The 2020 Summer Contest

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @JetJaguar IP.CN 21.74% NC.CN 193.65% HS.CN 0.00% 71.80%
2 @Movovr GRAT.V -2.86% PAT.TO 2.88% NC.CN 193.65% 64.56%
3 @Buckchoo NC.CN 193.65% CVE.TO -1.78% VGLD.V 0.00% 63.96%
4 @GreasyStockBoy ZEN.V -7.69% CANN.CN 0.00% NC.CN 193.65% 61.99%
5 @yayaded NC.CN 193.65% ZEN.V -7.69% CANN.CN 0.00% 61.99%
6 @tooearly ZEN.V -7.69% MMS.V -5.56% NC.CN 193.65% 60.13%
7 @thegreentick ZEN.V -7.69% NC.CN 193.65% ACB.TO -5.94% 60.00%
8 @Mistfist NC.CN 193.65% CANN.CN 0.00% NUMI.V -20.22% 57.81%
9 @d2dgw BCFN.CN 0.00% NC.CN 193.65% BIGG.CN -23.81% 56.61%
10 @theWallBanger FNR.V 50.00% BYN.V 66.67% RLG.CN 52.94% 56.54%
11 @Large AZM.V 18.60% FMG.V 50.00% GNG.V 100.00% 56.20%
12 @Heond APP.CN -50.00% IP.CN 21.74% NC.CN 193.65% 55.13%
13 @boxterfan AMK.V 78.57% GBR.V 17.39% BYN.V 66.67% 54.21%
14 @Kelly16 ZEN.V -7.69% GNG.V 100.00% BYN.V 66.67% 52.99%
15 @happyguy FNR.V 50.00% MAI.V 17.02% VZLA.V 85.88% 50.97%
16 @JonathanGold RJX-A.V 5.41% AMX.V 46.67% GNG.V 100.00% 50.69%
17 @guahm VZLA.V 85.88% MMV.V -6.45% BYN.V 66.67% 48.70%
18 @BigSwings SIC.V 25.00% SMS.V 40.00% JNC.CN 69.57% 44.86%
19 @djdunnoe DFS.V 33.33% NEV.V 0.00% GNG.V 100.00% 44.44%
20 @Leafs21 FVL.TO 55.00% BYN.V 66.67% BMK.V 11.11% 44.26%
21 @Michael_Konnert VZLA.V 85.88% TRG.CN 9.37% QX.V 35.71% 43.66%
22 @MaxLex NRG.V 19.35% SKP.V 100.00% UGD.V 10.53% 43.29%
23 @niklin AXM.V 0.00% SINT 163.91% IDEX -34.23% 43.22%
24 @Freedom55 ELY.V 16.56% TBX.V 26.09% VZLA.V 85.88% 42.84%
25 @Hobart KRR.TO -4.08% ABRA.V 32.00% SKP.V 100.00% 42.64%
26 @oldtabbie GNG.V 100.00% PJX.V 4.00% GBR.V 17.39% 40.46%
27 @Excelsior PRG.V 22.22% TV.TO 12.50% VZLA.V 85.88% 40.20%
28 @Tp5 BTU.V 16.18% GBR.V 17.39% VZLA.V 85.88% 39.82%
29 @Dexteritas HIGH.V 12.00% AMK.V 78.57% SIC.V 25.00% 38.52%
30 @Main_Street EMO.V 57.14% WAR.V 0.00% WINS.V 57.14% 38.10%
31 @longputt GNG.V 100.00% NNO.V 1.48% AAX.V 11.11% 37.53%
32 @chillier88 DHR.V 14.29% VZLA.V 85.88% STGO.TO 12.20% 37.45%
33 @BearTank FVL.TO 55.00% BUZZ.CN -10.00% BYN.V 66.67% 37.22%
34 @Sirvine BUZZ.CN -10.00% FVL.TO 55.00% BYN.V 66.67% 37.22%
35 @vikinginvest ELD.TO 8.28% GBR.V 17.39% VZLA.V 85.88% 37.18%
36 @Bp73 AMK.V 78.57% BATT.V -15.63% SUNM.V 48.00% 36.98%
37 @metalhead46 RRI.V 5.00% MGM.V 5.56% GNG.V 100.00% 36.85%
38 @Cangalli GNG.V 100.00% GBR.V 17.39% NGE.V -7.14% 36.75%
39 @bardown EVER.V 26.09% GWM.V 39.29% SLV.CN 43.90% 36.43%
40 @goldfanbrad RLG.CN 52.94% FVL.TO 55.00% BAY.V 0.00% 35.98%
41 @Deadbeat GPG.V 45.45% SCOT.V 29.63% ADZ.V 30.00% 35.03%
42 @stallion VZLA.V 85.88% ISO.V -7.94% NHK.TO 26.63% 34.86%
43 @mykonos CCB.V 4.17% GNG.V 100.00% GGO.V 0.00% 34.72%
44 @krobe98 FVL.TO 55.00% BNCH.V 16.67% ABRA.V 32.00% 34.56%
45 @Bulltrout MKR.V 17.50% VZLA.V 85.88% BAY.V 0.00% 34.46%
46 @Gauss TUD.V 6.45% GBR.V 17.39% AMK.V 78.57% 34.14%
47 @stingwit MKR.V 17.50% BYN.V 66.67% GBR.V 17.39% 33.85%
