The 2020 CEO Stock Picking Contest

Updated: October 10th, 2020 (***October 9th Close Prices***)

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Derwish DGMLF 2372.30% TUO.V 503.77% SCZ.V 81.25% 985.77%
2 @touquoy DGMLF 2372.30% NVO.V -9.45% OS.V 70.00% 810.95%
3 @gurken MONT.CN 22.73% JG.V 27.27% DGMLF 2372.30% 807.43%
4 @jimbowie DGMLF 2372.30% KAI 11.28% PAC.V -7.33% 792.08%
5 @jiotte12 LHS.CN -18.03% CXXI.CN 14.86% DGMLF 2372.30% 789.71%
6 @Diogenes EAT.CN -62.50% FVL.TO 1650.00% NUR.CN -40.00% 515.83%
7 @purpleturtle PYR.V 793.48% HPQ.V 575.00% OIII.V 6.71% 458.40%
8 @Ropen HMLO.V 581.82% USGD.CN -29.82% PYR.V 793.48% 448.49%
9 @idunno1987 CVB.V -53.45% PYR.V 793.48% HPQ.V 575.00% 438.34%
10 @Maillman ACU.V 113.33% PYR.V 793.48% EGT.V 175.00% 360.60%
11 @Marketbeat AMK.V 238.89% TUD.V 335.44% TUO.V 503.77% 359.37%
12 @TVC15 TUD.V 335.44% SVG.V 228.57% TUO.V 503.77% 355.93%
13 @GoldenRetriever BCU.V 185.71% LAB.V 266.67% HMLO.V 581.82% 344.73%
14 @TheSwami RRS.V 14.29% PYR.V 793.48% GRAT.V 166.67% 324.81%
15 @EvenPrime FPX.V 287.50% HMLO.V 581.82% FWZ.V 71.43% 313.58%
16 @stockkeeper KNR.CN 698.39% IPOT.CN -52.08% BABY.V 294.23% 313.51%
17 @Brandon HMLO.V 581.82% FPX.V 287.50% JG.V 27.27% 298.86%
18 @terrysteen EGT.V 175.00% HPQ.V 575.00% TKO.TO 128.57% 292.86%
19 @ArubaSunDevil HMLO.V 581.82% GWM.V 308.96% VO.V -18.18% 290.86%
20 @vCard HMLO.V 581.82% ATC.V 13.04% CYP.V 263.16% 286.01%
21 @trex PYR.V 793.48% MIN.TO -33.00% AMX.V 86.75% 282.41%
22 @Olympia2 TUO.V 503.77% TUD.V 335.44% GIS.V -15.00% 274.74%
23 @Hilbertk PYR.V 793.48% RCLF.CN 14.29% HBM.TO 12.27% 273.34%
24 @Stockjunkie88 DAC.V 66.67% DEE.TO -45.31% PYR.V 793.48% 271.61%
25 @Clark_Kent GSI.V 291.30% DEFN.V 18.18% TUO.V 503.77% 271.09%
26 @theWallBanger HMLO.V 581.82% BYN.V 268.75% GLD.V -38.89% 270.56%
27 @Jam26 BRC.V 308.70% WNDR.V -23.08% TUO.V 503.77% 263.13%
28 @Andy8033 EAS.V 183.33% HPQ.V 575.00% BGF.V 26.92% 261.75%
29 @sigmund TUO.V 503.77% PRG.V 18.18% ESK.V 261.90% 261.29%
30 @HypnoFunk RYR.V 48.98% KNR.CN 698.39% NXE.TO 35.93% 261.10%
31 @dutch_patience HPQ.V 575.00% BGF.V 26.92% EGT.V 175.00% 258.97%
32 @TwoYearDouble PRYM.V 432.26% TSK.CN 24.24% RGC.V 316.67% 257.72%
33 @traderdm IVS.V 3.57% TUO.V 503.77% ESK.V 261.90% 256.42%
34 @Mimibegalo KNR.CN 698.39% LMNL.TO 108.39% KEW.TO -39.62% 255.72%
35 @FINDemKEEPem REVO.V 23.33% EVE.V -68.42% GPV.V 800.51% 251.81%
36 @MadMMcAvoy PRYM.V 432.26% MAI.V 133.33% OCO.V 188.89% 251.49%
37 @Stoner MIS.CN 633.33% WA.V 66.67% RGLD.CN 42.31% 247.44%
38 @Fierze GIGA.V 175.76% GRDM.V 64.71% SURG.V 500.00% 246.82%
39 @Bulltrout HMLO.V 581.82% VHI.V 28.57% VZLA.V 124.68% 245.02%
40 @zebshleb TLT.V -60.29% EHT.V 0.00% PYR.V 793.48% 244.39%
41 @rini IP.CN 683.33% TNY.CN 6.49% TAAL.CN 38.76% 242.86%
42 @Pavo CET.TO -60.00% DMGI.V -5.88% PYR.V 793.48% 242.53%
43 @potchi CMC.CN -6.67% TLT.V -60.29% PYR.V 793.48% 242.17%
44 @BagGang ZMA.V -83.33% PBX.V 110.53% KNR.CN 698.39% 241.86%
45 @Smack REVO.V 23.33% IP.CN 683.33% TNY.CN 6.49% 237.72%
46 @Mendoza81 AMC.V 34.00% IOT.V 83.33% HMLO.V 581.82% 233.05%
47 @Glenalpineguy WIN.V 0.00% AMY.V 15.79% IP.CN 683.33% 233.04%
48 @sami545 AGN.CN 445.45% ORS.V -27.78% BYN.V 268.75% 228.81%
49 @CoastalTrader TUO.V 503.77% SCOT.V 105.41% SKYG.V 68.75% 225.98%
50 @Diep SX.CN -30.00% IP.CN 683.33% REVO.V 23.33% 225.56%
51 @cal OCO.V 188.89% PWR.CN -18.64% TUO.V 503.77% 224.67%
52 @Sepp1234 MAX.TO 125.40% HMLO.V 581.82% LAD.V -37.50% 223.24%
53 @Puffpuff EAS.V 183.33% HPQ.V 575.00% CHKAQ -97.44% 220.30%
54 @dillinger REVO.V 23.33% IP.CN 683.33% VLE.TO -46.88% 219.93%
55 @goatlegz BRC.V 308.70% WHN.V 15.22% PTON 333.17% 219.03%
56 @Hobbes KNR.CN 698.39% RLV.V 42.86% JWCA.V -89.13% 217.37%
57 @tumbleweed OMM.V 478.57% ARQ.CN 82.61% VIPR.V 85.71% 215.63%
58 @goalkeeper1 KRR.TO 67.11% HPQ.V 575.00% DYA.V 4.23% 215.45%
59 @Resourcemaverick BRC.V 308.70% GSPR.V 43.48% CZR.V 292.16% 214.78%
60 @cincocinco VO.V -18.18% AZT.V 500.00% DV.V 159.38% 213.73%
61 @Tbill IP.CN 683.33% TTT.CN -26.67% HARY.CN -16.22% 213.48%
62 @pedro203 AMZ.V 8.57% ECR.V 50.00% HMLO.V 581.82% 213.46%
63 @kjm BBB.V 51.11% BRC.V 308.70% BYN.V 268.75% 209.52%
64 @Juan_Valdez BYN.V 268.75% NRN.V -33.33% PGZ.V 388.89% 208.10%
65 @Abby IPA.V 368.42% CSI.CN 127.16% VPH.CN 124.44% 206.68%
66 @Hayekian EAS.V 183.33% JAG.TO 307.50% MGM.V 125.00% 205.28%
67 @cvac01 DKL.V -53.33% KNR.CN 698.39% USGD.CN -29.82% 205.08%
68 @ludwigjimi MAI.V 133.33% BRC.V 308.70% STGO.TO 171.11% 204.38%
69 @Picklehead ORE.V 45.45% ERD.TO 172.22% PGZ.V 388.89% 202.19%
70 @MapleMoney MXR.V 190.91% EAS.V 183.33% DMX.V 231.82% 202.02%
71 @Irie9 GRVY 235.64% GTII.CN 57.39% BRC.V 308.70% 200.58%
72 @TheProfit PUMP.CN -58.33% NUR.CN -40.00% KNR.CN 698.39% 200.02%
73 @iskalle HMLO.V 581.82% BBB.V 51.11% AU.V -35.96% 198.99%
74 @Droneracer PUMP.CN -58.33% ADD.V -43.75% KNR.CN 698.39% 198.77%
75 @zappadong SIR.V 86.84% KRR.TO 67.11% ABRA.V 441.67% 198.54%
76 @Martin7171 USGD.CN -29.82% RGLD.CN 42.31% HMLO.V 581.82% 198.10%
77 @Virlena GMV.V 58.82% HMLO.V 581.82% SME.V -51.92% 196.24%
78 @lukejackson VZLA.V 124.68% PGZ.V 388.89% NTW.V 75.00% 196.19%
79 @GemFinder KNR.CN 698.39% PUMP.CN -58.33% CVB.V -53.45% 195.54%
80 @Ruthven GGI.V -41.84% HMLO.V 581.82% GSPR.V 43.48% 194.49%
81 @Trust-me-2 STGO.TO 171.11% BNCH.V 220.00% OCO.V 188.89% 193.33%
82 @Tenor HMLO.V 581.82% GGI.V -41.84% AUX.V 40.00% 193.33%
83 @rental MRS.V 143.75% GSI.V 291.30% LTE.V 144.12% 193.06%
84 @BT592 AMY.V 15.79% WEED.TO -13.37% HPQ.V 575.00% 192.47%
85 @newtoyou IP.CN 683.33% SBM.V -22.73% ZMA.V -83.33% 192.42%
86 @landowner TUO.V 503.77% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 192.16%
87 @Kelly16 BYN.V 268.75% F.V 192.59% ZEN.V 113.89% 191.74%
88 @Thain ABRA.V 441.67% SAE.V 88.89% ITR.V 44.67% 191.74%
89 @Luca21 VZLA.V 124.68% GUY.TO 162.86% SKE.V 285.29% 190.94%
90 @Massimom DIGI.CN 33.33% NUR.CN -40.00% HPQ.V 575.00% 189.44%
91 @coldworld CANN.CN -38.78% REVO.V 23.33% HMLO.V 581.82% 188.79%
92 @Cabledude25 ACU.V 113.33% EAS.V 183.33% BYN.V 268.75% 188.47%
93 @spenclark ZM 623.71% WORK 37.90% LK -96.49% 188.37%
94 @DWLindsay SKE.V 285.29% VZLA.V 124.68% ISO.V 155.00% 188.32%
95 @fijiwaya PUMP.CN -58.33% KNR.CN 698.39% RTI.V -76.47% 187.86%
96 @letsgogreen IP.CN 683.33% SX.CN -30.00% GGB.CN -96.88% 185.49%
97 @Tomjosd AUMN.TO 45.00% SPA.V 411.11% FF.TO 100.00% 185.37%
98 @triggerinside FWZ.V 71.43% AWX.V 43.75% PRYM.V 432.26% 182.48%
99 @TickersandDice IZO.CN 213.64% BRC.V 308.70% TSK.CN 24.24% 182.19%
100 @Ri BRC.V 308.70% XTT.V 52.17% VSR.V 184.09% 181.65%
101 @bc1522 PGM.V 183.95% VLC.V -1.10% ARTG.V 347.69% 176.85%
102 @cruisie DSV.V 177.27% KORE.V 358.62% NVO.V -9.45% 175.48%
103 @Shelby2 PGM.V 183.95% GBR.V 82.44% ORX.V 260.00% 175.46%
104 @rangerbentman BYN.V 268.75% MEK.V 50.00% MMG.V 204.17% 174.31%
105 @d2dgw NC.CN 262.50% BCFN.CN 262.50% DMGI.V -5.88% 173.04%
106 @HaroldC AAX.V -40.91% ABRA.V 441.67% ENDR.V 116.67% 172.47%
107 @Elb TUO.V 503.77% AXU.TO 20.00% FIL.V -6.50% 172.42%
108 @BS LRA.V 13.56% OSI.V 113.85% PGZ.V 388.89% 172.10%
109 @Jnesdog LIO.V 4.17% TUO.V 503.77% WM.TO 7.69% 171.88%
110 @LonelyTrader FMC.V 55.56% CRL.CN -44.74% TUO.V 503.77% 171.53%
111 @Lovell22 NRG.V 0.00% OS.V 70.00% ABRA.V 441.67% 170.56%
112 @buck85 TV.TO -45.65% ESM.TO 52.83% TUO.V 503.77% 170.32%
113 @DrWealth ECR.V 50.00% ELY.V 195.65% CYP.V 263.16% 169.60%
114 @MadmanX MRS.V 143.75% XTT.V 52.17% BRC.V 308.70% 168.21%
115 @Mick OCO.V 188.89% IPA.V 368.42% URL.CN -54.00% 167.77%
116 @Jmsims2 OCO.V 188.89% URL.CN -54.00% IPA.V 368.42% 167.77%
117 @CycleVangelist TMQ.TO -30.77% MAI.V 133.33% WELL.TO 398.08% 166.88%
118 @Jaws BCK.V 328.57% ISS.V 120.00% BBB.V 51.11% 166.56%
119 @CANplant NNO.V 140.52% LAC.TO 355.29% FCC.V 3.57% 166.46%
120 @goldbugx PERU.V 100.00% CGP.V 110.18% SKE.V 285.29% 165.16%
121 @NabtaPlayaEgypt BRC.V 308.70% NRG.V 0.00% BCU.V 185.71% 164.80%
122 @Austria_Invest WM.TO 7.69% JAG.TO 307.50% DSV.V 177.27% 164.16%
123 @Diver WM.TO 7.69% JAG.TO 307.50% DSV.V 177.27% 164.16%
124 @jascas007 ARQ.CN 82.61% BEX.V 344.44% SIC.V 65.00% 164.02%
125 @mykonos GGO.V 20.00% CCB.V 292.86% GNG.V 177.78% 163.54%
126 @chingeee WELL.TO 398.08% VGCX.TO 91.53% LR.V 0.00% 163.20%
127 @kayo OSI.V 113.85% VRR.V -16.22% PGZ.V 388.89% 162.17%
128 @zukuenftiger TUD.V 335.44% MMS.V 117.39% AOT.TO 32.58% 161.81%
129 @rsnetid ASM.TO 84.00% ANX.TO 116.00% SKE.V 285.29% 161.76%
130 @CasualT BYN.V 268.75% AZS.V 135.71% QMX.V 80.00% 161.49%
131 @seattletechie40 BITF.V -40.00% ITKO.CN 550.00% VERB -29.03% 160.32%
132 @hunter NRN.V -33.33% PGZ.V 388.89% VZLA.V 124.68% 160.08%
133 @Oops ABRA.V 441.67% DAU.V 41.67% OG.V -5.00% 159.44%
134 @marco2often BHS.V 22.73% MIN.TO -33.00% KDK.V 486.00% 158.58%
135 @rob_in_texas WLBMF 5.63% DSVMF 171.31% JAGGF 298.72% 158.55%
136 @papat12345 CANN.CN -38.78% VERT.V 14.29% SURG.V 500.00% 158.50%
137 @CaptainFrostyRocket OCO.V 188.89% ATE.V -22.22% BRC.V 308.70% 158.45%
138 @pberg TBX.V 58.33% PTON 333.17% TRUL.CN 82.56% 158.02%
139 @Augustus OLA.TO 198.00% USA.TO -10.81% SKE.V 285.29% 157.49%
140 @Joobus GXU.V -15.63% WELL.TO 398.08% AMX.V 86.75% 156.40%
141 @EvilerOdin8778 SX.CN -30.00% ABRA.V 441.67% EMM.V 53.57% 155.08%
142 @Sweden ALTA.V 283.33% EAS.V 183.33% PDM.V -5.41% 153.75%
143 @Rrooze GGD.TO 161.29% GWM.V 308.96% NVO.V -9.45% 153.60%
144 @navderek VGCX.TO 91.53% NRN.V -33.33% PGZ.V 388.89% 149.03%
145 @winproglobal GWM.V 308.96% AWE.V 150.00% DML.TO -12.04% 148.97%
146 @Shayan SIC.V 65.00% AUL.V 70.00% BRC.V 308.70% 147.90%
147 @gh0stTrad3r BRC.V 308.70% SME.V -51.92% PGM.V 183.95% 146.91%
148 @Magee GUS.V 306.90% PRG.V 18.18% SB.V 109.09% 144.72%
149 @JT IPT.V 119.57% SNS.V -33.33% HIVE.V 347.37% 144.53%
150 @epithermal MAI.V 133.33% JAG.TO 307.50% MUX.TO -7.83% 144.33%
151 @MickeyMantle GNG.V 177.78% ANX.TO 116.00% AZS.V 135.71% 143.16%
152 @damantis NRN.V -33.33% PGZ.V 388.89% ALTS.V 68.70% 141.42%
153 @donnelly ATC.V 13.04% NLC.V 106.00% TBR.V 305.00% 141.35%
154 @BigRig_Trader IPA.V 368.42% IME.CN -45.45% DOC.CN 100.00% 140.99%
155 @eden CCB.V 292.86% IPT.V 119.57% WM.TO 7.69% 140.04%
156 @NumbahOneStunnah SUP.V 328.57% SB.V 109.09% VO.V -18.18% 139.83%
157 @Kyrie AZS.V 135.71% ALTA.V 283.33% SEK.V 0.00% 139.68%
158 @HiEnuf4ya VZLA.V 124.68% SKE.V 285.29% WM.TO 7.69% 139.22%
159 @honkytonkgirl VIPR.V 85.71% BHS.V 22.73% GWM.V 308.96% 139.13%
160 @Prospector78 SKE.V 285.29% RLG.CN 71.43% TBX.V 58.33% 138.35%
161 @goldree GMA.V 12.50% TUD.V 335.44% GXS.V 66.67% 138.20%
162 @Shake-n-bake MRS.V 143.75% CANN.CN -38.78% BRC.V 308.70% 137.89%
163 @Michael_Konnert MAI.V 133.33% ISO.V 155.00% VZLA.V 124.68% 137.67%
164 @Tylermuir TMG.V 7.14% WELL.TO 398.08% WM.TO 7.69% 137.64%
165 @LTR WHM.V 20.00% SIC.V 65.00% QRO.V 327.27% 137.42%
166 @MntGoatMatt MRBL.CN -20.93% NLH.V -1.18% NIO 434.08% 137.32%
167 @JJW BNCH.V 220.00% ARQ.CN 82.61% NEE.V 106.67% 136.43%
168 @Highheat GUY.TO 162.86% KEN.V -20.00% TXP.TO 263.41% 135.42%
169 @rugitola HS.CN 155.56% BCU.V 185.71% SIC.V 65.00% 135.42%
170 @Charo888 BAR.TO 68.63% JG.V 27.27% JAG.TO 307.50% 134.47%
171 @killick SGZ.V -50.00% KDK.V 486.00% NRN.V -33.33% 134.22%
172 @rane123 AZR.V -7.14% LTE.V 144.12% TXP.TO 263.41% 133.46%
173 @rahul IVN.TO 12.00% TUD.V 335.44% EDR.TO 52.08% 133.17%
174 @Taxslave AMY.V 15.79% HIVE.V 347.37% AOT.TO 32.58% 131.91%
175 @Zlatan AWE.V 150.00% AZS.V 135.71% DOS.V 110.00% 131.90%
176 @getstocked44 AGN.CN 445.45% VUL.V 8.33% PUMP.CN -58.33% 131.82%
177 @valcovest.com PDM.V -5.41% MMS.V 117.39% ALTA.V 283.33% 131.77%
178 @Hogger VTT.V 40.00% BAY.V -35.29% PGZ.V 388.89% 131.20%
179 @Szolid BRC.V 308.70% WHN.V 15.22% KRR.TO 67.11% 130.34%
180 @ANUSTART BAR.TO 68.63% GFG.V -36.49% KORE.V 358.62% 130.25%
181 @Buckchoo NC.CN 262.50% CANN.CN -38.78% GRAT.V 166.67% 130.13%
182 @metcalfed MAI.V 133.33% DMX.V 231.82% ZNG.V 25.00% 130.05%
183 @Fuzzy BRC.V 308.70% ATI.V 28.57% XTT.V 52.17% 129.81%
184 @coldincanada REVO.V 23.33% CCB.V 292.86% FAT.CN 71.43% 129.21%
185 @GoldSitka SVA.V 79.41% PG.TO 44.16% CYP.V 263.16% 128.91%
