Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Flyer4 ESK.V 25.91% ASE.CN 1009.09% HSI.V 53.85% 362.95%
2 @RuudinFrance NLC.V 217.59% PIPE.TO 480.60% GSVR.V 78.57% 258.92%
3 @Groot CMC.V 135.29% RHT.V 110.00% NOT.V 463.16% 236.15%
4 @NinjaMOG GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% SAU.TO 20.83% 232.56%
5 @Dreg EPW.CN 8.77% GRAT.V 305.88% KASH.CN 370.97% 228.54%
6 @Jeeman ZEU.CN 22.22% SX.CN 350.00% GRAT.V 305.88% 226.03%
7 @Playingthegame SX.CN 350.00% ZEU.CN 22.22% GRAT.V 305.88% 226.03%
8 @Deco HEAT.CN 171.43% GRAT.V 305.88% PKK.CN 117.99% 198.43%
9 @KennyPowers DML.TO 107.14% VZLA.V 74.57% CR.TO 410.71% 197.47%
10 @ben1 NUR.CN 276.00% CMC.V 135.29% SVA.TO 171.64% 194.31%
11 @thehack RECO.V 183.78% ERF.TO 235.18% BITF.TO 155.20% 191.39%
12 @YMCMB CAD.V 197.73% GIII.V 261.29% PRYM.V 106.25% 188.42%
13 @Roctopus FOX.CN 550.00% NWST.V 3.85% QUIS.V 7.34% 187.06%
14 @Baystreethustla BTE.TO 466.67% SCL.TO 39.49% SU.TO 48.24% 184.80%
15 @Candyman GRAT.V 305.88% GRA.TO 55.85% NAN.V 177.42% 179.72%
16 @SnoBird HEAT.CN 171.43% BLOX.CN 180.00% SVA.TO 171.64% 174.36%
17 @GambleItAll HEAT.CN 171.43% BLOX.CN 180.00% SVA.TO 171.64% 174.36%
18 @Yungstocktrader BITF.TO 155.20% THRM.V 90.70% QETH-U.TO 275.86% 173.92%
19 @avanzalg LAC.TO 130.41% CYP.V 152.27% NLC.V 217.59% 166.76%
20 @ng13 GRAT.V 305.88% ZEU.CN 22.22% HEAT.CN 171.43% 166.51%
21 @rosebud CYP.V 152.27% GRAT.V 305.88% MRS.V 35.00% 164.39%
22 @Sunnytimes PKK.CN 117.99% NLC.V 217.59% BITF.TO 155.20% 163.59%
23 @robby CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% BIGT.V 340.00% 160.41%
24 @blash TSD.V 36.17% GIII.V 261.29% SVA.TO 171.64% 156.37%
25 @Tyrowe11 SX.CN 350.00% ZEU.CN 22.22% ICM.V 86.36% 152.86%
26 @TopDD CMC.V 135.29% GRAT.V 305.88% EPW.CN 8.77% 149.98%
27 @lar0che QBTC.TO 26.10% HIVE.V 38.49% CWRK.V 372.22% 145.61%
28 @Firebiz VET.TO 179.93% SII.TO 54.44% RECO.V 183.78% 139.38%
29 @PowHound FSY.TO 183.33% EU.V 70.21% GLO.TO 163.52% 139.02%
30 @Oshawaguy79 KASH.CN 370.97% DM.V 10.71% EPW.CN 8.77% 130.15%
31 @Majic CNC.V 91.24% SOMA.V 14.52% VPT.V 283.33% 129.70%
32 @Ionrigs533 EPW.CN 8.77% ESE.V 1.59% KASH.CN 370.97% 127.11%
33 @Joshgs HIVE.V 38.49% HUT.TO 184.53% BITF.TO 155.20% 126.07%
34 @Chenlu972 VOYG.TO 215.80% HIVE.V 38.49% PKK.CN 117.99% 124.09%
35 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 26.10% QETH-U.TO 275.86% 120.19%
36 @grandfleet CMC.V 135.29% PKK.CN 117.99% DCM.TO 103.17% 118.82%