48 @calgarylady AMK.V 78.57% BAY.V 0.00% ORE.V 22.54% 33.70%
49 @Ansie962 IP.CN 21.74% NTAR.CN 74.79% PMN.TO 4.55% 33.69%
50 @CaptainFrostyRocket MIS.CN 13.64% BYN.V 66.67% BRC.V 20.00% 33.43%
51 @ludwigjimi BYN.V 66.67% STGO.TO 12.20% ORS.V 21.43% 33.43%
52 @pocketpair TSF.CN 13.04% ABRA.V 32.00% DBG.V 54.55% 33.20%
53 @GoldBarTender TUO.V 11.11% FVL.TO 55.00% OMM.V 33.33% 33.15%
54 @jfvert BYN.V 66.67% TMD.TO -22.82% FVL.TO 55.00% 32.95%
55 @h2theizzo GSPR.V 14.71% BYN.V 66.67% RSLV.V 16.67% 32.68%
56 @investorwannabe LAD.V 0.00% HIGH.V 12.00% VZLA.V 85.88% 32.63%
57 @Canadiense DSV.V 14.29% FVL.TO 55.00% PGM.V 28.15% 32.48%
58 @Antonello AGC.V 0.00% VZLA.V 85.88% CCM.TO 11.11% 32.33%
59 @RD85 PGM.V 28.15% EMO.V 57.14% CMD.V 11.11% 32.13%
60 @Denhilm SIC.V 25.00% FVL.TO 55.00% BTU.V 16.18% 32.06%
61 @GoldenLady TUD.V 6.45% TUO.V 11.11% AMK.V 78.57% 32.04%
62 @spec EFR.TO -7.04% VZLA.V 85.88% GOLD.TO 17.16% 32.00%
63 @massawippi PRG.V 22.22% AZM.V 18.60% FVL.TO 55.00% 31.94%
64 @islandore GRZ.V -1.32% ATY.V 11.11% VZLA.V 85.88% 31.89%
65 @d4 DBG.V 54.55% SIC.V 25.00% CASA.V 14.29% 31.28%
66 @JulioBigTime FVL.TO 55.00% IPT.V 13.33% SIC.V 25.00% 31.11%
67 @parmarcorp JNC.CN 69.57% FENX.CN 30.88% FMAN.CN -7.46% 30.99%
68 @Driefontein2 AZM.V 18.60% AMX.V 46.67% WHN.V 27.03% 30.77%
69 @MoneyMike RLG.CN 52.94% MIS.CN 13.64% EAS.V 25.00% 30.53%
70 @Carlisler BTU.V 16.18% PREV.CN -25.00% GNG.V 100.00% 30.39%
71 @Gizzy DSV.V 14.29% PGE.V -9.09% VZLA.V 85.88% 30.36%
72 @BagGang PBX.V 13.33% NTAR.CN 74.79% OCG.V 2.86% 30.33%
73 @yup AZM.V 18.60% DBG.V 54.55% GBR.V 17.39% 30.18%
74 @KITTYHAWK LIO.V 7.24% BYN.V 66.67% IRV.CN 16.47% 30.12%
75 @Brandy ORM.V 36.36% NOB.V 0.00% RLG.CN 52.94% 29.77%
76 @Fiat AR.TO 25.13% F.V 9.09% FVL.TO 55.00% 29.74%
77 @Drjimjones BYN.V 66.67% ORE.V 22.54% TSK.CN 0.00% 29.73%
78 @ram30 ADZ.V 30.00% CMD.V 11.11% SUNM.V 48.00% 29.70%
79 @Bluezone BRC.V 20.00% SLV.CN 43.90% HMLO.V 24.71% 29.54%
80 @Str84Glory SES.TO -15.51% KTOV 103.87% VXL.V 0.00% 29.45%
81 @Diogenes RVX.TO 18.18% GNG.V 100.00% NUR.CN -30.00% 29.39%
82 @kjm BYN.V 66.67% ORS.V 21.43% VGLD.V 0.00% 29.37%
83 @Silver2021 VZLA.V 85.88% WDO.TO 8.41% NGE.V -7.14% 29.05%
84 @kd EVER.V 26.09% MVMD.CN 53.33% ZFR.V 6.85% 28.76%
85 @Rookieinv MIS.CN 13.64% NRG.V 19.35% RLG.CN 52.94% 28.64%
86 @Yoshimura OCG.V 2.86% TLG.TO -3.06% VZLA.V 85.88% 28.56%
87 @Harry AZM.V 18.60% FVL.TO 55.00% HIGH.V 12.00% 28.53%
88 @dudex25 FVL.TO 55.00% EAS.V 25.00% MGM.V 5.56% 28.52%
89 @GoldenGlenn KORE.V 27.16% AMX.V 46.67% UGD.V 10.53% 28.12%
90 @Rblac03 VGLD.V 0.00% QMX.V 16.67% BYN.V 66.67% 27.78%
91 @zukuenftiger AGC.V 0.00% GWM.V 39.29% SLV.CN 43.90% 27.73%
92 @AccidentalAquarist BTU.V 16.18% BYN.V 66.67% TBP.V 0.00% 27.61%
93 @marginc0ll ELY.V 16.56% TUO.V 11.11% FVL.TO 55.00% 27.56%
94 @Kingsix EQX.TO 7.72% NRG.V 19.35% FVL.TO 55.00% 27.36%
