The 2020 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Updated: October 10th, 2020 (***October 9th Close Prices***)

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Derwish DGMLF 2372.30% TUO.V 503.77% SCZ.V 81.25% 985.77%
2 @gurken MONT.CN 22.73% JG.V 27.27% DGMLF 2372.30% 807.43%
3 @purpleturtle PYR.V 793.48% HPQ.V 575.00% OIII.V 6.71% 458.40%
4 @Maillman ACU.V 113.33% PYR.V 793.48% EGT.V 175.00% 360.60%
5 @Marketbeat AMK.V 238.89% TUD.V 335.44% TUO.V 503.77% 359.37%
6 @TVC15 TUD.V 335.44% SVG.V 228.57% TUO.V 503.77% 355.93%
7 @GoldenRetriever BCU.V 185.71% LAB.V 266.67% HMLO.V 581.82% 344.73%
8 @TheSwami RRS.V 14.29% PYR.V 793.48% GRAT.V 166.67% 324.81%
9 @EvenPrime FPX.V 287.50% HMLO.V 581.82% FWZ.V 71.43% 313.58%
10 @Brandon HMLO.V 581.82% FPX.V 287.50% JG.V 27.27% 298.86%
11 @terrysteen EGT.V 175.00% HPQ.V 575.00% TKO.TO 128.57% 292.86%
12 @vCard HMLO.V 581.82% ATC.V 13.04% CYP.V 263.16% 286.01%
13 @Hilbertk PYR.V 793.48% RCLF.CN 14.29% HBM.TO 12.27% 273.34%
14 @Clark_Kent GSI.V 291.30% DEFN.V 18.18% TUO.V 503.77% 271.09%
15 @Andy8033 EAS.V 183.33% HPQ.V 575.00% BGF.V 26.92% 261.75%
16 @sigmund TUO.V 503.77% PRG.V 18.18% ESK.V 261.90% 261.29%
17 @HypnoFunk RYR.V 48.98% KNR.CN 698.39% NXE.TO 35.93% 261.10%
18 @dutch_patience HPQ.V 575.00% BGF.V 26.92% EGT.V 175.00% 258.97%
19 @TwoYearDouble PRYM.V 432.26% TSK.CN 24.24% RGC.V 316.67% 257.72%
20 @traderdm IVS.V 3.57% TUO.V 503.77% ESK.V 261.90% 256.42%
21 @MadMMcAvoy PRYM.V 432.26% MAI.V 133.33% OCO.V 188.89% 251.49%
22 @Stoner MIS.CN 633.33% WA.V 66.67% RGLD.CN 42.31% 247.44%
23 @Fierze GIGA.V 175.76% GRDM.V 64.71% SURG.V 500.00% 246.82%
24 @Bulltrout HMLO.V 581.82% VHI.V 28.57% VZLA.V 124.68% 245.02%
25 @rini IP.CN 683.33% TNY.CN 6.49% TAAL.CN 38.76% 242.86%
26 @Smack REVO.V 23.33% IP.CN 683.33% TNY.CN 6.49% 237.72%
27 @Mendoza81 AMC.V 34.00% IOT.V 83.33% HMLO.V 581.82% 233.05%
28 @CoastalTrader TUO.V 503.77% SCOT.V 105.41% SKYG.V 68.75% 225.98%
29 @goatlegz BRC.V 308.70% WHN.V 15.22% PTON 333.17% 219.03%
30 @tumbleweed OMM.V 478.57% ARQ.CN 82.61% VIPR.V 85.71% 215.63%
31 @goalkeeper1 KRR.TO 67.11% HPQ.V 575.00% DYA.V 4.23% 215.45%
32 @Resourcemaverick BRC.V 308.70% GSPR.V 43.48% CZR.V 292.16% 214.78%
33 @pedro203 AMZ.V 8.57% ECR.V 50.00% HMLO.V 581.82% 213.46%
34 @kjm BBB.V 51.11% BRC.V 308.70% BYN.V 268.75% 209.52%