37 @MS HI.V 118.18% TAO.V 21.15% TGL.TO 214.05% 117.80%
38 @Valor CNC.V 91.24% BITF.TO 155.20% BIGG.CN 103.92% 116.79%
39 @Bigpair KRR.TO 12.73% VOYG.TO 215.80% NFG.V 120.64% 116.39%
40 @Mikael QNC.V 60.00% NUR.CN 276.00% DEFN.V 6.00% 114.00%
41 @Elaine GRAT.V 305.88% KTR.V 29.63% MN.V 5.36% 113.62%
42 @MarlboroDog QBTC.TO 26.10% QETH-U.TO 275.86% HIVE.V 38.49% 113.49%
43 @Eric35 NLC.V 217.59% TLO.TO 13.73% GLXY.TO 107.80% 113.04%
44 @Yixter GEM.V 12.50% QYOU.V 119.05% SKUR.CN 203.23% 111.59%
45 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 130.00% NFG.V 120.64% 109.62%
46 @snackyp BHSC.CN 104.44% BRM.V 66.67% BITF.TO 155.20% 108.77%
47 @snackyp BHSC.CN 104.44% BRM.V 66.67% BITF.TO 155.20% 108.77%
48 @GoldGravy NFG.V 120.64% LAB.V 125.00% VZLA.V 74.57% 106.74%
49 @KasperSky BLR.CN 57.58% BBD-B.TO 250.00% EPW.CN 8.77% 105.45%
50 @MrGoody RECO.V 183.78% AOI.TO 58.41% TAL.V 68.00% 103.40%
51 @Allt1909 THRM.V 90.70% HIVE.V 38.49% BLOX.CN 180.00% 103.06%
52 @HAPPYAPPIE TLT.V 97.37% EFR.TO 78.89% FUU.V 131.58% 102.61%
53 @DJSN BITF.TO 155.20% HIVE.V 38.49% DGHI.V 112.46% 102.05%
54 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 171.43% PKK.CN 117.99% KRR.TO 12.73% 100.72%
55 @Irisvert ISO.V 100.00% FCU.TO 100.00% SYH.V 86.54% 95.51%
56 @Cashtown ZENA.TO 206.00% EPW.CN 8.77% VSBY.CN 70.59% 95.12%
57 @craigbh EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% VSBY.CN 70.59% 94.20%
58 @RichDaddy HIVE.V 38.49% SCR.TO 193.20% SCL.TO 39.49% 90.39%
59 @Obristbergmeister SII.TO 54.44% VET.TO 179.93% MRS.V 35.00% 89.79%
60 @Zalo FSY.TO 183.33% PLU.V 75.68% STND.V 10.26% 89.76%
61 @Slmjr EFR.TO 78.89% BAY.V 20.00% GLO.TO 163.52% 87.47%
62 @alwb00815 ICM.V 86.36% CYP.V 152.27% ZEU.CN 22.22% 86.95%
63 @2stone1bird CYP.V 152.27% QUIS.V 7.34% THRM.V 90.70% 83.44%
64 @Swizz11 VO.V 83.33% PLU.V 75.68% SYH.V 86.54% 81.85%
65 @k_dub RSS.V 31.25% EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% 81.08%
66 @CWit GXU.V 54.35% LAM.TO 97.22% SYH.V 86.54% 79.37%
67 @thermo GLXY.TO 107.80% BIGG.CN 103.92% QBTC.TO 26.10% 79.27%
68 @Glory ZEN.V 39.11% VZLA.V 74.57% NFG.V 120.64% 78.10%
69 @doob2002 ESE.V 1.59% VOYG.TO 215.80% KRR.TO 12.73% 76.71%
70 @kgr13088 DM.V 10.71% EPW.CN 8.77% SKUR.CN 203.23% 74.24%
71 @Matthew TR.V 129.41% PA.V 4.55% GPM.V 83.33% 72.43%
72 @himylife NDA.V 56.76% BITF.TO 155.20% CSTR.V 4.17% 72.04%
73 @Goldzjim SCR.TO 193.20% KRR.TO 12.73% BIOV.CN 7.89% 71.28%
74 @The_Realist MARI.TO 13.85% AYA.TO 135.58% GTT.V 60.89% 70.11%