95 @Phil38 VGLD.V 0.00% CBR.V 15.38% BYN.V 66.67% 27.35%
96 @traderdm BYN.V 66.67% ORX.V -4.00% NRG.V 19.35% 27.34%
97 @WRN RLG.CN 52.94% MKR.V 17.50% TUO.V 11.11% 27.18%
98 @MorningWood PBX.V 13.33% RLG.CN 52.94% MAW.TO 14.71% 26.99%
99 @Mikedenis BNCH.V 16.67% AMX.V 46.67% GBR.V 17.39% 26.91%
100 @LKFWD BAY.V 0.00% GQC.V -5.88% VZLA.V 85.88% 26.67%
101 @goldpan GGO.V 0.00% BTR.V 13.33% BYN.V 66.67% 26.67%
102 @landowner MIS.CN 13.64% FVL.TO 55.00% TUO.V 11.11% 26.58%
103 @guydel SIC.V 25.00% DBG.V 54.55% WRR.V 0.00% 26.52%
104 @ProspectorX FG.V 25.00% POR.V 54.55% WM.TO 0.00% 26.52%
105 @GneissGuy GPG.V 45.45% WRP.V 0.00% OMM.V 33.33% 26.26%
106 @Tyken TWR.V 42.86% EVER.V 26.09% MRO.V 9.52% 26.16%
107 @2pac ORE.V 22.54% SMD.V 5.66% FNR.V 50.00% 26.07%
108 @Duffman BMK.V 11.11% BYN.V 66.67% TAL.V 0.00% 25.93%
109 @Leon BYN.V 66.67% MEK.V 20.00% SVG.V -9.09% 25.86%
110 @solidhex AMK.V 78.57% PMX.V -7.69% SMD.V 5.66% 25.51%
111 @scooptram AZM.V 18.60% FVL.TO 55.00% ROS.V 2.56% 25.39%
112 @captainfeathersword FVL.TO 55.00% MTB.V 23.33% LIB.CN -3.33% 25.00%
113 @RocksOn1111 MIS.CN 13.64% DBG.V 54.55% TUD.V 6.45% 24.88%
114 @Haskaps FNR.V 50.00% OMM.V 33.33% BKM.V -8.71% 24.87%
115 @DRD FVL.TO 55.00% SCZ.V 5.88% IPT.V 13.33% 24.74%
116 @touquoy DGMLF 41.80% NVO.V 10.43% GRSL.V 21.79% 24.68%
117 @yellojelly KRR.TO -4.08% SIC.V 25.00% RLG.CN 52.94% 24.62%
118 @CoolG SONA.CN 20.00% ARTG.V -1.45% FVL.TO 55.00% 24.52%
119 @eyes FVL.TO 55.00% CCB.V 4.17% DOS.V 14.29% 24.48%
120 @Martin7171 WIN.V -26.67% GNG.V 100.00% AUX.V 0.00% 24.44%
121 @madmann SCY.TO 22.73% NPK.TO 2.08% FSX.V 48.41% 24.41%
122 @Ok1969 FSX.V 48.41% TBX.V 26.09% KNT.V -1.81% 24.23%
123 @GOLD8888 FVL.TO 55.00% SKE.V 6.63% GGI.V 10.96% 24.20%
124 @kream2x AMX.V 46.67% ECR.V 8.33% MKR.V 17.50% 24.17%
125 @smartmoni GBR.V 17.39% WM.TO 0.00% FVL.TO 55.00% 24.13%
126 @patowato PGM.V 28.15% MAI.V 17.02% NHK.TO 26.63% 23.93%
127 @bedrag POR.V 54.55% CZZ.V 0.00% CMB.V 16.67% 23.74%
128 @ThailandExploration BYN.V 66.67% KOR.TO 4.26% NRN.V 0.00% 23.64%
129 @ced3096 AMX.V 46.67% GBR.V 17.39% SKE.V 6.63% 23.56%
130 @CriticalInvestor KORE.V 27.16% TML.TO 12.82% SCOT.V 29.63% 23.20%
131 @Juan_Valdez BULL.CN 0.00% POR.V 54.55% ROCK.V 15.00% 23.18%
132 @lakedweller2 DSV.V 14.29% TLT.V 0.00% FVL.TO 55.00% 23.10%
133 @Longci54 FGOVF 55.52% LOMLF 9.91% MRDDF 3.85% 23.09%
134 @goldironhands STGO.TO 12.20% ADZ.V 30.00% WHN.V 27.03% 23.07%
135 @PlymouthFury69 SUNM.V 48.00% DG.V 30.30% DM.V -9.09% 23.07%
136 @Jukesy BTU.V 16.18% TOE.V 0.00% RLG.CN 52.94% 23.04%
137 @Zivenon WM.TO 0.00% BTU.V 16.18% RLG.CN 52.94% 23.04%
138 @sunofabeach SLV.CN 43.90% CLV.V 11.11% GTG.CN 13.95% 22.99%
139 @Conglowz IRV.CN 16.47% NVO.V 10.43% DGMLF 41.80% 22.90%
140 @greathope PZG 4.55% GOG.V 9.09% FVL.TO 55.00% 22.88%
141 @Tminus1blkSwan GBR.V 17.39% SIC.V 25.00% EVER.V 26.09% 22.83%
142 @Bluespruce PBX.V 13.33% FVL.TO 55.00% WM.TO 0.00% 22.78%