186 @Movovr NC.CN 262.50% PAT.TO -42.64% GRAT.V 166.67% 128.84%
187 @Mudruck MAW.TO 131.58% PBX.V 110.53% MRS.V 143.75% 128.62%
188 @BrianBitcoinBull HIVE.V 347.37% LUC.TO -41.18% AII.TO 78.57% 128.25%
189 @working_kid WELL.TO 398.08% MOS.V -25.00% V 9.97% 127.68%
190 @Madison KRR.TO 67.11% JAG.TO 307.50% MMX.TO 6.66% 127.09%
191 @macpherson99 WM.TO 7.69% DSV.V 177.27% ELY.V 195.65% 126.87%
192 @Munnny WM.TO 7.69% DSV.V 177.27% ELY.V 195.65% 126.87%
193 @heyref ATE.V -22.22% AGN.CN 445.45% PAT.TO -42.64% 126.87%
194 @Zodiac DEF.V 120.00% AWE.V 150.00% DSM.V 110.00% 126.67%
195 @Big_E BYN.V 268.75% DEF.V 120.00% NVO.V -9.45% 126.43%
196 @sk SCZ.V 81.25% DSV.V 177.27% IPT.V 119.57% 126.03%
197 @rookie MUR.V -33.33% SUP.V 328.57% ARQ.CN 82.61% 125.95%
198 @Cujocat WM.TO 7.69% GBR.V 82.44% SKE.V 285.29% 125.14%
199 @Elli0070 SIC.V 65.00% PGM.V 183.95% HIGH.V 125.38% 124.78%
200 @KgT ZEN.V 113.89% BCFN.CN 262.50% DMGI.V -5.88% 123.50%
201 @joshmining GLO.TO 35.42% GENM.TO 71.43% CDV.TO 263.64% 123.49%
202 @nameless GGI.V -41.84% GBR.V 82.44% SUP.V 328.57% 123.06%
203 @ThailandExploration MAI.V 133.33% BYN.V 268.75% NRN.V -33.33% 122.92%
204 @Antonello SKE.V 285.29% ANX.TO 116.00% MIN.TO -33.00% 122.76%
205 @CriticalInvestor KORE.V 358.62% AVU.V -14.29% CD.V 19.81% 121.38%
206 @iceman FFOX.V 100.00% CZZ.V 216.67% IZZ.V 44.44% 120.37%
207 @Excelsior IPT.V 119.57% SCZ.V 81.25% DV.V 159.38% 120.06%
208 @WheelsUp MRS.V 143.75% XTT.V 52.17% ZEST 163.74% 119.89%
209 @stateside RECO.V 127.66% NUG.V 121.43% DOS.V 110.00% 119.70%
210 @ggallant GBR.V 82.44% BRC.V 308.70% NRN.V -33.33% 119.27%
211 @Jfostertm SWA.V 95.24% AWE.V 150.00% RIO.V 112.50% 119.25%
212 @mightymike78 CYP.V 263.16% KRR.TO 67.11% JG.V 27.27% 119.18%
213 @500wedge EQX.TO 68.77% VLE.TO -46.88% TUD.V 335.44% 119.11%
214 @Kable31 ICM.V 116.67% CYP.V 263.16% SOLR.V -25.00% 118.27%
215 @Hoov PRG.V 18.18% GXS.V 66.67% BYN.V 268.75% 117.87%
216 @bull-run NC.CN 262.50% SVE.V 75.68% WHN.V 15.22% 117.80%
217 @LucTenHave ECR.V 50.00% GCN.V -4.55% GUS.V 306.90% 117.45%
218 @Bluezone GLD.V -38.89% GBR.V 82.44% BRC.V 308.70% 117.42%
219 @JGMS SMD.V 41.67% AFF.V 129.17% AUMB.V 180.00% 116.94%
220 @ScottS GOCO.CN 33.33% KTO.V 295.56% RK.V 21.43% 116.77%
221 @viperman AMX.V 86.75% GGD.TO 161.29% CXB.TO 102.13% 116.72%
222 @Truthserum SCOT.V 105.41% JUGR.V -41.30% SKE.V 285.29% 116.47%
223 @nkob1974 F.V 192.59% BHS.V 22.73% MAI.V 133.33% 116.22%
224 @jf TUSK.CN 55.56% AMX.V 86.75% GRSL.V 204.76% 115.69%
225 @High-Grade OPW.V 133.33% RAK.V 95.00% VLV.V 118.18% 115.51%
226 @Phil38 BTU.V -32.84% OS.V 70.00% BRC.V 308.70% 115.29%
227 @take1 IRV.CN -0.63% TSG.V 84.21% ESK.V 261.90% 115.16%
228 @Thew MMS.V 117.39% EAS.V 183.33% GSPR.V 43.48% 114.73%
229 @smitty CCB.V 292.86% PEI.V -16.67% KRR.TO 67.11% 114.43%
230 @Markus ZON.V -46.97% BRC.V 308.70% GBML.V 81.25% 114.33%
231 @stratanic DEC.V 200.00% BHS.V 22.73% DEF.V 120.00% 114.24%
232 @jmm AEC.V -59.09% FPX.V 287.50% OSI.V 113.85% 114.09%
233 @Oliver ITR.V 44.67% SLL.V 154.12% TETH.V 142.86% 113.88%
234 @Bringtherain AGN.CN 445.45% VRY.V -66.67% EPY.CN -37.50% 113.76%
235 @Quaid QMX.V 80.00% VLE.TO -46.88% JAG.TO 307.50% 113.54%
236 @stitch GGD.TO 161.29% NDM.TO 175.00% LIO.V 4.17% 113.49%
237 @TheGalvanizer MAI.V 133.33% GBR.V 82.44% VZLA.V 124.68% 113.48%
238 @Petesail NRN.V -33.33% PGZ.V 388.89% VRR.V -16.22% 113.11%
239 @Jo FWZ.V 71.43% BNCH.V 220.00% ECC.V 46.88% 112.77%
240 @DJS RECO.V 127.66% GBR.V 82.44% HIGH.V 125.38% 111.83%
241 @yellojelly KRR.TO 67.11% BAR.TO 68.63% ELY.V 195.65% 110.46%
242 @bounceit IPT.V 119.57% PGM.V 183.95% JG.V 27.27% 110.26%
243 @Leon BYN.V 268.75% MEK.V 50.00% TIG.V 10.87% 109.87%
244 @Barryt43 SHP.CN -60.47% CN.V 430.00% GNC.V -41.67% 109.29%
245 @Shnicky EAS.V 183.33% MXR.V 190.91% ZON.V -46.97% 109.09%
246 @RedDragon MAI.V 133.33% C.V 16.13% DSV.V 177.27% 108.91%
247 @yvngbvll BRC.V 308.70% DMGI.V -5.88% REVO.V 23.33% 108.72%
248 @Herringcho GBR.V 82.44% BNCH.V 220.00% LBC.V 21.74% 108.06%
249 @FlavourFras TGOD.TO -57.33% NFI.TO -37.64% TSLA 418.67% 107.90%
250 @Niljames OM.V -6.98% MINE.V 316.67% DEX.V 13.21% 107.63%
251 @shakeypremis TSN.V 133.33% STGO.TO 171.11% REG.V 17.19% 107.21%
252 @Gunn GGI.V -41.84% PGM.V 183.95% SHOP.TO 178.65% 106.92%
253 @Research67 JAG.TO 307.50% KL.TO 17.35% BMK.V -4.55% 106.77%
254 @Moses EQX.TO 68.77% PGM.V 183.95% KRR.TO 67.11% 106.61%
255 @Mrgoalmoney BNCH.V 220.00% CAD.V 153.13% CVB.V -53.45% 106.56%
256 @Spalding BRC.V 308.70% RGLD.CN 42.31% BTU.V -32.84% 106.06%
257 @danielbour VET.TO -82.48% ACU.V 113.33% SKE.V 285.29% 105.38%
258 @Bp73 AMK.V 238.89% BSX.TO 105.88% CPH.TO -28.67% 105.37%
259 @Richrock GLD.V -38.89% BAR.TO 68.63% SKE.V 285.29% 105.01%
260 @Codfather OLA.TO 198.00% FWZ.V 71.43% ITR.V 44.67% 104.70%
261 @Stockdoctor NNO.V 140.52% TR.V 40.00% TSN.V 133.33% 104.62%
262 @Tengrand XMG.CN 44.44% TNY.CN 6.49% BCFN.CN 262.50% 104.48%
263 @hubertpb RDS.V 50.00% ROS.V 192.31% ROXG.TO 70.19% 104.17%
264 @fourbagger KRR.TO 67.11% AUMB.V 180.00% SIC.V 65.00% 104.04%
265 @Goldenboy7123 HBOR.CN 77.61% CRC.CN 233.33% WIN.V 0.00% 103.65%
266 @6furlongs IPA.V 368.42% NTE.V -18.92% IVX.V -38.64% 103.62%
267 @Math MTA.V 55.14% AGRA.CN -73.68% FG.V 328.57% 103.34%
268 @BoersenGuru76 VGCX.TO 91.53% PGM.V 183.95% AOT.TO 32.58% 102.69%
269 @SeekingAU VGCX.TO 91.53% PGM.V 183.95% AOT.TO 32.58% 102.69%
270 @D-Dubs KNT.V 154.86% MKO.V 18.57% MAI.V 133.33% 102.26%
271 @pinhead PTM.TO 34.55% BRC.V 308.70% HAWK.V -37.50% 101.91%
272 @mrcashflow WHN.V 15.22% BRC.V 308.70% LMC.TO -19.50% 101.47%
273 @stockhound SKE.V 285.29% MKO.V 18.57% TK.V 0.00% 101.29%
274 @avanzalg CYP.V 263.16% GGI.V -41.84% GBR.V 82.44% 101.25%
275 @domivdh REVO.V 23.33% FG.V 328.57% RHT.V -48.89% 101.01%
276 @MiningCatalyst DAU.V 41.67% STH.V -27.78% ANTL.V 287.50% 100.46%
277 @locopips GRN.V 42.86% MKO.V 18.57% AMK.V 238.89% 100.11%
278 @Scoop61 BRC.V 308.70% BTU.V -32.84% MTS.V 24.29% 100.05%
279 @happyguy BNCH.V 220.00% VZLA.V 124.68% NGE.V -44.83% 99.95%
280 @TheButcher BRC.V 308.70% DEFN.V 18.18% MMV.V -28.75% 99.38%
281 @losferwerds BRC.V 308.70% ARIC.V 11.54% ATE.V -22.22% 99.34%
282 @maplegold BHS.V 22.73% GG.V 150.00% MGM.V 125.00% 99.24%
283 @BassmanBob ECR.V 50.00% BRC.V 308.70% IMR.V -61.43% 99.09%
284 @Mooch68 BEW.V -29.17% AEP.V -42.50% IPA.V 368.42% 98.92%
285 @WeekendChef CYP.V 263.16% GIS.V -15.00% TBRD.V 48.28% 98.81%
286 @Dry_Ice RRI.V 75.00% DAU.V 41.67% ORO.V 178.75% 98.47%
287 @fordf150 RHT.V -48.89% TXP.TO 263.41% HWX.TO 80.56% 98.36%
288 @johnc6 NDM.TO 175.00% WRN.TO 47.66% FWZ.V 71.43% 98.03%
289 @dirkdiggler CLH.V 168.18% ECR.V 50.00% NTW.V 75.00% 97.73%
290 @Sparky27 NVO.V -9.45% BYN.V 268.75% RISE.CN 33.82% 97.71%
291 @Sirvine APP.CN -14.29% NUR.CN -40.00% HIVE.V 347.37% 97.69%
292 @tibutch AMK.V 238.89% VIO.V 54.55% NLH.V -1.18% 97.42%
293 @Jprinny GTWO.V 104.00% GNG.V 177.78% CLV.V 10.00% 97.26%
294 @Yixter BP.V 62.50% BCFN.CN 262.50% NRN.V -33.33% 97.22%
295 @obill LPS.V 110.53% OCO.V 188.89% EAC.V -10.53% 96.30%
296 @moneymaker78 VGD.V 164.29% OCO.V 188.89% PIPE.V -64.50% 96.23%
297 @falky ICM.V 116.67% ZEU.CN -91.40% CYP.V 263.16% 96.14%
298 @tommack JAG.TO 307.50% EFR.TO -10.08% NVO.V -9.45% 95.99%
299 @freeze FF.TO 100.00% ETG.TO 9.46% DSV.V 177.27% 95.58%
300 @bottlenos AFF.V 129.17% GRAT.V 166.67% NVO.V -9.45% 95.46%
301 @JPH BCU.V 185.71% MMS.V 117.39% CVV.V -18.00% 95.04%
302 @fastime44 GGI.V -41.84% ESK.V 261.90% SIC.V 65.00% 95.02%
303 @brucelionheart EQX.TO 68.77% CHKAQ -97.44% BRC.V 308.70% 93.34%
304 @barrosluco DNT.TO 200.00% PAC.V -7.33% MAXR.TO 85.81% 92.82%
305 @rosebud SCR.V 12.50% STC.V 2.41% CYP.V 263.16% 92.69%
306 @IronMan07 GSPR.V 43.48% MMV.V -28.75% BCFN.CN 262.50% 92.41%
307 @oldiebutgoldie OS.V 70.00% COG.TO 104.65% CXB.TO 102.13% 92.26%
308 @pops CHN.V -10.00% DV.V 159.38% MGM.V 125.00% 91.46%
309 @Barbaroo MMS.V 117.39% AUL.V 70.00% SIR.V 86.84% 91.41%
310 @heartMt1 GBR.V 82.44% KRR.TO 67.11% VZLA.V 124.68% 91.41%
311 @Fischlaender SB.V 109.09% FFOX.V 100.00% SIC.V 65.00% 91.36%
312 @digdog MRS.V 143.75% MMS.V 117.39% PKK.CN 12.50% 91.21%
313 @KITTYHAWK IRV.CN -0.63% ARU.V 5.34% BYN.V 268.75% 91.15%
314 @Drj PONY.TO -9.21% MOS.V -25.00% JAG.TO 307.50% 91.10%
315 @MeTo ACB.TO -80.32% OS.V 70.00% ALTA.V 283.33% 91.01%
316 @The_Realist LBC.V 21.74% TBX.V 58.33% ROS.V 192.31% 90.79%
317 @ohip WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% ELY.V 195.65% 90.66%
318 @noshyguy ESK.V 261.90% UCU.V -50.00% TDRYF 60.00% 90.63%
319 @Mikedenis BNCH.V 220.00% AWX.V 43.75% WM.TO 7.69% 90.48%
320 @GOLD8888 GGI.V -41.84% ESK.V 261.90% BBB.V 51.11% 90.39%
321 @Prospectordude MMV.V -28.75% NXE.TO 35.93% CYP.V 263.16% 90.11%
322 @Tran GRN.V 42.86% GFG.V -36.49% TXP.TO 263.41% 89.93%
323 @golddog OCO.V 188.89% NEE.V 106.67% ORS.V -27.78% 89.26%
324 @chatyak CYP.V 263.16% AXV.V -35.48% VTT.V 40.00% 89.22%
325 @Cobra98 IPA.V 368.42% VLE.TO -46.88% URL.CN -54.00% 89.18%
326 @cannabizz NTAR.CN 242.55% WEED.TO -13.37% DG.V 33.33% 87.51%
327 @Jpa IPA.V 368.42% SME.V -51.92% URL.CN -54.00% 87.50%
328 @kingtut GGD.TO 161.29% NRG.V 0.00% FF.TO 100.00% 87.10%
329 @LMHradecki CVB.V -53.45% QMX.V 80.00% DMX.V 231.82% 86.12%
330 @Lunchbox PGE.V 34.09% CS.TO 94.74% TKO.TO 128.57% 85.80%
331 @Sapadap KRR.TO 67.11% NDM.TO 175.00% WHN.V 15.22% 85.78%
332 @RollingThunder GRAT.V 166.67% ETI.CN -61.54% AWE.V 150.00% 85.04%
333 @hafkeman VGCX.TO 91.53% KNT.V 154.86% WM.TO 7.69% 84.69%
334 @consolito AAX.V -40.91% VSR.V 184.09% DOS.V 110.00% 84.39%
335 @dohc AAX.V -40.91% VSR.V 184.09% DOS.V 110.00% 84.39%
336 @ScroogeMcduck MOS.V -25.00% SKE.V 285.29% MUX.TO -7.83% 84.15%
337 @Spire GLD.V -38.89% VIPR.V 85.71% GRSL.V 204.76% 83.86%
338 @Makemoremoney MMS.V 117.39% AMY.V 15.79% SZLS.TO 117.50% 83.56%
339 @HooterHanna ZEN.V 113.89% NDM.TO 175.00% CANN.CN -38.78% 83.37%
340 @wonder1stock WM.TO 7.69% SIC.V 65.00% DSV.V 177.27% 83.32%
341 @lakedweller2 DSVMF 171.31% TLTFF -58.46% VIZSF 136.84% 83.23%
342 @rockliquor CYP.V 263.16% GFG.V -36.49% MONT.CN 22.73% 83.13%
343 @liquidcourage NTW.V 75.00% SUNM.V -46.67% BNCH.V 220.00% 82.78%
344 @Finanzr IPT.V 119.57% TGZ.TO 108.26% AXU.TO 20.00% 82.61%
345 @moonshot5 GPR.TO 74.63% FF.TO 100.00% FWZ.V 71.43% 82.02%
346 @kevelle HIVE.V 347.37% BE.CN -83.33% DN.TO -18.57% 81.82%
347 @JonathanGold VHI.V 28.57% VLE.TO -46.88% TXP.TO 263.41% 81.70%
348 @Leroybrown KRR.TO 67.11% DSV.V 177.27% WIN.V 0.00% 81.46%
349 @engineer GGI.V -41.84% MTS.V 24.29% ESK.V 261.90% 81.45%
350 @Rumi ETI.CN -61.54% BU.TO 159.79% XBC.V 146.05% 81.43%
351 @megavoss REVO.V 23.33% GGI.V -41.84% BCFN.CN 262.50% 81.33%
352 @pbb ARU.V 5.34% PRG.V 18.18% BNCH.V 220.00% 81.17%
353 @siirtomaaherra CGP.V 110.18% MAI.V 133.33% LR.V 0.00% 81.17%
354 @belgerath REG.V 17.19% FWZ.V 71.43% KNT.V 154.86% 81.16%
355 @LeafsFan PEI.V -16.67% FNC.V 28.57% SVG.V 228.57% 80.16%
356 @DiaperMoney BAY.V -35.29% NRN.V -33.33% BRC.V 308.70% 80.02%
357 @zacke IGO.V 180.00% CMB.V 108.33% BTR.V -50.22% 79.37%
358 @Chernobyl RYO.V 200.00% IVS.V 3.57% AMC.V 34.00% 79.19%
359 @BlackHawk IRV.CN -0.63% BNCH.V 220.00% PRG.V 18.18% 79.18%
360 @fishing ICM.V 116.67% BAU.V 100.00% AHR.V 20.00% 78.89%
361 @epads LIO.V 4.17% GBR.V 82.44% AWE.V 150.00% 78.87%
362 @StarFire NRN.V -33.33% CAD.V 153.13% SSV.V 116.67% 78.82%
363 @smartmoni GBR.V 82.44% WM.TO 7.69% XBC.V 146.05% 78.73%
364 @tin MTA.V 55.14% ELY.V 195.65% GXU.V -15.63% 78.39%
365 @Zamper BRC.V 308.70% VO.V -18.18% NVCN.TO -55.89% 78.21%
366 @stxmessiah IVN.TO 12.00% CLQ.TO 50.00% ERD.TO 172.22% 78.07%
367 @rustypants NRN.V -33.33% AWE.V 150.00% MMS.V 117.39% 78.02%
368 @dixiecreek LIO.V 4.17% GLD.V -38.89% BYN.V 268.75% 78.01%
369 @greenanon FMC.V 55.56% AL.V 60.00% SCLT.V 114.29% 76.61%
370 @dmandman HRT.TO 0.00% MONT.CN 22.73% EMO.V 205.88% 76.20%
371 @Thirdwheel GGI.V -41.84% ESK.V 261.90% WM.TO 7.69% 75.92%
372 @ced3096 AMX.V 86.75% GBR.V 82.44% TBX.V 58.33% 75.84%
373 @Chase AUMB.V 180.00% ARQ.CN 82.61% BAY.V -35.29% 75.77%
374 @shebacill SDR.V 191.30% KTN.V 7.35% FNC.V 28.57% 75.74%