35 @Abby IPA.V 368.42% CSI.CN 127.16% VPH.CN 124.44% 206.68%
36 @Hayekian EAS.V 183.33% JAG.TO 307.50% MGM.V 125.00% 205.28%
37 @ludwigjimi MAI.V 133.33% BRC.V 308.70% STGO.TO 171.11% 204.38%
38 @Picklehead ORE.V 45.45% ERD.TO 172.22% PGZ.V 388.89% 202.19%
39 @MapleMoney MXR.V 190.91% EAS.V 183.33% DMX.V 231.82% 202.02%
40 @Irie9 GRVY 235.64% GTII.CN 57.39% BRC.V 308.70% 200.58%
41 @zappadong SIR.V 86.84% KRR.TO 67.11% ABRA.V 441.67% 198.54%
42 @lukejackson VZLA.V 124.68% PGZ.V 388.89% NTW.V 75.00% 196.19%
43 @Trust-me-2 STGO.TO 171.11% BNCH.V 220.00% OCO.V 188.89% 193.33%
44 @rental MRS.V 143.75% GSI.V 291.30% LTE.V 144.12% 193.06%
45 @landowner TUO.V 503.77% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 192.16%
46 @Kelly16 BYN.V 268.75% F.V 192.59% ZEN.V 113.89% 191.74%
47 @Thain ABRA.V 441.67% SAE.V 88.89% ITR.V 44.67% 191.74%
48 @Luca21 VZLA.V 124.68% GUY.TO 162.86% SKE.V 285.29% 190.94%
49 @Cabledude25 ACU.V 113.33% EAS.V 183.33% BYN.V 268.75% 188.47%
50 @DWLindsay SKE.V 285.29% VZLA.V 124.68% ISO.V 155.00% 188.32%
51 @Tomjosd AUMN.TO 45.00% SPA.V 411.11% FF.TO 100.00% 185.37%
52 @triggerinside FWZ.V 71.43% AWX.V 43.75% PRYM.V 432.26% 182.48%
53 @TickersandDice IZO.CN 213.64% BRC.V 308.70% TSK.CN 24.24% 182.19%
54 @Ri BRC.V 308.70% XTT.V 52.17% VSR.V 184.09% 181.65%
55 @Shelby2 PGM.V 183.95% GBR.V 82.44% ORX.V 260.00% 175.46%
56 @rangerbentman BYN.V 268.75% MEK.V 50.00% MMG.V 204.17% 174.31%
57 @BS LRA.V 13.56% OSI.V 113.85% PGZ.V 388.89% 172.10%
58 @Jnesdog LIO.V 4.17% TUO.V 503.77% WM.TO 7.69% 171.88%
59 @DrWealth ECR.V 50.00% ELY.V 195.65% CYP.V 263.16% 169.60%
60 @MadmanX MRS.V 143.75% XTT.V 52.17% BRC.V 308.70% 168.21%
61 @Jaws BCK.V 328.57% ISS.V 120.00% BBB.V 51.11% 166.56%
62 @CANplant NNO.V 140.52% LAC.TO 355.29% FCC.V 3.57% 166.46%
63 @goldbugx PERU.V 100.00% CGP.V 110.18% SKE.V 285.29% 165.16%
64 @Austria_Invest WM.TO 7.69% JAG.TO 307.50% DSV.V 177.27% 164.16%
65 @Diver WM.TO 7.69% JAG.TO 307.50% DSV.V 177.27% 164.16%
66 @jascas007 ARQ.CN 82.61% BEX.V 344.44% SIC.V 65.00% 164.02%
67 @mykonos GGO.V 20.00% CCB.V 292.86% GNG.V 177.78% 163.54%
68 @zukuenftiger TUD.V 335.44% MMS.V 117.39% AOT.TO 32.58% 161.81%
69 @rsnetid ASM.TO 84.00% ANX.TO 116.00% SKE.V 285.29% 161.76%
70 @CasualT BYN.V 268.75% AZS.V 135.71% QMX.V 80.00% 161.49%
71 @rob_in_texas WLBMF 5.63% DSVMF 171.31% JAGGF 298.72% 158.55%