143 @Cujocat FSXLF 49.76% SKREF 6.53% MWSNF 12.00% 22.76%
144 @kanadaka GTWO.V 9.09% AMX.V 46.67% ASM.TO 12.50% 22.75%
145 @Highflight65 DSV.V 14.29% ABRA.V 32.00% GRSL.V 21.79% 22.69%
146 @Lemmingfinder AMX.V 46.67% BMK.V 11.11% RBX.V 10.00% 22.59%
147 @Iberius FVL.TO 55.00% MKR.V 17.50% TTD.V -5.26% 22.41%
148 @Rocketsurgeon POR.V 54.55% SKE.V 6.63% GLM.CN 5.88% 22.35%
149 @Rrooze F.V 9.09% GWM.V 39.29% GGD.TO 18.60% 22.33%
150 @Joshgs AMX.V 46.67% BTU.V 16.18% CCW.V 4.08% 22.31%
151 @Finanzr ABRA.V 32.00% NHK.TO 26.63% ELD.TO 8.28% 22.30%
152 @Goldron BYN.V 66.67% VGLD.V 0.00% WM.TO 0.00% 22.22%
153 @arvanlaar MIS.CN 13.64% TOE.V 0.00% RLG.CN 52.94% 22.19%
154 @quantummechanic TBP.V 0.00% PBX.V 13.33% RLG.CN 52.94% 22.09%
155 @1111 MKR.V 17.50% SKYG.V 30.77% LECR.CN 18.00% 22.09%
156 @Goldfever4evr FVL.TO 55.00% BMK.V 11.11% NRN.V 0.00% 22.04%
157 @goldbugx IPT.V 13.33% TBX.V 26.09% NHK.TO 26.63% 22.02%
158 @kingtut GGD.TO 18.60% PRYM.V 28.00% NRG.V 19.35% 21.99%
159 @goatlegz BRC.V 20.00% WHN.V 27.03% SRG.V 18.52% 21.85%
160 @vl64 AMZ.V 9.09% AMX.V 46.67% LUM.V 9.21% 21.66%
161 @dragonnose VGLD.V 0.00% FVL.TO 55.00% F.V 9.09% 21.36%
162 @Anthony KNR.CN 9.52% SHRC.CN 0.00% DBG.V 54.55% 21.36%
163 @Pazzy POR.V 54.55% MRO.V 9.52% REG.V 0.00% 21.36%
164 @shadow OMM.V 33.33% DFS.V 33.33% SUN.CN -3.03% 21.21%
165 @Goldzjim KRR.TO -4.08% TV.TO 12.50% FVL.TO 55.00% 21.14%
166 @Pavel AZM.V 18.60% AMX.V 46.67% PNG.V -1.92% 21.12%
167 @moneymaker78 DOS.V 14.29% OCO.V 26.32% PAC.V 22.50% 21.03%
168 @liquidcourage ITR.V 25.53% EVER.V 26.09% TECT.V 10.87% 20.83%
169 @MTV BCM.V 14.69% AXU.TO 9.43% MGG.V 38.24% 20.79%
170 @Haulta1n DOS.V 14.29% ADZ.V 30.00% MKR.V 17.50% 20.60%
171 @pedro203 AZM.V 18.60% ECR.V 8.33% RDU.V 34.78% 20.57%
172 @pikehunter SKE.V 6.63% WM.TO 0.00% FVL.TO 55.00% 20.54%
173 @Alimeli FVL.TO 55.00% SGI.V -7.06% MIS.CN 13.64% 20.53%
174 @HVT WM.TO 0.00% TUD.V 6.45% FVL.TO 55.00% 20.48%
175 @aulion ECR.V 8.33% TOE.V 0.00% RLG.CN 52.94% 20.42%
176 @UrsusMajor BUZZ.CN -10.00% BTU.V 16.18% FVL.TO 55.00% 20.39%
177 @Picklehead BAY.V 0.00% FNR.V 50.00% TECT.V 10.87% 20.29%
178 @Stigswigs EQX.TO 7.72% GPV.V -2.22% FVL.TO 55.00% 20.17%
179 @MrH CANX.V 12.00% PGM.V 28.15% MEK.V 20.00% 20.05%
180 @Whyyes GWM.V 39.29% PGM.V 28.15% TGOD.TO -7.89% 19.85%
181 @Stevest EVER.V 26.09% SONA.CN 20.00% IPT.V 13.33% 19.81%
182 @Resourcemaverick BRC.V 20.00% HMLO.V 24.71% GSPR.V 14.71% 19.80%
183 @gursahib BYN.V 66.67% IPO.TO -7.32% BULL.CN 0.00% 19.78%
184 @rockfish GBR.V 17.39% ATE.V -13.19% FVL.TO 55.00% 19.73%
185 @Elli0070 SIC.V 25.00% AMX.V 46.67% DTRC -13.04% 19.54%
186 @Mitox NUR.CN -30.00% CYDY 88.32% CANN.CN 0.00% 19.44%
187 @Turtle666 AZM.V 18.60% SIC.V 25.00% DSV.V 14.29% 19.30%
188 @Desperado IP.CN 21.74% FG.V 25.00% AAX.V 11.11% 19.28%
189 @gurken NSRPF 11.60% BKRRF 15.61% KAMRF 30.00% 19.07%