375 @stallion VZLA.V 124.68% CVB.V -53.45% ISO.V 155.00% 75.41%
376 @fireman221 APP.CN -14.29% ZENA.TO -68.42% BRC.V 308.70% 75.33%
377 @Dr_Nickel PORE.V 23.08% QMX.V 80.00% BRW.V 122.22% 75.10%
378 @Jonnyc3 SIC.V 65.00% NTAR.CN 242.55% VET.TO -82.48% 75.03%
379 @profittaker1 KRR.TO 67.11% GPY.V -26.25% PGM.V 183.95% 74.94%
380 @Vanderj0 NAR.V 10.00% DSV.V 177.27% LUM.V 37.50% 74.92%
381 @zeromargin VZLA.V 124.68% NRN.V -33.33% MAI.V 133.33% 74.89%
382 @bigbull100 NTAR.CN 242.55% SNAP 65.34% ZMA.V -83.33% 74.85%
383 @Investmydream USA.TO -10.81% BTR.V -50.22% SKE.V 285.29% 74.75%
384 @Edge SHOP.TO 178.65% MMX.TO 6.66% TAAL.CN 38.76% 74.69%
385 @brcl99 IPT.V 119.57% DYA.V 4.23% FF.TO 100.00% 74.60%
386 @anoncoward89 CUB.V 105.19% GSPR.V 43.48% HODL.CN 75.00% 74.56%
387 @david JG.V 27.27% SPD.V 154.55% DAU.V 41.67% 74.49%
388 @xsnrg999 PKK.CN 12.50% KRR.TO 67.11% MRS.V 143.75% 74.45%
389 @homelesstrader AAX.V -40.91% BRC.V 308.70% NGE.V -44.83% 74.32%
390 @TomyD F.V 192.59% MND.TO 38.89% SMT.TO -9.17% 74.10%
391 @NorthernTrader SB.V 109.09% TSK.CN 24.24% SAE.V 88.89% 74.07%
392 @Wintersleep MAI.V 133.33% SME.V -51.92% NNO.V 140.52% 73.98%
393 @bobm HRT.TO 0.00% QNC.V -71.05% CCB.V 292.86% 73.93%
394 @eoline VGCX.TO 91.53% ECR.V 50.00% QMX.V 80.00% 73.84%
395 @AstonMartinLover ITR.V 44.67% SCOT.V 105.41% FWZ.V 71.43% 73.83%
396 @Anders MMG.V 204.17% SCY.TO 31.58% AOI.TO -16.24% 73.17%
397 @arko VZLA.V 124.68% PAC.V -7.33% CXB.TO 102.13% 73.16%
398 @M00tpoint GGI.V -41.84% MRS.V 143.75% MMS.V 117.39% 73.10%
399 @eponski KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% AMX.V 86.75% 72.96%
400 @TummyRupples NRG.V 0.00% AWE.V 150.00% EQX.TO 68.77% 72.92%
401 @GrassGiants NTAR.CN 242.55% WEED.TO -13.37% NIO.V -10.71% 72.82%
402 @Albo16 REVO.V 23.33% CYP.V 263.16% TGIF.CN -69.05% 72.48%
403 @JKMD43 NHK.TO -50.00% AWE.V 150.00% MMS.V 117.39% 72.46%
404 @Shaker CCW.V -9.52% BYN.V 268.75% GGI.V -41.84% 72.46%
405 @MTV RDS.V 50.00% DSV.V 177.27% USA.TO -10.81% 72.15%
406 @GTA GBR.V 82.44% MAI.V 133.33% HRT.TO 0.00% 71.92%
407 @thewealthylion SVA.V 79.41% ELEF.TO 11.54% VPH.CN 124.44% 71.80%
408 @SKIPPER AZS.V 135.71% HRH.V 75.00% RUG.V 4.55% 71.75%
409 @Antman REVO.V 23.33% MNC.V 275.00% ZMA.V -83.33% 71.67%
410 @Bclaeys GTR.V -44.23% GWM.V 308.96% NHK.TO -50.00% 71.57%
411 @wj HS.CN 155.56% SVA.V 79.41% MRBL.CN -20.93% 71.35%
412 @Jjh NGC.V 108.33% ECR.V 50.00% FMC.V 55.56% 71.30%
413 @Toshi SIC.V 65.00% GIGA.V 175.76% ROE.V -27.27% 71.16%
414 @lithiumgold KRR.TO 67.11% NLC.V 106.00% AIS.V 40.00% 71.04%
415 @raleigh111 NLC.V 106.00% AIS.V 40.00% KRR.TO 67.11% 71.04%
416 @juventino ANX.TO 116.00% CAD.V 153.13% CPS.V -56.36% 70.92%
417 @tooearly NTE.V -18.92% ZEN.V 113.89% MMS.V 117.39% 70.79%
418 @Hejmdal PLU.V -11.54% FUU.V 7.14% BMX.V 216.67% 70.76%
419 @Hobart KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% QMX.V 80.00% 70.70%
420 @chunga OCO.V 188.89% EVER.V 69.23% SUNM.V -46.67% 70.48%
421 @luozhen INOV 46.07% SVE.V 75.68% NCP.TO 88.89% 70.21%
422 @jembers WDO.TO 36.48% KNT.V 154.86% MKO.V 18.57% 69.97%
423 @DrunkenSpeculator MAI.V 133.33% EQX.TO 68.77% WM.TO 7.69% 69.93%
424 @jaft GG.V 150.00% PAC.V -7.33% KRR.TO 67.11% 69.93%
425 @LG66 NNO.V 140.52% ME.TO 19.23% MEK.V 50.00% 69.92%
426 @2dgrace EQX.TO 68.77% SWA.V 95.24% ORE.V 45.45% 69.82%
427 @Tethys_Minerals MAI.V 133.33% GENM.TO 71.43% LIO.V 4.17% 69.64%
428 @Golf20 ORE.V 45.45% ZEN.V 113.89% PTK.V 47.37% 68.90%
429 @Foreign MRS.V 143.75% VHI.V 28.57% PTQ.V 34.02% 68.78%
430 @Stealinator VZLA.V 124.68% GLD.V -38.89% DEF.V 120.00% 68.60%
431 @Ty CVB.V -53.45% VZLA.V 124.68% MAI.V 133.33% 68.19%
432 @AA ICM.V 116.67% SX.CN -30.00% MMS.V 117.39% 68.02%
433 @IanF NNO.V 140.52% PAT.TO -42.64% NLC.V 106.00% 67.96%
434 @Lettertfsa PONY.TO -9.21% CDV.TO 263.64% GTEC.V -51.22% 67.74%
435 @dimi123 VGCX.TO 91.53% EQX.TO 68.77% SIL.TO 42.76% 67.69%
436 @goldmemb GENM.TO 71.43% LBC.V 21.74% CMB.V 108.33% 67.17%
437 @Jmoney914 MRS.V 143.75% KRR.TO 67.11% CCW.V -9.52% 67.11%
438 @spec LIO.V 4.17% VZLA.V 124.68% AUG.TO 72.27% 67.04%
439 @toddinthe403 HS.CN 155.56% KRR.TO 67.11% ATE.V -22.22% 66.81%
440 @kuston DSVMF 171.31% PGF.TO -9.09% ADMLF 37.07% 66.43%
441 @Valetta GTT.V 24.53% MXR.V 190.91% GLDN.V -16.67% 66.26%
442 @ACAB MND.TO 38.89% ALO.TO 91.09% KRR.TO 67.11% 65.70%
443 @Repal1960 PKG.CN -27.27% CANN.CN -38.78% NC.CN 262.50% 65.48%
444 @Gameone777 LBC.V 21.74% SCOT.V 105.41% EVER.V 69.23% 65.46%
445 @Bullish SXE.V 10.00% RLSC.CN -33.33% SXL.V 216.67% 64.44%
446 @LithiumLove SX.CN -30.00% NLC.V 106.00% ICM.V 116.67% 64.22%
447 @Happypappy GGI.V -41.84% DV.V 159.38% GPR.TO 74.63% 64.06%
448 @Ikelee NU.V 316.67% KHRN.V -56.60% ZENA.TO -68.42% 63.88%
449 @FSMfusion APP.CN -14.29% STIL.CN -61.22% AVCR.V 266.67% 63.72%
450 @IslandLogger SCEXF 90.79% WTGRF 63.72% WDO.TO 36.48% 63.66%
451 @money_bags_mangler PUMP.CN -58.33% HTC.V -60.00% BRC.V 308.70% 63.45%
452 @lenia KRR.TO 67.11% TLT.V -60.29% EAS.V 183.33% 63.38%
453 @RYnWD GROW.V -36.17% NTAR.CN 242.55% N.V -19.35% 62.34%
454 @brutus2005 IMR.V -61.43% IME.CN -45.45% CCB.V 292.86% 61.99%
455 @JaysFan IRON.TO -62.50% NC.CN 262.50% ALS.TO -14.97% 61.68%
456 @hngryrat WIN.V 0.00% MMS.V 117.39% KRR.TO 67.11% 61.50%
457 @Stocksluice PAC.V -7.33% KRR.TO 67.11% VZLA.V 124.68% 61.48%
458 @gakJ WIN.V 0.00% KBEV.CN -59.26% NTAR.CN 242.55% 61.10%
459 @PinkHappyButterfly HOD.TO 170.84% HUV.TO 51.50% HSD.TO -39.43% 60.97%
460 @Reddevil FUU.V 7.14% VTT.V 40.00% AZS.V 135.71% 60.95%
461 @mainvnt TAAL.CN 38.76% NUR.CN -40.00% VSR.V 184.09% 60.95%
462 @bernddo BHS.V 22.73% AUU.V 110.00% BTT.V 50.00% 60.91%
463 @1111 MAE.V 93.75% FMC.V 55.56% MOZ.TO 32.35% 60.55%
464 @hico11 EDR.TO 52.08% CMMC.TO 47.89% SCZ.V 81.25% 60.40%
465 @Marcus VGCX.TO 91.53% MTA.V 55.14% RZZ.V 34.16% 60.28%
466 @networth XBC.V 146.05% GRN.V 42.86% XTC.TO -8.58% 60.11%
467 @Maritimesoul ASML 31.44% AMD 81.20% KRR.TO 67.11% 59.92%
468 @Normsnews YDX.V -61.67% ORX.V 260.00% N.V -19.35% 59.66%
469 @longzzzzz BAY.V -35.29% ADZ.V 166.67% PTK.V 47.37% 59.58%
470 @Mo API.CN 135.48% UEX.TO 7.14% NXE.TO 35.93% 59.52%
471 @Andrewski KRR.TO 67.11% VGCX.TO 91.53% CD.V 19.81% 59.48%
472 @Onepoint61803 HIGH.V 125.38% KG.V -12.07% SIC.V 65.00% 59.44%
473 @strakpao ZMA.V -83.33% MMS.V 117.39% MRS.V 143.75% 59.27%
474 @bcounts LDI.V -7.14% BNCH.V 220.00% BAY.V -35.29% 59.19%
475 @pianoman ALO.TO 91.09% AZS.V 135.71% NHK.TO -50.00% 58.93%
476 @Argentum PGE.V 34.09% BHS.V 22.73% IPT.V 119.57% 58.79%
477 @GoodKarma BAR.TO 68.63% FF.TO 100.00% WM.TO 7.69% 58.77%
478 @henkbaby KRR.TO 67.11% MMX.TO 6.66% CXB.TO 102.13% 58.63%
479 @JohnGalt777 USA.TO -10.81% MJAR.CN -76.09% NC.CN 262.50% 58.53%
480 @PowHound GXU.V -15.63% ISO.V 155.00% NXE.TO 35.93% 58.43%
481 @Blackpine PGE.V 34.09% GFG.V -36.49% DSV.V 177.27% 58.29%
482 @Kelso PAC.V -7.33% SPOT.V 57.14% VZLA.V 124.68% 58.16%
483 @GoldenSwede DOS.V 110.00% RGLD.CN 42.31% LBC.V 21.74% 58.02%
484 @rocman PDM.V -5.41% AII.TO 78.57% FF.TO 100.00% 57.72%
485 @Lukewarmwater CANN.CN -38.78% MRS.V 143.75% KRR.TO 67.11% 57.36%
486 @Blsh77 GLD.V -38.89% ZMA.V -83.33% BABY.V 294.23% 57.34%
487 @Riptide WIN.V 0.00% CRC.CN 233.33% IMR.V -61.43% 57.30%
488 @Freddybaler001 NVO.V -9.45% SRI.V 133.33% ECC.V 46.88% 56.92%
489 @Jagr VTT.V 40.00% SGI.V 30.51% FF.TO 100.00% 56.84%
490 @ram30 ADZ.V 166.67% CMD.V 50.00% SUNM.V -46.67% 56.67%
491 @Lee AOT.TO 32.58% SNG.V 95.24% SMD.V 41.67% 56.50%
492 @parmarcorp FENX.CN 300.00% PUMP.CN -58.33% XLY.V -72.22% 56.48%
493 @Freedom65 SX.CN -30.00% ICM.V 116.67% GBR.V 82.44% 56.37%
494 @Diajohn DOS.V 110.00% AAX.V -40.91% ASE.CN 100.00% 56.36%
495 @Obristbergmeister MRS.V 143.75% GGI.V -41.84% KRR.TO 67.11% 56.34%
496 @Bullshat MXR.V 190.91% GGI.V -41.84% KAT.TO 19.23% 56.10%
497 @Rich66 MMS.V 117.39% TGC.CN 85.71% BAY.V -35.29% 55.94%
498 @WitJS ETI.CN -61.54% MWX.V -50.00% WWR 279.15% 55.87%
499 @papercrafts TNY.CN 6.49% QMC.V 150.00% APHA.TO 11.06% 55.85%
500 @trade2win2 VLE.TO -46.88% RHT.V -48.89% CYP.V 263.16% 55.80%
501 @FarmerT WAR.V 75.00% MAI.V 133.33% GGI.V -41.84% 55.50%
502 @bigshooter MRS.V 143.75% VGCX.TO 91.53% TGIF.CN -69.05% 55.41%
503 @aurum AFF.V 129.17% REG.V 17.19% CD.V 19.81% 55.39%
504 @gwizard MRS.V 143.75% DEFN.V 18.18% DYA.V 4.23% 55.39%
505 @u3o8geo ISO.V 155.00% FMC.V 55.56% CRL.CN -44.74% 55.27%
506 @WillyMeThis TAL.V -62.00% TXP.TO 263.41% TNP.TO -35.94% 55.16%
507 @Captain_Obvious NTAR.CN 242.55% HMJI.TO 5.69% ZMA.V -83.33% 54.97%
508 @CarpenterDave KRR.TO 67.11% KL.TO 17.35% QMX.V 80.00% 54.82%
509 @Bergdex BTU.V -32.84% HIGH.V 125.38% GENM.TO 71.43% 54.66%
510 @placerchaser DOS.V 110.00% IVS.V 3.57% RDS.V 50.00% 54.52%
511 @Deadbeat CVB.V -53.45% MAI.V 133.33% GBR.V 82.44% 54.11%
512 @DG19 KRR.TO 67.11% PKK.CN 12.50% ARQ.CN 82.61% 54.07%
513 @Large GNG.V 177.78% ARU.V 5.34% ATE.V -22.22% 53.63%
514 @Zalo EU.V 138.24% FSY.TO 33.33% PLU.V -11.54% 53.34%
515 @Stockquote TBP.TO -66.30% NC.CN 262.50% GROW.V -36.17% 53.34%
516 @Matthew DSM.V 110.00% NAR.V 10.00% TR.V 40.00% 53.33%
517 @Goldron QMX.V 80.00% WM.TO 7.69% RLG.CN 71.43% 53.04%
518 @GSL_Lakers EAS.V 183.33% NUR.CN -40.00% NXS.V 15.38% 52.91%
519 @Chucklee OSK.TO -6.42% OSI.V 113.85% ECR.V 50.00% 52.48%
520 @cannonball API.CN 135.48% FSY.TO 33.33% PLU.V -11.54% 52.43%
521 @bilosellhi GRAT.V 166.67% REVO.V 23.33% BTU.V -32.84% 52.39%
522 @dnordy VZLA.V 124.68% LBC.V 21.74% SIG.CN 10.53% 52.31%
523 @NoSoup4U REVO.V 23.33% GRAT.V 166.67% RML.V -33.33% 52.22%
524 @Ringhejm REVO.V 23.33% GBLC.CN -33.33% GRAT.V 166.67% 52.22%
525 @whosat KRR.TO 67.11% NDM.TO 175.00% CFW.TO -85.60% 52.17%
526 @DannyOcean ORS.V -27.78% ASM.TO 84.00% FFOX.V 100.00% 52.07%
527 @Happ1968 ANX.TO 116.00% SUNM.V -46.67% SIR.V 86.84% 52.06%
528 @southybird FIRE.TO -74.60% HS.CN 155.56% BRZ.V 73.91% 51.62%
529 @consigliere SEI.V 4.55% FFOX.V 100.00% ECR.V 50.00% 51.52%
530 @Rainendown ARIC.V 11.54% GIGA.V 175.76% BTU.V -32.84% 51.49%
531 @Soupy KRR.TO 67.11% SVA.V 79.41% WM.TO 7.69% 51.41%
532 @Kevtex LIO.V 4.17% IRV.CN -0.63% AWE.V 150.00% 51.18%
533 @Stoneminer TRQ.TO 7.37% TKO.TO 128.57% REG.V 17.19% 51.04%
534 @Sebinho DSV.V 177.27% SUNM.V -46.67% PVG.TO 22.49% 51.03%
535 @maxpower13 KNT.V 154.86% USGD.CN -29.82% CBV.V 27.78% 50.94%
536 @Jefe_de_Oro WM.TO 7.69% BTU.V -32.84% GNG.V 177.78% 50.88%
537 @prudent_investor ADZ.V 166.67% NRN.V -33.33% ME.TO 19.23% 50.85%
538 @ma61 NVO.V -9.45% MAI.V 133.33% FNC.V 28.57% 50.82%
539 @Boreas7 WM.TO 7.69% BTU.V -32.84% DSV.V 177.27% 50.71%
540 @MineNL SIC.V 65.00% MAE.V 93.75% OM.V -6.98% 50.59%
541 @Pavel CNO.V 50.00% PNG.V 15.00% AMX.V 86.75% 50.58%
542 @doctorchris KRR.TO 67.11% PAAS.TO 45.84% SVM.TO 38.74% 50.56%
543 @Nevada2020 NGE.V -44.83% REN.V 84.85% AZM.V 110.91% 50.31%
544 @green ECR.V 50.00% SIC.V 65.00% NXE.TO 35.93% 50.31%
545 @goldbug83 AMY.V 15.79% PDM.V -5.41% NNO.V 140.52% 50.30%
546 @Aaron MAXR.TO 85.81% TRUL.CN 82.56% LHS.CN -18.03% 50.11%
547 @Larph GSPR.V 43.48% CD.V 19.81% AMX.V 86.75% 50.01%
548 @Heck ANX.TO 116.00% YGT.V 67.31% YSS.V -33.33% 49.99%
549 @jazzbo YGT.V 67.31% OM.V -6.98% SAE.V 88.89% 49.74%
550 @Treb REG.V 17.19% PGM.V 183.95% SME.V -51.92% 49.74%
551 @jahiphop MRS.V 143.75% VLE.TO -46.88% XTT.V 52.17% 49.68%
552 @vonWalter WHN.V 15.22% NRN.V -33.33% ADZ.V 166.67% 49.52%
553 @coho GMV.V 58.82% PRG.V 18.18% FWZ.V 71.43% 49.48%
554 @wannaretirenow VZLA.V 124.68% DEFN.V 18.18% LIO.V 4.17% 49.01%
555 @Joha PLU.V -11.54% EU.V 138.24% LAM.TO 20.00% 48.90%
556 @greta APP.CN -14.29% EGT.V 175.00% NSP.V -14.29% 48.81%
557 @svans VII.TO -52.42% GUY.TO 162.86% NXE.TO 35.93% 48.79%
558 @Swisspie WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% AUL.V 70.00% 48.77%
559 @Freedom55 VZLA.V 124.68% TBX.V 58.33% GLD.V -38.89% 48.04%
560 @flashbang45 BAR.TO 68.63% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% 47.81%
561 @goldzilla IRV.CN -0.63% HIGH.V 125.38% RDU.V 18.00% 47.58%
562 @mesiose KRR.TO 67.11% MMS.V 117.39% GGI.V -41.84% 47.56%
563 @HeavyMetal123 MGG.V 14.00% WM.TO 7.69% DEF.V 120.00% 47.23%
