -27.27% CRTS.V -48.65% -11.97%
1076 @Bumble BRC.V 12.50% BYN.V 27.27% NGLD.V -76.06% -12.09%
1077 @jayro TLT.V 97.37% NUMI.V -45.79% SONA.CN -88.04% -12.16%
1078 @carnivoregary SME.V -7.14% BAU.V -49.41% BAY.V 20.00% -12.18%
1079 @D-Dubs RIO.V -28.89% ORE.V 13.64% MAI.V -21.32% -12.19%
1080 @LucM DM.V 10.71% EPW.CN 8.77% PHRX.CN -56.25% -12.25%
1081 @mcquarrieguy SIC.V 23.21% NRN.V -33.33% BTT.V -26.67% -12.26%
1082 @tooearly ZEN.V 39.11% MMS.V -30.68% NC.CN -45.24% -12.27%
1083 @ogopogo007 EOG.V -12.50% FPX.V -30.56% DEFN.V 6.00% -12.35%
1084 @eden IPA.V -64.56% OLA.TO -29.59% NDA.V 56.76% -12.46%
1085 @Kivas SONA.CN -88.04% QNC.V 60.00% SASY.CN -9.68% -12.57%
1086 @engineer ESK.V 25.91% EVER.V -57.41% MTS.V -6.35% -12.62%
1087 @mailman ZEN.V 39.11% VMC.V -5.52% SLHG.V -71.79% -12.74%
1088 @yellojelly KRR.TO 12.73% SMP.V -50.94% MTH.V 0.00% -12.74%
1089 @EagleEye SIZE.CN 11.11% DSM.V -59.38% NAM.V 10.00% -12.75%
1090 @achm15 VST.CN -40.00% EPW.CN 8.77% AC.TO -7.20% -12.81%
1091 @raptors87 RLV.V -60.00% TAAT.CN -17.10% HIVE.V 38.49% -12.87%
1092 @SuperStickman EPY.CN 80.00% PHRX.CN -56.25% NXS.V -62.50% -12.92%
1093 @m00tpoint MMS.V -30.68% MRS.V 35.00% GGI.V -43.18% -12.95%
1094 @over12hole EWK.V 17.86% OPHR.V -58.06% QRC.TO 1.30% -12.97%
1095 @valcovest.com MMS.V -30.68% PDM.V -24.49% ALTA.V 16.22% -12.99%
1096 @GMAN100 KTO.V -68.31% VZLA.V 74.57% SCOT.V -45.45% -13.07%
1097 @Gunner754 ELY.V -4.60% RML.V 0.00% EQX.TO -35.00% -13.20%
1098 @Math MTA.V -45.51% TRIP.CN -55.74% ELC.V 61.62% -13.21%
1099 @F3l1x BRC.V 12.50% MIR.V -20.00% FOBI.V -32.20% -13.23%
1100 @HDLR BHS.V -4.76% NSAU.CN -55.00% BAY.V 20.00% -13.25%
1101 @UpsidePotential ENBI.CN -66.15% LQID.CN -39.39% YORK.V 65.62% -13.30%
1102 @StockOphobic NXS.V -62.50% GLM.CN -17.65% BB.TO 40.05% -13.37%
1103 @Bathirl SONA.CN -88.04% ZEN.V 39.11% EPW.CN 8.77% -13.39%
1104 @LisaGee SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% ZEN.V 39.11% -13.39%
1105 @Z-Man IZO.CN -22.95% ESK.V 25.91% GGI.V -43.18% -13.41%
1106 @Skyline27 AUMB.V -36.27% API.CN 43.21% DPRO.CN -47.41% -13.49%
1107 @BlackKnight REVO.V -32.43% EPY.CN 80.00% SONA.CN -88.04% -13.49%
1108 @solarpower KNR.CN -16.67% IZO.CN -22.95% IDK.CN -1.41% -13.68%
1109 @Shake-n-bake GLL.CN 56.67% SASY.CN -9.68% SONA.CN -88.04% -13.68%
1110 @Darcyslaw STU.V 21.95% IGO.V -35.48% MGR.V -27.88% -13.81%
1111 @Ropen AIS.V -46.67% KRR.TO 12.73% PYR.TO -7.76% -13.90%
1112 @irun NZRE-H.V -81.50% AC.TO -7.20% CGX.TO 46.82% -13.96%
1113 @GreasyStockBoy ZEN.V 39.11% BCFN.CN -35.90% NC.CN -45.24% -14.01%
1114 @DOcean WHN.V -49.44% NRN.V -33.33% HITI.V 40.39% -14.13%
1115 @bigpicture HEM.V -77.14% DAC.V -56.00% THRM.V 90.70% -14.15%
1116 @Aenion NVO.TO -39.92% BYN.V 27.27% LIO.V -30.00% -14.21%
1117 @guydel SIC.V 23.21% DBG.V -5.88% WRR.V -60.00% -14.22%
1118 @pbb PGLD.V 50.00% ARU.V -64.48% GXS.V -28.33% -14.27%
1119 @Antonello GWA.V -67.65% VZLA.V 74.57% GG.V -50.00% -14.36%
1120 @militaryman FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% MIR.V -20.00% -14.47%
1121 @beastrahul WISH.V -34.95% BNCH.V -10.00% QRC.TO 1.30% -14.55%
1122 @KFalls HIVE.V 38.49% NRN.V -33.33% WHN.V -49.44% -14.76%
1123 @Virlena CBG.V 63.64% DMR.V -50.00% OPHR.V -58.06% -14.81%
1124 @Samson ARIC.V -77.98% LEO.V 92.86% DSM.V -59.38% -14.83%
1125 @Saint2709 PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% ENB.TO 21.37% -14.86%
1126 @Nexum BTT.V -26.67% TK.V -30.43% BRC.V 12.50% -14.87%
1127 @Hobart KRR.TO 12.73% PTU.V -5.56% SKP.V -51.79% -14.87%
1128 @Jode ZEN.V 39.11% MDL.V -53.57% TK.V -30.43% -14.97%
1129 @Diogenes CIO.V 8.33% NXS.V -62.50% EPW.CN 8.77% -15.13%
1130 @Lordluvaduck HIVE.V 38.49% WM.TO -51.92% FOBI.V -32.20% -15.21%
1131 @Doodeler BRC.V 12.50% KRR.TO 12.73% BLGV.CN -71.00% -15.26%
1132 @smilley69 AMX.V -24.42% BBB.V -33.90% BRC.V 12.50% -15.27%
1133 @LucTenHave ECR.V -35.48% MGR.V -27.88% GUS.V 17.50% -15.29%
1134 @eixlberger WRR.V -60.00% CCCM.V 39.13% FCO.V -25.00% -15.29%
1135 @JamesWood HEM.V -77.14% VSBY.CN 70.59% LQID.CN -39.39% -15.32%
1136 @sprouthire REVO.V -32.43% AVCR.V 68.42% EATS.CN -82.07% -15.36%
1137 @cannonball BBM.CN -30.00% DSM.V -59.38% API.CN 43.21% -15.39%
1138 @wolff PAS.V -44.00% NRN.V -33.33% RMO.V 30.77% -15.52%
1139 @Nickemountainglory PAT.TO -31.58% MOON.V -50.00% MRS.V 35.00% -15.53%
1140 @Jmpops SVS.V -18.42% DEC.V -60.00% DMGI.V 31.67% -15.58%
1141 @JCMiningReport FMC.V -32.00% BZ.V -40.57% RM.V 25.76% -15.60%
1142 @PetitCru SMD.V -12.50% RK.V -47.22% TG.V 12.50% -15.74%
1143 @aufinder GLDC.V 82.19% NGLD.V -76.06% STGO.TO -53.39% -15.75%
1144 @Let_them_eat_silver BHS.V -4.76% SMD.V -12.50% LIO.V -30.00% -15.75%
1145 @cgsh FWZ.V -42.59% BRC.V 12.50% KDK.V -17.18% -15.76%
1146 @sirius AIS.V -46.67% RCLF.CN 7.69% FNC.V -8.33% -15.77%
1147 @minitat PRG.V -64.58% AMY.V 7.22% NAM.V 10.00% -15.79%
1148 @ohip IZO.CN -22.95% WM.TO -51.92% BYN.V 27.27% -15.87%
1149 @Nards NRN.V -33.33% MMS.V -30.68% ALTA.V 16.22% -15.93%
1150 @Moon GRN.TO -46.32% GBML.V 62.50% TRYP.CN -64.00% -15.94%
1151 @Vinmufc VMC.V -5.52% MKO.V -10.00% REVO.V -32.43% -15.98%
1152 @mafiatracksuit NUMI.V -45.79% CBG.V 63.64% ENBI.CN -66.15% -16.10%
1153 @Jamietrif CGX.TO 46.82% VPH.TO -39.34% DAC.V -56.00% -16.18%
1154 @County1 GAIA.CN -50.00% BLR.CN 57.58% PHRX.CN -56.25% -16.22%
1155 @Zerzer PHRX.CN -56.25% JNH.V -83.17% THRM.V 90.70% -16.24%
1156 @Menta GCM.TO -36.48% ATY.V -25.45% KRR.TO 12.73% -16.40%
1157 @KITTYHAWKENG ELO.V 93.24% AAG.V -73.05% KUYA.CN -69.44% -16.42%
1158 @tjonesthj PGE.V -3.66% DSV.V 6.12% SKP.V -51.79% -16.44%
1159 @guahm MMV.V -55.77% GL.CN -75.76% GLDC.V 82.19% -16.45%
1160 @Polskynovich MJAR.CN -72.73% EPY.CN 80.00% ZMA.V -56.67% -16.46%
1161 @Goldbum HEM.V -77.14% BES.V 115.79% SONA.CN -88.04% -16.47%
1162 @BigHugs SUP.V -48.03% SKE.TO -4.29% MGM.V 2.78% -16.51%
1163 @JRG SUP.V -48.03% SKE.TO -4.29% MGM.V 2.78% -16.51%
1164 @MR_GREEN MIR.V -20.00% IPA.V -64.56% MRS.V 35.00% -16.52%
1165 @Verballabel HITI.V 40.39% LQID.CN -39.39% DOC.V -50.84% -16.61%
1166 @Dawsongold RTG.TO -42.86% WCC.V -55.00% FFOX.V 47.73% -16.71%
1167 @BayStreetBagger ORE.V 13.64% MIS.CN -76.67% KRR.TO 12.73% -16.77%
1168 @Easymoney KRR.TO 12.73% NHK.TO -38.64% AMX.V -24.42% -16.77%
1169 @Sandblaster1980 SONA.CN -88.04% GENM.TO 30.38% AMY.V 7.22% -16.82%
1170 @DoumDiDoum SGNL.TO 3.28% MAE.V -10.34% SPA.V -43.42% -16.83%
1171 @Django_the_cat QBTC.TO 26.10% GRN.TO -46.32% WE.V -30.29% -16.84%
1172 @jmm VLE.TO -23.68% ROXG.TO 19.19% KTN.V -46.43% -16.97%
1173 @toki PGZ.V 52.00% FWZ.V -42.59% MTB.V -60.47% -17.02%
1174 @pedro203 AZM.V 55.66% HMLO.V -71.43% ECR.V -35.48% -17.08%
1175 @Tenply AIS.V -46.67% ACU.V -59.46% PINK.V 54.72% -17.14%
1176 @Cranium GEO.TO 35.26% COG.TO -41.11% ORG.V -45.56% -17.14%
1177 @Q90 CNC.V 91.24% NGLD.V -76.06% BMK.V -66.67% -17.16%
1178 @JIM99 PGZ.V 52.00% GQC.V -53.57% ADZ.V -50.00% -17.19%
1179 @kream2x HAR.V -43.53% ECR.V -35.48% BYN.V 27.27% -17.25%
1180 @Akb KRR.TO 12.73% NEWO.V -50.00% ELBM.V -14.86% -17.38%
1181 @bertram ZAIR.CN -53.51% ENDR.V 10.00% DEEP.CN -9.09% -17.53%
1182 @TheBat VMC.V -5.52% DAC.V -56.00% EPW.CN 8.77% -17.58%
1183 @cmort19 MEX.V -69.23% MGM.V 2.78% ORE.V 13.64% -17.61%
1184 @KITTYHAWK LIO.V -30.00% IRV.CN -50.38% BYN.V 27.27% -17.70%
1185 @goalkeeper1 HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% KRR.TO 12.73% -17.74%
1186 @DaveMTL AAG.V -73.05% VSBY.CN 70.59% DOC.V -50.84% -17.77%
1187 @Karen EPW.CN 8.77% VXL.V -75.00% KRR.TO 12.73% -17.83%
1188 @stokie58 DAC.V -56.00% VMC.V -5.52% BIOV.CN 7.89% -17.88%
1189 @goldree MARV.V 7.14% GMA.V -10.77% FG.V -50.00% -17.88%
1190 @Truth ENDR.V 10.00% MIS.CN -76.67% BRC.V 12.50% -18.06%
1191 @Wizard3333 WM.TO -51.92% ORM.V -15.00% KRR.TO 12.73% -18.06%
1192 @TOdoubleD IPA.V -64.56% LXG.V -65.56% PLU.V 75.68% -18.15%
1193 @Hiskingdom SCZ.V -34.04% SGI.V 31.03% ABI.V -51.52% -18.17%
1194 @Terrafirma555 NRN.V -33.33% DM.V 10.71% REVO.V -32.43% -18.35%
1195 @Santana EATS.CN -82.07% RIO.V -28.89% GRA.TO 55.85% -18.37%
1196 @Vanderj0 NAR.V 12.50% LR.V -37.31% LUM.V -30.43% -18.42%
1197 @JBM KRR.TO 12.73% NGLD.V -76.06% QCCU.V 7.94% -18.46%
1198 @benbagholder SLZ.CN 20.00% MTH.V 0.00% GL.CN -75.76% -18.59%
1199 @Moonmoon NANO.TO -48.77% QBTC.TO 26.10% CL.CN -33.15% -18.61%
1200 @Westcoasterwalker SIG.CN -11.11% NGE.V -30.00% AWX.V -15.00% -18.70%
1201 @Subview85 APP.CN -60.00% IPA.V -64.56% AVCR.V 68.42% -18.71%
1202 @fumble PDM.V -24.49% GEM.V 12.50% GSPR.V -44.26% -18.75%
1203 @rollingsnowballs PYR.TO -7.76% KNR.CN -16.67% FOBI.V -32.20% -18.87%
1204 @Tywebb SIC.V 23.21% FVL.TO -51.27% RDG.V -28.85% -18.97%
1205 @GoldenSwede DMX.V -55.66% PDM.V -24.49% SIC.V 23.21% -18.98%
1206 @macallan25 PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% EPW.CN 8.77% -19.06%
1207 @Chucklee ECR.V -35.48% PTU.V -5.56% OSI.V -16.13% -19.06%
1208 @hodgigre AVL.TO -9.09% ELBM.V -14.86% NRN.V -33.33% -19.10%
1209 @TallMoose GDNP.V -18.89% CZO.V -7.58% GSI.V -31.16% -19.21%
1210 @cammac EPW.CN 8.77% MMS.V -30.68% ISD.V -35.71% -19.21%
1211 @Minty SONA.CN -88.04% TEST.V -8.70% ZEN.V 39.11% -19.21%
1212 @johnnytickets ZEN.V 39.11% SONA.CN -88.04% TEST.V -8.70% -19.21%
1213 @Dmcflax SONA.CN -88.04% TEST.V -8.70% ZEN.V 39.11% -19.21%