190 @Foreign PBX.V 13.33% RLG.CN 52.94% ITT.V -9.09% 19.06%
191 @High-Grade FUSE.V 25.00% SURG.V 0.00% REL.V 32.14% 19.05%
192 @vonWalter ADZ.V 30.00% WHN.V 27.03% NRN.V 0.00% 19.01%
193 @fishman0327 PGM.V 28.15% VSR.V 22.22% SKE.V 6.63% 19.00%
194 @juventino CAD.V 25.00% ADZ.V 30.00% ANX.TO 1.72% 18.91%
195 @Thain ABRA.V 32.00% NHK.TO 26.63% ORG.V -2.50% 18.71%
196 @Buyhigh420 NTAR.CN 74.79% GNUS -16.67% TVIX -2.03% 18.70%
197 @Big.Jim.McBob AXU.TO 9.43% MGG.V 38.24% WDO.TO 8.41% 18.69%
198 @glocktag AZM.V 18.60% OCO.V 26.32% TECT.V 10.87% 18.60%
199 @Truthserum ORGN.CN 0.00% EVER.V 26.09% SCOT.V 29.63% 18.57%
200 @LTR GLM.CN 5.88% SCOT.V 29.63% MEK.V 20.00% 18.50%
201 @Derwish SCZ.V 5.88% NDM.TO -3.43% RLG.CN 52.94% 18.46%
202 @brucelionheart DPM.TO 9.18% MUX.TO 7.32% DME.V 38.89% 18.46%
203 @madstacks TMQ.TO 5.93% NHK.TO 26.63% LGD.TO 22.49% 18.35%
204 @casidesign FVL.TO 55.00% WM.TO 0.00% TOE.V 0.00% 18.33%
205 @Swift GGO.V 0.00% TOE.V 0.00% FVL.TO 55.00% 18.33%
206 @ACAB KRR.TO -4.08% AR.TO 25.13% MND.TO 33.80% 18.28%
207 @take1 IRV.CN 16.47% LAB.V 37.50% HZU.TO 0.45% 18.14%
208 @PradaKirk FNC.V -14.29% AZM.V 18.60% FMG.V 50.00% 18.11%
209 @EricTheActor WHN.V 27.03% CAD.V 25.00% TXP.TO 2.25% 18.09%
210 @dragara NUR.CN -30.00% CBLU.V -15.79% GNG.V 100.00% 18.07%
211 @AlexHall DBG.V 54.55% KNR.CN 9.52% BUZZ.CN -10.00% 18.02%
212 @atlevan FVL.TO 55.00% OCG.V 2.86% ELEF.TO -3.85% 18.00%
213 @Samson ECR.V 8.33% SWA.V 18.75% GLDX.V 26.86% 17.98%
214 @jpc AMX.V 46.67% BTR.V 13.33% ME.TO -6.25% 17.92%
215 @PrinceOfProfit POR.V 54.55% BUZZ.CN -10.00% GTWO.V 9.09% 17.88%
216 @Jo BNCH.V 16.67% KTO.V 10.00% NHK.TO 26.63% 17.76%
217 @proscht AZM.V 18.60% MKR.V 17.50% CMB.V 16.67% 17.59%
218 @Luca21 AR.TO 25.13% EDR.TO 18.22% SVE.V 9.09% 17.48%
219 @Zlatan MRL.V 30.77% APX.V 0.00% ORS.V 21.43% 17.40%
220 @golddog OCO.V 26.32% ORS.V 21.43% NEE.V 4.00% 17.25%
221 @Maillman PYR.V 0.44% ACU.V -5.88% EMO.V 57.14% 17.23%
222 @Marcus SKE.V 6.63% PGM.V 28.15% ELY.V 16.56% 17.11%
223 @JCMiningReport BZ.V 32.76% RGLD.CN 17.24% RECO.V 1.32% 17.11%
224 @epads SIC.V 25.00% TNY.CN 15.15% GGI.V 10.96% 17.04%
225 @paydirt AUG.TO 17.01% GBR.V 17.39% ELY.V 16.56% 16.99%
226 @SASKEXPRESS BAY.V 0.00% EVER.V 26.09% HMLO.V 24.71% 16.93%
227 @MiningCatalyst ARIC.V 0.00% VG.V 21.62% TWLV.CN 29.03% 16.88%
228 @ChamBid AZM.V 18.60% GBR.V 17.39% DOS.V 14.29% 16.76%
229 @Daytripper FVL.TO 55.00% EAS.V 25.00% NUR.CN -30.00% 16.67%
230 @mumu REVO.V -6.90% MGG.V 38.24% AZM.V 18.60% 16.65%
231 @mongoo BZ.V 32.76% WM.TO 0.00% MAI.V 17.02% 16.59%
232 @bbird WHN.V 27.03% SCY.TO 22.73% SBW.V 0.00% 16.58%
233 @epithermal EAS.V 25.00% JAG.TO 7.50% MAI.V 17.02% 16.51%
234 @crustydragon IPA.V 1.15% SONA.CN 20.00% PGM.V 28.15% 16.43%
235 @brumell AZM.V 18.60% EVER.V 26.09% GFG.V 4.44% 16.38%
236 @CndnBacon PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% EAS.V 25.00% 16.32%
237 @The_Realist ROS.V 2.56% TBX.V 26.09% GTT.V 20.24% 16.30%