564 @Moola ATE.V -22.22% OCO.V 188.89% MOS.V -25.00% 47.22%
565 @Maniac PGR 37.97% GBML.V 81.25% LBC.V 21.74% 46.99%
566 @kingedward KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 46.60%
567 @jango PDM.V -5.41% BTU.V -32.84% DSV.V 177.27% 46.34%
568 @GoldenSlumbers VRR.V -16.22% NGE.V -44.83% HWY.V 200.00% 46.32%
569 @Ernicommonsense SWA.V 95.24% ELC.V 38.89% LIO.V 4.17% 46.10%
570 @CREAMFILIN QMC.V 150.00% ZMA.V -83.33% FAT.CN 71.43% 46.03%
571 @Briceanx QMX.V 80.00% RDS.V 50.00% WM.TO 7.69% 45.90%
572 @99fxd OVV.TO -59.11% BTE.TO -73.53% XRO.CN 270.15% 45.84%
573 @Justlooking KRR.TO 67.11% GPR.TO 74.63% PDM.V -5.41% 45.44%
574 @hamvestor MPJFF 83.00% NRN.V -33.33% AAGFF 86.49% 45.38%
575 @Warren23 VO.V -18.18% KNT.V 154.86% IRV.CN -0.63% 45.35%
576 @eddy KRR.TO 67.11% EQX.TO 68.77% WIN.V 0.00% 45.29%
577 @Tothej IVN.TO 12.00% GGD.TO 161.29% NFI.TO -37.64% 45.22%
578 @EricTheActor NXE.TO 35.93% GBR.V 82.44% REG.V 17.19% 45.19%
579 @DK BCU.V 185.71% GBU.V -17.02% RML.V -33.33% 45.12%
580 @Ruffus23 SWA.V 95.24% AUX.V 40.00% HRT.TO 0.00% 45.08%
581 @Twenty QUIS.V 184.00% UI.V 8.33% SUGR.V -57.14% 45.06%
582 @LKFWD BAY.V -35.29% SEA.TO 45.16% VZLA.V 124.68% 44.85%
583 @Momoney KRR.TO 67.11% KLY.V -50.00% MMS.V 117.39% 44.83%
584 @g.money MXR.V 190.91% PKG.CN -27.27% USGD.CN -29.82% 44.60%
585 @rickmick KRRGF 62.39% SICNF 52.24% BIOAF 17.68% 44.10%
586 @Mr.Woods CVB.V -53.45% ROS.V 192.31% OM.V -6.98% 43.96%
587 @wrm1090 RDU.V 18.00% MUN.V 0.00% OSI.V 113.85% 43.95%
588 @doemi PUMP.CN -58.33% REVO.V 23.33% GRAT.V 166.67% 43.89%
589 @Alimeli WM.TO 7.69% DSV.V 177.27% CVB.V -53.45% 43.84%
590 @SimplyChris AMD 81.20% MSFT 36.85% GOOG 13.33% 43.79%
591 @pasukaru VHI.V 28.57% CHOO.CN -52.78% HS.CN 155.56% 43.78%
592 @matadors KRR.TO 67.11% BAR.TO 68.63% BMK.V -4.55% 43.73%
593 @caddd100 GFG.V -36.49% GRN.V 42.86% VZLA.V 124.68% 43.68%
594 @Wolclaim NVO.V -9.45% MMS.V 117.39% MONT.CN 22.73% 43.56%
595 @eeloni ZN 36.47% AAN.V 6.67% MMY.V 87.50% 43.55%
596 @vl64 TUSK.CN 55.56% AMX.V 86.75% KC.V -12.00% 43.44%
597 @AdrianVeidt NVO.V -9.45% AXU.TO 20.00% IPT.V 119.57% 43.37%
598 @Audax.77 KUB.V -75.00% EGT.V 175.00% NAM.V 30.00% 43.33%
599 @Flipke PGX.V 22.00% PEMC.V 144.44% GFG.V -36.49% 43.32%
600 @makingmoneynow ICAN.CN 56.82% DOC.CN 100.00% PKG.CN -27.27% 43.18%
601 @rick9999 GBR.V 82.44% GLD.V -38.89% VIPR.V 85.71% 43.09%
602 @AUPop MMV.V -28.75% USAU 18.64% NGD.TO 139.13% 43.01%
603 @Izzy AT.TO 194.89% KSI.V -4.01% TAL.V -62.00% 42.96%
604 @MorningWood VHI.V 28.57% GTII.CN 57.39% GRN.V 42.86% 42.94%
605 @JT44 SRE.V 16.67% BAR.TO 68.63% TFII.TO 43.34% 42.88%
606 @tonywesley KRR.TO 67.11% BAR.TO 68.63% PAC.V -7.33% 42.80%
607 @schischi LGD.TO 88.07% TK.V 0.00% VTT.V 40.00% 42.69%
608 @martin AU.V -35.96% ECR.V 50.00% OSI.V 113.85% 42.63%
609 @HeatonAK TETH.V 142.86% GIS.V -15.00% LR.V 0.00% 42.62%
610 @billyboy GGI.V -41.84% AMX.V 86.75% GBR.V 82.44% 42.45%
611 @Glanton TLT.V -60.29% MDNA.TO 73.53% VBIV 113.77% 42.33%
612 @pumpNdump69 TCO.V 85.71% TBX.V 58.33% CBG.V -17.65% 42.13%
613 @rabache GTWO.V 104.00% HIRE.V 50.00% GLL.CN -27.78% 42.07%
614 @sunofabeach PDM.V -5.41% MXR.V 190.91% RSV.V -60.00% 41.83%
615 @tricky ADK.V 150.00% DMGI.V -5.88% N.V -19.35% 41.59%
616 @ragnar JNUG 77.01% NUGT.CN 15.00% AOT.TO 32.58% 41.53%
617 @dandun MAI.V 133.33% CVB.V -53.45% ITR.V 44.67% 41.52%
618 @Franke MAI.V 133.33% NCU.TO -67.57% TBX.V 58.33% 41.37%
619 @tungstenshadows CHOO.CN -52.78% MAI.V 133.33% GSPR.V 43.48% 41.34%
620 @Bianchini ORG.V 61.76% BSR.V 43.88% KL.TO 17.35% 41.00%
621 @quimp CANN.CN -38.78% XBC.V 146.05% PNG.V 15.00% 40.76%
622 @GeneralRD MRS.V 143.75% CMC.CN -6.67% GIS.V -15.00% 40.69%
623 @Gold64k SCZ.V 81.25% MEK.V 50.00% NVO.V -9.45% 40.60%
624 @supra48 CSI.CN 127.16% DMGI.V -5.88% EHT.V 0.00% 40.43%
625 @Jj82 NUR.CN -40.00% EAS.V 183.33% ATE.V -22.22% 40.37%
626 @DaanTheMan ARU.V 5.34% HL 63.13% EDR.TO 52.08% 40.18%
627 @docdoc NVO.V -9.45% MAX.TO 125.40% LIO.V 4.17% 40.04%
628 @settogo JG.V 27.27% TGZ.TO 108.26% VRR.V -16.22% 39.77%
629 @Gauss BAR.TO 68.63% WM.TO 7.69% RGLD.CN 42.31% 39.54%
630 @Vaughan OS.V 70.00% DLV-H.V 83.33% BAY.V -35.29% 39.35%
631 @Freshytk PGE.V 34.09% SYH.V 2.94% GLDX.V 80.91% 39.31%
632 @benduck XRO.CN 270.15% TGIF.CN -69.05% SPR.CN -83.33% 39.26%
633 @moreag4me ARIC.V 11.54% BHS.V 22.73% IOT.V 83.33% 39.20%
634 @Dons WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% SIL.TO 42.76% 39.19%
635 @BluenoseMiner24 SIC.V 65.00% MOZ.TO 32.35% WHM.V 20.00% 39.12%
636 @cole119 NXE.TO 35.93% MAI.V 133.33% CALI.CN -52.00% 39.09%
637 @NeelyDan MGM.V 125.00% PAC.V -7.33% IRV.CN -0.63% 39.01%
638 @Trilogy BKI.TO 44.44% NVH.V -8.77% GLDX.V 80.91% 38.86%
639 @Helvetia ANX.TO 116.00% TRQ.TO 7.37% PAC.V -7.33% 38.68%
640 @GoldShines BTU.V -32.84% KRR.TO 67.11% SCZ.V 81.25% 38.51%
641 @Stoktik SPX.V 66.67% DOS.V 110.00% STIL.CN -61.22% 38.48%
642 @TREASURECHESTPICKS UR.TO -40.91% ACU.V 113.33% GRN.V 42.86% 38.43%
643 @Valstra EGT.V 175.00% DB.V -60.00% EHT.V 0.00% 38.33%
644 @investorwannabe MMG.V 204.17% CVB.V -53.45% AU.V -35.96% 38.25%
645 @TheBat CCW.V -9.52% GGM.V 113.64% NAR.V 10.00% 38.04%
646 @CirQitRnr CRH.TO -32.22% VHI.V 28.57% SZLS.TO 117.50% 37.95%
647 @Jhound WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% LUM.V 37.50% 37.43%
648 @Paleo FMC.V 55.56% XBIO -33.33% AAG.V 89.58% 37.27%
649 @Axeman WAR.V 75.00% SVE.V 75.68% GLD.V -38.89% 37.26%
650 @gustking ICO.V -37.50% PWR.CN -18.64% GRB.V 167.21% 37.02%
651 @MiningDon RYR.V 48.98% SME.V -51.92% OSI.V 113.85% 36.97%
652 @tentive KRR.TO 67.11% ARQ.CN 82.61% GLD.V -38.89% 36.94%
653 @JRG BTU.V -32.84% KRR.TO 67.11% CKG.V 75.94% 36.74%
654 @Riskyriskaverse DIAM.TO -51.35% PIF.TO 15.43% XBC.V 146.05% 36.71%
655 @yvr_frex CANN.CN -38.78% OCO.V 188.89% NUR.CN -40.00% 36.70%
656 @como1 REVO.V 23.33% FWZ.V 71.43% PNG.V 15.00% 36.59%
657 @Goldfinger ARQ.CN 82.61% ETMC.V 65.71% GLD.V -38.89% 36.48%
658 @Instadalt GOOG 13.33% FB 28.84% ROKU 67.25% 36.47%
659 @Samson SWA.V 95.24% ECR.V 50.00% AU.V -35.96% 36.43%
660 @Breccia AUX.V 40.00% CZC.CN 0.00% EVER.V 69.23% 36.41%
661 @TheObserver GNG.V 177.78% NRN.V -33.33% BAY.V -35.29% 36.38%
662 @Baveno OM.V -6.98% FCU.TO 10.71% SCOT.V 105.41% 36.38%
663 @bernaches SIC.V 65.00% GGO.V 20.00% WRR.V 23.53% 36.18%
664 @Mgb9313 VO.V -18.18% SPOT.V 57.14% EQX.TO 68.77% 35.91%
665 @TripsRt SIC.V 65.00% NRN.V -33.33% PLM 76.00% 35.89%
666 @Cindylikesmoney OS.V 70.00% MEK.V 50.00% MDD.CN -12.50% 35.83%
667 @tax411 WM.TO 7.69% KL.TO 17.35% GBR.V 82.44% 35.83%
668 @goodtogo RHT.V -48.89% MRS.V 143.75% SCR.V 12.50% 35.79%
669 @alphabit AOT.TO 32.58% NRG.V 0.00% BRZ.V 73.91% 35.50%
670 @Postingprofits HS.CN 155.56% USGD.CN -29.82% N.V -19.35% 35.46%
671 @gardiwil AAN.V 6.67% MTA.V 55.14% BKI.TO 44.44% 35.42%
672 @MrH WHN.V 15.22% CANX.V 76.92% MGG.V 14.00% 35.38%
673 @Candid HZM.TO 61.54% PLU.V -11.54% FMC.V 55.56% 35.19%
674 @Denhilm WM.TO 7.69% SIC.V 65.00% MOZ.TO 32.35% 35.02%
675 @sweetness SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% MOZ.TO 32.35% 35.02%
676 @murrpac MAXR.TO 85.81% ROI.V 53.85% SNV.V -35.00% 34.88%
677 @Jowden GMV.V 58.82% ATE.V -22.22% KRR.TO 67.11% 34.57%
678 @SASKEXPRESS VIPR.V 85.71% CVB.V -53.45% FWZ.V 71.43% 34.56%
679 @sirius FEO.V 122.22% NRN.V -33.33% RCLF.CN 14.29% 34.39%
680 @Larzon BUZZ.CN 0.00% RRS.V 14.29% SAE.V 88.89% 34.39%
681 @gneiss_guy TK.V 0.00% CGP.V 110.18% LDI.V -7.14% 34.34%
682 @lodestar CEM.V 5.00% ALDE.V -12.77% GQC.V 110.71% 34.32%
683 @UrsusMajor BTU.V -32.84% FMC.V 55.56% QMX.V 80.00% 34.24%
684 @generan TNY.CN 6.49% NNO.V 140.52% GNBT -44.68% 34.11%
685 @Purpleswordfish JG.V 27.27% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% 34.03%
686 @sok FAF.TO -7.78% TER.CN 131.34% GNW -22.05% 33.84%
687 @onthebay VHI.V 28.57% MMS.V 117.39% IME.CN -45.45% 33.50%
688 @randomguy REG.V 17.19% TMQ.TO -30.77% OSI.V 113.85% 33.42%
689 @JRDGold DOS.V 110.00% WRR.V 23.53% LITT.V -33.33% 33.40%
690 @TallMoose RHT.V -48.89% GDNP.V 2.94% XBC.V 146.05% 33.37%
691 @Walleye KRR.TO 67.11% RGLD.CN 42.31% CCW.V -9.52% 33.30%
692 @Acelove SOL.CN 125.00% ZENA.TO -68.42% ARCH.V 43.30% 33.29%
693 @SnoopyDog PKK.CN 12.50% AMY.V 15.79% AISSF 71.56% 33.28%
694 @AlGreene AUMB.V 180.00% PBR.V -83.33% ROCK.V 2.94% 33.20%
695 @Fiat VII.TO -52.42% RLG.CN 71.43% QMX.V 80.00% 33.00%
696 @newbie2099 FMC.V 55.56% AAZ.V -16.67% AL.V 60.00% 32.96%
697 @marketmaker SGI.V 30.51% OM.V -6.98% GPR.TO 74.63% 32.72%
698 @stillbroke VHI.V 28.57% MRS.V 143.75% FIRE.TO -74.60% 32.57%
699 @wolfster ACST.V -91.25% XBC.V 146.05% GRN.V 42.86% 32.55%
700 @goingtoberich9 MRS.V 143.75% PDM.V -5.41% GGI.V -41.84% 32.17%
701 @Goldenboy CUI.V 33.33% BTT.V 50.00% PX.V 12.50% 31.94%
702 @bailey1 PAC.V -7.33% MMS.V 117.39% WGO.V -14.91% 31.72%
703 @Broke SX.CN -30.00% NEXT.TO 60.00% SIC.V 65.00% 31.67%
704 @StockLife ARH.V 0.00% ARIC.V 11.54% IOT.V 83.33% 31.62%
705 @bullionaire XTM.V 15.38% PCML-P.V 56.25% MONT.CN 22.73% 31.45%
706 @Dawsongold REG.V 17.19% MOZ.TO 32.35% ITR.V 44.67% 31.40%
707 @bardown WM.TO 7.69% EPI.V 17.19% EVER.V 69.23% 31.37%
708 @Gizzy ARU.V 5.34% NAM.V 30.00% HAN.V 58.33% 31.22%
709 @chaulkdust WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% KL.TO 17.35% 31.22%
710 @Skyline27 FVAN.V 50.00% WIN.V 0.00% GSPR.V 43.48% 31.16%
711 @tsetka LIO.V 4.17% OS.V 70.00% ME.TO 19.23% 31.13%
712 @SnowyWindows SYH.V 2.94% GXU.V -15.63% NLC.V 106.00% 31.11%
713 @Chinchilla RDU.V 18.00% GNC.V -41.67% SSV.V 116.67% 31.00%
714 @Nickemountainglory MRS.V 143.75% PAT.TO -42.64% GEM.V -8.33% 30.93%
715 @TSR007 MOS.V -25.00% PAC.V -7.33% MGM.V 125.00% 30.89%
716 @Hussein FSY.TO 33.33% NPK.TO 56.10% SYH.V 2.94% 30.79%
717 @MudCreeker MOZ.TO 32.35% PG.TO 44.16% WHN.V 15.22% 30.58%
718 @Greenpine1 AUG.TO 72.27% JG.V 27.27% MUX.TO -7.83% 30.57%
719 @Loueye99 ZMA.V -83.33% ZENA.TO -68.42% NTAR.CN 242.55% 30.27%
720 @Empire LR.V 0.00% GTWO.V 104.00% MRZ.V -13.21% 30.26%
721 @Pepek REG.V 17.19% HIGH.V 125.38% SME.V -51.92% 30.22%
722 @BingBell KNT.V 154.86% BAY.V -35.29% USGD.CN -29.82% 29.91%
723 @Westhuizen NGD.TO 139.13% DGC.TO -8.11% JUGR.V -41.30% 29.90%
724 @onlypricepays NRN.V -33.33% SIG.CN 10.53% RIO.V 112.50% 29.90%
725 @rockfish TCAN.CN -23.73% TSG.V 84.21% FB 28.84% 29.77%
726 @farmerjoe SX.CN -30.00% ICM.V 116.67% IDK.CN 2.27% 29.65%
727 @Edp007 XMG.CN 44.44% PBX.V 110.53% VRY.V -66.67% 29.43%
728 @Konik GLDX.V 80.91% TRQ.TO 7.37% HRT.TO 0.00% 29.43%
729 @jpaw CVB.V -53.45% MAI.V 133.33% WM.TO 7.69% 29.19%
730 @BlueSkies CANN.CN -38.78% ZEN.V 113.89% IVN.TO 12.00% 29.04%
731 @Jfb BAY.V -35.29% HS.CN 155.56% VLNS.V -33.24% 29.01%
732 @XPOY_Y EHT.V 0.00% WIN.V 0.00% AMX.V 86.75% 28.92%
733 @eixlberger PRG.V 18.18% ECR.V 50.00% DEFN.V 18.18% 28.79%
734 @kenio BMK.V -4.55% WRR.V 23.53% KRR.TO 67.11% 28.70%
735 @Neksav LIO.V 4.17% IRV.CN -0.63% GBR.V 82.44% 28.66%
736 @RD85 CMC.CN -6.67% AOT.TO 32.58% RKS.CN 60.00% 28.64%
737 @madmann GBR.V 82.44% RGLD.CN 42.31% GLD.V -38.89% 28.62%
738 @Centrehold KRR.TO 67.11% WM.TO 7.69% FCU.TO 10.71% 28.51%
739 @Karen KRR.TO 67.11% NGZ.V -47.22% SIC.V 65.00% 28.30%
740 @Hawk WIN.V 0.00% HS.CN 155.56% STNG -71.17% 28.13%
741 @MRozak KL.TO 17.35% DIS -13.59% QMX.V 80.00% 27.92%
742 @SpiralOut AWE.V 150.00% CVB.V -53.45% RJX-A.V -12.82% 27.91%
743 @Rmedic WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% KTN.V 7.35% 27.89%
744 @Trevor216051 EQX.TO 68.77% IRV.CN -0.63% WHN.V 15.22% 27.78%
745 @Amazigh KLY.V -50.00% MMS.V 117.39% AMY.V 15.79% 27.73%
746 @goldpan BTR.V -50.22% NRG.V 0.00% TSN.V 133.33% 27.70%
747 @Jimpro63 KRR.TO 67.11% UGD.V 62.50% SUNM.V -46.67% 27.65%
748 @buy41sell42 NHK.TO -50.00% TRQ.TO 7.37% MAX.TO 125.40% 27.59%
749 @Bullbleep AOT.TO 32.58% DLP.V 50.00% NRG.V 0.00% 27.53%
750 @lamplighter SME.V -51.92% VSR.V 184.09% NHK.TO -50.00% 27.39%
751 @Juho NRN.V -33.33% MAW.TO 131.58% VRR.V -16.22% 27.34%
752 @gmat10 GMA.V 12.50% GMV.V 58.82% SIG.CN 10.53% 27.28%
753 @carnivoregary LLG.V 30.00% AMY.V 15.79% NXE.TO 35.93% 27.24%
754 @13 OSI.V 113.85% BAY.V -35.29% SYH.V 2.94% 27.16%