72 @pberg TBX.V 58.33% PTON 333.17% TRUL.CN 82.56% 158.02%
73 @Shayan SIC.V 65.00% AUL.V 70.00% BRC.V 308.70% 147.90%
74 @Magee GUS.V 306.90% PRG.V 18.18% SB.V 109.09% 144.72%
75 @MickeyMantle GNG.V 177.78% ANX.TO 116.00% AZS.V 135.71% 143.16%
76 @donnelly ATC.V 13.04% NLC.V 106.00% TBR.V 305.00% 141.35%
77 @eden CCB.V 292.86% IPT.V 119.57% WM.TO 7.69% 140.04%
78 @HiEnuf4ya VZLA.V 124.68% SKE.V 285.29% WM.TO 7.69% 139.22%
79 @honkytonkgirl VIPR.V 85.71% BHS.V 22.73% GWM.V 308.96% 139.13%
80 @Prospector78 SKE.V 285.29% RLG.CN 71.43% TBX.V 58.33% 138.35%
81 @goldree GMA.V 12.50% TUD.V 335.44% GXS.V 66.67% 138.20%
82 @Michael_Konnert MAI.V 133.33% ISO.V 155.00% VZLA.V 124.68% 137.67%
83 @Tylermuir TMG.V 7.14% WELL.TO 398.08% WM.TO 7.69% 137.64%
84 @LTR WHM.V 20.00% SIC.V 65.00% QRO.V 327.27% 137.42%
85 @JJW BNCH.V 220.00% ARQ.CN 82.61% NEE.V 106.67% 136.43%
86 @rugitola HS.CN 155.56% BCU.V 185.71% SIC.V 65.00% 135.42%
87 @Charo888 BAR.TO 68.63% JG.V 27.27% JAG.TO 307.50% 134.47%
88 @rahul IVN.TO 12.00% TUD.V 335.44% EDR.TO 52.08% 133.17%
89 @Taxslave AMY.V 15.79% HIVE.V 347.37% AOT.TO 32.58% 131.91%
90 @Zlatan AWE.V 150.00% AZS.V 135.71% DOS.V 110.00% 131.90%
91 @Szolid BRC.V 308.70% WHN.V 15.22% KRR.TO 67.11% 130.34%
92 @metcalfed MAI.V 133.33% DMX.V 231.82% ZNG.V 25.00% 130.05%
93 @Fuzzy BRC.V 308.70% ATI.V 28.57% XTT.V 52.17% 129.81%
94 @coldincanada REVO.V 23.33% CCB.V 292.86% FAT.CN 71.43% 129.21%
95 @GoldSitka SVA.V 79.41% PG.TO 44.16% CYP.V 263.16% 128.91%
96 @Mudruck MAW.TO 131.58% PBX.V 110.53% MRS.V 143.75% 128.62%
97 @Madison KRR.TO 67.11% JAG.TO 307.50% MMX.TO 6.66% 127.09%
98 @macpherson99 WM.TO 7.69% DSV.V 177.27% ELY.V 195.65% 126.87%
99 @Munnny WM.TO 7.69% DSV.V 177.27% ELY.V 195.65% 126.87%
100 @Zodiac DEF.V 120.00% AWE.V 150.00% DSM.V 110.00% 126.67%
101 @sk SCZ.V 81.25% DSV.V 177.27% IPT.V 119.57% 126.03%
102 @Cujocat WM.TO 7.69% GBR.V 82.44% SKE.V 285.29% 125.14%
103 @Elli0070 SIC.V 65.00% PGM.V 183.95% HIGH.V 125.38% 124.78%
104 @joshmining GLO.TO 35.42% GENM.TO 71.43% CDV.TO 263.64% 123.49%
105 @iceman FFOX.V 100.00% CZZ.V 216.67% IZZ.V 44.44% 120.37%
106 @Excelsior IPT.V 119.57% SCZ.V 81.25% DV.V 159.38% 120.06%
107 @WheelsUp MRS.V 143.75% XTT.V 52.17% ZEST 163.74% 119.89%
108 @stateside RECO.V 127.66% NUG.V 121.43% DOS.V 110.00% 119.70%
109 @Jfostertm SWA.V 95.24% AWE.V 150.00% RIO.V 112.50% 119.25%