1214 @klondikekid SNG.V -40.43% MINE.V 64.71% EATS.CN -82.07% -19.26%
1215 @rwinger VIVO.TO -38.46% CSTR.V 4.17% VLE.TO -23.68% -19.33%
1216 @hamonthebone BYN.V 27.27% CN.V -27.27% OPHR.V -58.06% -19.35%
1217 @YukonAu NVO.TO -39.92% ESK.V 25.91% TBR.V -44.44% -19.48%
1218 @TummyRupples NRG.V -48.28% AWE.V -13.33% MGM.V 2.78% -19.61%
1219 @Abby IPA.V -64.56% MDP.TO -62.77% TGLD.CN 68.42% -19.64%
1220 @rutgerz NC.CN -45.24% VLE.TO -23.68% ENDR.V 10.00% -19.64%
1221 @SonOfGrey GWM.V -46.49% GGD.TO 30.04% FWZ.V -42.59% -19.68%
1222 @hiramabiff MMS.V -30.68% BYN.V 27.27% TRIP.CN -55.74% -19.72%
1223 @fireman221 APP.CN -60.00% DAC.V -56.00% NDA.V 56.76% -19.75%
1224 @DannyOcean WINS.V -27.27% E.TO 38.64% KCC.V -70.67% -19.77%
1225 @Sweden IZO.CN -22.95% MTH.V 0.00% BARU.V -36.36% -19.77%
1226 @BlueSky WCC.V -55.00% TES.V -69.23% MINE.V 64.71% -19.84%
1227 @sunofabeach ENBI.CN -66.15% SLV.CN -59.04% YORK.V 65.62% -19.85%
1228 @WallyWall WM.TO -51.92% AGI.TO -13.85% DSV.V 6.12% -19.88%
1229 @SeekingAU AOT.TO -18.79% ARTG.V 7.81% CCM.TO -48.70% -19.89%
1230 @paydirt IDK.CN -1.41% FIND.V -26.36% FOBI.V -32.20% -19.99%
1231 @Bluezone FWZ.V -42.59% BRC.V 12.50% LIO.V -30.00% -20.03%
1232 @TwoAceFoldEm LIO.V -30.00% ABRA.V -26.92% PGE.V -3.66% -20.19%
1233 @LiSTF KRR.TO 12.73% VST.CN -40.00% RG.V -33.33% -20.20%
1234 @DanC ZONE.V -40.00% ME.TO -10.09% EMM.V -10.53% -20.20%
1235 @therealscoop NDA.V 56.76% ORCD.CN -40.00% MVMD.CN -77.53% -20.26%
1236 @GNB HEM.V -77.14% NDM.TO 7.32% EPW.CN 8.77% -20.35%
1237 @Dimebagdave NZRE-H.V -81.50% GHG.CN -60.00% EPY.CN 80.00% -20.50%
1238 @Eldogg MCUR.CN -73.29% NUMI.V -45.79% BLR.CN 57.58% -20.50%
1239 @Jeopardy OG.V -13.40% VLE.TO -23.68% TSF.CN -24.60% -20.56%
1240 @captainpooby MMN.V -65.38% GSVR.V 78.57% OCG.V -75.00% -20.60%
1241 @John316 EPW.CN 8.77% ELBM.V -14.86% TRIP.CN -55.74% -20.61%
1242 @J_Serendipity KEI.TO 25.00% ARQ.CN -47.50% LQID.CN -39.39% -20.63%
1243 @Sam2920 SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% THRM.V 90.70% -20.63%
1244 @neil12 SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% THRM.V 90.70% -20.63%
1245 @Ethan99 MMS.V -30.68% EPW.CN 8.77% VST.CN -40.00% -20.64%
1246 @ram30 CMD.V -15.79% ADZ.V -50.00% NWST.V 3.85% -20.65%
1247 @Shelby2 PGM.V -73.64% ORX.V -58.62% GBR.V 70.25% -20.67%
1248 @zentrarian BRC.V 12.50% GLD.V -80.53% DEFN.V 6.00% -20.68%
1249 @Mick IPA.V -64.56% OCO.V 10.27% PYR.TO -7.76% -20.68%
1250 @Davesab PYR.TO -7.76% IPA.V -64.56% STND.V 10.26% -20.69%
1251 @intelligentinvestor MRS.V 35.00% CVX.V -54.86% FAF.TO -42.64% -20.83%
1252 @porc CKG.V -39.16% DSV.V 6.12% SIL.TO -29.53% -20.86%
1253 @fastime44 GGI.V -43.18% ESK.V 25.91% GGO.V -45.45% -20.91%
1254 @bdp59 TI.TO -23.81% SGN.V -33.33% REG.V -5.61% -20.92%
1255 @Hache FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% LQID.CN -39.39% -20.94%
1256 @xFalse FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% LQID.CN -39.39% -20.94%
1257 @88EMP88 EPW.CN 8.77% FOBI.V -32.20% LQID.CN -39.39% -20.94%
1258 @mdashca AIS.V -46.67% BTT.V -26.67% STND.V 10.26% -21.03%
1259 @Austria_Invest MRS.V 35.00% AUN.V -64.15% SCZ.V -34.04% -21.06%
1260 @Laser17 NDA.V 56.76% RVV.CN -45.16% VXL.V -75.00% -21.13%
1261 @Giganticus KRR.TO 12.73% WM.TO -51.92% PDM.V -24.49% -21.23%
1262 @bottlenos ETR.CN -65.08% BAY.V 20.00% RYO.V -18.75% -21.28%
1263 @Madison GXS.V -28.33% KRR.TO 12.73% JAG.TO -48.32% -21.31%
1264 @golddog OCO.V 10.27% KDK.V -17.18% ORS.V -57.14% -21.35%
1265 @canmex HODL.CN -10.53% SIXW.CN -32.20% MAI.V -21.32% -21.35%
1266 @rdww NRN.V -33.33% MTS.V -6.35% TSF.CN -24.60% -21.43%
1267 @Conglowz NVO.TO -39.92% ESK.V 25.91% IRV.CN -50.38% -21.46%
1268 @Stigswigs BAU.V -49.41% FEO.V -50.00% MRS.V 35.00% -21.47%
1269 @theonewolf IPA.V -64.56% BEW.V -5.36% UI.V 5.33% -21.53%
1270 @jackhandy EGLX.TO -17.88% QBTC.TO 26.10% JUMP.V -72.84% -21.54%
1271 @consolito DOS.V -30.00% MN.V 5.36% BWR.V -40.00% -21.55%
1272 @Billythekid BLR.CN 57.58% HEM.V -77.14% RVV.CN -45.16% -21.58%
1273 @mapleleaf CBR.V -43.66% ALTA.V 16.22% LR.V -37.31% -21.59%
1274 @Tycon89 MRS.V 35.00% XTT.V -76.92% GFG.V -22.86% -21.59%
1275 @frenchy TRIP.CN -55.74% DM.V 10.71% MIR.V -20.00% -21.67%
1276 @quijote_minero CDPR.CN -33.77% PEGA.V -10.00% CCR.CN -21.43% -21.73%
1277 @Krisbycream SRG.V 24.14% CHGX.CN -50.00% VPH.TO -39.34% -21.74%
1278 @kab GQC.V -53.57% GEM.V 12.50% PDM.V -24.49% -21.85%
1279 @klaus296 LUXX.CN -1.04% BRC.V 12.50% HEM.V -77.14% -21.89%
1280 @Sabbath HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% BGF.V 0.00% -21.98%
1281 @ace PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% BGF.V 0.00% -21.98%
1282 @dutch_patience HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% BGF.V 0.00% -21.98%
1283 @developbc PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% BGF.V 0.00% -21.98%
1284 @Mathematics FWZ.V -42.59% DMX.V -55.66% VRR.V 32.26% -22.00%
1285 @Bianchini BSR.V 9.64% MAU.V -30.43% ORG.V -45.56% -22.12%
1286 @Burt NRG.V -48.28% BYN.V 27.27% GGO.V -45.45% -22.15%
1287 @Thyme_2_bull IPA.V -64.56% APC.V -10.00% BIOV.CN 7.89% -22.22%
1288 @Breaker MRS.V 35.00% TSF.CN -24.60% HEM.V -77.14% -22.25%
1289 @pops ZON.V -2.63% RDG.V -28.85% ECR.V -35.48% -22.32%
1290 @Megalodon ENDR.V 10.00% PHNM.V -12.77% ARU.V -64.48% -22.41%
1291 @flashbang45 AIS.V -46.67% NRN.V -33.33% KRR.TO 12.73% -22.42%
1292 @KonnyG RLV.V -60.00% NUMI.V -45.79% HIVE.V 38.49% -22.43%
1293 @Kiki SAU.TO 20.83% VST.CN -40.00% NRG.V -48.28% -22.48%
1294 @Geeman339 RVV.CN -45.16% BLR.CN 57.58% RDKO.CN -80.00% -22.53%
1295 @tomsteam13 BRC.V 12.50% AVL.TO -9.09% BLGV.CN -71.00% -22.53%
1296 @hydrogeologist BRC.V 12.50% NVX.V -55.00% SSVR.V -25.19% -22.56%
1297 @Lfaw SURG.V -43.85% AVL.TO -9.09% ELBM.V -14.86% -22.60%
1298 @Pim TK.V -30.43% FMC.V -32.00% PTU.V -5.56% -22.66%
1299 @doctor FOBI.V -32.20% GRB.V -11.25% TSF.CN -24.60% -22.68%
1300 @Evo5 SONA.CN -88.04% DOC.V -50.84% VSBY.CN 70.59% -22.77%
1301 @dixiecreek JG.V -12.12% PGX.V -59.18% MGM.V 2.78% -22.84%
1302 @Yak SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% DM.V 10.71% -22.85%
1303 @lab1545 CVB.V -25.00% NLH.V -18.67% ART.V -25.00% -22.89%
1304 @Brig MAG.TO -23.91% VMC.V -5.52% VPH.TO -39.34% -22.92%
1305 @Mrrbc WM.TO -51.92% PRB.V 12.35% FPC.V -29.27% -22.95%
1306 @CPWI2 IZO.CN -22.95% IZO.CN -22.95% IZO.CN -22.95% -22.95%
1307 @creamer ESE.V 1.59% MMS.V -30.68% ORCD.CN -40.00% -23.03%
1308 @agriff MIR.V -20.00% TAAT.CN -17.10% FOBI.V -32.20% -23.10%
1309 @Whyyes SOI.V -56.25% BARU.V -36.36% SIC.V 23.21% -23.13%
1310 @CoastalTrader DEC.V -60.00% MAS.V 22.22% SVG.V -31.82% -23.20%
1311 @haggis NGLD.V -76.06% GL.CN -75.76% GLDC.V 82.19% -23.21%
1312 @VerificationCode MTH.V 0.00% HEM.V -77.14% AMY.V 7.22% -23.31%
1313 @Bp73 EV.V 0.00% JTR.V -20.00% MOS.V -50.00% -23.33%
1314 @sovereignintel NOC.V -27.50% HODL.CN -10.53% FMC.V -32.00% -23.34%
1315 @James_PM PDM.V -24.49% QCCU.V 7.94% GQC.V -53.57% -23.37%
1316 @marc1971 SAE.V -48.57% GTWO.V -3.49% TNR.V -18.18% -23.41%
1317 @Niljames EQTY.V -55.17% AUMB.V -36.27% TAO.V 21.15% -23.43%
1318 @TallerCraig KIDZ.V 18.00% MTLO.V -63.41% RW.V -25.00% -23.47%
1319 @HurricaneRick NVO.TO -39.92% KRR.TO 12.73% IVS.V -43.33% -23.51%
1320 @shellbell SBM.V -46.15% MDX.V -33.33% EPW.CN 8.77% -23.57%
1321 @Vietcon PLTH.CN -47.25% CXXI.CN -63.84% BB.TO 40.05% -23.68%
1322 @Shonv EPW.CN 8.77% TSF.CN -24.60% TRIP.CN -55.74% -23.86%
1323 @Flipke PGX.V -59.18% RDG.V -28.85% ALTA.V 16.22% -23.94%
1324 @oldtabbie PJX.V 39.29% RKR.V -50.69% GNG.V -60.71% -24.04%
1325 @Jmack4500 HIVE.V 38.49% NUG.V -78.57% FOBI.V -32.20% -24.09%
1326 @Frank11 BLR.CN 57.58% PREV.CN -50.00% RDKO.CN -80.00% -24.14%
1327 @AlGreene ERTH.CN -28.85% PMED.CN -53.85% STND.V 10.26% -24.15%
1328 @Doxologos HS.CN -49.29% MRS.V 35.00% HPQ.V -58.18% -24.16%
1329 @WhiteBeard NUMI.V -45.79% GG.V -50.00% SIC.V 23.21% -24.19%
1330 @TraderGroot SPOR.CN -90.00% NDA.V 56.76% LQID.CN -39.39% -24.21%
1331 @Kez EPW.CN 8.77% JAG.TO -48.32% CL.CN -33.15% -24.23%
1332 @xenofon FIND.V -26.36% STND.V 10.26% SVB.TO -56.63% -24.24%
1333 @Phil38 DOS.V -30.00% ARQ.CN -47.50% CLZ.V 4.55% -24.32%
1334 @MIKKEL CBR.V -43.66% ADZN.V 1.06% WLF.V -30.36% -24.32%
1335 @Bullshat VXL.V -75.00% AMK.V -29.63% DMGI.V 31.67% -24.32%
1336 @kic SONA.CN -88.04% MAXR.TO -24.04% ZEN.V 39.11% -24.33%
1337 @marsy LIO.V -30.00% ESK.V 25.91% AUCU.CN -69.05% -24.38%
1338 @Vette450 MPH.V -22.69% APC.V -10.00% BZ.V -40.57% -24.42%
1339 @chrispaul GL.CN -75.76% HSLV.CN 52.50% DMR.V -50.00% -24.42%
1340 @rtlc427480 HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% TSK.TO -7.46% -24.47%
1341 @Minaki MOS.V -50.00% FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% -24.47%
1342 @KarlPat EPY.CN 80.00% TMED.CN -76.47% HEM.V -77.14% -24.54%
1343 @ridgeball GQC.V -53.57% MGM.V 2.78% IZO.CN -22.95% -24.58%
1344 @Thrive XIM.V -51.25% EOG.V -12.50% GGX.V -10.00% -24.58%
1345 @Stryke72 BRC.V 12.50% GOG.V -59.48% ABRA.V -26.92% -24.64%
1346 @Tankrebel2012 GG.V -50.00% TMD.TO -61.75% CVW.V 37.50% -24.75%
1347 @GLDNBOY ARTG.V 7.81% RVV.CN -45.16% VFF.TO -37.01% -24.78%
1348 @stanyee MAI.V -21.32% NVO.TO -39.92% AWE.V -13.33% -24.86%
1349 @moreag4me IOT.V 2.50% HEM.V -77.14% MTH.V 0.00% -24.88%