755 @teevee AMC.V 34.00% KAP.V 88.89% SND -41.67% 27.07%
756 @bonhomme SVA.V 79.41% TAAL.CN 38.76% ICO.V -37.50% 26.89%
757 @Knadian TAAL.CN 38.76% ICO.V -37.50% SVA.V 79.41% 26.89%
758 @goldfanatic VRR.V -16.22% MGG.V 14.00% GBR.V 82.44% 26.74%
759 @Go0B3r FIRE.TO -74.60% ILC.V 37.50% ICM.V 116.67% 26.52%
760 @Rookieinv NRG.V 0.00% RLG.CN 71.43% WM.TO 7.69% 26.37%
761 @Davl12 WM.TO 7.69% SNV.V -35.00% NLC.V 106.00% 26.23%
762 @TomFord MRS.V 143.75% YFI.V -42.86% ATE.V -22.22% 26.22%
763 @pripps LIO.V 4.17% GBR.V 82.44% NVO.V -9.45% 25.72%
764 @mike97 NVO.V -9.45% GBR.V 82.44% LIO.V 4.17% 25.72%
765 @Wilt1 MOS.V -25.00% MRS.V 143.75% GGI.V -41.84% 25.64%
766 @Eskra UCU.V -50.00% GSPR.V 43.48% ARQ.CN 82.61% 25.36%
767 @missygille ROS.V 192.31% NHK.TO -50.00% TBP.TO -66.30% 25.33%
768 @Glory NDM.TO 175.00% TRCH -57.24% GGI.V -41.84% 25.31%
769 @geneva SCOT.V 105.41% KTN.V 7.35% BEE.CN -36.96% 25.27%
770 @Plissken GBR.V 82.44% PRN.TO 55.25% TAL.V -62.00% 25.23%
771 @Thespildog INDS.CN 32.41% CALI.CN -52.00% CS.TO 94.74% 25.05%
772 @Iron721 CANN.CN -38.78% ZEN.V 113.89% GAIA.V 0.00% 25.04%
773 @ietalon3 IRVRF -1.42% SJRNF 70.52% LOMLF 4.62% 24.57%
774 @bionic242 PRG.V 18.18% BTE.TO -73.53% TKO.TO 128.57% 24.41%
775 @benbagholder IOT.V 83.33% BHS.V 22.73% MTLO.V -33.33% 24.24%
776 @goldenfever HRT.TO 0.00% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 24.23%
777 @hardhat GBR.V 82.44% NVO.V -9.45% IRV.CN -0.63% 24.12%
778 @jims GBR.V 82.44% IRV.CN -0.63% NVO.V -9.45% 24.12%
779 @Ev1 MRS.V 143.75% USGD.CN -29.82% GGI.V -41.84% 24.03%
780 @hitmaxx WM.TO 7.69% SIC.V 65.00% IRV.CN -0.63% 24.02%
781 @golferdave HTR.V 10.00% LIO.V 4.17% MAG.TO 57.43% 23.87%
782 @marylew AU.V -35.96% CHN.V -10.00% MMS.V 117.39% 23.81%
783 @Heond APP.CN -14.29% MRM.CN -14.29% OVAT.CN 100.00% 23.81%
784 @NikG92 PNG.V 15.00% MAG.TO 57.43% NLH.V -1.18% 23.75%
785 @PUMA LIB.CN 10.00% REVO.V 23.33% ILC.V 37.50% 23.61%
786 @smokescreen1 MRS.V 143.75% NRN.V -33.33% NUR.CN -40.00% 23.47%
787 @Goldy KL.TO 17.35% NVO.V -9.45% ORG.V 61.76% 23.22%
788 @GoldSwede VO.V -18.18% ARIC.V 11.54% CKG.V 75.94% 23.10%
789 @Scotty HBM.TO 12.27% FWZ.V 71.43% WGO.V -14.91% 22.93%
790 @Bensmarck KRR.TO 67.11% DEFN.V 18.18% PEI.V -16.67% 22.88%
791 @MadHeights TLT.V -60.29% PRG.V 18.18% GQC.V 110.71% 22.87%
792 @Bigpair WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% OSK.TO -6.42% 22.79%
793 @HighROI VIPR.V 85.71% NXE.TO 35.93% CVB.V -53.45% 22.73%
794 @FCF_FTB CAD.V 153.13% DMGI.V -5.88% FONE.CN -79.70% 22.51%
795 @guydel SIC.V 65.00% WRR.V 23.53% DBV.V -21.05% 22.49%
796 @MtlBiz WM.TO 7.69% MTA.V 55.14% DYA.V 4.23% 22.35%
797 @Vinmufc VHI.V 28.57% CXXI.CN 14.86% REVO.V 23.33% 22.26%
798 @alwil106 BAR.TO 68.63% ARU.V 5.34% PAC.V -7.33% 22.21%
799 @CautiousNow GBR.V 82.44% NRN.V -33.33% REG.V 17.19% 22.10%
800 @heloboy2005 KRR.TO 67.11% GOT.V -66.67% SIC.V 65.00% 21.81%
801 @GreenEnergyBull LEU 43.02% FSY.TO 33.33% UUUU -10.99% 21.79%
802 @aulion WM.TO 7.69% ECR.V 50.00% OIII.V 6.71% 21.47%
803 @Let_them_eat_silver ATC.V 13.04% BHS.V 22.73% FNC.V 28.57% 21.45%
804 @gursahib HAWK.V -37.50% MAW.TO 131.58% USGD.CN -29.82% 21.42%
805 @B THC.CN -9.68% BU.TO 159.79% CGX.TO -86.32% 21.26%
806 @CycleInvestor NGE.V -44.83% WUC.CN -29.91% EU.V 138.24% 21.17%
807 @Caterf2 IME.CN -45.45% AWX.V 43.75% SIC.V 65.00% 21.10%
808 @fumble LAD.V -37.50% ARQ.CN 82.61% DEFN.V 18.18% 21.10%
809 @Spessart FCC.V 3.57% AAL.V -25.00% ASM.TO 84.00% 20.86%
810 @Moon TBX.V 58.33% ATH.TO -77.12% GBML.V 81.25% 20.82%
811 @flyrod CLQ.TO 50.00% CDB.V 4.55% WM.TO 7.69% 20.75%
812 @JSSR IOT.V 83.33% AMY.V 15.79% BEE.CN -36.96% 20.72%
813 @Mickey2 ATE.V -22.22% SEI.V 4.55% SVA.V 79.41% 20.58%
814 @major IVN.TO 12.00% TRQ.TO 7.37% SMD.V 41.67% 20.35%
815 @ekim S.TO 7.89% TSD.V 21.43% SCY.TO 31.58% 20.30%
816 @Nino77 LMC.TO -19.50% ARU.V 5.34% NTW.V 75.00% 20.28%
817 @KevinS CVB.V -53.45% QMX.V 80.00% AMC.V 34.00% 20.18%
818 @TheCaterpillar GTT.V 24.53% SIC.V 65.00% BETR.CN -29.03% 20.17%
819 @The_Godas MUN.V 0.00% OSI.V 113.85% CVB.V -53.45% 20.13%
820 @jeanlouisboregar NXO.V 79.75% ARU.V 5.34% LXG.V -25.00% 20.03%
821 @Secureingold NVO.V -9.45% GBR.V 82.44% FR.TO -12.99% 20.00%
822 @expos44 MRS.V 143.75% RHT.V -48.89% SNV.V -35.00% 19.95%
823 @Jug2mine REVO.V 23.33% BTU.V -32.84% EVER.V 69.23% 19.91%
824 @muskie AMC.V 34.00% EOG.V -63.27% KAP.V 88.89% 19.87%
825 @Jackfish APP.CN -14.29% AWE.V 150.00% RTI.V -76.47% 19.75%
826 @Tomba REVO.V 23.33% VIPR.V 85.71% LLO-P.V -50.00% 19.68%
827 @Sarge FMC.V 55.56% CD.V 19.81% STA.V -16.67% 19.57%
828 @Airic101 CGN.CN 52.27% WUC.CN -29.91% VS.CN 35.90% 19.42%
829 @chasdaman1 GMV.V 58.82% NRN.V -33.33% MOZ.TO 32.35% 19.28%
830 @yongsokleng77 ZOMD.V -71.43% AT.TO 194.89% PLUS.CN -66.06% 19.13%
831 @BearJew GBR.V 82.44% BTU.V -32.84% WM.TO 7.69% 19.10%
832 @X-flyswatter BRM.V -10.00% TBX.V 58.33% GLM.CN 8.11% 18.81%
833 @DPA BAY.V -35.29% NRN.V -33.33% VZLA.V 124.68% 18.68%
834 @cstackhouse REG.V 17.19% RCLF.CN 14.29% GTT.V 24.53% 18.67%
835 @BayRunner GFG.V -36.49% ARU.V 5.34% AMX.V 86.75% 18.54%
836 @Trooperhobo MMS.V 117.39% HSM.TO -54.47% PAC.V -7.33% 18.53%
837 @splatapus MUN.V 0.00% MRZ.V -13.21% ALTS.V 68.70% 18.50%
838 @AuBerg NCU.TO -67.57% FMC.V 55.56% KRR.TO 67.11% 18.37%
839 @deadfred JOSE.TO 18.42% NGEX.V 42.86% FIL.V -6.50% 18.26%
840 @INXS VVC.V 0.00% DAU.V 41.67% GMA.V 12.50% 18.06%
841 @ACEGIP PLU.V -11.54% PERU.V 100.00% BAY.V -35.29% 17.72%
842 @MonkeyDonkey PAC.V -7.33% EDV.TO 37.75% BHS.V 22.73% 17.71%
843 @RocketRed APX.V 40.00% HAWK.V -37.50% RDS.V 50.00% 17.50%
844 @Moneyfornothingchicksforfree REVO.V 23.33% KRR.TO 67.11% CANN.CN -38.78% 17.22%
845 @Optimist REVO.V 23.33% KLS.TO -27.96% ELD.TO 56.09% 17.15%
846 @SINATH ATE.V -22.22% KRR.TO 67.11% TNY.CN 6.49% 17.13%
847 @petelazier FWZ.V 71.43% NRN.V -33.33% ATC.V 13.04% 17.05%
848 @Stockmeat SIC.V 65.00% CXXI.CN 14.86% BETR.CN -29.03% 16.94%
849 @Ham PNG.V 15.00% GBR.V 82.44% VLE.TO -46.88% 16.86%
850 @wow1234 APP.CN -14.29% AMZN 77.86% WEED.TO -13.37% 16.74%
851 @TheGiff TMG.V 7.14% VCAN.CN -82.61% MGM.V 125.00% 16.51%
852 @mymoney HS.CN 155.56% NSP.V -14.29% BNP.TO -91.80% 16.49%
853 @TH NVO.V -9.45% GFG.V -36.49% SWA.V 95.24% 16.43%
854 @Greenmachine38 ZEU.CN -91.40% ADD.V -43.75% EAS.V 183.33% 16.06%
855 @TechInvestor MRS.V 143.75% VLE.TO -46.88% RHT.V -48.89% 16.00%
856 @tschupr123 NRG.V 0.00% VIO.V 54.55% CMC.CN -6.67% 15.96%
857 @Driefontein2 GBR.V 82.44% WHN.V 15.22% NHK.TO -50.00% 15.89%
858 @GeorgeParros RVX.TO -17.07% BTI.V 52.00% GMA.V 12.50% 15.81%
859 @edward AZZ.TO -10.00% AUG.TO 72.27% ALS.TO -14.97% 15.77%
860 @RJM DLP.V 50.00% BAY.V -35.29% AOT.TO 32.58% 15.76%
861 @Eyefold12 NUR.CN -40.00% PUMP.CN -58.33% MRS.V 143.75% 15.14%
862 @scooptram GLD.V -38.89% AU.V -35.96% DEF.V 120.00% 15.05%
863 @cigar1 PAC.V -7.33% PRG.V 18.18% PGE.V 34.09% 14.98%
864 @ericocon BAR.TO 68.63% KAT.TO 19.23% ADD.V -43.75% 14.70%
865 @janturco TV.TO -45.65% S.TO 7.89% SCZ.V 81.25% 14.50%
866 @911Bandit NRN.V -33.33% VTT.V 40.00% NXE.TO 35.93% 14.20%
867 @jsharpe TTD.V 100.00% NHK.TO -50.00% BEER.V -8.33% 13.89%
868 @Akb KRR.TO 67.11% GLPG -29.13% FCC.V 3.57% 13.85%
869 @Thrive DML.TO -12.04% RMO.V 20.00% DG.V 33.33% 13.77%
870 @wt90 GLD.V -38.89% HRT.TO 0.00% QMX.V 80.00% 13.70%
871 @Bravo GMA.V 12.50% VIVO.TO -41.46% NML.TO 70.00% 13.68%
872 @Hopp TLT.V -60.29% YFI.V -42.86% MRS.V 143.75% 13.53%
873 @kalle040 CANN.CN -38.78% HS.CN 155.56% SPO.CN -76.92% 13.29%
874 @Silver2021 RPX.V -30.00% KS.V 75.00% NZC.TO -5.56% 13.15%
875 @Guildwood1 VS.CN 35.90% DOC.CN 100.00% GGB.CN -96.88% 13.01%
876 @ump ATE.V -22.22% VIPR.V 85.71% SOLR.V -25.00% 12.83%
877 @myradiar RHT.V -48.89% ENW.V -49.40% BRAG.V 136.73% 12.81%
878 @J_Serendipity VGCX.TO 91.53% CRU.CN -43.33% HNHPF -10.13% 12.69%
879 @valleyeast TLT.V -60.29% ER.TO 161.90% META.V -63.64% 12.66%
880 @992WERKS DMGI.V -5.88% CANN.CN -38.78% TRUL.CN 82.56% 12.64%
881 @PennyCash LIB.CN 10.00% SEI.V 4.55% REVO.V 23.33% 12.63%
882 @d4 DBV.V -21.05% CASA.V 37.50% GIII.V 21.05% 12.50%
883 @Nexum TK.V 0.00% UEX.TO 7.14% MGA.TO 30.00% 12.38%
884 @Au79enShowers AXU.TO 20.00% LMC.TO -19.50% WDO.TO 36.48% 12.33%
885 @batteredstocksyndrome VHI.V 28.57% PNG.V 15.00% CMC.CN -6.67% 12.30%
886 @MBjones VMD.TO 40.84% PTQ.V 34.02% CANN.CN -38.78% 12.03%
887 @AUll.in KRR.TO 67.11% GLD.V -38.89% WM.TO 7.69% 11.97%
888 @coldcaller TBRD.V 48.28% SCR.V 12.50% LXG.V -25.00% 11.93%
889 @Llete TK.V 0.00% VLE.TO -46.88% GBR.V 82.44% 11.86%
890 @nigel89 ALDE.V -12.77% REG.V 17.19% BRO.V 31.08% 11.83%
891 @Germrun DOC.CN 100.00% MOS.V -25.00% NUR.CN -40.00% 11.67%
892 @ace_in_the_hole ACRX -10.90% OMER -21.36% KRR.TO 67.11% 11.62%
893 @reya GIS.V -15.00% BTU.V -32.84% GBR.V 82.44% 11.53%
894 @Dashock7 KRR.TO 67.11% KL.TO 17.35% KLY.V -50.00% 11.49%
895 @Wvfc2017 EGLX.TO -21.74% ETR.CN 56.00% NOB.V 0.00% 11.42%
896 @dragonnose GSV.TO -9.09% KOR.TO 73.95% TMQ.TO -30.77% 11.36%
897 @Allan AAX.V -40.91% DOS.V 110.00% BAY.V -35.29% 11.27%
898 @Jibler ZMA.V -83.33% CANN.CN -38.78% HS.CN 155.56% 11.15%
899 @hornet CVB.V -53.45% MAI.V 133.33% SUNM.V -46.67% 11.07%
900 @truenorthstrong REVO.V 23.33% KRR.TO 67.11% TGOD.TO -57.33% 11.04%
901 @Drjimjones HRT.TO 0.00% PERU.V 100.00% NCU.TO -67.57% 10.81%
902 @Kittmp k thanks. REVO.V 23.33% KRR.TO 67.11% ONC.TO -58.37% 10.69%
903 @Friendofafriend WM.TO 7.69% KL.TO 17.35% MMX.TO 6.66% 10.57%
904 @jasonj AAPL -60.17% MCD 13.77% AMZN 77.86% 10.49%
905 @Stewaa12 WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% MRKR -43.40% 10.47%
906 @premiervanagt PML.V 56.25% ECR.V 50.00% KUB.V -75.00% 10.42%
907 @Tryingtoretire WM.TO 7.69% WIN.V 0.00% REVO.V 23.33% 10.34%
908 @SparkyBob ISD.V -41.67% GMA.V 12.50% AVL.TO 60.00% 10.28%
909 @meek90 NHK.TO -50.00% UGD.V 62.50% PRG.V 18.18% 10.23%
910 @stonks PKG.CN -27.27% RLV.V 42.86% CXXI.CN 14.86% 10.15%
911 @Ewock FLT.V -20.48% PEI.V -16.67% KRR.TO 67.11% 9.99%
912 @Geordie TYL 29.75% TDG -13.39% MRCY 13.60% 9.99%
913 @botscotian TNY.CN 6.49% PRMW.TO 6.54% OSU.V 16.67% 9.90%
914 @UpsidePotential ATI.V 28.57% XTT.V 52.17% GTEC.V -51.22% 9.84%
915 @deMevesy BAR.TO 68.63% FCU.TO 10.71% NHK.TO -50.00% 9.78%
916 @TBstox REVO.V 23.33% GSPR.V 43.48% HAWK.V -37.50% 9.77%
917 @ggg GGI.V -41.84% NXO.V 79.75% NVO.V -9.45% 9.49%
918 @rikyu BEE.CN -36.96% PNG.V 15.00% CNO.V 50.00% 9.35%
919 @TallerCraig BEW.V -29.17% BTV.V 28.57% VHI.V 28.57% 9.33%
920 @ogi MONT.CN 22.73% ARU.V 5.34% IRV.CN -0.63% 9.14%
921 @miller194 TNY.CN 6.49% VHI.V 28.57% FAF.TO -7.78% 9.10%
922 @SotalyTober SIL.TO 42.76% EGLX.TO -21.74% CNTR.CN 6.25% 9.09%
923 @Gaja ATE.V -22.22% LMNL.TO 108.39% SWP.TO -58.96% 9.07%
924 @FoxInvestor ADCO.V 3.33% CTXR 2.94% CTZ.V 20.69% 8.99%
925 @keals TBP.TO -66.30% GSP.V 70.83% SAFE.CN 22.22% 8.92%
926 @Highflight65 ARU.V 5.34% RJX-A.V -12.82% PGE.V 34.09% 8.87%
927 @Minaki MOS.V -25.00% NUR.CN -40.00% VGCX.TO 91.53% 8.84%
928 @Aurmon PRG.V 18.18% NXS.V 15.38% PAC.V -7.33% 8.74%
929 @Patrice440 NUR.CN -40.00% CBLU.V 42.86% REVO.V 23.33% 8.73%
930 @Djoko RHT.V -48.89% QNC.V -71.05% XBC.V 146.05% 8.70%
931 @CaptainDuff BHS.V 22.73% PRG.V 18.18% WGO.V -14.91% 8.67%
932 @MrSilver WIN.V 0.00% KRR.TO 67.11% LUKOY -41.32% 8.60%
933 @Billminer AAX.V -40.91% WM.TO 7.69% TBX.V 58.33% 8.37%
934 @bdp59 REG.V 17.19% WGO.V -14.91% MONT.CN 22.73% 8.33%
935 @Chiel BAY.V -35.29% BHS.V 22.73% CASA.V 37.50% 8.31%
936 @Vatco UI.V 8.33% ACRG-U.CN -53.21% TCS.TO 69.63% 8.25%
937 @Greendream NGEN.V -18.37% JG.V 27.27% WHN.V 15.22% 8.04%
938 @Germany FCC.V 3.57% AAL.V -25.00% ORE.V 45.45% 8.01%
939 @Tankrebel2012 EGLX.TO -21.74% IMV.TO 33.16% PKK.CN 12.50% 7.97%
940 @money75 ARQ.CN 82.61% SME.V -51.92% AZR.V -7.14% 7.85%
941 @sheldonreinhart DIAM.TO -51.35% ENDR.V 116.67% GGI.V -41.84% 7.83%
942 @JackShediac GGI.V -41.84% EHT.V 0.00% SIC.V 65.00% 7.72%
943 @Valor RQB.CN -95.45% WML.V -56.52% NDM.TO 175.00% 7.67%
944 @BobbyCls AMRN -75.51% GBR.V 82.44% CDXC 15.31% 7.41%
945 @Raindog CHV.CN 0.00% ZUM.V 75.00% CHOO.CN -52.78% 7.41%
946 @SCoster PNG.V 15.00% CGN.CN 52.27% IME.CN -45.45% 7.27%