110 @mightymike78 CYP.V 263.16% KRR.TO 67.11% JG.V 27.27% 119.18%
111 @Hoov PRG.V 18.18% GXS.V 66.67% BYN.V 268.75% 117.87%
112 @bull-run NC.CN 262.50% SVE.V 75.68% WHN.V 15.22% 117.80%
113 @JGMS SMD.V 41.67% AFF.V 129.17% AUMB.V 180.00% 116.94%
114 @ScottS GOCO.CN 33.33% KTO.V 295.56% RK.V 21.43% 116.77%
115 @viperman AMX.V 86.75% GGD.TO 161.29% CXB.TO 102.13% 116.72%
116 @nkob1974 F.V 192.59% BHS.V 22.73% MAI.V 133.33% 116.22%
117 @jf TUSK.CN 55.56% AMX.V 86.75% GRSL.V 204.76% 115.69%
118 @High-Grade OPW.V 133.33% RAK.V 95.00% VLV.V 118.18% 115.51%
119 @Thew MMS.V 117.39% EAS.V 183.33% GSPR.V 43.48% 114.73%
120 @stratanic DEC.V 200.00% BHS.V 22.73% DEF.V 120.00% 114.24%
121 @Oliver ITR.V 44.67% SLL.V 154.12% TETH.V 142.86% 113.88%
122 @stitch GGD.TO 161.29% NDM.TO 175.00% LIO.V 4.17% 113.49%
123 @TheGalvanizer MAI.V 133.33% GBR.V 82.44% VZLA.V 124.68% 113.48%
124 @Jo FWZ.V 71.43% BNCH.V 220.00% ECC.V 46.88% 112.77%
125 @DJS RECO.V 127.66% GBR.V 82.44% HIGH.V 125.38% 111.83%
126 @yellojelly KRR.TO 67.11% BAR.TO 68.63% ELY.V 195.65% 110.46%
127 @bounceit IPT.V 119.57% PGM.V 183.95% JG.V 27.27% 110.26%
128 @Leon BYN.V 268.75% MEK.V 50.00% TIG.V 10.87% 109.87%
129 @RedDragon MAI.V 133.33% C.V 16.13% DSV.V 177.27% 108.91%
130 @Herringcho GBR.V 82.44% BNCH.V 220.00% LBC.V 21.74% 108.06%
131 @shakeypremis TSN.V 133.33% STGO.TO 171.11% REG.V 17.19% 107.21%
132 @Moses EQX.TO 68.77% PGM.V 183.95% KRR.TO 67.11% 106.61%
133 @Codfather OLA.TO 198.00% FWZ.V 71.43% ITR.V 44.67% 104.70%
134 @Stockdoctor NNO.V 140.52% TR.V 40.00% TSN.V 133.33% 104.62%
135 @Tengrand XMG.CN 44.44% TNY.CN 6.49% BCFN.CN 262.50% 104.48%
136 @hubertpb RDS.V 50.00% ROS.V 192.31% ROXG.TO 70.19% 104.17%
137 @fourbagger KRR.TO 67.11% AUMB.V 180.00% SIC.V 65.00% 104.04%
138 @BoersenGuru76 VGCX.TO 91.53% PGM.V 183.95% AOT.TO 32.58% 102.69%
139 @SeekingAU VGCX.TO 91.53% PGM.V 183.95% AOT.TO 32.58% 102.69%
140 @D-Dubs KNT.V 154.86% MKO.V 18.57% MAI.V 133.33% 102.26%
141 @locopips GRN.V 42.86% MKO.V 18.57% AMK.V 238.89% 100.11%
142 @maplegold BHS.V 22.73% GG.V 150.00% MGM.V 125.00% 99.24%
143 @Dry_Ice RRI.V 75.00% DAU.V 41.67% ORO.V 178.75% 98.47%
144 @johnc6 NDM.TO 175.00% WRN.TO 47.66% FWZ.V 71.43% 98.03%
145 @dirkdiggler CLH.V 168.18% ECR.V 50.00% NTW.V 75.00% 97.73%
146 @Jprinny GTWO.V 104.00% GNG.V 177.78% CLV.V 10.00% 97.26%
147 @freeze FF.TO 100.00% ETG.TO 9.46% DSV.V 177.27% 95.58%