1350 @MANXBLUE THRM.V 90.70% MVMD.CN -77.53% SONA.CN -88.04% -24.96%
1351 @Mcderyan PKG.CN -62.50% MOS.V -50.00% WIN.V 37.50% -25.00%
1352 @TVC15 DEC.V -60.00% AWX.V -15.00% AUU.V 0.00% -25.00%
1353 @mcj DM.V 10.71% LQID.CN -39.39% GRN.TO -46.32% -25.00%
1354 @flyifish SKP.V -51.79% ENDR.V 10.00% RG.V -33.33% -25.04%
1355 @Hcsl RFR.CN 45.45% BMK.V -66.67% RJX-A.V -54.00% -25.07%
1356 @VIPER EPW.CN 8.77% CANN.CN -51.85% FOBI.V -32.20% -25.09%
1357 @Infomania GETT.V -60.00% DMR.V -50.00% QEX.V 34.55% -25.15%
1358 @buy41sell42 GGD.TO 30.04% LGD.TO -44.25% EXN.TO -61.38% -25.20%
1359 @barminer BYN.V 27.27% ANZ.V -62.50% SNG.V -40.43% -25.22%
1360 @Maritimesoul KRR.TO 12.73% DOC.V -50.84% EFL.TO -37.58% -25.23%
1361 @AmazingGrace FVL.TO -51.27% PDM.V -24.49% MTH.V 0.00% -25.25%
1362 @serenity2014 KRR.TO 12.73% SGU.V -34.78% RJX-A.V -54.00% -25.35%
1363 @fozzie ATY.V -25.45% GQC.V -53.57% MGM.V 2.78% -25.42%
1364 @gemcleod PTU.V -5.56% WCC.V -55.00% CMD.V -15.79% -25.45%
1365 @Goodaytoya EPW.CN 8.77% LQID.CN -39.39% NUMI.V -45.79% -25.47%
1366 @dk610te THRM.V 90.70% VXL.V -75.00% AGRA.CN -92.27% -25.52%
1367 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -50.00% PYR.TO -7.76% GDNP.V -18.89% -25.55%
1368 @Csbequitydog TBX.V -52.45% ROXG.TO 19.19% CBR.V -43.66% -25.64%
1369 @goldfanatic VRR.V 32.26% PGX.V -59.18% HWY.V -50.00% -25.64%
1370 @Michal REVO.V -32.43% PHA.V 1.15% NUMI.V -45.79% -25.69%
1371 @Nilla IZO.CN -22.95% ROS.V -14.47% NBY.V -39.81% -25.75%
1372 @Joobs CXXI.CN -63.84% HITI.V 40.39% VIV.V -53.85% -25.77%
1373 @witchdoctor BBM.CN -30.00% KNR.CN -16.67% MMS.V -30.68% -25.78%
1374 @DomtheDum IZO.CN -22.95% PDM.V -24.49% DOS.V -30.00% -25.81%
1375 @gmoney EPW.CN 8.77% CHV.CN -30.00% PHRX.CN -56.25% -25.83%
1376 @CasualT OPHR.V -58.06% VIZ.V 7.14% BTT.V -26.67% -25.86%
1377 @duenorth SAND.CN -52.46% SSVR.V -25.19% AUU.V 0.00% -25.88%
1378 @GoldenSlumbers VRR.V 32.26% HWY.V -50.00% NORA.V -60.00% -25.91%
1379 @Stewaa12 PYR.TO -7.76% CBR.V -43.66% TXP.TO -26.48% -25.97%
1380 @Sticks BCU.V -52.94% RLV.V -60.00% MRS.V 35.00% -25.98%
1381 @khan CK.CN -58.70% SVS.V -18.42% LUXX.CN -1.04% -26.05%
1382 @epads SIC.V 23.21% AWE.V -13.33% SONA.CN -88.04% -26.05%
1383 @Glenalpineguy IP.CN -34.38% PAI-H.V -81.58% WIN.V 37.50% -26.15%
1384 @mighty88 CMB.V -39.13% MARV.V 7.14% AIS.V -46.67% -26.22%
1385 @Big_E AXU.TO -44.94% AR.TO -12.41% MAI.V -21.32% -26.22%
1386 @Glasshalffull KNR.CN -16.67% DPRO.CN -47.41% UGE.V -14.65% -26.24%
1387 @bockrich JAG.TO -48.32% KRR.TO 12.73% LSPD.TO -43.14% -26.24%
1388 @Jaccks01 TRS.V -29.41% LPS.V -29.00% GIGA.V -20.41% -26.27%
1389 @Fannypack EPW.CN 8.77% HILL.V -47.62% MLCL.CN -40.00% -26.28%
1390 @Latetothegame KRR.TO 12.73% NVO.TO -39.92% WM.TO -51.92% -26.37%
1391 @TheCaterpillar SIC.V 23.21% NHK.TO -38.64% CXXI.CN -63.84% -26.42%
1392 @stateside BTT.V -26.67% PA.V 4.55% ORS.V -57.14% -26.42%
1393 @COTTRADER SONA.CN -88.04% FANS.TO -62.27% VSBY.CN 70.59% -26.58%
1394 @MarkyMarc HIVE.V 38.49% LFST.V -62.50% TRIP.CN -55.74% -26.58%
1395 @ALECtrades ORM.V -15.00% MVMD.CN -77.53% KRR.TO 12.73% -26.60%
1396 @Stockjunkie88 UPI.V -55.00% SASY.CN -9.68% ISGI.V -15.22% -26.63%
1397 @makeityourday RIO.V -28.89% SCOT.V -45.45% VIPR.V -5.62% -26.65%
1398 @TickersandDice IZO.CN -22.95% BIOV.CN 7.89% ETR.CN -65.08% -26.71%
1399 @Java KRR.TO 12.73% PNG.V -34.21% TEAM.CN -58.82% -26.77%
1400 @Ghostmann TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% DMGI.V 31.67% -26.77%
1401 @Helvetia MAE.V -10.34% TMQ.TO -16.54% GQC.V -53.57% -26.82%
1402 @deadeyeab REVO.V -32.43% SIC.V 23.21% AH.TO -71.28% -26.83%
1403 @golferdave BWCG.V -26.67% MAG.TO -23.91% LIO.V -30.00% -26.86%
1404 @Juho MAW.TO -52.56% NRN.V -33.33% PUC.V 5.00% -26.97%
1405 @Denhilm SKYG.V -59.52% KNC.V -44.59% SIC.V 23.21% -26.97%
1406 @Rooster PYR.TO -7.76% LGO.TO -15.07% HPQ.V -58.18% -27.00%
1407 @CommonSence GL.CN -75.76% NGLD.V -76.06% VSBY.CN 70.59% -27.08%
1408 @THEswede MYID.V -55.00% BKI.TO -26.47% BTR.V 0.00% -27.16%
1409 @laurentf MAE.V -10.34% RVG.V -29.49% AZS.V -41.67% -27.17%
1410 @Trooperhobo SGU.V -34.78% HSM.TO 7.00% RJX-A.V -54.00% -27.26%
1411 @scottwhalen MMS.V -30.68% KRR.TO 12.73% AUN.V -64.15% -27.37%
1412 @JMON APP.CN -60.00% PKG.CN -62.50% HITI.V 40.39% -27.37%
1413 @RecentlyBroke BRC.V 12.50% AALI.V -47.62% BTU.V -47.06% -27.39%
1414 @Dfb89 LLP.CN -78.26% DNT.TO 28.12% FOBI.V -32.20% -27.44%
1415 @WildeDisciple REVO.V -32.43% DM.V 10.71% SZLS.TO -60.67% -27.46%
1416 @Cash-Bag101 PYR.TO -7.76% WM.TO -51.92% IZO.CN -22.95% -27.54%
1417 @100BaggerHunter SEB.V 46.67% MDP.TO -62.77% ROI.V -66.67% -27.59%
1418 @capobvime EMM.V -10.53% KNR.CN -16.67% TRIP.CN -55.74% -27.64%
1419 @Schreibzey QRC.TO 1.30% OPHR.V -58.06% TXP.TO -26.48% -27.75%
1420 @Barry_R ECR.V -35.48% STND.V 10.26% OPHR.V -58.06% -27.76%
1421 @savinfamily FSX.V -56.74% TLG.TO -39.34% KRR.TO 12.73% -27.79%
1422 @Bayday KRR.TO 12.73% RKR.V -50.69% GGO.V -45.45% -27.81%
1423 @Kaname TXP.TO -26.48% UI.V 5.33% FANS.TO -62.27% -27.81%
1424 @AdrianVeidt NVO.TO -39.92% ESK.V 25.91% KUYA.CN -69.44% -27.82%
1425 @mightymike78 KRR.TO 12.73% MVMD.CN -77.53% GDNP.V -18.89% -27.89%
1426 @2dgrace EVER.V -57.41% GQC.V -53.57% BYN.V 27.27% -27.90%
1427 @rustypants AWE.V -13.33% MMS.V -30.68% NVO.TO -39.92% -27.98%
1428 @Loki SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% BHS.V -4.76% -28.01%
1429 @BoKchoY SONA.CN -88.04% SEV.V -4.80% EPW.CN 8.77% -28.02%
1430 @Makemoremoney SZLS.TO -60.67% AMY.V 7.22% MMS.V -30.68% -28.04%
1431 @goldmemb LQID.CN -39.39% VPH.TO -39.34% VMC.V -5.52% -28.09%
1432 @Dunite NRN.V -33.33% BTT.V -26.67% PDM.V -24.49% -28.16%
1433 @WHATTHE KTR.V 29.63% PHD.V -53.85% SZLS.TO -60.67% -28.29%
1434 @Heond APP.CN -60.00% REVO.V -32.43% BP.V 7.50% -28.31%
1435 @chparu GMA.V -10.77% RHC.V 4.35% BBTV.TO -78.65% -28.36%
1436 @GetWellSoon NRN.V -33.33% MDNA.TO -64.71% KRR.TO 12.73% -28.44%
1437 @Thebigw DM.V 10.71% LTE.V -14.81% PAI-H.V -81.58% -28.56%
1438 @ValueInvest FR.TO -17.62% FF.TO -25.00% GGI.V -43.18% -28.60%
1439 @malva IZO.CN -22.95% TSF.CN -24.60% NHK.TO -38.64% -28.73%
1440 @Andy8033 BARU.V -36.36% MOON.V -50.00% BGF.V 0.00% -28.79%
1441 @jaft BARU.V -36.36% SPR.CN -30.00% OTSO.V -20.00% -28.79%
1442 @BunkChug OPHR.V -58.06% TRIP.CN -55.74% BYN.V 27.27% -28.84%
1443 @Iluvblozf MOON.V -50.00% CCW.V -71.55% MRS.V 35.00% -28.85%
1444 @Brando DAC.V -56.00% EPW.CN 8.77% VPH.TO -39.34% -28.86%
1445 @Pilk111 BHS.V -4.76% GCM.TO -36.48% SCOT.V -45.45% -28.90%
1446 @BillGates KNR.CN -16.67% IPA.V -64.56% VMC.V -5.52% -28.91%
1447 @bullrunn WHN.V -49.44% XLY.TO -27.45% PILL.CN -10.00% -28.96%
1448 @Creator EPW.CN 8.77% NUMI.V -45.79% DIGI.CN -50.00% -29.01%
1449 @LG66 GXS.V -28.33% ME.TO -10.09% NANO.TO -48.77% -29.06%
1450 @Mcarriere987 FR.TO -17.62% GDNP.V -18.89% DOC.V -50.84% -29.12%
1451 @proscht BRG.V -82.69% NBR.V -62.26% BLR.CN 57.58% -29.13%
1452 @Newfie36 SIC.V 23.21% HPQ.V -58.18% TBX.V -52.45% -29.14%
1453 @Molapl EQTY.V -55.17% GIS.V -62.96% GENM.TO 30.38% -29.25%
1454 @DK GBU.V -15.22% BCU.V -52.94% XAU.TO -19.84% -29.33%
1455 @MiningDon RYR.V 0.00% FWZ.V -42.59% ORG.V -45.56% -29.38%
1456 @smitty KRR.TO 12.73% CCB.V -55.56% NUMI.V -45.79% -29.54%
1457 @Hockey BHS.V -4.76% GG.V -50.00% BBB.V -33.90% -29.55%
1458 @Shayan TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% SIC.V 23.21% -29.59%
1459 @samspudz TEST.V -8.70% GWA.V -67.65% EOG.V -12.50% -29.61%
1460 @TexadaTimewarp BU.TO -51.74% STND.V 10.26% ECOM.V -47.37% -29.62%
1461 @tuzo MTH.V 0.00% HEM.V -77.14% SCLT.V -11.76% -29.64%
1462 @jazzbo ODV.V -46.51% TSK.TO -7.46% OIII.V -35.02% -29.66%
1463 @Miningthedream RYR.V 0.00% GQC.V -53.57% ECR.V -35.48% -29.69%
1464 @Main_Street MAU.V -30.43% GSI.V -31.16% WAR.V -27.78% -29.79%
1465 @krobe98 HODL.CN -10.53% FG.V -50.00% RDG.V -28.85% -29.79%
1466 @Rookieinv NBR.V -62.26% SAU.TO 20.83% NRG.V -48.28% -29.90%
1467 @zero2million BYL.TO 0.00% SAI-H.V -70.00% JTR.V -20.00% -30.00%
1468 @siirtomaaherra IZN.V 10.00% NHK.TO -38.64% FRI.V -61.54% -30.06%
1469 @WillyMeThis BHT.V -53.57% GMA.V -10.77% KGC.V -26.09% -30.14%
1470 @911Bandit NRN.V -33.33% TK.V -30.43% BWCG.V -26.67% -30.14%
1471 @Highheat FENX.CN -33.78% ARIC.V -77.98% LN.TO 21.05% -30.24%
1472 @g-money GQC.V -53.57% PRG.V -64.58% BYN.V 27.27% -30.29%
1473 @Puffpuff BARU.V -36.36% CRVC.CN -63.24% QPM.V 8.70% -30.30%
1474 @Tran NOVR.V -21.18% IPA.V -64.56% BEW.V -5.36% -30.36%
1475 @strokeofluck BRC.V 12.50% NGE.V -30.00% PGM.V -73.64% -30.38%
1476 @ScroogeMcduck MOS.V -50.00% ERD.TO 4.88% KES.V -46.15% -30.43%
1477 @moneymaker78 AEC.V 0.00% FRI.V -61.54% NGE.V -30.00% -30.51%
1478 @begast HIVE.V 38.49% NUMI.V -45.79% PLNT.CN -84.38% -30.56%
1479 @Dog_dayz AIR.V -39.73% GEM.V 12.50% SKRR.V -64.81% -30.68%
1480 @BlueSkies ZEN.V 39.11% SONA.CN -88.04% GGI.V -43.18% -30.71%
1481 @yayaded ZEN.V 39.11% SONA.CN -88.04% GGI.V -43.18% -30.71%
1482 @dzntz GDNP.V -18.89% EATS.CN -82.07% EPW.CN 8.77% -30.73%
1483 @PKblinders EPW.CN 8.77% HS.CN -49.29% CANN.CN -51.85% -30.79%
1484 @MakeItRain PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% BKI.TO -26.47% -30.80%
1485 @janturco DHR.V -57.14% FRE.V -62.50% LBC.V 27.06% -30.86%
1486 @VenisonStew NC.CN -45.24% EPW.CN 8.77% PHRX.CN -56.25% -30.91%