238 @TheGalvanizer MAI.V 17.02% GBR.V 17.39% DMX.V 14.29% 16.23%
239 @Germany FCC.V -3.57% POR.V 54.55% ORO.V -2.38% 16.20%
240 @StarFire NRN.V 0.00% MTB.V 23.33% CAD.V 25.00% 16.11%
241 @cal OCO.V 26.32% GRB.V 1.88% PWR.CN 20.00% 16.07%
242 @bornita VEIN.V 17.50% NRG.V 19.35% BMK.V 11.11% 15.99%
243 @Yakpi_Gold XCX.CN 18.18% SCOT.V 29.63% SGZ.V 0.00% 15.94%
244 @ImaGlitch PYR.V 0.44% TUSK.CN -7.69% FVL.TO 55.00% 15.91%
245 @hydrogeologist DOS.V 14.29% EVER.V 26.09% ZFR.V 6.85% 15.74%
246 @MrPapagiorgio SONA.CN 20.00% FD.V 44.07% AGN.CN -17.02% 15.68%
247 @WorriedBuffet VERY.CN -22.86% FVL.TO 55.00% GSPR.V 14.71% 15.62%
248 @MadMMcAvoy OCO.V 26.32% AUN.V 3.70% FSY.TO 16.67% 15.56%
249 @ple1968 STH.V 20.00% RBX.V 10.00% ELY.V 16.56% 15.52%
250 @fl GBR.V 17.39% TWLV.CN 29.03% CGP.V 0.00% 15.47%
251 @goodtogo RHT.V -8.20% TMG.V 0.00% DBG.V 54.55% 15.45%
252 @Lettertfsa TEM.V 10.00% RJX-A.V 5.41% FENX.CN 30.88% 15.43%
253 @Fanagalo NHK.TO 26.63% ECR.V 8.33% TECT.V 10.87% 15.28%
254 @Matthew CBR.V 15.38% SUNM.V 48.00% SYH.V -17.65% 15.25%
255 @Bottles WHN.V 27.03% NRN.V 0.00% AZM.V 18.60% 15.21%
256 @Mick IPA.V 1.15% GSI.V 14.71% SCOT.V 29.63% 15.16%
257 @TheCaterpillar SIC.V 25.00% SAM.TO 0.00% GTT.V 20.24% 15.08%
258 @Dollars USA.TO 6.29% NHK.TO 26.63% AU.V 12.28% 15.07%
259 @Rosen OCO.V 26.32% FMC.V 0.00% AZM.V 18.60% 14.97%
260 @AFChief CCW.V 4.08% FVL.TO 55.00% GGG.V -14.29% 14.93%
261 @Exuro BTU.V 16.18% GBR.V 17.39% NVO.V 10.43% 14.67%
262 @99fxd NIO.V 23.08% IDEX -34.23% FVL.TO 55.00% 14.61%
263 @Jam26 TK.V 5.88% NHK.TO 26.63% TUO.V 11.11% 14.54%
264 @DrunkenSpeculator MAI.V 17.02% F.V 9.09% GBR.V 17.39% 14.50%
265 @frogwoot PLU.V 4.55% BHS.V -11.11% FMG.V 50.00% 14.48%
266 @Elb DME.V 38.89% NLC.V 0.00% TIG.V 4.35% 14.41%
267 @Hayekian EAS.V 25.00% GER.V 12.50% MGM.V 5.56% 14.35%
268 @stateside TWR.V 42.86% NUMI.V -20.22% MREY.CN 20.00% 14.21%
269 @Stevestavro KRR.TO -4.08% AMX.V 46.67% TLT.V 0.00% 14.20%
270 @buy41sell42 QTA.V 0.00% LGD.TO 22.49% BRC.V 20.00% 14.16%
271 @Barbaroo MMS.V -5.56% APX.V 0.00% SUNM.V 48.00% 14.15%
272 @Trust-me-2 STGO.TO 12.20% ADZ.V 30.00% OTSO.V 0.00% 14.07%
273 @Gnome TV.TO 12.50% ORGN.CN 0.00% SCOT.V 29.63% 14.04%
274 @Rainendown BTU.V 16.18% SONA.CN 20.00% GLM.CN 5.88% 14.02%
275 @Csbequitydog KRR.TO -4.08% ROXG.TO 9.70% ORM.V 36.36% 13.99%
276 @bounceit KTN.V 20.00% SPA.V 0.00% NGD.TO 21.85% 13.95%
277 @money75 IP.CN 21.74% SONA.CN 20.00% PLY.V 0.00% 13.91%
278 @Mcarriere987 GBR.V 17.39% EQX.TO 7.72% ELY.V 16.56% 13.89%
279 @Majic VGLD.V 0.00% QMX.V 16.67% SIC.V 25.00% 13.89%
280 @Puffpuff EAS.V 25.00% YGT.V 0.00% CMB.V 16.67% 13.89%
281 @wonder1stock WM.TO 0.00% ELY.V 16.56% SIC.V 25.00% 13.85%
282 @Shelby2 PGM.V 28.15% GBR.V 17.39% ORX.V -4.00% 13.85%
283 @Nosnamez BRC.V 20.00% KG.V 0.00% ORS.V 21.43% 13.81%
284 @sparty CIO.V -15.38% ECR.V 8.33% FSX.V 48.41% 13.79%