148 @rosebud SCR.V 12.50% STC.V 2.41% CYP.V 263.16% 92.69%
149 @oldiebutgoldie OS.V 70.00% COG.TO 104.65% CXB.TO 102.13% 92.26%
150 @Barbaroo MMS.V 117.39% AUL.V 70.00% SIR.V 86.84% 91.41%
151 @heartMt1 GBR.V 82.44% KRR.TO 67.11% VZLA.V 124.68% 91.41%
152 @Fischlaender SB.V 109.09% FFOX.V 100.00% SIC.V 65.00% 91.36%
153 @digdog MRS.V 143.75% MMS.V 117.39% PKK.CN 12.50% 91.21%
154 @The_Realist LBC.V 21.74% TBX.V 58.33% ROS.V 192.31% 90.79%
155 @ohip WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% ELY.V 195.65% 90.66%
156 @Mikedenis BNCH.V 220.00% AWX.V 43.75% WM.TO 7.69% 90.48%
157 @Lunchbox PGE.V 34.09% CS.TO 94.74% TKO.TO 128.57% 85.80%
158 @Sapadap KRR.TO 67.11% NDM.TO 175.00% WHN.V 15.22% 85.78%
159 @hafkeman VGCX.TO 91.53% KNT.V 154.86% WM.TO 7.69% 84.69%
160 @Makemoremoney MMS.V 117.39% AMY.V 15.79% SZLS.TO 117.50% 83.56%
161 @wonder1stock WM.TO 7.69% SIC.V 65.00% DSV.V 177.27% 83.32%
162 @Finanzr IPT.V 119.57% TGZ.TO 108.26% AXU.TO 20.00% 82.61%
163 @moonshot5 GPR.TO 74.63% FF.TO 100.00% FWZ.V 71.43% 82.02%
164 @pbb ARU.V 5.34% PRG.V 18.18% BNCH.V 220.00% 81.17%
165 @belgerath REG.V 17.19% FWZ.V 71.43% KNT.V 154.86% 81.16%
166 @Chernobyl RYO.V 200.00% IVS.V 3.57% AMC.V 34.00% 79.19%
167 @fishing ICM.V 116.67% BAU.V 100.00% AHR.V 20.00% 78.89%
168 @epads LIO.V 4.17% GBR.V 82.44% AWE.V 150.00% 78.87%
169 @smartmoni GBR.V 82.44% WM.TO 7.69% XBC.V 146.05% 78.73%
170 @stxmessiah IVN.TO 12.00% CLQ.TO 50.00% ERD.TO 172.22% 78.07%
171 @greenanon FMC.V 55.56% AL.V 60.00% SCLT.V 114.29% 76.61%
172 @ced3096 AMX.V 86.75% GBR.V 82.44% TBX.V 58.33% 75.84%
173 @shebacill SDR.V 191.30% KTN.V 7.35% FNC.V 28.57% 75.74%
174 @Dr_Nickel PORE.V 23.08% QMX.V 80.00% BRW.V 122.22% 75.10%
175 @Vanderj0 NAR.V 10.00% DSV.V 177.27% LUM.V 37.50% 74.92%
176 @Edge SHOP.TO 178.65% MMX.TO 6.66% TAAL.CN 38.76% 74.69%
177 @brcl99 IPT.V 119.57% DYA.V 4.23% FF.TO 100.00% 74.60%
178 @anoncoward89 CUB.V 105.19% GSPR.V 43.48% HODL.CN 75.00% 74.56%
179 @david JG.V 27.27% SPD.V 154.55% DAU.V 41.67% 74.49%
180 @xsnrg999 PKK.CN 12.50% KRR.TO 67.11% MRS.V 143.75% 74.45%
181 @NorthernTrader SB.V 109.09% TSK.CN 24.24% SAE.V 88.89% 74.07%
182 @eoline VGCX.TO 91.53% ECR.V 50.00% QMX.V 80.00% 73.84%
183 @AstonMartinLover ITR.V 44.67% SCOT.V 105.41% FWZ.V 71.43% 73.83%
184 @eponski KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% AMX.V 86.75% 72.96%