1487 @Grandechov NUMI.V -45.79% EPW.CN 8.77% TRIP.CN -55.74% -30.92%
1488 @Oldiebutgoldie NSAU.CN -55.00% COG.TO -41.11% SGNL.TO 3.28% -30.94%
1489 @Clockwork VXL.V -75.00% EPW.CN 8.77% BTT.V -26.67% -30.96%
1490 @jamming GRN.TO -46.32% LUX.CN -14.55% FOBI.V -32.20% -31.02%
1491 @Rammer CANN.CN -51.85% EPW.CN 8.77% DIGI.CN -50.00% -31.03%
1492 @3tlucky NGE.V -30.00% GNG.V -60.71% AUEN.V -2.44% -31.05%
1493 @Brando_5000 FANS.TO -62.27% VST.CN -40.00% EPW.CN 8.77% -31.17%
1494 @Cujocat SIC.V 23.21% DEC.V -60.00% FSX.V -56.74% -31.18%
1495 @OneDay MIS.CN -76.67% MRS.V 35.00% WM.TO -51.92% -31.20%
1496 @stocklor GBMC.CN -78.69% VXL.V -75.00% QNC.V 60.00% -31.23%
1497 @Stamp SCY.TO -37.21% ME.TO -10.09% KTN.V -46.43% -31.24%
1498 @JPH BCU.V -52.94% CVV.V -10.20% MMS.V -30.68% -31.28%
1499 @Trilogy EMPR.V -44.55% DSM.V -59.38% ENDR.V 10.00% -31.31%
1500 @glocktag SLVR.V 20.34% WCC.V -55.00% DSM.V -59.38% -31.35%
1501 @abcman CBLU.V -45.37% ACU.V -59.46% DM.V 10.71% -31.37%
1502 @pizdets17 SGU.V -34.78% BLUE.V -73.08% ORE.V 13.64% -31.41%
1503 @Larzon BHS.V -4.76% GFG.V -22.86% IMR.V -66.67% -31.43%
1504 @Macer HPQ.V -58.18% BARU.V -36.36% BGF.V 0.00% -31.52%
1505 @KewlNewf SAE.V -48.57% TSK.TO -7.46% NHK.TO -38.64% -31.56%
1506 @Capt.obvious GRB.V -11.25% EATS.CN -82.07% IDK.CN -1.41% -31.58%
1507 @MisterFister556 YOUR.CN -36.54% NOU.V -14.66% CBR.V -43.66% -31.62%
1508 @smort058 ACB.TO -35.38% LFST.V -62.50% AUSA.CN 2.94% -31.65%
1509 @canada FMC.V -32.00% GRN.TO -46.32% KNR.CN -16.67% -31.66%
1510 @Roko777 AVG.V -60.00% SCOT.V -45.45% ENDR.V 10.00% -31.82%
1511 @tradinglife STND.V 10.26% DIGI.CN -50.00% DAC.V -56.00% -31.91%
1512 @tschupr123 TEST.V -8.70% APC.V -10.00% HEM.V -77.14% -31.95%
1513 @Steelhead BARU.V -36.36% SIC.V 23.21% BRG.V -82.69% -31.95%
1514 @Cross19 GMA.V -10.77% BEE.CN -26.92% HPQ.V -58.18% -31.96%
1515 @JakG SONA.CN -88.04% KNR.CN -16.67% EPW.CN 8.77% -31.98%
1516 @DWLindsay VIZ.V 7.14% BAU.V -49.41% RJX-A.V -54.00% -32.09%
1517 @promisedland ENDR.V 10.00% PAI-H.V -81.58% JAX.V -25.00% -32.19%
1518 @soap FOBI.V -32.20% FOBI.V -32.20% FOBI.V -32.20% -32.20%
1519 @fortuneseeker FOBI.V -32.20% FOBI.V -32.20% FOBI.V -32.20% -32.20%
1520 @Ernicommonsense SIC.V 23.21% MTB.V -60.47% GOG.V -59.48% -32.24%
1521 @TSR007 MOS.V -50.00% MGM.V 2.78% PAC.V -49.51% -32.25%
1522 @retireby35 SIC.V 23.21% CXXI.CN -63.84% PHRX.CN -56.25% -32.29%
1523 @StockKnight REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% -32.43%
1524 @Gstar REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% -32.43%
1525 @iamchriscam REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% REVO.V -32.43% -32.43%
1526 @Nihilism ORX.V -58.62% AIS.V -46.67% QCCU.V 7.94% -32.45%
1527 @EvenPrime FWZ.V -42.59% BWCG.V -26.67% RDG.V -28.85% -32.70%
1528 @Gignova HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% FOBI.V -32.20% -32.71%
1529 @GoldBarTender DEC.V -60.00% MIS.CN -76.67% HIVE.V 38.49% -32.72%
1530 @Driefontein2 IZO.CN -22.95% OPHR.V -58.06% KDK.V -17.18% -32.73%
1531 @goldpan BTR.V 0.00% SGLD.TO -50.00% NRG.V -48.28% -32.76%
1532 @Bhatti10 CHGX.CN -50.00% LUX.CN -14.55% FENX.CN -33.78% -32.78%
1533 @MTNFund JTR.V -20.00% ACU.V -59.46% GDNP.V -18.89% -32.78%
1534 @2049_Dekker SONA.CN -88.04% IZO.CN -22.95% BRC.V 12.50% -32.83%
1535 @Mawe_91 CBR.V -43.66% PDM.V -24.49% WLF.V -30.36% -32.84%
1536 @Shaker MOON.V -50.00% ZEN.V 39.11% SONA.CN -88.04% -32.98%
1537 @warum MMG.V -32.09% AZS.V -41.67% SSVR.V -25.19% -32.98%
1538 @Meowowow JNH.V -83.17% DOC.V -50.84% MRS.V 35.00% -33.00%
1539 @ProspectorX FG.V -50.00% MARV.V 7.14% PHRX.CN -56.25% -33.04%
1540 @Olympia2 DEC.V -60.00% TUO.V -18.43% TUD.V -20.68% -33.04%
1541 @nicolaosK ADMT.CN -30.77% GIS.V -62.96% VMC.V -5.52% -33.08%
1542 @Hilbertk HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% MDX.V -33.33% -33.09%
1543 @Livedog6 AVG.V -60.00% BRC.V 12.50% WM.TO -51.92% -33.14%
1544 @Crazy_canuck DOC.V -50.84% HIRE.V -71.95% CUB.TO 23.16% -33.21%
1545 @CoachMac IPA.V -64.56% KOR.TO 35.10% EMPS.CN -70.24% -33.23%
1546 @Moses BYN.V 27.27% G.TO -50.62% MIS.CN -76.67% -33.34%
1547 @100Bagger DSV.V 6.12% PHRX.CN -56.25% DIGI.CN -50.00% -33.38%
1548 @Oceanview13 ACU.V -59.46% VEXT.CN -35.35% VMC.V -5.52% -33.44%
1549 @Captain_Obvious EPW.CN 8.77% PKG.CN -62.50% BLDP.TO -46.64% -33.46%
1550 @Liftoff OPHR.V -58.06% CBR.V -43.66% QRC.TO 1.30% -33.48%
1551 @Dadddy NU.V -57.69% KRR.TO 12.73% DMX.V -55.66% -33.54%
1552 @cdt VST.CN -40.00% FANS.TO -62.27% ESE.V 1.59% -33.56%
1553 @Darbz SONA.CN -88.04% BAMM.CN -21.43% EPW.CN 8.77% -33.57%
1554 @lamplighter GQC.V -53.57% ZONE.V -40.00% SME.V -7.14% -33.57%
1555 @Upticks ZEN.V 39.11% SONA.CN -88.04% CANN.CN -51.85% -33.60%
1556 @Cobra98 ACU.V -59.46% URL.CN -36.00% BEW.V -5.36% -33.61%
1557 @Alta ATE.TO -83.21% SLHG.V -71.79% WCP.TO 54.12% -33.63%
1558 @joeboo31 FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% MVMD.CN -77.53% -33.65%
1559 @isaactfoster FOBI.V -32.20% EPW.CN 8.77% MVMD.CN -77.53% -33.65%
1560 @purpleturtle PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% OIII.V -35.02% -33.65%
1561 @49ers ESM.TO -27.14% MAX.V -41.67% FOBI.V -32.20% -33.67%
1562 @dwjones GQC.V -53.57% PHRX.CN -56.25% EPW.CN 8.77% -33.68%
1563 @Ducati_848 MIS.CN -76.67% VONE.V 30.77% AUMN.TO -55.15% -33.68%
1564 @toddinthe403 IPA.V -64.56% HS.CN -49.29% KRR.TO 12.73% -33.70%
1565 @Charliemack NSAU.CN -55.00% YDX.V -15.62% FPX.V -30.56% -33.73%
1566 @Dilligaf BARU.V -36.36% ELBM.V -14.86% MOON.V -50.00% -33.74%
1567 @hico11 ECR.V -35.48% WLF.V -30.36% IGO.V -35.48% -33.77%
1568 @honkytonkgirl MTH.V 0.00% EQTY.V -55.17% GWM.V -46.49% -33.89%
1569 @supra48 NC.CN -45.24% PAT.TO -31.58% ART.V -25.00% -33.94%
1570 @AUll.in DMX.V -55.66% KRR.TO 12.73% SLV.CN -59.04% -33.99%
1571 @cargo PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% BARU.V -36.36% -34.10%
1572 @silvertoad GPY.V -24.17% SAM.TO -25.81% TIG.V -52.38% -34.12%
1573 @Droneracer MJAR.CN -72.73% TIUM-U.CN -13.16% KNR.CN -16.67% -34.18%
1574 @Covie1646 LIO.V -30.00% DEFN.V 6.00% NUG.V -78.57% -34.19%
1575 @Orwell84 MMS.V -30.68% BMK.V -66.67% VIPR.V -5.62% -34.32%
1576 @DankenFranken APP.CN -60.00% CANN.CN -51.85% EPW.CN 8.77% -34.36%
1577 @Longongreen CL.CN -33.15% TRUL.CN -18.13% CANN.CN -51.85% -34.38%
1578 @TiRiCK PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% EPW.CN 8.77% -34.41%
1579 @rockfish EPW.CN 8.77% TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% -34.41%
1580 @SINATH PHRX.CN -56.25% EPW.CN 8.77% TRIP.CN -55.74% -34.41%
1581 @Warren23 LIO.V -30.00% NVO.TO -39.92% NRN.V -33.33% -34.42%
1582 @kwilg PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% SVE.V -37.31% -34.42%
1583 @economicalpha MAI.V -21.32% VLC.V -39.00% TML.TO -42.96% -34.43%
1584 @Maillman PYR.TO -7.76% ACU.V -59.46% BARU.V -36.36% -34.53%
1585 @KraftDeaner BABY.TO -70.84% BRC.V 12.50% NC.CN -45.24% -34.53%
1586 @MMJGAADZILLA TRIP.CN -55.74% STHZ.CN -76.53% VM.V 28.57% -34.57%
1587 @lostinvestor BTU.V -47.06% KNR.CN -16.67% VST.CN -40.00% -34.58%
1588 @slime ME.TO -10.09% HEM.V -77.14% ENW.V -16.52% -34.58%
1589 @billyboy AMX.V -24.42% KDK.V -17.18% FANS.TO -62.27% -34.62%
1590 @Marner93 SONA.CN -88.04% TSF.CN -24.60% EPW.CN 8.77% -34.62%
1591 @TheLings ZNG.V 11.11% KUYA.CN -69.44% ORG.V -45.56% -34.63%
1592 @CarpenterDave VST.CN -40.00% MIS.CN -76.67% KRR.TO 12.73% -34.64%
1593 @DickieDribbles MGR.V -27.88% MTH.V 0.00% NGLD.V -76.06% -34.65%
1594 @BigV KNR.CN -16.67% IZO.CN -22.95% IPA.V -64.56% -34.73%
1595 @TheGloriousSons ESK.V 25.91% SONA.CN -88.04% ONC.TO -42.05% -34.73%
1596 @trex PYR.TO -7.76% AMX.V -24.42% XBC.TO -72.11% -34.76%
1597 @Nevada2020 NGE.V -30.00% NUG.V -78.57% CSTR.V 4.17% -34.80%
1598 @randomguy ECR.V -35.48% DMX.V -55.66% AWE.V -13.33% -34.83%
1599 @DaMan MEX.V -69.23% TRIP.CN -55.74% SLVR.V 20.34% -34.88%
1600 @Hobbes KNR.CN -16.67% HAI.TO -33.08% UPI.V -55.00% -34.91%
1601 @Samta75 PEI.V -30.00% BIOV.CN 7.89% BRG.V -82.69% -34.93%
1602 @Trevor216051 G.TO -50.62% TI.TO -23.81% LUM.V -30.43% -34.95%
1603 @networth XBC.TO -72.11% GRN.TO -46.32% MAL.TO 13.57% -34.95%
1604 @vancity HEM.V -77.14% YOUR.CN -36.54% EPW.CN 8.77% -34.97%
1605 @Elli0070 EQTY.V -55.17% SIC.V 23.21% BLUE.V -73.08% -35.01%
1606 @toddb15 SONA.CN -88.04% ZEN.V 39.11% PHRX.CN -56.25% -35.06%
1607 @Quaid GIS.V -62.96% SSVR.V -25.19% KDK.V -17.18% -35.11%
1608 @Trying2bnormal SONA.CN -88.04% PHRX.CN -56.25% HIVE.V 38.49% -35.27%
1609 @DrunkenSpeculator MAI.V -21.32% DMX.V -55.66% RIO.V -28.89% -35.29%
1610 @x MLCL.CN -40.00% HIU.TO -23.42% HXD.TO -42.56% -35.33%
1611 @dcurtis AUN.V -64.15% MAI.V -21.32% GATO.TO -20.52% -35.33%
1612 @Jonathanm91 SAG.V -55.15% PGX.V -59.18% QCCU.V 7.94% -35.46%
1613 @Steaklette EPW.CN 8.77% IPA.V -64.56% DOC.V -50.84% -35.54%
1614 @Mackinnon162 WELL.TO -39.01% PDM.V -24.49% LSPD.TO -43.14% -35.55%
1615 @Moose_pasture KDK.V -17.18% AUL.V -63.33% NOM.CN -26.42% -35.64%
1616 @RocksOn1111 DBG.V -5.88% PDM.V -24.49% MIS.CN -76.67% -35.68%
1617 @Lemmingfinder AMX.V -24.42% RBX.V -15.96% BMK.V -66.67% -35.68%
1618 @ylr AUU.V 0.00% DEC.V -60.00% REX.V -47.06% -35.69%
1619 @Goldmine TUSK.CN -50.00% MN.V 5.36% NXS.V -62.50% -35.71%