285 @Onepoint61803 BMK.V 11.11% HIGH.V 12.00% EDR.TO 18.22% 13.78%
286 @stockman2020 CXXI.CN 3.92% SONA.CN 20.00% GBR.V 17.39% 13.77%
287 @Sthlheader BTU.V 16.18% SIC.V 25.00% OGO.V 0.00% 13.73%
288 @chatyak EVER.V 26.09% CYP.V 9.52% HSD.TO 5.54% 13.72%
289 @KingKikapu IRV.CN 16.47% LIO.V 7.24% GBR.V 17.39% 13.70%
290 @mksnj GBR.V 17.39% LIO.V 7.24% IRV.CN 16.47% 13.70%
291 @Scoville95 CLM.V 8.00% SONA.CN 20.00% TSF.CN 13.04% 13.68%
292 @Gabbox OSI.V 2.65% OIII.V 13.30% CAD.V 25.00% 13.65%
293 @cincocinco CTEC.V 9.37% NXN.V 13.33% BBB.V 18.18% 13.63%
294 @Aurmon NSP.V 9.09% NXS.V 9.09% PAC.V 22.50% 13.56%
295 @Tenor ABRA.V 32.00% DOC.V -21.05% SCOT.V 29.63% 13.53%
296 @g.money APLI.V -4.90% SLV.CN 43.90% NNO.V 1.48% 13.49%
297 @marketmaker MKR.V 17.50% XND.V 30.00% SGI.V -7.06% 13.48%
298 @joshmining SIC.V 25.00% ERD.TO 12.50% TSG.V 2.94% 13.48%
299 @BlackHawk IRV.CN 16.47% LIO.V 7.24% BNCH.V 16.67% 13.46%
300 @Smallfish GBR.V 17.39% BNCH.V 16.67% PDM.V 6.25% 13.44%
301 @piston_broke GBR.V 17.39% SKE.V 6.63% BTU.V 16.18% 13.40%
302 @GeoNinja ROS.V 2.56% GBR.V 17.39% GTT.V 20.24% 13.40%
303 @modzer33 BTU.V 16.18% SONA.CN 20.00% PULM 3.87% 13.35%
304 @AdrianVeidt MMG.V 2.44% MGM.V 5.56% ABRA.V 32.00% 13.33%
305 @GoldenSlumbers VRR.V 10.71% ZFR.V 6.85% ESK.V 22.22% 13.26%
306 @Goodtimes11 BUZZ.CN -10.00% FVL.TO 55.00% TTD.V -5.26% 13.25%
307 @Dilligaf EAS.V 25.00% ECR.V 8.33% TOC.CN 6.25% 13.19%
308 @Poker NHK.TO 26.63% GQC.V -5.88% SWA.V 18.75% 13.16%
309 @auguy SKE.V 6.63% SMD.V 5.66% KORE.V 27.16% 13.15%
310 @hihosilver WDO.TO 8.41% NGD.TO 21.85% F.V 9.09% 13.12%
311 @Achim2 GBR.V 17.39% MKR.V 17.50% GFG.V 4.44% 13.11%
312 @Obristbergmeister MRS.V 0.00% FG.V 25.00% SII.TO 14.13% 13.04%
313 @Hilbertk PYR.V 0.44% TNY.CN 15.15% HPQ.V 23.53% 13.04%
314 @Ruthven GGI.V 10.96% GSPR.V 14.71% IPT.V 13.33% 13.00%
315 @rutgerz VLE.TO 0.00% ORS.V 21.43% MKR.V 17.50% 12.98%
316 @Blackpine PGE.V -9.09% SUNM.V 48.00% FRE.V 0.00% 12.97%
317 @Wisee BUZZ.CN -10.00% SONA.CN 20.00% COOL.CN 28.89% 12.96%
318 @2dgrace ORE.V 22.54% CDV.TO 7.02% LUM.V 9.21% 12.92%
319 @DrNex IMP.TO 5.71% AZM.V 18.60% DOS.V 14.29% 12.87%
320 @zeromargin ADZ.V 30.00% ECR.V 8.33% NRN.V 0.00% 12.78%
321 @bilosellhi GRAT.V -2.86% EAS.V 25.00% BTU.V 16.18% 12.77%
322 @bobloblaw KL.TO 1.84% BTU.V 16.18% BRC.V 20.00% 12.67%
323 @vetinvest CLM.V 8.00% DNR -7.89% ABN.V 37.50% 12.54%
324 @Olympia2 TUO.V 11.11% TUD.V 6.45% BRC.V 20.00% 12.52%
325 @Virlena BEX.V 0.00% BAY.V 0.00% ILI.V 37.50% 12.50%
326 @singhavon ZEST 8.19% SONA.CN 20.00% AWR.CN 9.09% 12.43%
327 @Just_Intrigued TCO.V 10.00% NDVA.V 1.72% FG.V 25.00% 12.24%
328 @SteadyEddie GLO.TO 0.00% GXU.V 20.00% FSY.TO 16.67% 12.22%
329 @Frankie4Fingers MEK.V 20.00% MMV.V -6.45% PAL.V 23.08% 12.21%
330 @Ruuuudy PHD.V -11.11% DG.V 30.30% GBR.V 17.39% 12.19%
331 @Friendofafriend GGO.V 0.00% GWM.V 39.29% MQR.TO -2.74% 12.18%