947 @Covie1646 IRV.CN -0.63% LIO.V 4.17% DEFN.V 18.18% 7.24%
948 @Newmoney76 PUMP.CN -58.33% NXO.V 79.75% EHT.V 0.00% 7.14%
949 @stevekfit VHI.V 28.57% PNG.V 15.00% ATE.V -22.22% 7.12%
950 @Zeke CMC.CN -6.67% DYA.V 4.23% REVO.V 23.33% 6.96%
951 @GBRer GBR.V 82.44% BTU.V -32.84% MMV.V -28.75% 6.95%
952 @pizdets17 KRR.TO 67.11% HRT.TO 0.00% VLE.TO -46.88% 6.75%
953 @designer ATC.V 13.04% GIS.V -15.00% PGX.V 22.00% 6.68%
954 @Ouelletk SIC.V 65.00% CVB.V -53.45% VUL.V 8.33% 6.63%
955 @Ralph NGE.V -44.83% AXU.TO 20.00% PG.TO 44.16% 6.44%
956 @BigHugs PIPE.V -64.50% LUC.TO -41.18% MGM.V 125.00% 6.44%
957 @JP9 IRV.CN -0.63% LIO.V 4.17% WHN.V 15.22% 6.25%
958 @cycleogical AXU.TO 20.00% KTN.V 7.35% SVB.TO -8.75% 6.20%
959 @Evo5 ZMA.V -83.33% MRS.V 143.75% GGI.V -41.84% 6.19%
960 @jayjay BTU.V -32.84% STS.V 11.11% TR.V 40.00% 6.09%
961 @txtom338lm AXU.TO 20.00% WM.TO 7.69% NVO.V -9.45% 6.08%
962 @Lucrative NEXT.TO 60.00% TV.TO -45.65% FCC.V 3.57% 5.97%
963 @Lastofthefranks TAL.V -62.00% OILS.CN -53.75% MAI.V 133.33% 5.86%
964 @SizzlinSteaks ZMA.V -83.33% MRS.V 143.75% YFI.V -42.86% 5.85%
965 @Hangenouthere REVO.V 23.33% KRR.TO 67.11% AGRA.CN -73.68% 5.59%
966 @ctoivo LIO.V 4.17% AOT.TO 32.58% PHD.V -20.83% 5.31%
967 @Nickeltrickle GGI.V -41.84% CCW.V -9.52% KRR.TO 67.11% 5.25%
968 @Kivas NRTH.V -58.11% MRS.V 143.75% QNC.V -71.05% 4.86%
969 @Kritch175 MMS.V 117.39% CVB.V -53.45% KLY.V -50.00% 4.65%
970 @PecanSandy04 REVO.V 23.33% USGD.CN -29.82% GOR.CN 20.00% 4.50%
971 @Barry_R PRG.V 18.18% ITR.V 44.67% NHK.TO -50.00% 4.28%
972 @ponder PRG.V 18.18% NRN.V -33.33% JG.V 27.27% 4.04%
973 @Ruuuudy LR.V 0.00% PHD.V -20.83% XCX.CN 32.65% 3.94%
974 @Trader99999 EVE.V -68.42% SIC.V 65.00% CXXI.CN 14.86% 3.81%
975 @nev_investor SBM.V -22.73% IME.CN -45.45% SVA.V 79.41% 3.74%
976 @Icarus IRV.CN -0.63% LIO.V 4.17% WM.TO 7.69% 3.74%
977 @khuku50 PKK.CN 12.50% NVCN.TO -55.89% VIO.V 54.55% 3.72%
978 @d2earth GBR.V 82.44% BTU.V -32.84% GLD.V -38.89% 3.57%
979 @kdm BTU.V -32.84% GLD.V -38.89% GBR.V 82.44% 3.57%
980 @goldozeki PAC.V -7.33% NVO.V -9.45% JG.V 27.27% 3.50%
981 @Yoshimura NHK.TO -50.00% CVB.V -53.45% OSI.V 113.85% 3.47%
982 @militaryman PIPE.V -64.50% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% 3.44%
983 @djdunnoe FFT.CN 33.33% VREO.CN -5.07% LHS.CN -18.03% 3.41%
984 @THEswede QTRH.TO 25.15% VLE.TO -46.88% HTL.V 31.73% 3.34%
985 @Markoni ZMA.V -83.33% REVO.V 23.33% AUL.V 70.00% 3.33%
986 @soccerslack PEI.V -16.67% RML.V -33.33% RKS.CN 60.00% 3.33%
987 @Jelliott PKK.CN 12.50% CANN.CN -38.78% NXE.TO 35.93% 3.22%
988 @Dbcooper CASA.V 37.50% DBV.V -21.05% PAC.V -7.33% 3.04%
989 @stocklor ARIC.V 11.54% IOT.V 83.33% EVIO -85.83% 3.01%
990 @zentrarian IRV.CN -0.63% LIO.V 4.17% ARU.V 5.34% 2.96%
991 @libertyboy GTII.CN 57.39% META.V -63.64% NUGT.CN 15.00% 2.92%
992 @Keedan AAN.V 6.67% VLE.TO -46.88% TBRD.V 48.28% 2.69%
993 @McNugget REVO.V 23.33% PUMP.CN -58.33% GRN.V 42.86% 2.62%
994 @AuNi KRR.TO 67.11% LUV -26.40% PP.V -33.33% 2.46%
995 @Lakeview PAC.V -7.33% ME.TO 19.23% BMK.V -4.55% 2.45%
996 @CWit GXU.V -15.63% LAM.TO 20.00% SYH.V 2.94% 2.44%
997 @backofenvelope OTSO.V 10.00% PAC.V -7.33% CDB.V 4.55% 2.40%
998 @supraprime90 ZMA.V -83.33% REVO.V 23.33% KRR.TO 67.11% 2.37%
999 @Terrafirma555 NRN.V -33.33% NUR.CN -40.00% QMX.V 80.00% 2.22%
1000 @Bottles WHN.V 15.22% TSK.CN 24.24% NRN.V -33.33% 2.04%
1001 @Leafs87 ATE.V -22.22% KRR.TO 67.11% CANN.CN -38.78% 2.04%
1002 @gawti88 PUMP.CN -58.33% HBOR.CN 77.61% AH.TO -13.33% 1.98%
1003 @modzer33 PDM.V -5.41% BTU.V -32.84% GSPR.V 43.48% 1.75%
1004 @WoodBE PLU.V -11.54% BEE.CN -36.96% VGZ.TO 53.61% 1.70%
1005 @Warpmind KUB.V -75.00% CXXI.CN 14.86% SIC.V 65.00% 1.62%
1006 @Tradersonnz ACST.V -91.25% PLX.V -78.95% EGT.V 175.00% 1.60%
1007 @aladinn69 ICO.V -37.50% BTU.V -32.84% HODL.CN 75.00% 1.55%
1008 @thedonald ACB.TO -80.32% BU.TO 159.79% KUB.V -75.00% 1.49%
1009 @Cashtown ZENA.TO -68.42% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 1.42%
1010 @bornita CCCM.V -9.09% SUR.V -76.67% NWES.CN 90.00% 1.41%
1011 @PakG1 TLT.V -60.29% ACU.V 113.33% RHT.V -48.89% 1.38%
1012 @Jaric RML.V -33.33% AUL.V 70.00% BTU.V -32.84% 1.28%
1013 @Piperpirate AMY.V 15.79% MOON.V 33.33% TV.TO -45.65% 1.16%
1014 @skd MRS.V 143.75% TLT.V -60.29% ACB.TO -80.32% 1.05%
1015 @hihosilver USLV -27.54% JNUG 77.01% NUGT -47.52% 0.65%
1016 @Sheldon WM.TO 7.69% AMD 81.20% IPCI.TO -87.04% 0.62%
1017 @Sammy68 PAS.V 38.10% CXXI.CN 14.86% GTEC.V -51.22% 0.58%
1018 @Tilbrook LDI.V -7.14% AXE.V 55.56% VLE.TO -46.88% 0.51%
1019 @jf_cpa KRR.TO 67.11% XLY.V -72.22% TNY.CN 6.49% 0.46%
1020 @Ferrabi WHN.V 15.22% GGI.V -41.84% JG.V 27.27% 0.22%
1021 @sebidre USGD.CN -29.82% CANN.CN -38.78% EVER.V 69.23% 0.21%
1022 @Wizemouze CMC.CN -6.67% TLT.V -60.29% KRR.TO 67.11% 0.05%
1023 @botafogo GRN.V 42.86% TLK.V -9.52% NRN.V -33.33% 0.00%
1024 @thehack MAG.TO 57.43% ECN.TO 11.48% CPG.TO -69.08% -0.06%
1025 @canmex OSI.V 113.85% MCLD.V -53.74% SHP.CN -60.47% -0.12%
1026 @HeyIrish TLT.V -60.29% NVO.V -9.45% BAR.TO 68.63% -0.37%
1027 @colop ECR.V 50.00% GFG.V -36.49% GIS.V -15.00% -0.50%
1028 @MonstaDriva BAY.V -35.29% NRN.V -33.33% KRR.TO 67.11% -0.51%
1029 @R.I.G IVN.TO 12.00% TMQ.TO -30.77% REG.V 17.19% -0.53%
1030 @Pooshoes PONY.TO -9.21% S.TO 7.89% IRV.CN -0.63% -0.65%
1031 @U3O8 FCU.TO 10.71% GXU.V -15.63% SYH.V 2.94% -0.66%
1032 @abak WHN.V 15.22% KRR.TO 67.11% PSH.V -84.62% -0.76%
1033 @Truth CD.V 19.81% BYL.TO -53.40% BRO.V 31.08% -0.84%
1034 @Pierre AXM.V -65.00% SME.V -51.92% OSI.V 113.85% -1.03%
1035 @bewhere KRR.TO 67.11% IMR.V -61.43% EOM.CN -9.09% -1.14%
1036 @Eustice IVS.V 3.57% HRT.TO 0.00% MUX.TO -7.83% -1.42%
1037 @GOLDIGGER IVS.V 3.57% HRT.TO 0.00% MUX.TO -7.83% -1.42%
1038 @jnbarbu CCW.V -9.52% GGX.V 73.68% EVE.V -68.42% -1.42%
1039 @Brendone5 SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1040 @Exhailander SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1041 @hunter1 SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1042 @KM29 SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1043 @Trader709 SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1044 @Watchfulwaiting SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% ICM.V 116.67% -1.58%
1045 @Danielh NVO.V -9.45% MKO.V 18.57% CDPR.CN -13.95% -1.61%
1046 @Chizzum ETI.CN -61.54% AUG.TO 72.27% GXU.V -15.63% -1.63%
1047 @norgo NOT.V -5.56% NMX.TO -2.94% FCC.V 3.57% -1.64%
1048 @Corb LAD.V -37.50% ECR.V 50.00% CBG.V -17.65% -1.72%
1049 @4rtuna REVO.V 23.33% BTU.V -32.84% DYA.V 4.23% -1.76%
1050 @GreekFreak ZON.V -46.97% GMBL 11.67% NAM.V 30.00% -1.77%
1051 @illmatix DMGI.V -5.88% IFRX 22.47% SBM.V -22.73% -2.04%
1052 @craigFL88 KL.TO 17.35% ADD.V -43.75% GGO.V 20.00% -2.13%
1053 @Mikeymike426 KRR.TO 67.11% IMR.V -61.43% RJX-A.V -12.82% -2.38%
1054 @white_wulff XX.V -34.90% BWLK.V 56.52% BEW.V -29.17% -2.51%
1055 @interloper SEI.V 4.55% SXE.V 10.00% PMR.V -22.22% -2.56%
1056 @Whowaantest ZMA.V -83.33% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% -2.84%
1057 @Banffboy VIDA.CN -100.00% GENE.V -52.38% MRS.V 143.75% -2.88%
1058 @Django_the_cat NRN.V -33.33% GRN.V 42.86% VFF.TO -18.96% -3.15%
1059 @Slmjr BAY.V -35.29% EFR.TO -10.08% NXE.TO 35.93% -3.15%
1060 @Drogo APP.CN -14.29% GRTX -8.05% IOVA 12.68% -3.22%
1061 @K2 AAN.V 6.67% OTSO.V 10.00% TECT.V -27.27% -3.54%
1062 @peleewhynot6 GGI.V -41.84% KRR.TO 67.11% AU.V -35.96% -3.56%
1063 @goodleaf LHS.CN -18.03% EHT.V 0.00% UEX.TO 7.14% -3.63%
1064 @PurplePain DYA.V 4.23% REVO.V 23.33% CANN.CN -38.78% -3.74%
1065 @Brother0001 PKK.CN 12.50% FFT.CN 33.33% FFN.TO -57.08% -3.75%
1066 @Pim FMC.V 55.56% TK.V 0.00% NCU.TO -67.57% -4.00%
1067 @Remington GGI.V -41.84% VLE.TO -46.88% SMF.TO 76.67% -4.02%
1068 @CAVEMAN AII.TO 78.57% POE.V -43.93% VLE.TO -46.88% -4.08%
1069 @Daddio MMV.V -28.75% USA.TO -10.81% JG.V 27.27% -4.10%
1070 @Thinktwice PAC.V -7.33% PEI.V -16.67% ARIC.V 11.54% -4.15%
1071 @ridgeball ME.TO 19.23% BTR.V -50.22% PRG.V 18.18% -4.27%
1072 @robby RJX-A.V -12.82% NRG.V 0.00% WIN.V 0.00% -4.27%
1073 @E.T NCU.TO -67.57% IPOT.CN -52.08% NEE.V 106.67% -4.33%
1074 @PhoenixRichmond SYH.V 2.94% WCP.TO -53.69% LUM.V 37.50% -4.42%
1075 @goldironhands TSK.CN 24.24% CVB.V -53.45% WHN.V 15.22% -4.66%
1076 @runrig FCC.V 3.57% NOB.V 0.00% MRO.V -17.65% -4.69%
1077 @DrEvil AMPD.CN -39.58% DN.TO -18.57% GSPR.V 43.48% -4.89%
1078 @LuiMeme PAT.TO -42.64% DYA.V 4.23% REVO.V 23.33% -5.03%
1079 @csengc61 CVB.V -53.45% REG.V 17.19% CD.V 19.81% -5.48%
1080 @Tp5 GBR.V 82.44% BTU.V -32.84% TBP.TO -66.30% -5.57%
1081 @robbieg AL.V 60.00% BAY.V -35.29% GGI.V -41.84% -5.71%
1082 @CaptainKush NVO.V -9.45% PAC.V -7.33% IRV.CN -0.63% -5.81%
1083 @Drjsl88 NVO.V -9.45% IRV.CN -0.63% PAC.V -7.33% -5.81%
1084 @Blackened06 PKK.CN 12.50% TCW.TO 9.65% AMPD.CN -39.58% -5.81%
1085 @Elitee12 KRR.TO 67.11% N.V -19.35% TBP.TO -66.30% -6.18%
1086 @BoringLife LIO.V 4.17% TMQ.TO -30.77% WM.TO 7.69% -6.30%
1087 @armchair3 LIO.V 4.17% PRG.V 18.18% JUGR.V -41.30% -6.32%
1088 @Westcoasterwalker NGE.V -44.83% SIG.CN 10.53% WHN.V 15.22% -6.36%
1089 @GeoDale XTM.V 15.38% BGF.V 26.92% IMR.V -61.43% -6.37%
1090 @Chibzic RKDA -41.06% AIS.V 40.00% N.V -19.35% -6.80%
1091 @Firebiz N.V -19.35% KRR.TO 67.11% ZENA.TO -68.42% -6.89%
1092 @eChris BTU.V -32.84% CD.V 19.81% MUX.TO -7.83% -6.95%
1093 @ecliptick INCB.CN -33.33% PREV.CN 50.00% BAMM.CN -38.18% -7.17%
1094 @Jazzy19 N.V -19.35% APHA.TO 11.06% WEED.TO -13.37% -7.22%
1095 @RocksOn1111 GGI.V -41.84% BTU.V -32.84% BBB.V 51.11% -7.85%
1096 @Ripthorne CVB.V -53.45% ARIC.V 11.54% DEFN.V 18.18% -7.91%
1097 @Compoundintereststockguy TRUL.CN 82.56% VLNS.V -33.24% LABS.TO -73.32% -8.00%
1098 @Maxhuntly MTA.V 55.14% CBG.V -17.65% ETI.CN -61.54% -8.01%
1099 @wildcat1964 TGOD.TO -57.33% WMD.V -66.86% OVAT.CN 100.00% -8.06%
1100 @MoneyMike WM.TO 7.69% ME.TO 19.23% DIAM.TO -51.35% -8.14%
1101 @dlloyd APHA.TO 11.06% GDNP.V 2.94% CANN.CN -38.78% -8.26%
1102 @DickieDribbles SUNM.V -46.67% VLE.TO -46.88% EQX.TO 68.77% -8.26%
1103 @Main_Street NHK.TO -50.00% WAR.V 75.00% BTR.V -50.22% -8.41%
1104 @MarkHanna WM.TO 7.69% NRN.V -33.33% HRT.TO 0.00% -8.55%
1105 @Dollars USA.TO -10.81% AU.V -35.96% CJC.V 20.00% -8.92%
1106 @Swizz11 VO.V -18.18% PLU.V -11.54% SYH.V 2.94% -8.93%
1107 @acepeterson CANN.CN -38.78% GROW.V -36.17% CMMC.TO 47.89% -9.02%
1108 @Ctech GGI.V -41.84% CCW.V -9.52% MTS.V 24.29% -9.02%
1109 @GOB BRO.V 31.08% KC.V -12.00% SUNM.V -46.67% -9.20%
1110 @Cjrubber WM.TO 7.69% AMY.V 15.79% DIAM.TO -51.35% -9.29%
1111 @Subawho CVB.V -53.45% KRR.TO 67.11% GGI.V -41.84% -9.39%
1112 @Guennrich LIO.V 4.17% HBM.TO 12.27% TV.TO -45.65% -9.74%
1113 @CCace REVO.V 23.33% SUGR.V -57.14% FCEL 4.38% -9.81%
1114 @Churningnickstogold GTEC.V -51.22% KRR.TO 67.11% TV.TO -45.65% -9.92%
1115 @ocotilloredux CD.V 19.81% FCU.TO 10.71% SU.TO -60.34% -9.94%
1116 @iamafunguy TLT.V -60.29% NVCN.TO -55.89% MAXR.TO 85.81% -10.13%
1117 @Kryss GFG.V -36.49% MEK.V 50.00% GTR.V -44.23% -10.24%
1118 @CMR PAC.V -7.33% NVO.V -9.45% CDPR.CN -13.95% -10.25%
1119 @qwaylude IN.TO -43.00% BEER.V -8.33% CD.V 19.81% -10.51%
1120 @Stevestavro KRR.TO 67.11% NUR.CN -40.00% TLT.V -60.29% -11.06%
1121 @Lunchbox36 TGIF.CN -69.05% REVO.V 23.33% MDP.V 12.18% -11.18%
1122 @Lemand PQE.V -46.88% NVO.V -9.45% MONT.CN 22.73% -11.20%
1123 @mulligansmassive WM.TO 7.69% GGO.V 20.00% IMR.V -61.43% -11.25%
1124 @indajungle1 URL.CN -54.00% KRR.TO 67.11% VLE.TO -46.88% -11.25%
1125 @Gunner754 CBK.CN -8.33% WM.TO 7.69% RML.V -33.33% -11.32%
1126 @SuckerFish OILS.CN -53.75% AMY.V 15.79% IVS.V 3.57% -11.46%
1127 @Swift WM.TO 7.69% NAM.V 30.00% XLY.V -72.22% -11.51%
1128 @kolster REVO.V 23.33% RHT.V -48.89% LLP.CN -9.09% -11.55%
1129 @maaaco REG.V 17.19% SME.V -51.92% MUN.V 0.00% -11.58%
1130 @392hemi CANN.CN -38.78% N.V -19.35% REVO.V 23.33% -11.60%
1131 @Northrock NUR.CN -40.00% IVS.V 3.57% WIN.V 0.00% -12.14%
1132 @Goldmine SEI.V 4.55% GTEC.V -51.22% LIB.CN 10.00% -12.22%
1133 @aqsw SWM -23.17% CANN.CN -38.78% CBDT.CN 25.00% -12.32%
1134 @JackCmens ZMA.V -83.33% MYR.CN -66.67% ENRG.V 112.50% -12.50%