1620 @wildcatwilly IZO.CN -22.95% FWZ.V -42.59% BRO.V -41.67% -35.74%
1621 @daha REVO.V -32.43% VXL.V -75.00% TTD.V 0.00% -35.81%
1622 @Saulman DAC.V -56.00% DSM.V -59.38% QCCU.V 7.94% -35.81%
1623 @FLYING_MOOSE AR.TO -12.41% KTN.V -46.43% ATC.V -48.72% -35.85%
1624 @Trader99999 SIC.V 23.21% DEC.V -60.00% EVE-H.V -71.08% -35.96%
1625 @tarbender21 OG.V -13.40% SVS.V -18.42% NGLD.V -76.06% -35.96%
1626 @inexro AT.TO -66.69% PYR.TO -7.76% EXRO.TO -33.56% -36.00%
1627 @BGGoldenChild91 HUGE.CN -33.67% PHRX.CN -56.25% SVS.V -18.42% -36.11%
1628 @meh NRG.V -48.28% MOON.V -50.00% CVV.V -10.20% -36.16%
1629 @Large BARU.V -36.36% IPA.V -64.56% PYR.TO -7.76% -36.23%
1630 @Stsebastian DM.V 10.71% CXXI.CN -63.84% TRIP.CN -55.74% -36.29%
1631 @Jaws DMR.V -50.00% SSE.V -25.00% BBB.V -33.90% -36.30%
1632 @sprinterr KRR.TO 12.73% VXL.V -75.00% AIS.V -46.67% -36.31%
1633 @Zamper BAY.V 20.00% BMK.V -66.67% NXS.V -62.50% -36.39%
1634 @mistertea RJX-A.V -54.00% AUU.V 0.00% EQTY.V -55.17% -36.39%
1635 @Marksteel CBR.V -43.66% ALTA.V 16.22% MON.V -82.00% -36.48%
1636 @bouzouxi DEC.V -60.00% ENDR.V 10.00% SKYG.V -59.52% -36.51%
1637 @Cat-.-Food VST.CN -40.00% VXL.V -75.00% MN.V 5.36% -36.55%
1638 @meatpuppet REVO.V -32.43% DM.V 10.71% SONA.CN -88.04% -36.59%
1639 @teevee OPHR.V -58.06% VIZ.V 7.14% WGLD.V -58.89% -36.60%
1640 @ehbear GFG.V -22.86% LIO.V -30.00% IPT.V -57.01% -36.62%
1641 @Elitee12 NXS.V -62.50% PHRX.CN -56.25% EPW.CN 8.77% -36.66%
1642 @Danielh NVO.TO -39.92% CDPR.CN -33.77% BARU.V -36.36% -36.68%
1643 @Hayekian BARU.V -36.36% MGM.V 2.78% MIS.CN -76.67% -36.75%
1644 @Homerun IPA.V -64.56% DAC.V -56.00% STND.V 10.26% -36.77%
1645 @dialonparty GRN.TO -46.32% CBLU.V -45.37% GDNP.V -18.89% -36.86%
1646 @Clark_Kent SVG.V -31.82% GSI.V -31.16% HILL.V -47.62% -36.87%
1647 @wbs19 EFL.TO -37.58% SPA.V -43.42% ELD.TO -29.82% -36.94%
1648 @Wildcat911 MRO.V -50.00% AUU.V 0.00% C.V -60.87% -36.96%
1649 @Aidan001 RLV.V -60.00% AMY.V 7.22% HPQ.V -58.18% -36.99%
1650 @JThomas FANS.TO -62.27% PHRX.CN -56.25% BP.V 7.50% -37.01%
1651 @6furlongs IPA.V -64.56% MYID.V -55.00% TTZ.V 8.33% -37.07%
1652 @Gauss SZLS.TO -60.67% CKG.V -39.16% RGLD.CN -11.43% -37.09%
1653 @Raethomss UAV.CN -93.56% HIVE.V 38.49% PHRX.CN -56.25% -37.10%
1654 @Gizzy CBR.V -43.66% LR.V -37.31% WLF.V -30.36% -37.11%
1655 @PZ ORS.V -57.14% SME.V -7.14% BTU.V -47.06% -37.11%
1656 @Trakleofcheese SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% FOBI.V -32.20% -37.16%
1657 @megavoss REVO.V -32.43% BCFN.CN -35.90% GGI.V -43.18% -37.17%
1658 @CaseyH1989 FOBI.V -32.20% HPQ.V -58.18% NOVR.V -21.18% -37.19%
1659 @Tryingtoretire SONA.CN -88.04% REVO.V -32.43% EPW.CN 8.77% -37.23%
1660 @bigboysons29 TRIP.CN -55.74% IZO.CN -22.95% NRN.V -33.33% -37.34%
1661 @Alimeli MIS.CN -76.67% BRC.V 12.50% SUP.V -48.03% -37.40%
1662 @bobm HRT.TO -91.67% CCB.V -55.56% MRS.V 35.00% -37.41%
1663 @d4 TBX.V -52.45% DBG.V -5.88% RJX-A.V -54.00% -37.44%
1664 @rocman HODL.CN -10.53% SOI.V -56.25% GRN.TO -46.32% -37.70%
1665 @Gustav63 RLG.CN -40.00% FCO.V -25.00% NRG.V -48.28% -37.76%
1666 @MadHeights NXS.V -62.50% GQC.V -53.57% BSK.V 2.63% -37.81%
1667 @Bullmilker SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% IP.CN -34.38% -37.88%
1668 @rangleton BTT.V -26.67% PDM.V -24.49% NLR.CN -62.50% -37.89%
1669 @MBR2018 FF.TO -25.00% SPA.V -43.42% RSLV.V -45.26% -37.89%
1670 @y25zhao REVO.V -32.43% PERK.CN -40.62% PERK.CN -40.62% -37.89%
1671 @bytepilot WM.TO -51.92% ENB.TO 21.37% ATE.TO -83.21% -37.92%
1672 @MiracleMax KNR.CN -16.67% INEO.V -32.56% IPA.V -64.56% -37.93%
1673 @Duedilligence KES.V -46.15% AMY.V 7.22% VXL.V -75.00% -37.98%
1674 @JBourne HEM.V -77.14% EPW.CN 8.77% NUMI.V -45.79% -38.06%
1675 @Swisspie DGO.V -50.00% ME.TO -10.09% GSK.CN -54.17% -38.08%
1676 @MiningCatalyst GMIN.V -20.95% TRU.V -32.76% TMRR.V -60.71% -38.14%
1677 @BlueSkyCapHoldings NUMI.V -45.79% GBMC.CN -78.69% ENDR.V 10.00% -38.16%
1678 @db_2067 HEM.V -77.14% HPQ.V -58.18% SAU.TO 20.83% -38.16%
1679 @LawsonBlack BRC.V 12.50% GLD.V -80.53% GWM.V -46.49% -38.17%
1680 @Sartor TRIP.CN -55.74% NUMI.V -45.79% REUN.TO -13.40% -38.31%
1681 @500wedge VPH.TO -39.34% FKM.V -70.49% VMC.V -5.52% -38.45%
1682 @speckledsparrow MIS.CN -76.67% AIS.V -46.67% QCCU.V 7.94% -38.47%
1683 @goo TRE.V -25.71% BKI.TO -26.47% MIN.TO -63.39% -38.53%
1684 @BluenoseMiner24 SIC.V 23.21% SONA.CN -88.04% DOC.V -50.84% -38.56%
1685 @BT592 HPQ.V -58.18% AMY.V 7.22% WEED.TO -64.75% -38.57%
1686 @gurken NFLD.CN -16.42% KUYA.CN -69.44% LIO.V -30.00% -38.62%
1687 @junction ORM.V -15.00% WCC.V -55.00% PEMC.V -46.15% -38.72%
1688 @Solo KES.V -46.15% PYR.TO -7.76% PKG.CN -62.50% -38.80%
1689 @bettingonbayst ENBI.CN -66.15% TAAT.CN -17.10% EXRO.TO -33.56% -38.93%
1690 @Diep IP.CN -34.38% REVO.V -32.43% TUSK.CN -50.00% -38.94%
1691 @AldenTyrell NOCR.V -47.92% CGP.V -16.24% BCU.V -52.94% -39.03%
1692 @brosi7 SMD.V -12.50% GIS.V -62.96% MAX.V -41.67% -39.04%
1693 @Fischlaender IZO.CN -22.95% USCU.V -23.81% KCC.V -70.67% -39.14%
1694 @Ddevs HPQ.V -58.18% AMX.V -24.42% EQX.TO -35.00% -39.20%
1695 @MapleMoney SONA.CN -88.04% IOT.V 2.50% REVO.V -32.43% -39.33%
1696 @KLin_CIFS BARU.V -36.36% MOON.V -50.00% FMC.V -32.00% -39.45%
1697 @HOUNDOG LUX.CN -14.55% VPH.TO -39.34% IPA.V -64.56% -39.48%
1698 @tin MTB.V -60.47% SAND.CN -52.46% PTU.V -5.56% -39.49%
1699 @Pura_Vida SONA.CN -88.04% VST.CN -40.00% EPW.CN 8.77% -39.76%
1700 @Boreas7 DSV.V 6.12% PGM.V -73.64% WM.TO -51.92% -39.81%
1701 @Chizzum NRG.V -48.28% GLM.CN -17.65% GQC.V -53.57% -39.83%
1702 @nkob1974 KS.V -78.72% BHS.V -4.76% BARU.V -36.36% -39.95%
1703 @Goodtimes11 VMC.V -5.52% VXL.V -75.00% LQID.CN -39.39% -39.97%
1704 @Germ4 VST.CN -40.00% VST.CN -40.00% VST.CN -40.00% -40.00%
1705 @buck85 DMR.V -50.00% RVR.CN 7.14% HEM.V -77.14% -40.00%
1706 @Radar7 CBR.V -43.66% LIO.V -30.00% AIS.V -46.67% -40.11%
1707 @ProfessorXavier GRN.TO -46.32% ACU.V -59.46% UGE.V -14.65% -40.14%
1708 @Khoury PHRX.CN -56.25% DM.V 10.71% VXL.V -75.00% -40.18%
1709 @Northerner3 DAC.V -56.00% FEO.V -50.00% LUX.CN -14.55% -40.18%
1710 @TheLip2 ECR.V -35.48% MMG.V -32.09% GQC.V -53.57% -40.38%
1711 @ryleez NVO.TO -39.92% NRN.V -33.33% NRG.V -48.28% -40.51%
1712 @Ham ADZ.V -50.00% CVX.V -54.86% KNR.CN -16.67% -40.51%
1713 @lchu HMLO.V -71.43% VS.CN -20.69% HLTH.CN -29.41% -40.51%
1714 @NabtaPlayaEgypt AFF.V -61.70% DGO.V -50.00% GGX.V -10.00% -40.57%
1715 @Youngbuck VST.CN -40.00% MMS.V -30.68% FVL.TO -51.27% -40.65%
1716 @KNVB9 HIVE.V 38.49% SONA.CN -88.04% BVA.V -72.73% -40.76%
1717 @DrKeps SONA.CN -88.04% GGI.V -43.18% EPW.CN 8.77% -40.82%
1718 @TradeToFreedom EPW.CN 8.77% ACU.V -59.46% SLHG.V -71.79% -40.83%
1719 @Bono AUU.V 0.00% MIS.CN -76.67% KES.V -46.15% -40.94%
1720 @MoneyMike ME.TO -10.09% MIS.CN -76.67% BARU.V -36.36% -41.04%
1721 @Swiftly MIR.V -20.00% DPRO.CN -47.41% TRIP.CN -55.74% -41.05%
1722 @B TRIP.CN -55.74% THC.CN -15.79% BU.TO -51.74% -41.09%
1723 @rookie NHK.TO -38.64% KEN.V -77.00% VTT.V -8.33% -41.32%
1724 @BidsOnDeck VXL.V -75.00% HIVE.V 38.49% SONA.CN -88.04% -41.52%
1725 @Dan66 ATE.TO -83.21% IPA.V -64.56% CUB.TO 23.16% -41.54%
1726 @OMGstepbrostop DAC.V -56.00% AXU.TO -44.94% VLE.TO -23.68% -41.54%
1727 @JaysFan SONA.CN -88.04% IOT.V 2.50% VPH.TO -39.34% -41.63%
1728 @heyref ATE.TO -83.21% APLI.TO -89.96% SU.TO 48.24% -41.64%
1729 @Jjwicked TRIP.CN -55.74% EPW.CN 8.77% LLP.CN -78.26% -41.74%
1730 @UberTrades PHRX.CN -56.25% LOBE.CN -77.78% EPW.CN 8.77% -41.75%
1731 @WishfulThinking ZEN.V 39.11% ATE.TO -83.21% AGN.CN -81.36% -41.82%
1732 @como1 REVO.V -32.43% FWZ.V -42.59% DOC.V -50.84% -41.96%
1733 @Dry_Ice ESNR.CN 14.86% NBR.V -62.26% OZ.V -78.52% -41.97%
1734 @SBooth SONA.CN -88.04% OG.V -13.40% PDM.V -24.49% -41.98%
1735 @Lunchbox36 MDP.TO -62.77% QUIS.V 7.34% MKR.V -70.56% -42.00%
1736 @HMcDuckHughes MKR.V -70.56% ORE.V 13.64% MEX.V -69.23% -42.05%
1737 @Stockingup CANN.CN -51.85% ATE.TO -83.21% EPW.CN 8.77% -42.10%
1738 @JaRule ABRA.V -26.92% AAG.V -73.05% MUSK.CN -26.32% -42.10%
1739 @money75 NRG.V -48.28% PDM.V -24.49% GQC.V -53.57% -42.11%
1740 @Mrsbrown EPW.CN 8.77% NUMI.V -45.79% SPOR.CN -90.00% -42.34%
1741 @Froggyfry NSP.V -54.55% PEGA.V -10.00% NXS.V -62.50% -42.35%
1742 @Mendoza81 MTH.V 0.00% DMR.V -50.00% HEM.V -77.14% -42.38%
1743 @UraniumBull HEM.V -77.14% SSE.V -25.00% IVI.V -25.00% -42.38%
1744 @jh LUM.V -30.43% SRL.V -21.05% GL.CN -75.76% -42.41%
1745 @theriddler GRN.TO -46.32% MN.V 5.36% VEGA.CN -86.46% -42.47%
1746 @Goldfinger BTT.V -26.67% DMR.V -50.00% GGL.V -50.88% -42.51%
1747 @tthayer PAI-H.V -81.58% SONA.CN -88.04% CSU.TO 41.99% -42.54%
1748 @rane123 DAC.V -56.00% EQTY.V -55.17% MSCL.V -16.67% -42.61%
1749 @chillier88 SSVR.V -25.19% MTB.V -60.47% SSV.V -42.31% -42.65%
1750 @MABergeron KNR.CN -16.67% ACU.V -59.46% CANN.CN -51.85% -42.66%
1751 @Illusive YOUR.CN -36.54% HPQ.V -58.18% NRN.V -33.33% -42.68%
1752 @JBS SPOR.CN -90.00% TK.V -30.43% VTT.V -8.33% -42.92%
1753 @templetristan CVX.V -54.86% ATE.TO -83.21% FLY.V 8.82% -43.08%
1754 @BassmanBob SONA.CN -88.04% NEWO.V -50.00% EPW.CN 8.77% -43.09%
1755 @Jackfish APP.CN -60.00% AWE.V -13.33% DAC.V -56.00% -43.11%
1756 @The_Godas DMX.V -55.66% TORO.V -87.35% ORE.V 13.64% -43.12%
1757 @Skeptic44546 BTU.V -47.06% NRG.V -48.28% SCZ.V -34.04% -43.13%