185 @thewealthylion SVA.V 79.41% ELEF.TO 11.54% VPH.CN 124.44% 71.80%
186 @SKIPPER AZS.V 135.71% HRH.V 75.00% RUG.V 4.55% 71.75%
187 @Jjh NGC.V 108.33% ECR.V 50.00% FMC.V 55.56% 71.30%
188 @lithiumgold KRR.TO 67.11% NLC.V 106.00% AIS.V 40.00% 71.04%
189 @raleigh111 NLC.V 106.00% AIS.V 40.00% KRR.TO 67.11% 71.04%
190 @Hobart KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% QMX.V 80.00% 70.70%
191 @luozhen INOV 46.07% SVE.V 75.68% NCP.TO 88.89% 70.21%
192 @jembers WDO.TO 36.48% KNT.V 154.86% MKO.V 18.57% 69.97%
193 @DrunkenSpeculator MAI.V 133.33% EQX.TO 68.77% WM.TO 7.69% 69.93%
194 @LG66 NNO.V 140.52% ME.TO 19.23% MEK.V 50.00% 69.92%
195 @2dgrace EQX.TO 68.77% SWA.V 95.24% ORE.V 45.45% 69.82%
196 @Tethys_Minerals MAI.V 133.33% GENM.TO 71.43% LIO.V 4.17% 69.64%
197 @Golf20 ORE.V 45.45% ZEN.V 113.89% PTK.V 47.37% 68.90%
198 @Foreign MRS.V 143.75% VHI.V 28.57% PTQ.V 34.02% 68.78%
199 @dimi123 VGCX.TO 91.53% EQX.TO 68.77% SIL.TO 42.76% 67.69%
200 @goldmemb GENM.TO 71.43% LBC.V 21.74% CMB.V 108.33% 67.17%
201 @spec LIO.V 4.17% VZLA.V 124.68% AUG.TO 72.27% 67.04%
202 @ACAB MND.TO 38.89% ALO.TO 91.09% KRR.TO 67.11% 65.70%
203 @Gameone777 LBC.V 21.74% SCOT.V 105.41% EVER.V 69.23% 65.46%
204 @IslandLogger SCEXF 90.79% WTGRF 63.72% WDO.TO 36.48% 63.66%
205 @Reddevil FUU.V 7.14% VTT.V 40.00% AZS.V 135.71% 60.95%
206 @bernddo BHS.V 22.73% AUU.V 110.00% BTT.V 50.00% 60.91%
207 @1111 MAE.V 93.75% FMC.V 55.56% MOZ.TO 32.35% 60.55%
208 @hico11 EDR.TO 52.08% CMMC.TO 47.89% SCZ.V 81.25% 60.40%
209 @Marcus VGCX.TO 91.53% MTA.V 55.14% RZZ.V 34.16% 60.28%
210 @Maritimesoul ASML 31.44% AMD 81.20% KRR.TO 67.11% 59.92%
211 @Mo API.CN 135.48% UEX.TO 7.14% NXE.TO 35.93% 59.52%
212 @Andrewski KRR.TO 67.11% VGCX.TO 91.53% CD.V 19.81% 59.48%
213 @Argentum PGE.V 34.09% BHS.V 22.73% IPT.V 119.57% 58.79%
214 @GoodKarma BAR.TO 68.63% FF.TO 100.00% WM.TO 7.69% 58.77%
215 @henkbaby KRR.TO 67.11% MMX.TO 6.66% CXB.TO 102.13% 58.63%
216 @GoldenSwede DOS.V 110.00% RGLD.CN 42.31% LBC.V 21.74% 58.02%
217 @Jagr VTT.V 40.00% SGI.V 30.51% FF.TO 100.00% 56.84%
218 @Lee AOT.TO 32.58% SNG.V 95.24% SMD.V 41.67% 56.50%
219 @papercrafts TNY.CN 6.49% QMC.V 150.00% APHA.TO 11.06% 55.85%
220 @aurum AFF.V 129.17% REG.V 17.19% CD.V 19.81% 55.39%
221 @gwizard MRS.V 143.75% DEFN.V 18.18% DYA.V 4.23% 55.39%