1135 @Roy PLU.V -11.54% RTI.V -76.47% FVAN.V 50.00% -12.67%
1136 @laurencelefou QST.V -69.56% XX.V -34.90% IQ.V 66.00% -12.82%
1137 @MSV VHI.V 28.57% VLE.TO -46.88% FLT.V -20.48% -12.93%
1138 @Gnome TV.TO -45.65% RML.V -33.33% TR.V 40.00% -13.00%
1139 @Proteinshake SMF.TO 76.67% ONC.TO -58.37% TGOD.TO -57.33% -13.01%
1140 @mumu REVO.V 23.33% VET.TO -82.48% CSU.TO 20.04% -13.04%
1141 @CK4130 WIN.V 0.00% BTU.V -32.84% CMC.CN -6.67% -13.17%
1142 @AllStreetsWolf GTR.V -44.23% ELEF.TO 11.54% OM.V -6.98% -13.22%
1143 @Madsstern NUR.CN -40.00% NKW.V 0.00% CHV.CN 0.00% -13.33%
1144 @lonade TLT.V -60.29% AII.TO 78.57% ONC.TO -58.37% -13.37%
1145 @RealityCheck PGE.V 34.09% AAX.V -40.91% NRN.V -33.33% -13.38%
1146 @Vigil VLE.TO -46.88% ENW.V -49.40% TUSK.CN 55.56% -13.57%
1147 @FugoEcaz SUNM.V -46.67% PDM.V -5.41% TIG.V 10.87% -13.73%
1148 @lytes GLD.V -38.89% MOZ.TO 32.35% BAY.V -35.29% -13.94%
1149 @Wisee HBOR.CN 77.61% CHOO.CN -52.78% AREV.CN -66.67% -13.94%
1150 @twelvegame NGE.V -44.83% IVN.TO 12.00% NVO.V -9.45% -14.09%
1151 @apok RHT.V -48.89% VHI.V 28.57% ATE.V -22.22% -14.18%
1152 @Ryleez NVO.V -9.45% NRN.V -33.33% NRG.V 0.00% -14.26%
1153 @WHATTHE KTR.V -34.48% GMA.V 12.50% PHD.V -20.83% -14.27%
1154 @Bermudabob SX.CN -30.00% GOR.CN 20.00% BTU.V -32.84% -14.28%
1155 @longputt MMV.V -28.75% AAX.V -40.91% AUEN.V 26.09% -14.52%
1156 @zeroboot PUMP.CN -58.33% PAC.V -7.33% LBC.V 21.74% -14.64%
1157 @A4Vol NXE.TO 35.93% SUNM.V -46.67% NRN.V -33.33% -14.69%
1158 @hfare BTU.V -32.84% FCC.V 3.57% GIS.V -15.00% -14.75%
1159 @DanDan PUMP.CN -58.33% EURO.CN -57.78% GENM.TO 71.43% -14.89%
1160 @trevtrew TTZ.V 12.50% NTE.V -18.92% MCR.V -38.67% -15.03%
1161 @Metalmonkey NRN.V -33.33% BGF.V 26.92% GLD.V -38.89% -15.10%
1162 @sihv KAT.TO 19.23% PAC.V -7.33% TGOD.TO -57.33% -15.15%
1163 @Chico CANN.CN -38.78% SX.CN -30.00% REVO.V 23.33% -15.15%
1164 @makenemds LUC.TO -41.18% ROE.V -27.27% MONT.CN 22.73% -15.24%
1165 @Ovechkin WMD.V -66.86% LIB.CN 10.00% APHA.TO 11.06% -15.27%
1166 @ThatsIt CANN.CN -38.78% XCX.CN 32.65% NUR.CN -40.00% -15.37%
1167 @ogopogo007 MD.V 8.70% VRR.V -16.22% LIVE.V -38.89% -15.47%
1168 @Frankie4Fingers MMV.V -28.75% ADD.V -43.75% AUEN.V 26.09% -15.47%
1169 @B-TEK GGI.V -41.84% PNG.V 15.00% FO.V -20.00% -15.61%
1170 @ChrisCringle PA.V -20.69% NGE.V -44.83% USAU 18.64% -15.63%
1171 @jazzyjay CMC.CN -6.67% N.V -19.35% ATE.V -22.22% -16.08%
1172 @TradeToFreedom SCR.V 12.50% CANN.CN -38.78% ATE.V -22.22% -16.17%
1173 @Michal REVO.V 23.33% ZMA.V -83.33% APHA.TO 11.06% -16.31%
1174 @mongoo SUNM.V -46.67% WM.TO 7.69% USA.TO -10.81% -16.60%
1175 @holymakinaw TNR.V 50.00% ETI.CN -61.54% GDSI -38.33% -16.62%
1176 @shun PKG.CN -27.27% VHI.V 28.57% GTEC.V -51.22% -16.64%
1177 @Heliboy SME.V -51.92% GXU.V -15.63% REG.V 17.19% -16.79%
1178 @cdt META.V -63.64% BBM.CN -54.17% KRR.TO 67.11% -16.90%
1179 @smallcapinvestor MARI.TO 100.00% CPG.TO -69.08% XIA.V -81.67% -16.92%
1180 @oilersnick EVE.V -68.42% KLY.V -50.00% KRR.TO 67.11% -17.10%
1181 @JohnMatrix CCW.V -9.52% GGI.V -41.84% NIP.V 0.00% -17.12%
1182 @Retiredchairman RJX-A.V -12.82% SUNM.V -46.67% GLM.CN 8.11% -17.13%
1183 @Blunoze ORS.V -27.78% ALA.TO -17.09% MUX.TO -7.83% -17.57%
1184 @moneymanCAN CHV.CN 0.00% CHOO.CN -52.78% WWT.V 0.00% -17.59%
1185 @dryinvestor VHI.V 28.57% RHT.V -48.89% VLNS.V -33.24% -17.85%
1186 @Mitox CANN.CN -38.78% NUR.CN -40.00% CBDT.CN 25.00% -17.93%
1187 @Alphacapital BTU.V -32.84% MMV.V -28.75% WM.TO 7.69% -17.96%
1188 @Kasper PKG.CN -27.27% SAFE.CN 22.22% RHT.V -48.89% -17.98%
1189 @slowride LIO.V 4.17% SNC.TO -25.44% BTU.V -32.84% -18.04%
1190 @Stsebastian TGIF.CN -69.05% ISH.CN 0.00% CXXI.CN 14.86% -18.06%
1191 @HS55 SX.CN -30.00% KRR.TO 67.11% ZEU.CN -91.40% -18.10%
1192 @TeletranOne ZEU.CN -91.40% SX.CN -30.00% DAC.V 66.67% -18.24%
1193 @internalfyre REVO.V 23.33% FCEL 4.38% VET.TO -82.48% -18.25%
1194 @Jlo REVO.V 23.33% FCEL 4.38% VET.TO -82.48% -18.25%
1195 @Mcawesome PUMP.CN -58.33% IVS.V 3.57% HITI.CN 0.00% -18.25%
1196 @Loki BHS.V 22.73% ZENA.TO -68.42% TLK.V -9.52% -18.41%
1197 @258Capital STNG -71.17% EURN -27.35% ARCH.V 43.30% -18.41%
1198 @keepthechange IVN.TO 12.00% GXU.V -15.63% DRT.TO -51.76% -18.46%
1199 @Jvegas EYC.V -44.44% TUSK.CN 55.56% MOTA.CN -67.00% -18.63%
1200 @Copperhead NXE.TO 35.93% SUNM.V -46.67% TV.TO -45.65% -18.80%
1201 @wolff FNC.V 28.57% NRN.V -33.33% SME.V -51.92% -18.89%
1202 @Showmethwgreen APP.CN -14.29% OILS.CN -53.75% BLO.CN 10.81% -19.07%
1203 @Lockedstock IPCI.TO -87.04% DEFN.V 18.18% ARIC.V 11.54% -19.11%
1204 @dzntz AUP.TO -21.87% GDNP.V 2.94% BAM-A.TO -38.45% -19.13%
1205 @proscht RGLD.CN 42.31% CVB.V -53.45% VLE.TO -46.88% -19.34%
1206 @CWolfe BTU.V -32.84% NRN.V -33.33% WM.TO 7.69% -19.49%
1207 @Vezvez BTU.V -32.84% WM.TO 7.69% NRN.V -33.33% -19.49%
1208 @dragara NUR.CN -40.00% CBLU.V 42.86% IMR.V -61.43% -19.52%
1209 @Potogold NSP.V -14.29% EGLX.TO -21.74% SBM.V -22.73% -19.58%
1210 @Jdubya ARIC.V 11.54% TLT.V -60.29% AZZ.TO -10.00% -19.59%
1211 @Fanagalo AOI.TO -16.24% LBC.V 21.74% YGR.TO -64.86% -19.79%
1212 @12joem88 BTU.V -32.84% WHN.V 15.22% GGI.V -41.84% -19.82%
1213 @ng13 AMY.V 15.79% IME.CN -45.45% USGD.CN -29.82% -19.83%
1214 @MyFutureLiesWithAte ATE.V -22.22% ALY.V 24.07% YDX.V -61.67% -19.94%
1215 @ndaloisi ATE.V -22.22% VHI.V 28.57% MYID.V -66.67% -20.11%
1216 @Majic RCLF.CN 14.29% LAD.V -37.50% ICO.V -37.50% -20.24%
1217 @Froggyfry NSP.V -14.29% FMS.V 33.33% ELXR.V -80.00% -20.32%
1218 @Pete CCCM.V -9.09% SME.V -51.92% MUN.V 0.00% -20.34%
1219 @Goldgeo FMC.V 55.56% PRV-UN.TO -33.47% SGY.TO -83.33% -20.42%
1220 @kelkel ELEF.TO 11.54% BTU.V -32.84% AAX.V -40.91% -20.74%
1221 @Peterthegreek CVB.V -53.45% XTT.V 52.17% IMR.V -61.43% -20.90%
1222 @lightningmillz UCU.V -50.00% TRCH -57.24% XMG.CN 44.44% -20.93%
1223 @covfefe ATE.V -22.22% GOT.V -66.67% AUEN.V 26.09% -20.93%
1224 @dillythedealer MONT.CN 22.73% VLE.TO -46.88% CANN.CN -38.78% -20.97%
1225 @Bob603 SX.CN -30.00% WIN.V 0.00% EAST.V -33.33% -21.11%
1226 @DiamondT950 CMC.CN -6.67% GLDN.V -16.67% NUR.CN -40.00% -21.11%
1227 @Kerouac PUMP.CN -58.33% WMD.V -66.86% TFC.CN 61.11% -21.36%
1228 @Chooter PKG.CN -27.27% CHOO.CN -52.78% WHN.V 15.22% -21.61%
1229 @metalhead46 USA.TO -10.81% SVB.TO -8.75% PD.TO -45.30% -21.62%
1230 @BrothersCoe PKK.CN 12.50% CANN.CN -38.78% GLD.V -38.89% -21.72%
1231 @Cenaxx PUMP.CN -58.33% AN.V -55.56% TBRD.V 48.28% -21.87%
1232 @Carlisler BTU.V -32.84% NRN.V -33.33% NRG.V 0.00% -22.06%
1233 @Idratherbefishing DML.TO -12.04% PD.TO -45.30% EFR.TO -10.08% -22.47%
1234 @bmgeo FMC.V 55.56% WNDR.V -23.08% VIDA.CN -100.00% -22.51%
1235 @Megalodon MMV.V -28.75% ARU.V 5.34% NGE.V -44.83% -22.75%
1236 @Crestimplants REVO.V 23.33% GGI.V -41.84% LLO-P.V -50.00% -22.83%
1237 @jaytee123 REVO.V 23.33% VET.TO -82.48% NVO.V -9.45% -22.86%
1238 @Onlyflaws REG.V 17.19% CVB.V -53.45% MIN.TO -33.00% -23.09%
1239 @Peppers N.V -19.35% GAIA.V 0.00% GTEC.V -51.22% -23.52%
1240 @JoeCash-ing CANN.CN -38.78% CBDT.CN 25.00% SUGR.V -57.14% -23.64%
1241 @AlbertaTrader ONC.TO -58.37% BTU.V -32.84% GGO.V 20.00% -23.74%
1242 @RYANL HITI.CN 0.00% FAF.TO -7.78% META.V -63.64% -23.80%
1243 @VenisonStew TMRC 20.33% GGI.V -41.84% LLO-P.V -50.00% -23.84%
1244 @Investors ATE.V -22.22% VII.TO -52.42% LGO.TO 2.02% -24.21%
1245 @Cambrianroots BTU.V -32.84% GSPR.V 43.48% ZMA.V -83.33% -24.23%
1246 @anomalloy HRT.TO 0.00% ROE.V -27.27% TV.TO -45.65% -24.31%
1247 @bipin VIO.V 54.55% SHP.CN -60.47% NCU.TO -67.57% -24.50%
1248 @Master_de_bator TLT.V -60.29% MXSG -91.33% AFE.V 77.78% -24.62%
1249 @RD LIO.V 4.17% NRN.V -33.33% NGE.V -44.83% -24.66%
1250 @Dunite NRN.V -33.33% BAY.V -35.29% PDM.V -5.41% -24.68%
1251 @goldfanbrad GGI.V -41.84% GFG.V -36.49% LIO.V 4.17% -24.72%
1252 @Hazzard ORS.V -27.78% NRG.V 0.00% ZON.V -46.97% -24.92%
1253 @Jim0123 ATE.V -22.22% SBM.V -22.73% SX.CN -30.00% -24.98%
1254 @Platinum BAY.V -35.29% NRG.V 0.00% NUR.CN -40.00% -25.10%
1255 @Mangoloid BAMM.CN -38.18% CXXI.CN 14.86% CALI.CN -52.00% -25.11%
1256 @DOG48 SX.CN -30.00% NUR.CN -40.00% PDM.V -5.41% -25.14%
1257 @CdnCPA NRN.V -33.33% BAY.V -35.29% PAC.V -7.33% -25.32%
1258 @tree16 WHY.V 33.33% TLT.V -60.29% KLY.V -50.00% -25.65%
1259 @Goodtimes11 ZMA.V -83.33% GRN.V 42.86% ICO.V -37.50% -25.99%
1260 @langefjord CCW.V -9.52% NRN.V -33.33% BAY.V -35.29% -26.05%
1261 @Nemesis PLX.V -78.95% EDR.TO 52.08% DRT.TO -51.76% -26.21%
1262 @Ras.al.Ghul CWBR -36.25% NGEN.V -18.37% ONTX -24.34% -26.32%
1263 @Rags2riches REVO.V 23.33% ZMA.V -83.33% N.V -19.35% -26.45%
1264 @Stockingup CANN.CN -38.78% VFF.TO -18.96% ATE.V -22.22% -26.65%
1265 @DigitalMan OILS.CN -53.75% CMC.CN -6.67% BEAN.CN -20.00% -26.81%
1266 @Alpha01 ZMA.V -83.33% REVO.V 23.33% FLT.V -20.48% -26.83%
1267 @kokom NRG.V 0.00% ONC.TO -58.37% ATE.V -22.22% -26.87%
1268 @NanoTech19 CANN.CN -38.78% IME.CN -45.45% FCC.V 3.57% -26.89%
1269 @Razor RHT.V -48.89% NUR.CN -40.00% PHO.TO 7.97% -26.97%
1270 @Dippy AGRA.CN -73.68% PAC.V -7.33% TK.V 0.00% -27.01%
1271 @HurricaneRick NVO.V -9.45% IVS.V 3.57% AGFAF -75.29% -27.06%
1272 @Buzzlightyear PUMP.CN -58.33% EMM.V 53.57% MJ.CN -76.92% -27.23%
1273 @DOcean META.V -63.64% NRN.V -33.33% WHN.V 15.22% -27.25%
1274 @meatcleaver PAT.TO -42.64% N.V -19.35% FLT.V -20.48% -27.49%
1275 @Raiden LABS.TO -73.32% GWPH -9.41% HITI.CN 0.00% -27.58%
1276 @jon2k CBDN.CN -25.30% DFLY.CN -6.45% CALI.CN -52.00% -27.92%
1277 @kayakfishing GGI.V -41.84% TBP.TO -66.30% MTS.V 24.29% -27.95%
1278 @madstacks REG.V 17.19% SME.V -51.92% NHK.TO -50.00% -28.25%
1279 @Thankyouimsorry CANN.CN -38.78% CBDT.CN 25.00% QNC.V -71.05% -28.28%
1280 @2pac MKO.V 18.57% CVB.V -53.45% NHK.TO -50.00% -28.29%
1281 @FireCapt CANN.CN -38.78% TILT.CN -4.17% TOKI.CN -42.86% -28.60%
1282 @StockKnight REVO.V 23.33% RTI.V -76.47% BTU.V -32.84% -28.66%
1283 @TheLip2 NHK.TO -50.00% CVB.V -53.45% REG.V 17.19% -28.75%
1284 @TBC007 EDT.TO -37.50% EGLX.TO -21.74% PKG.CN -27.27% -28.84%
1285 @wadefr BTR.V -50.22% GTR.V -44.23% WM.TO 7.69% -28.92%
1286 @TomCam CVB.V -53.45% DEFN.V 18.18% SME.V -51.92% -29.06%
1287 @investorgadgets APP.CN -14.29% PLU.V -11.54% IMR.V -61.43% -29.08%
1288 @bedrag PKK.CN 12.50% CANN.CN -38.78% IMR.V -61.43% -29.23%
1289 @4thefences CPS.V -56.36% STEM.CN -40.91% WLLW.TO 9.37% -29.30%
1290 @fl NHK.TO -50.00% CVB.V -53.45% PNG.V 15.00% -29.48%
1291 @Nekton NHK.TO -50.00% FLT.V -20.48% LHS.CN -18.03% -29.50%
1292 @Samseidon NUR.CN -40.00% HAWK.V -37.50% UNV.V -11.11% -29.54%
1293 @Tomthetrader APHA.TO 11.06% AMPD.CN -39.58% MEG.TO -60.76% -29.76%
1294 @stokie58 PUMP.CN -58.33% FIRE.TO -74.60% GRN.V 42.86% -30.03%
1295 @Malthus SUGR.V -57.14% PREV.CN 50.00% ZMA.V -83.33% -30.16%
1296 @Investor765 PUMP.CN -58.33% PAC.V -7.33% MOS.V -25.00% -30.22%
1297 @bwhc NRN.V -33.33% BAY.V -35.29% ATE.V -22.22% -30.28%
1298 @Pillman TILT.CN -4.17% ZENA.TO -68.42% DN.TO -18.57% -30.39%
1299 @Trust_no_1 LMC.TO -19.50% BTU.V -32.84% GLD.V -38.89% -30.41%
1300 @Donmac2117 CCW.V -9.52% NUR.CN -40.00% GGI.V -41.84% -30.45%
1301 @FLYING_MOOSE KTN.V 7.35% CVB.V -53.45% SUNM.V -46.67% -30.92%
1302 @kerfuffle C.V 16.13% OGC.TO -17.65% ACST.V -91.25% -30.92%
1303 @PZ BAY.V -35.29% SME.V -51.92% NOT.V -5.56% -30.92%
1304 @Saskberger DYA.V 4.23% SNV.V -35.00% TAL.V -62.00% -30.92%
1305 @Jeeman ZEU.CN -91.40% SX.CN -30.00% VHI.V 28.57% -30.94%
1306 @SLED ZMA.V -83.33% BTU.V -32.84% REVO.V 23.33% -30.95%
1307 @BigSquill RHT.V -48.89% CHOO.CN -52.78% NDVA.V 8.16% -31.17%
1308 @neohani NRN.V -33.33% MMV.V -28.75% BTU.V -32.84% -31.64%
1309 @AldenTyrell OM.V -6.98% SME.V -51.92% GFG.V -36.49% -31.80%
1310 @davinchi RHT.V -48.89% CMC.CN -6.67% NUR.CN -40.00% -31.85%
1311 @Groot CMC.CN -6.67% RHT.V -48.89% NUR.CN -40.00% -31.85%
1312 @Dirtayyy SNV.V -35.00% EAST.V -33.33% PKG.CN -27.27% -31.87%
1313 @Vette450 SUNM.V -46.67% ORA.TO -49.03% DIA.V 0.00% -31.90%
1314 @AlphaNumericWin CVB.V -53.45% CCW.V -9.52% RML.V -33.33% -32.10%
1315 @jcjizzle23 NUR.CN -40.00% KLY.V -50.00% CMC.CN -6.67% -32.22%
1316 @LarryEnticer PDM.V -5.41% USGD.CN -29.82% WIFI.CN -61.76% -32.33%