1758 @AlphaNumericWin CVB.V -25.00% SIL.TO -29.53% UGD.V -75.00% -43.18%
1759 @FLIPPHONECAPONE VPH.TO -39.34% OG.V -13.40% MVMD.CN -77.53% -43.42%
1760 @1964TTTAAChangin SONA.CN -88.04% ZEN.V 39.11% AGN.CN -81.36% -43.43%
1761 @Nemesis KES.V -46.15% DOC.V -50.84% NRN.V -33.33% -43.44%
1762 @EagleAyes AT.TO -66.69% TTD.V 0.00% DGTL.V -63.71% -43.47%
1763 @viperman PGDC.V -58.33% MCI.V -45.83% FIND.V -26.36% -43.51%
1764 @triggerinside FWZ.V -42.59% GIS.V -62.96% NSG.CN -25.00% -43.52%
1765 @Trillz TRIP.CN -55.74% DGTL.V -63.71% DND.TO -11.16% -43.54%
1766 @Finanzr IPT.V -57.01% BRO.V -41.67% MMG.V -32.09% -43.59%
1767 @papogna GGO.V -45.45% NRG.V -48.28% SCY.TO -37.21% -43.65%
1768 @Jeff88_5 SZLS.TO -60.67% BLUE.V -73.08% MGM.V 2.78% -43.66%
1769 @missygille ECOM.V -47.37% VPH.TO -39.34% RELA.CN -44.29% -43.67%
1770 @Dollars OOR.V -16.67% USA.TO -75.00% VPH.TO -39.34% -43.67%
1771 @Downtown ATE.TO -83.21% IZO.CN -22.95% NSG.CN -25.00% -43.72%
1772 @Euca BEAN.CN -10.00% GL.CN -75.76% SCOT.V -45.45% -43.74%
1773 @r6 BU.TO -51.74% OGO.V -24.19% TRIP.CN -55.74% -43.89%
1774 @ABCMitchell MIR.V -20.00% PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% -44.00%
1775 @smackdaddy PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% MIR.V -20.00% -44.00%
1776 @dmandman KUYA.CN -69.44% FR.TO -17.62% AXU.TO -44.94% -44.00%
1777 @Khan_Can FANS.TO -62.27% FOBI.V -32.20% EFL.TO -37.58% -44.02%
1778 @AFChief CCW.V -71.55% SPA.V -43.42% TAAT.CN -17.10% -44.02%
1779 @Bzr CDPR.CN -33.77% BARU.V -36.36% NBR.V -62.26% -44.13%
1780 @Mxpx80 TRIP.CN -55.74% APP.CN -60.00% MSCL.V -16.67% -44.13%
1781 @firefly IPA.V -64.56% NC.CN -45.24% IZO.CN -22.95% -44.25%
1782 @vonWalter WHN.V -49.44% NRN.V -33.33% ADZ.V -50.00% -44.26%
1783 @6x7n_RoC VST.CN -40.00% ACU.V -59.46% EXRO.TO -33.56% -44.34%
1784 @Leafs21 SONA.CN -88.04% FVL.TO -51.27% DSV.V 6.12% -44.40%
1785 @Notbadnyou HODL.CN -10.53% RVV.CN -45.16% FONE.CN -77.50% -44.40%
1786 @Chernobyl TXP.TO -26.48% OPHR.V -58.06% NANO.TO -48.77% -44.44%
1787 @Prestige600 PTX.CN -40.00% TML.TO -42.96% IRV.CN -50.38% -44.45%
1788 @Nordico CBR.V -43.66% GOG.V -59.48% WLF.V -30.36% -44.50%
1789 @Luca21 GRSL.V -64.74% SSVR.V -25.19% HSTR.V -43.70% -44.55%
1790 @Tomba MIR.V -20.00% REVO.V -32.43% PAI-H.V -81.58% -44.67%
1791 @Thehippie HILL.V -47.62% MLCL.CN -40.00% BLDP.TO -46.64% -44.75%
1792 @seagrind VST.CN -40.00% VPH.TO -39.34% EQTY.V -55.17% -44.84%
1793 @Rumi XBC.TO -72.11% ETI.CN -41.35% NOVR.V -21.18% -44.88%
1794 @Elmo VST.CN -40.00% REVO.V -32.43% FANS.TO -62.27% -44.90%
1795 @theRhino HPQ.V -58.18% BARU.V -36.36% BZ.V -40.57% -45.04%
1796 @Namazon PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% MEX.V -69.23% -45.06%
1797 @JohnGalt777 BLUE.V -73.08% KRR.TO 12.73% OCG.V -75.00% -45.11%
1798 @Onepoint61803 MIS.CN -76.67% CCW.V -71.55% KRR.TO 12.73% -45.16%
1799 @Datawork EPW.CN 8.77% SONA.CN -88.04% PHRX.CN -56.25% -45.17%
1800 @TomyD GG.V -50.00% GPR.TO -74.31% ORV.TO -11.43% -45.25%
1801 @MelonSmasher SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% ZMA.V -56.67% -45.31%
1802 @GSL_Lakers BARU.V -36.36% MOON.V -50.00% DIGI.CN -50.00% -45.45%
1803 @epithermal MAI.V -21.32% KS.V -78.72% BARU.V -36.36% -45.47%
1804 @Vaugolor GPR.TO -74.31% VXL.V -75.00% KRR.TO 12.73% -45.53%
1805 @Rrooze FWZ.V -42.59% SAE.V -48.57% ITR.V -45.60% -45.59%
1806 @tidusempire DOC.V -50.84% FANS.TO -62.27% VLE.TO -23.68% -45.60%
1807 @ajyinvestor HPQ.V -58.18% BBTV.TO -78.65% BGF.V 0.00% -45.61%
1808 @shocktopontop SONA.CN -88.04% KNR.CN -16.67% FOBI.V -32.20% -45.64%
1809 @navderek MAE.V -10.34% AVG.V -60.00% BMK.V -66.67% -45.67%
1810 @ticotime2020 HEM.V -77.14% APC.V -10.00% DMR.V -50.00% -45.71%
1811 @goldbugx DMX.V -55.66% PDM.V -24.49% IPT.V -57.01% -45.72%
1812 @NWdude HPQ.V -58.18% HMLO.V -71.43% PYR.TO -7.76% -45.79%
1813 @X-flyswatter GSI.V -31.16% UGD.V -75.00% SXL.V -31.25% -45.80%
1814 @HiEnuf4ya FOBI.V -32.20% ECOM.V -47.37% HPQ.V -58.18% -45.92%
1815 @LegitStockTalk KNR.CN -16.67% UPI.V -55.00% ENBI.CN -66.15% -45.94%
1816 @NorCalGold OIII.V -35.02% ECR.V -35.48% GWA.V -67.65% -46.05%
1817 @remta BARU.V -36.36% CANN.CN -51.85% TUSK.CN -50.00% -46.07%
1818 @bmgeo IZO.CN -22.95% FURY.TO -55.49% PERU.V -60.00% -46.15%
1819 @flapdoodl GSPR.V -44.26% GWM.V -46.49% NOCR.V -47.92% -46.22%
1820 @renebernard MTB.V -60.47% ORS.V -57.14% COCO.V -21.21% -46.27%
1821 @Zivenon WM.TO -51.92% BTU.V -47.06% RLG.CN -40.00% -46.33%
1822 @Trust-me-2 SMD.V -12.50% ADZ.V -50.00% MIS.CN -76.67% -46.39%
1823 @sar FRI.V -61.54% SSVR.V -25.19% TBX.V -52.45% -46.39%
1824 @BDiamondz BARU.V -36.36% PHRX.CN -56.25% AIS.V -46.67% -46.43%
1825 @investorwannabe NRN.V -33.33% HMLO.V -71.43% AMM.TO -34.75% -46.50%
1826 @nomoretrading DAC.V -56.00% TSF.CN -24.60% ACU.V -59.46% -46.69%
1827 @Jh18 REVO.V -32.43% PHRX.CN -56.25% CANN.CN -51.85% -46.84%
1828 @quimp KNR.CN -16.67% CANN.CN -51.85% XBC.TO -72.11% -46.88%
1829 @stooge ZRO.CN -82.67% GROW.V 30.00% SONA.CN -88.04% -46.90%
1830 @StarFire DMX.V -55.66% MTB.V -60.47% FCO.V -25.00% -47.04%
1831 @gkent1007 BU.TO -51.74% EWS.V -56.25% AKH-H.V -33.33% -47.11%
1832 @Kritch175 CVB.V -25.00% NRN.V -33.33% ATE.TO -83.21% -47.18%
1833 @therealone IP.CN -34.38% FANS.TO -62.27% BTC.CN -44.90% -47.18%
1834 @Cappingup MVMD.CN -77.53% TAAT.CN -17.10% PLTH.CN -47.25% -47.29%
1835 @goldrush44 SONA.CN -88.04% PYR.TO -7.76% GRN.TO -46.32% -47.37%
1836 @MaxLex NRG.V -48.28% BBB.V -33.90% DEC.V -60.00% -47.39%
1837 @Tajona PUMP.CN -70.00% SUGR.V -40.00% FOBI.V -32.20% -47.40%
1838 @SKIPPER AZS.V -41.67% URL.CN -36.00% IPA.V -64.56% -47.41%
1839 @mining_miners SAE.V -48.57% MEX.V -69.23% PDM.V -24.49% -47.43%
1840 @Pericles DOC.V -50.84% FOBI.V -32.20% SKYG.V -59.52% -47.52%
1841 @gawti88 KNR.CN -16.67% CHGX.CN -50.00% IGLD.CN -75.93% -47.53%
1842 @Sona4savelife SONA.CN -88.04% VST.CN -40.00% NOU.V -14.66% -47.57%
1843 @Tcheu LIO.V -30.00% GIS.V -62.96% MRO.V -50.00% -47.65%
1844 @BlAst PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% HEM.V -77.14% -47.69%
1845 @aloss SONA.CN -88.04% BZ.V -40.57% ROS.V -14.47% -47.69%
1846 @Gordon_Gekko NGE.V -30.00% MAX.V -41.67% CCW.V -71.55% -47.74%
1847 @kayo OPHR.V -58.06% HAR.V -43.53% BRO.V -41.67% -47.75%
1848 @cycleogical NOM.CN -26.42% GQC.V -53.57% AUL.V -63.33% -47.77%
1849 @ThaDreamisLong VXL.V -75.00% HEM.V -77.14% EPW.CN 8.77% -47.79%
1850 @BehrE BU.TO -51.74% AZS.V -41.67% DIGI.CN -50.00% -47.80%
1851 @Bobbymoonbag ACU.V -59.46% JTR.V -20.00% TRYP.CN -64.00% -47.82%
1852 @DiaperMoney IGO.V -35.48% SAND.CN -52.46% TRIP.CN -55.74% -47.89%
1853 @supraprime90 SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% IPA.V -64.56% -47.94%
1854 @elijah94 HPQ.V -58.18% LQID.CN -39.39% GRN.TO -46.32% -47.97%
1855 @Velovelo WCC.V -55.00% GNG.V -60.71% GXS.V -28.33% -48.02%
1856 @Riz DAC.V -56.00% IPA.V -64.56% VLE.TO -23.68% -48.08%
1857 @Odeh NGLD.V -76.06% HEM.V -77.14% EPW.CN 8.77% -48.14%
1858 @haskel HPQ.V -58.18% BARU.V -36.36% MOON.V -50.00% -48.18%
1859 @Peteybomb IZO.CN -22.95% RVV.CN -45.16% MIS.CN -76.67% -48.26%
1860 @mgold GRDM.V -40.00% NVX.V -55.00% MRO.V -50.00% -48.33%
1861 @Pdog CBR.V -43.66% SSV.V -42.31% SLV.CN -59.04% -48.34%
1862 @Snafu PMED.CN -53.85% VPH.TO -39.34% CANN.CN -51.85% -48.35%
1863 @JGMS KCC.V -70.67% JG.V -12.12% NBR.V -62.26% -48.35%
1864 @zeromargin ECR.V -35.48% DMX.V -55.66% RJX-A.V -54.00% -48.38%
1865 @Buddy AOT.TO -18.79% FVI.TO -52.77% PGM.V -73.64% -48.40%
1866 @Wiseguy FANS.TO -62.27% FOBI.V -32.20% DOC.V -50.84% -48.44%
1867 @hafkeman SPA.V -43.42% WM.TO -51.92% NEWO.V -50.00% -48.45%
1868 @Jjh ECR.V -35.48% GIS.V -62.96% BTU.V -47.06% -48.50%
1869 @canyontracker BARU.V -36.36% PGX.V -59.18% MOON.V -50.00% -48.52%
1870 @RedDragon ECR.V -35.48% WM.TO -51.92% PGDC.V -58.33% -48.58%
1871 @Lockedstock LUXX.CN -1.04% ORS.V -57.14% SONA.CN -88.04% -48.74%
1872 @roatan2 HILL.V -47.62% MLCL.CN -40.00% TNY.CN -58.62% -48.75%
1873 @stockhound SMP.V -50.94% EGR.V -74.00% MAI.V -21.32% -48.76%
1874 @arabsouljah BARU.V -36.36% MOON.V -50.00% RLV.V -60.00% -48.79%
1875 @bccddd CVX.V -54.86% GRN.TO -46.32% CBLU.V -45.37% -48.85%
1876 @pennymoonshot ADZ.V -50.00% WCC.V -55.00% BRO.V -41.67% -48.89%
1877 @PenKerGof PYR.TO -7.76% HPQ.V -58.18% NZRE-H.V -81.50% -49.15%
1878 @Kershaw IPA.V -64.56% ENBI.CN -66.15% TAAT.CN -17.10% -49.27%
1879 @CK4130 KNR.CN -16.67% PHRX.CN -56.25% VXL.V -75.00% -49.31%
1880 @Gman82 PAI-H.V -81.58% SLHG.V -71.79% NXO.V 5.43% -49.31%
1881 @loupup ECR.V -35.48% PRG.V -64.58% NOCR.V -47.92% -49.33%
1882 @stockgains HS.CN -49.29% IPA.V -64.56% PNG.V -34.21% -49.35%
1883 @Luckypete FANS.TO -62.27% VST.CN -40.00% GBRC.V -45.83% -49.37%
1884 @Jagr FF.TO -25.00% AML.V -80.00% GGI.V -43.18% -49.39%
1885 @K MIS.CN -76.67% AIS.V -46.67% NSG.CN -25.00% -49.44%
1886 @Ri XTT.V -76.92% NOM.CN -26.42% SMR.V -45.00% -49.45%
1887 @marketmaker XPLR.V -23.08% XND.V -54.84% MKR.V -70.56% -49.49%
1888 @RMC CBR.V -43.66% DMR.V -50.00% NSAU.CN -55.00% -49.55%
1889 @TheChronicle MVMD.CN -77.53% STPH.CN -77.42% FDM.CN 6.06% -49.63%
1890 @Chiel CVM.V -30.00% KCC.V -70.67% NRG.V -48.28% -49.65%
1891 @newtoyou IP.CN -34.38% SAND.CN -52.46% FANS.TO -62.27% -49.70%
1892 @Roddiggiti PGOL.CN -62.50% SSA.V -20.00% CDC-H.V -66.67% -49.72%