222 @CarpenterDave KRR.TO 67.11% KL.TO 17.35% QMX.V 80.00% 54.82%
223 @placerchaser DOS.V 110.00% IVS.V 3.57% RDS.V 50.00% 54.52%
224 @DG19 KRR.TO 67.11% PKK.CN 12.50% ARQ.CN 82.61% 54.07%
225 @Matthew DSM.V 110.00% NAR.V 10.00% TR.V 40.00% 53.33%
226 @Goldron QMX.V 80.00% WM.TO 7.69% RLG.CN 71.43% 53.04%
227 @dnordy VZLA.V 124.68% LBC.V 21.74% SIG.CN 10.53% 52.31%
228 @consigliere SEI.V 4.55% FFOX.V 100.00% ECR.V 50.00% 51.52%
229 @Soupy KRR.TO 67.11% SVA.V 79.41% WM.TO 7.69% 51.41%
230 @Stoneminer TRQ.TO 7.37% TKO.TO 128.57% REG.V 17.19% 51.04%
231 @Pavel CNO.V 50.00% PNG.V 15.00% AMX.V 86.75% 50.58%
232 @doctorchris KRR.TO 67.11% PAAS.TO 45.84% SVM.TO 38.74% 50.56%
233 @green ECR.V 50.00% SIC.V 65.00% NXE.TO 35.93% 50.31%
234 @Larph GSPR.V 43.48% CD.V 19.81% AMX.V 86.75% 50.01%
235 @coho GMV.V 58.82% PRG.V 18.18% FWZ.V 71.43% 49.48%
236 @wannaretirenow VZLA.V 124.68% DEFN.V 18.18% LIO.V 4.17% 49.01%
237 @Swisspie WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% AUL.V 70.00% 48.77%
238 @flashbang45 BAR.TO 68.63% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% 47.81%
239 @HeavyMetal123 MGG.V 14.00% WM.TO 7.69% DEF.V 120.00% 47.23%
240 @Maniac PGR 37.97% GBML.V 81.25% LBC.V 21.74% 46.99%
241 @kingedward KRR.TO 67.11% SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% 46.60%
242 @Ernicommonsense SWA.V 95.24% ELC.V 38.89% LIO.V 4.17% 46.10%
243 @Briceanx QMX.V 80.00% RDS.V 50.00% WM.TO 7.69% 45.90%
244 @EricTheActor NXE.TO 35.93% GBR.V 82.44% REG.V 17.19% 45.19%
245 @rickmick KRRGF 62.39% SICNF 52.24% BIOAF 17.68% 44.10%
246 @SimplyChris AMD 81.20% MSFT 36.85% GOOG 13.33% 43.79%
247 @eeloni ZN 36.47% AAN.V 6.67% MMY.V 87.50% 43.55%
248 @MorningWood VHI.V 28.57% GTII.CN 57.39% GRN.V 42.86% 42.94%
249 @JT44 SRE.V 16.67% BAR.TO 68.63% TFII.TO 43.34% 42.88%
250 @ragnar JNUG 77.01% NUGT.CN 15.00% AOT.TO 32.58% 41.53%
251 @Bianchini ORG.V 61.76% BSR.V 43.88% KL.TO 17.35% 41.00%
252 @DaanTheMan ARU.V 5.34% HL 63.13% EDR.TO 52.08% 40.18%
253 @Gauss BAR.TO 68.63% WM.TO 7.69% RGLD.CN 42.31% 39.54%
254 @Freshytk PGE.V 34.09% SYH.V 2.94% GLDX.V 80.91% 39.31%
255 @moreag4me ARIC.V 11.54% BHS.V 22.73% IOT.V 83.33% 39.20%
256 @Dons WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% SIL.TO 42.76% 39.19%
257 @BluenoseMiner24 SIC.V 65.00% MOZ.TO 32.35% WHM.V 20.00% 39.12%
258 @Jhound WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% LUM.V 37.50% 37.43%