1317 @TheGerman NUR.CN -40.00% GTEC.V -51.22% DMGI.V -5.88% -32.37%
1318 @Mullyman WIN.V 0.00% PUMP.CN -58.33% CANN.CN -38.78% -32.37%
1319 @Brent ZENA.TO -68.42% WM.TO 7.69% BEE.CN -36.96% -32.56%
1320 @deedeemgee RHT.V -48.89% HITI.CN 0.00% ENW.V -49.40% -32.76%
1321 @FITZ101 TH.TO -29.34% ATE.V -22.22% VLE.TO -46.88% -32.81%
1322 @Handsomeharry WM.TO 7.69% BTU.V -32.84% LABS.TO -73.32% -32.82%
1323 @HighTide SME.V -51.92% SUN.CN -11.63% SNV.V -35.00% -32.85%
1324 @099dave SX.CN -30.00% BHS.V 22.73% ZEU.CN -91.40% -32.89%
1325 @BH10 REVO.V 23.33% ZMA.V -83.33% CANN.CN -38.78% -32.93%
1326 @ArkRunner WUC.CN -29.91% AEC.V -59.09% AZZ.TO -10.00% -33.00%
1327 @ElJoro CMC.CN -6.67% QNC.V -71.05% LMFA -21.29% -33.00%
1328 @WillAckmanz MMEN.CN -77.14% FONE.CN -79.70% GTII.CN 57.39% -33.15%
1329 @Triplethreat TGOD.TO -57.33% ONCT -53.16% CCO.TO 10.92% -33.19%
1330 @Festenator GGI.V -41.84% TGIF.CN -69.05% APHA.TO 11.06% -33.27%
1331 @heycheeno CLIQ.TO 14.61% AGRA.CN -73.68% PGV.V -41.18% -33.42%
1332 @ryandlor TNY.CN 6.49% CANN.CN -38.78% TGIF.CN -69.05% -33.78%
1333 @nicolaosK BTU.V -32.84% CCW.V -9.52% IMR.V -61.43% -34.60%
1334 @trucker29 ZMA.V -83.33% BTU.V -32.84% ARIC.V 11.54% -34.88%
1335 @sourbelts RHT.V -48.89% TILT.CN -4.17% HEXO.TO -51.69% -34.92%
1336 @taken INS 4.66% CANN.CN -38.78% RIBT -71.02% -35.05%
1337 @inopsy CCW.V -9.52% VSBY.CN -56.25% RMI.V -39.47% -35.08%
1338 @eeFexx ZMA.V -83.33% SX.CN -30.00% ZUE.TO 5.53% -35.93%
1339 @Rcash1 LIB.CN 10.00% GTEC.V -51.22% WMD.V -66.86% -36.03%
1340 @Peetsy CXXI.CN 14.86% TBP.TO -66.30% SUGR.V -57.14% -36.19%
1341 @Djaenz NUR.CN -40.00% CANN.CN -38.78% USGD.CN -29.82% -36.20%
1342 @Lordtunderin ACST.V -91.25% REVO.V 23.33% AAX.V -40.91% -36.28%
1343 @WolfofNoStreet REVO.V 23.33% ZMA.V -83.33% KLY.V -50.00% -36.67%
1344 @TheRevenant2016 ZMA.V -83.33% BEAN.CN -20.00% CMC.CN -6.67% -36.67%
1345 @OPFunds VMD.TO 40.84% QST.V -69.56% MPH.V -81.36% -36.69%
1346 @higher ONC.TO -58.37% NTE.V -18.92% MIN.TO -33.00% -36.76%
1347 @DJM1999 SBM.V -22.73% CRL.CN -44.74% YFI.V -42.86% -36.77%
1348 @Sparhawknyou LIB.CN 10.00% KLY.V -50.00% QNC.V -71.05% -37.02%
1349 @rowls NSHS.CN -66.67% WLLW.TO 9.37% BBM.CN -54.17% -37.15%
1350 @remta CANN.CN -38.78% JWCA.V -89.13% AMY.V 15.79% -37.37%
1351 @Jgiggles PAT.TO -42.64% CXXI.CN 14.86% NAB.CN -84.62% -37.46%
1352 @seagrind KLY.V -50.00% PUMP.CN -58.33% TILT.CN -4.17% -37.50%
1353 @pumpndump CVB.V -53.45% EDT.TO -37.50% EGLX.TO -21.74% -37.56%
1354 @Ratchet PUMP.CN -58.33% SWP.TO -58.96% SYZ.V 4.06% -37.74%
1355 @Iluvblozf IMR.V -61.43% PAT.TO -42.64% CCW.V -9.52% -37.86%
1356 @MarlboroDog IMR.V -61.43% SUNM.V -46.67% NOT.V -5.56% -37.88%
1357 @oculi888 ZENA.TO -68.42% OH.CN -10.42% BIR.TO -35.14% -37.99%
1358 @Dan66 ATE.V -22.22% XLY.V -72.22% FLT.V -20.48% -38.31%
1359 @marbleco PONY.TO -9.21% SBM.V -22.73% SGY.TO -83.33% -38.42%
1360 @therealscoop ATE.V -22.22% BTU.V -32.84% TLT.V -60.29% -38.45%
1361 @Iconoclast ICO.V -37.50% ADD.V -43.75% LXX.CN -34.34% -38.53%
1362 @itsjoylynn TNY.CN 6.49% CANN.CN -38.78% ZMA.V -83.33% -38.54%
1363 @Geriously GYA.V -20.00% ICO.V -37.50% ONC.TO -58.37% -38.62%
1364 @zaphod77 SX.CN -30.00% TV.TO -45.65% EMH.V -41.54% -39.06%
1365 @Joobs HITI.CN 0.00% VIDA.CN -100.00% VIV.V -18.10% -39.37%
1366 @mrjgray PUMP.CN -58.33% ZMA.V -83.33% REVO.V 23.33% -39.44%
1367 @volcano NUR.CN -40.00% GTEC.V -51.22% PKG.CN -27.27% -39.50%
1368 @AFChief GGI.V -41.84% CCW.V -9.52% NCU.TO -67.57% -39.64%
1369 @CBtrader IDK.CN 2.27% SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% -39.71%
1370 @Hartlen1 VLNS.V -33.24% LABS.TO -73.32% AH.TO -13.33% -39.96%
1371 @scud16m LABS.TO -73.32% VLNS.V -33.24% WEED.TO -13.37% -39.97%
1372 @roatan2 BEER.V -8.33% HARV.CN -54.70% TGOD.TO -57.33% -40.12%
1373 @kegs31 STIL.CN -61.22% LABS.TO -73.32% GMA.V 12.50% -40.68%
1374 @pickinwinrs CANN.CN -38.78% OGI.TO -50.47% BTU.V -32.84% -40.69%
1375 @creliho PKK.CN 12.50% ZENA.TO -68.42% WMD.V -66.86% -40.93%
1376 @Xantho TLT.V -60.29% SBM.V -22.73% NUR.CN -40.00% -41.01%
1377 @Haskaps DIAM.TO -51.35% BKM.V -16.20% AMI.V -55.56% -41.04%
1378 @naibaveli CHV.CN 0.00% TGIF.CN -69.05% HARV.CN -54.70% -41.25%
1379 @Bacon CHV.CN 0.00% CHOO.CN -52.78% XLY.V -72.22% -41.67%
1380 @EdyP FLT.V -20.48% EGLX.TO -21.74% ZMA.V -83.33% -41.85%
1381 @Wildman69 N.V -19.35% NUR.CN -40.00% TBP.TO -66.30% -41.89%
1382 @Palominer CANN.CN -38.78% TBP.TO -66.30% ATE.V -22.22% -42.43%
1383 @Boots888 APP.CN -14.29% XLY.V -72.22% EMH.V -41.54% -42.68%
1384 @rockingron TVI.V -33.33% FCC.V 3.57% RGBP -98.33% -42.70%
1385 @Mcderyan MOS.V -25.00% PKG.CN -27.27% RTI.V -76.47% -42.91%
1386 @B_Ruff META.V -63.64% USGD.CN -29.82% BAY.V -35.29% -42.92%
1387 @yayaded CANN.CN -38.78% LABS.TO -73.32% DASH.V -16.67% -42.92%
1388 @100BaggerHunter URL.CN -54.00% CTX.TO -43.01% SEB.V -33.33% -43.45%
1389 @McIlory SPK.V -66.67% GGI.V -41.84% ATE.V -22.22% -43.58%
1390 @AlTrader ZMA.V -83.33% NSP.V -14.29% EAST.V -33.33% -43.65%
1391 @rwinger TOKI.CN -42.86% VIVO.TO -41.46% VLE.TO -46.88% -43.73%
1392 @Born RHT.V -48.89% FONE.CN -79.70% KSI.V -4.01% -44.20%
1393 @Legacy ZENA.TO -68.42% FIRE.TO -74.60% LIB.CN 10.00% -44.34%
1394 @Fly123 REVO.V 23.33% ZMA.V -83.33% AGRA.CN -73.68% -44.56%
1395 @Lucifer RUBI -18.26% CWEB.TO -56.54% OVV.TO -59.11% -44.64%
1396 @HubertusBobski ATH.TO -77.12% EMH.V -41.54% BLGV.CN -16.67% -45.11%
1397 @DankenFranken APP.CN -14.29% CANN.CN -38.78% BBD-B.TO -82.38% -45.15%
1398 @AccidentalAquarist BTU.V -32.84% BEE.CN -36.96% TBP.TO -66.30% -45.37%
1399 @puck CANN.CN -38.78% LABS.TO -73.32% CRON.TO -24.37% -45.49%
1400 @Gman76 PKG.CN -27.27% CHOO.CN -52.78% CWEB.TO -56.54% -45.53%
1401 @SupercriticalRiver ZENA.TO -68.42% ATE.V -22.22% VLE.TO -46.88% -45.84%
1402 @Tony42 ATE.V -22.22% VLE.TO -46.88% EVE.V -68.42% -45.84%
1403 @k0d3r3d GROW.V -36.17% ATE.V -22.22% ACB.TO -80.32% -46.24%
1404 @JMON APP.CN -14.29% META.V -63.64% STIL.CN -61.22% -46.38%
1405 @Scan04 GGI.V -41.84% HAWK.V -37.50% IMR.V -61.43% -46.92%
1406 @Burger TBP.TO -66.30% CWEB.TO -56.54% LHS.CN -18.03% -46.96%
1407 @Yakpi_Gold SGZ.V -50.00% VM.V -37.50% CVB.V -53.45% -46.98%
1408 @TOOZ ATH.TO -77.12% BTE.TO -73.53% TCW.TO 9.65% -47.00%
1409 @Pon AOI.TO -16.24% TAL.V -62.00% EOG.V -63.27% -47.17%
1410 @y25zhao VET.TO -82.48% REVO.V 23.33% BBD-B.TO -82.38% -47.18%
1411 @energystar NCU.TO -67.57% GXU.V -15.63% AEC.V -59.09% -47.43%
1412 @Sthlheader AGRA.CN -73.68% GROW.V -36.17% BTU.V -32.84% -47.56%
1413 @Weedmoneyman APP.CN -14.29% ZENA.TO -68.42% STIL.CN -61.22% -47.98%
1414 @Stallier PSGR -50.67% HRT.TO 0.00% SBES -93.67% -48.11%
1415 @Appfan APP.CN -14.29% ACB.TO -80.32% HUGE.CN -50.49% -48.36%
1416 @EDM KHRN.V -56.60% GGI.V -41.84% VLE.TO -46.88% -48.44%
1417 @Camper8 VLNS.V -33.24% LABS.TO -73.32% CANN.CN -38.78% -48.44%
1418 @daner TBP.TO -66.30% GGI.V -41.84% CANN.CN -38.78% -48.97%
1419 @P24martin ZMA.V -83.33% PUMP.CN -58.33% PDM.V -5.41% -49.02%
1420 @Loubastone AXM.V -65.00% KUB.V -75.00% EW.V -10.00% -50.00%
1421 @Jamietrif VLE.TO -46.88% CVB.V -53.45% NHK.TO -50.00% -50.11%
1422 @klaus296 ZENA.TO -68.42% META.V -63.64% DN.TO -18.57% -50.21%
1423 @shiftyjj24 WEED.TO -13.37% SUGR.V -57.14% ACB.TO -80.32% -50.27%
1424 @ChipswDip ZMA.V -83.33% SNV.V -35.00% RML.V -33.33% -50.56%
1425 @ahm ZMA.V -83.33% GAIA.V 0.00% ZENA.TO -68.42% -50.58%
1426 @PayCon RQB.CN -95.45% PKG.CN -27.27% BEW.V -29.17% -50.63%
1427 @TonyTwoShoes TLT.V -60.29% WMD.V -66.86% TTT.CN -26.67% -51.27%
1428 @0411 HRE.V -66.67% TTT.CN -26.67% IMR.V -61.43% -51.59%
1429 @Snoek CVB.V -53.45% NHK.TO -50.00% SME.V -51.92% -51.79%
1430 @Booner155 SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% BAY.V -35.29% -52.23%
1431 @Eldogg BUZZ.CN 0.00% MMEN.CN -77.14% ACB.TO -80.32% -52.49%
1432 @stellarock TCAN.CN -23.73% TBP.TO -66.30% ZENA.TO -68.42% -52.82%
1433 @RC8 CANN.CN -38.78% PSH.V -84.62% BIR.TO -35.14% -52.84%
1434 @flyhigh ATE.V -22.22% FONE.CN -79.70% KHRN.V -56.60% -52.84%
1435 @Danomite CANN.CN -38.78% EVE.V -68.42% DIAM.TO -51.35% -52.85%
1436 @BathtubAlchemy LABS.TO -73.32% VLE.TO -46.88% CANN.CN -38.78% -52.99%
1437 @1969Enigma VSBY.CN -56.25% IMR.V -61.43% GGI.V -41.84% -53.17%
1438 @Omapere AGRA.CN -73.68% ZENA.TO -68.42% N.V -19.35% -53.82%
1439 @McMoney RQB.CN -95.45% CCW.V -9.52% WML.V -56.52% -53.83%
1440 @pareb2 CANN.CN -38.78% AAX.V -40.91% BBD-B.TO -82.38% -54.02%
1441 @Thebull PUMP.CN -58.33% ATH.TO -77.12% HMMJ.TO -26.63% -54.03%
1442 @jjshantz SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% GGI.V -41.84% -54.41%
1443 @niklin KUB.V -75.00% SNV.V -35.00% MCLD.V -53.74% -54.58%
1444 @kic ZMA.V -83.33% HUGE.CN -50.49% SX.CN -30.00% -54.61%
1445 @quantummechanic ZENA.TO -68.42% WMD.V -66.86% USGD.CN -29.82% -55.04%
1446 @Davemyfun PUMP.CN -58.33% CANN.CN -38.78% ZENA.TO -68.42% -55.18%
1447 @BOFFA HUGE.CN -50.49% SUGR.V -57.14% PUMP.CN -58.33% -55.32%
1448 @witchdoctor CANN.CN -38.78% PURE.V -58.82% ZENA.TO -68.42% -55.34%
1449 @AcynicalJedi BTU.V -32.84% HEXO.TO -51.69% VET.TO -82.48% -55.67%
1450 @Latetothegame RHT.V -48.89% COV.V -49.25% QST.V -69.56% -55.90%
1451 @thatmoneytrain STIL.CN -61.22% VLNS.V -33.24% LABS.TO -73.32% -55.93%
1452 @bangotom VAI.CN -10.00% AXL.V -83.33% PEH.V -75.00% -56.11%
1453 @Marrod BE.CN -83.33% ZENA.TO -68.42% PEI.V -16.67% -56.14%
1454 @ben1 ZMA.V -83.33% IME.CN -45.45% NUR.CN -40.00% -56.26%
1455 @Rawb89 TBP.TO -66.30% N.V -19.35% SPR.CN -83.33% -56.33%
1456 @JonnyARUBA CANN.CN -38.78% PUMP.CN -58.33% XLY.V -72.22% -56.44%
1457 @cr7epl AXM.V -65.00% KUB.V -75.00% SSA.V -30.00% -56.67%
1458 @StockFinder5000 KUB.V -75.00% AXM.V -65.00% SSA.V -30.00% -56.67%
1459 @Jrock CANN.CN -38.78% ZEU.CN -91.40% NUR.CN -40.00% -56.73%
1460 @mcquarrieguy FIRE.TO -74.60% IMR.V -61.43% BAY.V -35.29% -57.11%
1461 @GermanChris TGIF.CN -69.05% META.V -63.64% CANN.CN -38.78% -57.15%
1462 @Interestedparty PHD.V -20.83% ZMA.V -83.33% ZENA.TO -68.42% -57.53%
1463 @sums TBP.TO -66.30% LABS.TO -73.32% VLNS.V -33.24% -57.62%
1464 @CitrusSkunk TBP.TO -66.30% BBM.CN -54.17% CHOO.CN -52.78% -57.75%
1465 @Orangejuice FLT.V -20.48% BTE.TO -73.53% ACB.TO -80.32% -58.11%
1466 @Germ KUB.V -75.00% AXM.V -65.00% GROW.V -36.17% -58.72%
1467 @Whistlerguy STIL.CN -61.22% OILS.CN -53.75% IMR.V -61.43% -58.80%
1468 @Jesster1990 KUB.V -75.00% AXM.V -65.00% KFG.V -37.50% -59.17%
1469 @truenorth KUB.V -75.00% AXM.V -65.00% KFG.V -37.50% -59.17%
1470 @R4D4 SBM.V -22.73% PBR.V -83.33% AGRO.CN -72.50% -59.52%
1471 @en0 NUR.CN -40.00% ZENA.TO -68.42% AGRA.CN -73.68% -60.70%
1472 @Mcgruber META.V -63.64% ZENA.TO -68.42% GTEC.V -51.22% -61.09%
1473 @firefly GLD.V -38.89% ONC.TO -58.37% IPCI.TO -87.04% -61.43%
1474 @TradeHaven TBP.TO -66.30% ZMA.V -83.33% ICO.V -37.50% -62.38%
1475 @Justinpaul JWCA.V -89.13% GTEC.V -51.22% VLE.TO -46.88% -62.41%
1476 @Mlabbs PUMP.CN -58.33% CEU.TO -68.67% TVE.TO -60.50% -62.50%
1477 @Groo ATE.V -22.22% TBP.TO -66.30% VIDA.CN -100.00% -62.84%
1478 @BurntWater CANN.CN -38.78% SPR.CN -83.33% ZENA.TO -68.42% -63.51%
1479 @robo SUGR.V -57.14% EVE.V -68.42% WMD.V -66.86% -64.14%
1480 @thatguybuddy TGIF.CN -69.05% SML.V -47.06% RYU.V -76.67% -64.26%
1481 @Kache SX.CN -30.00% ZEU.CN -91.40% FDM.CN -73.33% -64.91%
1482 @TheGreenWolf ACB.TO -80.32% TGOD.TO -57.33% NRTH.V -58.11% -65.25%
1483 @Dexteritas DEE.TO -45.31% ATH.TO -77.12% BTE.TO -73.53% -65.32%
1484 @bigpicture ISOL.CN -84.85% OILS.CN -53.75% NRTH.V -58.11% -65.57%
1485 @LeafsTime PIPE.V -64.50% ZMA.V -83.33% RHT.V -48.89% -65.57%
1486 @moonshine ZMA.V -83.33% KLY.V -50.00% TBP.TO -66.30% -66.55%
1487 @CannabisHero ZENA.TO -68.42% SUGR.V -57.14% FIRE.TO -74.60% -66.72%
1488 @Letterhead ZENA.TO -68.42% ZMA.V -83.33% LLO-P.V -50.00% -67.25%
1489 @solidsecurities TBP.TO -66.30% EVE.V -68.42% ZENA.TO -68.42% -67.72%
1490 @Brando_5000 ZEU.CN -91.40% SX.CN -30.00% ZMA.V -83.33% -68.24%
1491 @Splintuff99 TLT.V -60.29% LABS.TO -73.32% FDM.CN -73.33% -68.98%
1492 @longforlife SUGR.V -57.14% ZMA.V -83.33% HRE.V -66.67% -69.05%
1493 @Super TLT.V -60.29% AGRA.CN -73.68% GGB.CN -96.88% -76.95%