1893 @Freshytk ROVR.V -47.37% PGDC.V -58.33% HAR.V -43.53% -49.74%
1894 @aurach ECR.V -35.48% TORO.V -87.35% NOM.CN -26.42% -49.75%
1895 @Foubs4 VPH.TO -39.34% CVX.V -54.86% BRAG.TO -55.10% -49.77%
1896 @ponder DEC.V -60.00% OPHR.V -58.06% SXL.V -31.25% -49.77%
1897 @Extramoney FOBI.V -32.20% LOBE.CN -77.78% LQID.CN -39.39% -49.79%
1898 @goldfanbrad RLG.CN -40.00% NEWO.V -50.00% GOG.V -59.48% -49.83%
1899 @DJLiT STGO.TO -53.39% TUSK.CN -50.00% GRN.TO -46.32% -49.90%
1900 @DasFinanzNockerl FSX.V -56.74% TAAT.CN -17.10% IGLD.CN -75.93% -49.92%
1901 @Diajohn WRR.V -60.00% SOCK.V -50.00% BWR.V -40.00% -50.00%
1902 @MiningRocketship CBR.V -43.66% NGLD.V -76.06% WLF.V -30.36% -50.03%
1903 @hitmaxx WM.TO -51.92% NRG.V -48.28% NEWO.V -50.00% -50.07%
1904 @gardiwil BKI.TO -26.47% NANO.TO -48.77% OCG.V -75.00% -50.08%
1905 @Leroybrown SONA.CN -88.04% VXL.V -75.00% KRR.TO 12.73% -50.10%
1906 @Jroc DEC.V -60.00% ORS.V -57.14% NRN.V -33.33% -50.16%
1907 @RightRhyme CANN.CN -51.85% IPA.V -64.56% PNG.V -34.21% -50.21%
1908 @Gnome SMP.V -50.94% FWZ.V -42.59% ORS.V -57.14% -50.23%
1909 @Hindra XTT.V -76.92% NTE.V 14.29% SONA.CN -88.04% -50.23%
1910 @prime SONA.CN -88.04% NUMI.V -45.79% TAAT.CN -17.10% -50.31%
1911 @wonder1stock PHD.V -53.85% SCOT.V -45.45% WM.TO -51.92% -50.41%
1912 @rugitola BCU.V -52.94% DAC.V -56.00% ADK.V -42.37% -50.44%
1913 @ecliptick RDKO.CN -80.00% PREV.CN -50.00% BAMM.CN -21.43% -50.48%
1914 @Unicorne69 CODE.CN -50.00% PHRX.CN -56.25% NC.CN -45.24% -50.50%
1915 @CGIJG GQC.V -53.57% PRG.V -64.58% NRN.V -33.33% -50.50%
1916 @buyplatinum NCP.TO -53.33% PTM.TO -66.10% MMG.V -32.09% -50.51%
1917 @Grzybek PHRX.CN -56.25% VPH.TO -39.34% DAC.V -56.00% -50.53%
1918 @Scuba NUMI.V -45.79% SLHG.V -71.79% PLUS.CN -34.33% -50.64%
1919 @Swift MIS.CN -76.67% SONA.CN -88.04% KRR.TO 12.73% -50.66%
1920 @Nick_C BBB.V -33.90% SSV.V -42.31% NGLD.V -76.06% -50.75%
1921 @Ty NANO.TO -48.77% OPHR.V -58.06% ORG.V -45.56% -50.80%
1922 @SedcoDisco ARU.V -64.48% HAN.V -46.67% TNX.TO -41.67% -50.94%
1923 @MtlBiz ENBI.CN -66.15% ME.TO -10.09% MIS.CN -76.67% -50.97%
1924 @scud16m IPA.V -64.56% KNR.CN -16.67% SLHG.V -71.79% -51.01%
1925 @Keedan DMX.V -55.66% OPHR.V -58.06% VPH.TO -39.34% -51.02%
1926 @Jdfry VST.CN -40.00% DOC.V -50.84% FANS.TO -62.27% -51.04%
1927 @MBjones BARU.V -36.36% CHAL.CN -70.43% GRN.TO -46.32% -51.04%
1928 @99fxd DOC.V -50.84% GRN.TO -46.32% DAC.V -56.00% -51.05%
1929 @indajungle1 VPH.TO -39.34% IPA.V -64.56% CHGX.CN -50.00% -51.30%
1930 @belchski HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% SONA.CN -88.04% -51.33%
1931 @Lucky7s PYR.TO -7.76% SONA.CN -88.04% HPQ.V -58.18% -51.33%
1932 @idunno1987 SONA.CN -88.04% HPQ.V -58.18% PYR.TO -7.76% -51.33%
1933 @Saskberger KNR.CN -16.67% SNV.V -60.00% MVMD.CN -77.53% -51.40%
1934 @cigar1 PRG.V -64.58% SVE.V -37.31% SAND.CN -52.46% -51.45%
1935 @Joes BBTV.TO -78.65% ATE.TO -83.21% QUIS.V 7.34% -51.50%
1936 @campbeas AIS.V -46.67% BLUE.V -73.08% SGU.V -34.78% -51.51%
1937 @Dennis_Nedry DAC.V -56.00% VPH.TO -39.34% ACU.V -59.46% -51.60%
1938 @Applepie FIND.V -26.36% GLD.V -80.53% SUP.V -48.03% -51.64%
1939 @Remington MTS.V -6.35% PULL.CN -83.59% DOCT.CN -65.22% -51.72%
1940 @Mitchell GSPR.V -44.26% ETR.CN -65.08% KES.V -46.15% -51.83%
1941 @5hort5tuff YOUR.CN -36.54% DAC.V -56.00% GIS.V -62.96% -51.83%
1942 @Chase ARQ.CN -47.50% OPHR.V -58.06% DMR.V -50.00% -51.85%
1943 @Beinghuman XTT.V -76.92% SONA.CN -88.04% EPW.CN 8.77% -52.06%
1944 @N00B WELL.TO -39.01% AT.TO -66.69% DOC.V -50.84% -52.18%
1945 @JMAC90 HEM.V -77.14% LUXX.CN -1.04% GBMC.CN -78.69% -52.29%
1946 @obill PWR.CN -84.82% ATE.TO -83.21% RP.V 10.87% -52.39%
1947 @Kooteneeee MIS.CN -76.67% AIS.V -46.67% SCZ.V -34.04% -52.46%
1948 @rose7654 HSTR.V -43.70% FIND.V -26.36% TORO.V -87.35% -52.47%
1949 @biff PREV.CN -50.00% REVO.V -32.43% VXL.V -75.00% -52.48%
1950 @Longstrongsilver NU.V -57.69% ATE.TO -83.21% KNR.CN -16.67% -52.52%
1951 @Leafs04 DAC.V -56.00% MOON.V -50.00% CANN.CN -51.85% -52.62%
1952 @stuk MMS.V -30.68% IPA.V -64.56% MDP.TO -62.77% -52.67%
1953 @jerrio78 JFC-H.V -78.26% ZONE.V -40.00% MLCL.CN -40.00% -52.75%
1954 @Sjg VERY.V -85.02% TAAT.CN -17.10% PHRX.CN -56.25% -52.79%
1955 @wolfster GRN.TO -46.32% MIN.TO -63.39% NANO.TO -48.77% -52.83%
1956 @rikyu GL.CN -75.76% BEE.CN -26.92% DAC.V -56.00% -52.89%
1957 @FoxInvestor SKYG.V -59.52% NEWU.V -49.37% DMR.V -50.00% -52.96%
1958 @Jjjj BCU.V -52.94% GAME.V -62.55% HAR.V -43.53% -53.01%
1959 @Wisee PULL.CN -83.59% MLCL.CN -40.00% IGO.V -35.48% -53.03%
1960 @Thew BARU.V -36.36% MIS.CN -76.67% AIS.V -46.67% -53.23%
1961 @Guldinvestor GQC.V -53.57% GIS.V -62.96% CBR.V -43.66% -53.40%
1962 @jf GQC.V -53.57% GQC.V -53.57% GQC.V -53.57% -53.57%
1963 @explosive EPW.CN 8.77% SONA.CN -88.04% NZRE-H.V -81.50% -53.59%
1964 @GMiner NUMI.V -45.79% VST.CN -40.00% VXL.V -75.00% -53.60%
1965 @eeFexx HEM.V -77.14% LQID.CN -39.39% RELA.CN -44.29% -53.61%
1966 @Weedmoneyman APP.CN -60.00% RVV.CN -45.16% TRIP.CN -55.74% -53.63%
1967 @newguy SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% TEST.V -8.70% -53.77%
1968 @theJuniorExplorer WCC.V -55.00% ORS.V -57.14% BAU.V -49.41% -53.85%
1969 @shortstop IPA.V -64.56% HEM.V -77.14% JTR.V -20.00% -53.90%
1970 @GermanChris JTR.V -20.00% APP.CN -60.00% EATS.CN -82.07% -54.02%
1971 @cruisie CBR.V -43.66% GOG.V -59.48% SLV.CN -59.04% -54.06%
1972 @muskie OPHR.V -58.06% HMAN.V -77.78% TXP.TO -26.48% -54.11%
1973 @PennyCash DGO.V -50.00% NXS.V -62.50% TUSK.CN -50.00% -54.17%
1974 @Chibzic AIS.V -46.67% PMED.CN -53.85% LFST.V -62.50% -54.34%
1975 @Duffman MTB.V -60.47% BWCG.V -26.67% IGLD.CN -75.93% -54.35%
1976 @digimonkey YDX.V -15.62% IPA.V -64.56% JNH.V -83.17% -54.45%
1977 @PayCon PKG.CN -62.50% DAC.V -56.00% NC.CN -45.24% -54.58%
1978 @kc1990 AZS.V -41.67% NUG.V -78.57% HAR.V -43.53% -54.59%
1979 @_bagholder FANS.TO -62.27% TRIP.CN -55.74% NUMI.V -45.79% -54.60%
1980 @Turbolover PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% CANN.CN -51.85% -54.61%
1981 @Jjs NEXE.V -69.42% ADMT.CN -30.77% CXXI.CN -63.84% -54.68%
1982 @husky MIR.V -20.00% SONA.CN -88.04% PHRX.CN -56.25% -54.76%
1983 @boxterfan AGN.CN -81.36% IPA.V -64.56% TUO.V -18.43% -54.78%
1984 @CAVEMAN RELA.CN -44.29% ECOM.V -47.37% CRBK.V -72.86% -54.84%
1985 @txtom338lm AIS.V -46.67% HIGH.V -41.26% MIS.CN -76.67% -54.86%
1986 @0411 LOBE.CN -77.78% IP.CN -34.38% SAND.CN -52.46% -54.87%
1987 @Arbitrary_duck KNR.CN -16.67% IPA.V -64.56% PULL.CN -83.59% -54.94%
1988 @Peetsy RWB.CN -44.74% CXXI.CN -63.84% PHRX.CN -56.25% -54.94%
1989 @GoldMedal MIS.CN -76.67% NRG.V -48.28% VST.CN -40.00% -54.98%
1990 @Rainking CANN.CN -51.85% BARU.V -36.36% XTT.V -76.92% -55.05%
1991 @Aegis_Trade SONA.CN -88.04% SIXW.CN -32.20% NC.CN -45.24% -55.16%
1992 @dudex25 BARU.V -36.36% MIS.CN -76.67% SAND.CN -52.46% -55.16%
1993 @Investmydream MVMD.CN -77.53% BTR.V 0.00% SONA.CN -88.04% -55.19%
1994 @Dezouvre11 BEV.CN -79.59% OGO.V -24.19% FANS.TO -62.27% -55.35%
1995 @theRussian AT.TO -66.69% DGTL.V -63.71% TBP.TO -35.90% -55.43%
1996 @CaptainFrostyRocket MIS.CN -76.67% BARU.V -36.36% GQC.V -53.57% -55.53%
1997 @Banffboy HEM.V -77.14% ADMT.CN -30.77% CK.CN -58.70% -55.54%
1998 @ayeyou DHR.V -57.14% SKYG.V -59.52% DMR.V -50.00% -55.56%
1999 @philios IPA.V -64.56% VPH.TO -39.34% MDP.TO -62.77% -55.56%
2000 @surferbob NU.V -57.69% CXXI.CN -63.84% NC.CN -45.24% -55.59%
2001 @Yahoo.com DG.V -35.29% FSX.V -56.74% VXL.V -75.00% -55.68%
2002 @2pac FNR.V -70.83% ROI.V -66.67% TNO-H.V -30.00% -55.83%
2003 @Pickles PHRX.CN -56.25% PSYC.CN -55.56% TRIP.CN -55.74% -55.85%
2004 @Hairtrigger TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% PSYC.CN -55.56% -55.85%
2005 @ddfromev PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% PSYC.CN -55.56% -55.85%
2006 @DJS FWZ.V -42.59% GQC.V -53.57% HMLO.V -71.43% -55.86%
2007 @Diver MIS.CN -76.67% WM.TO -51.92% CMB.V -39.13% -55.91%
2008 @Tenor IPA.V -64.56% VPH.TO -39.34% TRYP.CN -64.00% -55.97%
2009 @NWGold WM.TO -51.92% MKR.V -70.56% GGO.V -45.45% -55.98%
2010 @Pazzy AVU.V -56.67% NGLD.V -76.06% ECR.V -35.48% -56.07%
2011 @makingmillions ACU.V -59.46% GRN.TO -46.32% NXS.V -62.50% -56.09%
2012 @Tombookedtwo ROX.V -26.32% HMLO.V -71.43% KCC.V -70.67% -56.14%
2013 @railbird MIS.CN -76.67% VST.CN -40.00% WM.TO -51.92% -56.20%
2014 @rysvel HPQ.V -58.18% MIS.CN -76.67% PNG.V -34.21% -56.35%
2015 @Flex1990 EPW.CN 8.77% UAV.CN -93.56% PLNT.CN -84.38% -56.39%
2016 @42n8Xs MIS.CN -76.67% PTX.CN -40.00% MAW.TO -52.56% -56.41%
2017 @longforlife LQID.CN -39.39% SPOR.CN -90.00% SUGR.V -40.00% -56.46%
2018 @Madsstern HEM.V -77.14% FANS.TO -62.27% CVM.V -30.00% -56.47%
2019 @Antham SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% TAAT.CN -17.10% -56.57%
2020 @pareb2 XBC.TO -72.11% RJX-A.V -54.00% CBR.V -43.66% -56.59%
2021 @HeapLeacher DMX.V -55.66% HAR.V -43.53% KCC.V -70.67% -56.62%
2022 @flawless FVL.TO -51.27% NXS.V -62.50% PHRX.CN -56.25% -56.67%
2023 @saucebauce PAI-H.V -81.58% TAAT.CN -17.10% SLHG.V -71.79% -56.82%
2024 @RedvsBlu MVMD.CN -77.53% PLTH.CN -47.25% NUMI.V -45.79% -56.86%
2025 @Silver2021 NGE.V -30.00% FRE.V -62.50% NUG.V -78.57% -57.02%
2026 @zeusdog NEWD.CN -46.03% SLV.CN -59.04% ENBI.CN -66.15% -57.07%