75 @davidmarinus LAM.TO 97.22% DML.TO 107.14% ERD.TO 4.88% 69.75%
76 @jnbarbu SCL.TO 39.49% REI-UN.TO 36.96% LAC.TO 130.41% 68.95%
77 @Barbacoa RCLF.CN 7.69% MUN.V 12.50% HUT.TO 184.53% 68.24%
78 @Hussein SYH.V 86.54% GCOM.V 65.00% GSP.V 52.38% 67.97%
79 @kiwiman911 VSBY.CN 70.59% EPW.CN 8.77% PKK.CN 117.99% 65.78%
80 @fijiwaya QYOU.V 119.05% AMY.V 7.22% VSBY.CN 70.59% 65.62%
81 @simon1707 ICPH.V 22.70% ESAU.CN 150.00% POR.V 20.00% 64.23%
82 @jims HIVE.V 38.49% ESK.V 25.91% NFG.V 120.64% 61.68%
83 @copi ION.V 51.52% CNC.V 91.24% HIVE.V 38.49% 60.42%
84 @SizzlinSteaks MRS.V 35.00% CMC.V 135.29% DM.V 10.71% 60.34%
85 @Oracle23 EFR.TO 78.89% PLU.V 75.68% QBTC.TO 26.10% 60.22%
86 @ourrug CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% CNTR.CN 37.93% 59.72%
87 @FairlyStockyTM FTG.TO 29.27% CTS.TO 118.71% HRX.TO 27.66% 58.55%
88 @Karinger KRR.TO 12.73% GBR.V 70.25% CNC.V 91.24% 58.07%
89 @Lunchbox AYA.TO 135.58% NAM.V 10.00% LBC.V 27.06% 57.55%
90 @THALL_GOLD HIVE.V 38.49% GLXY.TO 107.80% QBTC.TO 26.10% 57.46%
91 @MrSilver GLXY.TO 107.80% HIVE.V 38.49% RM.V 25.76% 57.35%
92 @clint GXU.V 54.35% VZLA.V 74.57% HIVE.V 38.49% 55.80%
93 @TheSixGod CNC.V 91.24% NOB.V 50.00% SIC.V 23.21% 54.82%
94 @Holmes IVN.TO 50.44% GGD.TO 30.04% GLDC.V 82.19% 54.22%
95 @ACESover MGA.TO 41.67% ETG.TO 44.64% SGY.TO 72.94% 53.08%
96 @Pinecone AZM.V 55.66% DSV.V 6.12% CMMC.TO 88.95% 50.24%
97 @iceman IZZ.V 52.38% FFOX.V 47.73% PGLD.V 50.00% 50.04%
98 @smartfx GSVR.V 78.57% NOB.V 50.00% KRR.TO 12.73% 47.10%
99 @Scorpio2 TLT.V 97.37% DSV.V 6.12% GGD.TO 30.04% 44.51%
100 @Truthserum ORGN.CN 56.25% OPW.V 60.00% CRES.CN 10.00% 42.08%
101 @Khrysos QBTC.TO 26.10% VZLA.V 74.57% DSV.V 6.12% 35.60%
102 @bedrag AWR.CN 11.11% SLZ.CN 20.00% PMET.V 70.00% 33.70%
103 @damantis ORE.V 13.64% BYN.V 27.27% PGZ.V 52.00% 30.97%
104 @lund16 ZEN.V 39.11% IC.CN 20.00% SGI.V 31.03% 30.05%
105 @Golf20 ZEN.V 39.11% ORE.V 13.64% PTK.V 11.11% 21.28%
106 @mysterio ZEN.V 39.11% EPW.CN 8.77% PTK.V 11.11% 19.66%
107 @Jmoney914 MRS.V 35.00% DSV.V 6.12% KRR.TO 12.73% 17.95%
108 @TeletranOne ENB.TO 21.37% KL.TO 0.78% BNS.TO 30.16% 17.44%
109 @JWest0926 SWLF.V 6.25% CLZ.V 4.55% IPG.V 27.27% 12.69%
110 @StockLife CRES.CN 10.00% SLZ.CN 20.00% LMG.V 7.69% 12.56%
111 @EbuyGold KRR.TO 12.73% AU.V 16.07% OSK.TO 2.97% 10.59%
112 @whosat KRR.TO 12.73% EPW.CN 8.77% NDM.TO 7.32% 9.61%
113 @seekitstakeit PTK.V 11.11% RVR.CN 7.14% NXO.V 5.43% 7.90%