259 @como1 REVO.V 23.33% FWZ.V 71.43% PNG.V 15.00% 36.59%
260 @Instadalt GOOG 13.33% FB 28.84% ROKU 67.25% 36.47%
261 @bernaches SIC.V 65.00% GGO.V 20.00% WRR.V 23.53% 36.18%
262 @tax411 WM.TO 7.69% KL.TO 17.35% GBR.V 82.44% 35.83%
263 @gardiwil AAN.V 6.67% MTA.V 55.14% BKI.TO 44.44% 35.42%
264 @MrH WHN.V 15.22% CANX.V 76.92% MGG.V 14.00% 35.38%
265 @Denhilm WM.TO 7.69% SIC.V 65.00% MOZ.TO 32.35% 35.02%
266 @sweetness SIC.V 65.00% WM.TO 7.69% MOZ.TO 32.35% 35.02%
267 @Purpleswordfish JG.V 27.27% WM.TO 7.69% KRR.TO 67.11% 34.03%
268 @SnoopyDog PKK.CN 12.50% AMY.V 15.79% AISSF 71.56% 33.28%
269 @Goldenboy CUI.V 33.33% BTT.V 50.00% PX.V 12.50% 31.94%
270 @bullionaire XTM.V 15.38% PCML-P.V 56.25% MONT.CN 22.73% 31.45%
271 @Dawsongold REG.V 17.19% MOZ.TO 32.35% ITR.V 44.67% 31.40%
272 @bardown WM.TO 7.69% EPI.V 17.19% EVER.V 69.23% 31.37%
273 @Gizzy ARU.V 5.34% NAM.V 30.00% HAN.V 58.33% 31.22%
274 @chaulkdust WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% KL.TO 17.35% 31.22%
275 @tsetka LIO.V 4.17% OS.V 70.00% ME.TO 19.23% 31.13%
276 @Hussein FSY.TO 33.33% NPK.TO 56.10% SYH.V 2.94% 30.79%
277 @MudCreeker MOZ.TO 32.35% PG.TO 44.16% WHN.V 15.22% 30.58%
278 @eixlberger PRG.V 18.18% ECR.V 50.00% DEFN.V 18.18% 28.79%
279 @Centrehold KRR.TO 67.11% WM.TO 7.69% FCU.TO 10.71% 28.51%
280 @Rmedic WM.TO 7.69% BAR.TO 68.63% KTN.V 7.35% 27.89%
281 @gmat10 GMA.V 12.50% GMV.V 58.82% SIG.CN 10.53% 27.28%
282 @carnivoregary LLG.V 30.00% AMY.V 15.79% NXE.TO 35.93% 27.24%
283 @golferdave HTR.V 10.00% LIO.V 4.17% MAG.TO 57.43% 23.87%
284 @PUMA LIB.CN 10.00% REVO.V 23.33% ILC.V 37.50% 23.61%
285 @MtlBiz WM.TO 7.69% MTA.V 55.14% DYA.V 4.23% 22.35%
286 @Vinmufc VHI.V 28.57% CXXI.CN 14.86% REVO.V 23.33% 22.26%
287 @aulion WM.TO 7.69% ECR.V 50.00% OIII.V 6.71% 21.47%
288 @Let_them_eat_silver ATC.V 13.04% BHS.V 22.73% FNC.V 28.57% 21.45%
289 @flyrod CLQ.TO 50.00% CDB.V 4.55% WM.TO 7.69% 20.75%
290 @major IVN.TO 12.00% TRQ.TO 7.37% SMD.V 41.67% 20.35%
291 @ekim S.TO 7.89% TSD.V 21.43% SCY.TO 31.58% 20.30%
292 @cstackhouse REG.V 17.19% RCLF.CN 14.29% GTT.V 24.53% 18.67%
293 @PennyCash LIB.CN 10.00% SEI.V 4.55% REVO.V 23.33% 12.63%
294 @Friendofafriend WM.TO 7.69% KL.TO 17.35% MMX.TO 6.66% 10.57%
295 @botscotian TNY.CN 6.49% PRMW.TO 6.54% OSU.V 16.67% 9.90%
296 @FoxInvestor ADCO.V 3.33% CTXR 2.94% CTZ.V 20.69% 8.99%