2027 @junit ACU.V -59.46% PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% -57.15%
2028 @pirate GOG.V -59.48% AAG.V -73.05% CKG.V -39.16% -57.23%
2029 @inspectordave55 REVO.V -32.43% NXS.V -62.50% XTT.V -76.92% -57.29%
2030 @Franke BARU.V -36.36% KCC.V -70.67% AAU.V -64.89% -57.31%
2031 @Stevest SONA.CN -88.04% IPT.V -57.01% ABRA.V -26.92% -57.33%
2032 @Boots888 APP.CN -60.00% TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% -57.33%
2033 @fl FWZ.V -42.59% HMLO.V -71.43% OPHR.V -58.06% -57.36%
2034 @canagrow APP.CN -60.00% DAC.V -56.00% PHRX.CN -56.25% -57.42%
2035 @J3 RLV.V -60.00% PHRX.CN -56.25% DAC.V -56.00% -57.42%
2036 @jango MIS.CN -76.67% DMX.V -55.66% PTX.CN -40.00% -57.44%
2037 @zaking84 PULL.CN -83.59% IPT.V -57.01% FMC.V -32.00% -57.53%
2038 @pickinwinrs TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% GNG.V -60.71% -57.57%
2039 @Jukesy NEWO.V -50.00% BTU.V -47.06% GL.CN -75.76% -57.61%
2040 @sami545 HEM.V -77.14% SONA.CN -88.04% PYR.TO -7.76% -57.65%
2041 @parmarcorp CHGX.CN -50.00% IGLD.CN -75.93% ECOM.V -47.37% -57.76%
2042 @TITAN_Trading CXXI.CN -63.84% SKYG.V -59.52% DIGI.CN -50.00% -57.79%
2043 @LadyKaye ELBM.V -14.86% BABY.TO -70.84% SONA.CN -88.04% -57.92%
2044 @Maxhuntly IPT.V -57.01% NC.CN -45.24% HUV.TO -71.71% -57.99%
2045 @CanIretireYet APP.CN -60.00% HPQ.V -58.18% PHRX.CN -56.25% -58.14%
2046 @cadz TGS.V -63.41% BRAG.TO -55.10% DAC.V -56.00% -58.17%
2047 @sourbelts FANS.TO -62.27% EATS.CN -82.07% WE.V -30.29% -58.21%
2048 @Rblac03 OPHR.V -58.06% KUYA.CN -69.44% HILL.V -47.62% -58.38%
2049 @Goooo HILL.V -47.62% CHGX.CN -50.00% MVMD.CN -77.53% -58.38%
2050 @dvyjns SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% IZO.CN -22.95% -58.52%
2051 @Mikemtl ZONE.V -40.00% DAC.V -56.00% ITKO.CN -79.59% -58.53%
2052 @4rtuna REVO.V -32.43% ITKO.CN -79.59% DYA.TO -64.41% -58.81%
2053 @Grandpaw ADMT.CN -30.77% FANS.TO -62.27% PULL.CN -83.59% -58.88%
2054 @LeafsFan NXS.V -62.50% IPA.V -64.56% CHGX.CN -50.00% -59.02%
2055 @DPAI SONA.CN -88.04% MIS.CN -76.67% SMD.V -12.50% -59.07%
2056 @XPOY_Y NZRE-H.V -81.50% NEWD.CN -46.03% TUSK.CN -50.00% -59.18%
2057 @JohnGalt FWZ.V -42.59% PERU.V -60.00% UGD.V -75.00% -59.20%
2058 @captainfeathersword DEC.V -60.00% MTB.V -60.47% ORS.V -57.14% -59.20%
2059 @lonewolf510 AUCU.CN -69.05% NUG.V -78.57% NGE.V -30.00% -59.21%
2060 @Trudont NICL.V -70.59% EATS.CN -82.07% IVI.V -25.00% -59.22%
2061 @Gman76 IPA.V -64.56% PKG.CN -62.50% DOC.V -50.84% -59.30%
2062 @m245 GIS.V -62.96% ORS.V -57.14% OPHR.V -58.06% -59.39%
2063 @Isaiah ACU.V -59.46% ACU.V -59.46% ACU.V -59.46% -59.46%
2064 @sunra BTT.V -26.67% GL.CN -75.76% NGLD.V -76.06% -59.49%
2065 @meek90 GQC.V -53.57% PRG.V -64.58% MTB.V -60.47% -59.54%
2066 @Jefe_de_Oro MIS.CN -76.67% NBR.V -62.26% VST.CN -40.00% -59.64%
2067 @happyguy AUN.V -64.15% OMM.V -46.05% KUYA.CN -69.44% -59.88%
2068 @thebigstank HEM.V -77.14% IPA.V -64.56% VPH.TO -39.34% -60.35%
2069 @kalle040 HS.CN -49.29% SPO.CN -80.00% CANN.CN -51.85% -60.38%
2070 @1969Enigma SONA.CN -88.04% GGI.V -43.18% DOC.V -50.84% -60.69%
2071 @Barc19 TRIP.CN -55.74% HAVN.CN -80.61% NUMI.V -45.79% -60.71%
2072 @Jamanuel APP.CN -60.00% DAC.V -56.00% ENTG.V -67.35% -61.12%
2073 @tigerslump SONA.CN -88.04% NVO.TO -39.92% TRIP.CN -55.74% -61.23%
2074 @AJBurns BLUE.V -73.08% WM.TO -51.92% GOG.V -59.48% -61.49%
2075 @MaracleMaker SONA.CN -88.04% FVL.TO -51.27% RSLV.V -45.26% -61.52%
2076 @Madsper79 CBR.V -43.66% NUG.V -78.57% NXS.V -62.50% -61.58%
2077 @Vanterry57 PULL.CN -83.59% JTR.V -20.00% JUVA.CN -81.30% -61.63%
2078 @g.money ENBI.CN -66.15% LUCK.V -72.73% NEWD.CN -46.03% -61.63%
2079 @Alphacapital GBMC.CN -78.69% HLTH.CN -29.41% HEM.V -77.14% -61.75%
2080 @CWolfe NGLD.V -76.06% TRYP.CN -64.00% NUMI.V -45.79% -61.95%
2081 @bindstar PKG.CN -62.50% ACU.V -59.46% IPA.V -64.56% -62.17%
2082 @NashDaSlash HPQ.V -58.18% ENBI.CN -66.15% FANS.TO -62.27% -62.20%
2083 @BigRig_Trader IPA.V -64.56% CHGX.CN -50.00% LUCK.V -72.73% -62.43%
2084 @Jonesinvestor AYR-A.CN -35.70% CXXI.CN -63.84% SONA.CN -88.04% -62.53%
2085 @Juan_Valdez MON.V -82.00% TRG.CN -54.93% TKU.V -51.52% -62.81%
2086 @PinkHappyButterfly HUV.TO -71.71% HSD.TO -43.27% HOD.TO -73.91% -62.96%
2087 @CREAMFILIN GDNP.V -18.89% SONA.CN -88.04% EATS.CN -82.07% -63.00%
2088 @Rmedic MIS.CN -76.67% NEWO.V -50.00% FRE.V -62.50% -63.06%
2089 @traderdm NUG.V -78.57% GNG.V -60.71% MRO.V -50.00% -63.10%
2090 @DoubleDiamond ACU.V -59.46% PGM.V -73.64% PHRX.CN -56.25% -63.12%
2091 @Jc9381 OPHR.V -58.06% GL.CN -75.76% DMX.V -55.66% -63.16%
2092 @Pete MON.V -82.00% AAU.V -64.89% FWZ.V -42.59% -63.16%
2093 @PMoney88 PHRX.CN -56.25% TRIP.CN -55.74% MVMD.CN -77.53% -63.17%
2094 @HeavyMetal123 MIS.CN -76.67% BLUE.V -73.08% RLG.CN -40.00% -63.25%
2095 @Momoney SONA.CN -88.04% SSE.V -25.00% HEM.V -77.14% -63.40%
2096 @bucketfan SONA.CN -88.04% ZONE.V -40.00% LFST.V -62.50% -63.51%
2097 @drezinho KCC.V -70.67% MKR.V -70.56% BAU.V -49.41% -63.54%
2098 @Iberius FVL.TO -51.27% ACU.V -59.46% HAVN.CN -80.61% -63.78%
2099 @Rdee WM.TO -51.92% SOI.V -56.25% ATE.TO -83.21% -63.79%
2100 @Subawho GQC.V -53.57% UGD.V -75.00% GIS.V -62.96% -63.84%
2101 @facerip GRN.TO -46.32% FANS.TO -62.27% ATE.TO -83.21% -63.93%
2102 @867YTSMAKAT ATE.TO -83.21% FOBI.V -32.20% HEM.V -77.14% -64.18%
2103 @Bottles WHN.V -49.44% GNG.V -60.71% BRG.V -82.69% -64.28%
2104 @Kiluhh APP.CN -60.00% DAC.V -56.00% XTT.V -76.92% -64.31%
2105 @zukuenftiger KUYA.CN -69.44% GIS.V -62.96% C.V -60.87% -64.43%
2106 @MrWonderful HEM.V -77.14% IONC.CN -92.86% VLE.TO -23.68% -64.56%
2107 @aulion MOON.V -50.00% KS.V -78.72% MMN.V -65.38% -64.70%
2108 @Tinleyboy TNY.CN -58.62% PLNT.CN -84.38% CANN.CN -51.85% -64.95%
2109 @Green_Bananas DOC.V -50.84% SONA.CN -88.04% PHRX.CN -56.25% -65.04%
2110 @Showmethwgreen APP.CN -60.00% SPOR.CN -90.00% RVV.CN -45.16% -65.05%
2111 @SteveTo GL.CN -75.76% CBR.V -43.66% NGLD.V -76.06% -65.16%
2112 @DutchAce IPA.V -64.56% SONA.CN -88.04% GGI.V -43.18% -65.26%
2113 @simba007 IPA.V -64.56% WEED.TO -64.75% GPV.V -67.75% -65.69%
2114 @peleewhynot6 CCD.V -70.00% CCW.V -71.55% SBB.TO -55.93% -65.83%
2115 @InvestEase DEC.V -60.00% MTB.V -60.47% HEM.V -77.14% -65.87%
2116 @Zeke SONA.CN -88.04% REVO.V -32.43% HEM.V -77.14% -65.87%
2117 @Hevdra VST.CN -40.00% PAI-H.V -81.58% NGLD.V -76.06% -65.88%
2118 @Inspector HIRE.V -71.95% ECOM.V -47.37% BBTV.TO -78.65% -65.99%
2119 @mining.addict NGLD.V -76.06% KES.V -46.15% GL.CN -75.76% -65.99%
2120 @AB21 MIR.V -20.00% FLYY.CN -90.00% SONA.CN -88.04% -66.01%
2121 @andrewt82 SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% NUMI.V -45.79% -66.13%
2122 @Sasknut GNG.V -60.71% HMLO.V -71.43% BMK.V -66.67% -66.27%
2123 @lithiumgold AIS.V -46.67% IPA.V -64.56% SONA.CN -88.04% -66.42%
2124 @hrvchief TRIP.CN -55.74% PHRX.CN -56.25% SONA.CN -88.04% -66.68%
2125 @cool SONA.CN -88.04% FANS.TO -62.27% DOC.V -50.84% -67.05%
2126 @joewolff5 SUGR.V -40.00% UAV.CN -93.56% PUMP.CN -70.00% -67.85%
2127 @bangotom VAI-X.CN -89.47% AMX.V -24.42% APLI.TO -89.96% -67.95%
2128 @omp MJ.CN -68.27% SENS.CN -80.00% PHRX.CN -56.25% -68.17%
2129 @Highflight65 RJX-A.V -54.00% GLD.V -80.53% EMPS.CN -70.24% -68.25%
2130 @gursahib GL.CN -75.76% MIS.CN -76.67% SAND.CN -52.46% -68.29%
2131 @win.trade VST.CN -40.00% XTT.V -76.92% SONA.CN -88.04% -68.32%
2132 @Delft BLUE.V -73.08% AAG.V -73.05% GOG.V -59.48% -68.54%
2133 @stevekfit ATE.TO -83.21% CRVC.CN -63.24% DSM.V -59.38% -68.61%
2134 @Yachtrock VPH.TO -39.34% COOL.CN -90.17% HEM.V -77.14% -68.89%
2135 @HermB NBR.V -62.26% BRG.V -82.69% GIS.V -62.96% -69.31%
2136 @MurkyWaters SONA.CN -88.04% HPQ.V -58.18% MDNA.TO -64.71% -70.31%
2137 @Drew311 TRIP.CN -55.74% HEM.V -77.14% GBMC.CN -78.69% -70.52%
2138 @Profit HEM.V -77.14% GBMC.CN -78.69% DAC.V -56.00% -70.61%
2139 @FantasyInvestor VXL.V -75.00% RLV.V -60.00% HEM.V -77.14% -70.71%
2140 @Baveno XTT.V -76.92% GGO.V -45.45% APLI.TO -89.96% -70.78%
2141 @massawippi TORO.V -87.35% GNG.V -60.71% PRG.V -64.58% -70.88%
2142 @BearTank HEM.V -77.14% GBMC.CN -78.69% CK.CN -58.70% -71.51%
2143 @bnags TRIP.CN -55.74% NUG.V -78.57% HAVN.CN -80.61% -71.64%
2144 @ToolmanTim UAV.CN -93.56% LFST.V -62.50% TGOD.CN -59.57% -71.88%
2145 @Savage31 PHRX.CN -56.25% DELC.CN -69.57% SPOR.CN -90.00% -71.94%
2146 @Samarik IPA.V -64.56% BBTV.TO -78.65% CRBK.V -72.86% -72.02%
2147 @Bulltrout OPHR.V -58.06% NGLD.V -76.06% MON.V -82.00% -72.04%
2148 @Riggs14 FANS.TO -62.27% SONA.CN -88.04% ENBI.CN -66.15% -72.15%
2149 @hamvestor KS.V -78.72% SPOR.CN -90.00% CODE.CN -50.00% -72.91%
2150 @Gafanha1 SONA.CN -88.04% VXL.V -75.00% RLV.V -60.00% -74.35%
2151 @HornetHaabu AGRA.CN -92.27% HEM.V -77.14% PMED.CN -53.85% -74.42%
2152 @Liegeson SONA.CN -88.04% PGM.V -73.64% IPA.V -64.56% -75.41%
2153 @luberon AT.TO -66.69% SLHG.V -71.79% SONA.CN -88.04% -75.51%
2154 @Tnkthfrnk HEM.V -77.14% NXS.V -62.50% SONA.CN -88.04% -75.90%
2155 @MostValuableTrader CRBK.V -72.86% JNH.V -83.17% SLHG.V -71.79% -75.94%
2156 @Rivers MVMD.CN -77.53% SONA.CN -88.04% IPA.V -64.56% -76.71%
2157 @SooMuchSona SONA.CN -88.04% LOBE.CN -77.78% VXL.V -75.00% -80.27%
2158 @LadyCobraa SONA.CN -88.04% EATS.CN -82.07% BABY.TO -70.84% -80.32%
2159 @dangla14 SONA.CN -88.04% ATE.TO -83.21% CRBK.V -72.86% -81.37%