332 @GoldenSwede DOS.V 14.29% LBC.V 4.76% RGLD.CN 17.24% 12.10%
333 @txtom338lm NVO.V 10.43% GBR.V 17.39% WDO.TO 8.41% 12.08%
334 @SouvranStar NUR.CN -30.00% NXS.V 9.09% EMO.V 57.14% 12.08%
335 @strakpao IP.CN 21.74% SONA.CN 20.00% MMS.V -5.56% 12.06%
336 @botscotian TNY.CN 15.15% OSTK 13.72% CRSP 7.18% 12.02%
337 @Mikeymike426 RJX-A.V 5.41% NRG.V 19.35% BMK.V 11.11% 11.96%
338 @ridgeball GGL.V -25.00% BYN.V 66.67% GQC.V -5.88% 11.93%
339 @newftang JTR.V -5.56% SIC.V 25.00% BTU.V 16.18% 11.87%
340 @Love4Romeo SIC.V 25.00% NVO.V 10.43% CVB.V 0.00% 11.81%
341 @Brokeman BAY.V 0.00% ECR.V 8.33% WHN.V 27.03% 11.79%
342 @Ham BAY.V 0.00% XBC.V 5.28% ADZ.V 30.00% 11.76%
343 @rsnetid ASM.TO 12.50% GGI.V 10.96% RISE.CN 11.69% 11.72%
344 @Magellan NVO.V 10.43% GBR.V 17.39% LIO.V 7.24% 11.69%
345 @pripps LIO.V 7.24% NVO.V 10.43% GBR.V 17.39% 11.69%
346 @Gojira SONA.CN 20.00% GGI.V 10.96% CCW.V 4.08% 11.68%
347 @Shaker SONA.CN 20.00% CCW.V 4.08% GGI.V 10.96% 11.68%
348 @barrosluco DNT.TO 0.00% TV.TO 12.50% PAC.V 22.50% 11.67%
349 @Chinchilla CGP.V 0.00% FVL.TO 55.00% GNC.V -20.00% 11.67%
350 @HooterHanna FVL.TO 55.00% CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% 11.67%
351 @Prospectordude NXE.TO 2.92% CYP.V 9.52% LGD.TO 22.49% 11.64%
352 @Mookie SONA.CN 20.00% JADE.V 0.00% GSI.V 14.71% 11.57%
353 @newtoyou IP.CN 21.74% GSTR.CN 18.18% TTD.V -5.26% 11.55%
354 @Yixter DME.V 38.89% KDK.V -18.52% DOS.V 14.29% 11.55%
355 @Monty2222 MUX.TO 7.32% DEF.V 10.53% RSLV.V 16.67% 11.50%
356 @Dougglen FMG.V 50.00% WIN.V -26.67% BMK.V 11.11% 11.48%
357 @captainpooby GBR.V 17.39% PYR.V 0.44% ELY.V 16.56% 11.46%
358 @StockFinder5000 NUMI.V -20.22% POR.V 54.55% AXM.V 0.00% 11.44%
359 @Eskobastion SIC.V 25.00% ATE.V -13.19% PAC.V 22.50% 11.44%
360 @Jim0123 MMY.V 0.00% CCM.TO 11.11% CCR.CN 23.08% 11.40%
361 @latta ADZ.V 30.00% AOT.TO 1.20% TSG.V 2.94% 11.38%
362 @stockhouse123 NVO.V 10.43% IRV.CN 16.47% LIO.V 7.24% 11.38%
363 @ietalon3 LIO.V 7.24% IRV.CN 16.47% NVO.V 10.43% 11.38%
364 @rangerbentman WRR.V 0.00% NRG.V 19.35% GSPR.V 14.71% 11.35%
365 @viperman AUAU.V 6.15% GGD.TO 18.60% SVE.V 9.09% 11.28%
366 @dvyjns SONA.CN 20.00% PYR.V 0.44% PBX.V 13.33% 11.26%
367 @Omapere ZENA.TO -30.00% NSP.V 9.09% POR.V 54.55% 11.21%
368 @Rmedic TOE.V 0.00% MIS.CN 13.64% KTN.V 20.00% 11.21%
369 @Hereforthepennies FD.V 44.07% REVO.V -6.90% FCC.V -3.57% 11.20%
370 @Vanderj0 LGD.TO 22.49% NAR.V 16.67% GENM.CN -5.56% 11.20%
371 @Secureingold NVO.V 10.43% GBR.V 17.39% WGO.V 5.75% 11.19%
372 @eixlberger BBB.V 18.18% CBR.V 15.38% WRR.V 0.00% 11.19%
373 @meek90 PRG.V 22.22% NHK.TO 26.63% SES.TO -15.51% 11.11%
374 @jazzbo OIII.V 13.30% SAE.V 20.00% TSK.CN 0.00% 11.10%
375 @Snoek AZM.V 18.60% CANX.V 12.00% ROS.V 2.56% 11.06%
376 @Spire TUO.V 11.11% VIPR.V 5.26% RSLV.V 16.67% 11.01%
377 @anoncoward89 SPOR.CN 0.00% NGE.V -7.14% PMR.V 40.00% 10.95%
378 @Brando_5000 IP.CN 21.74% BAY.V 0.00% AAX.V 11.11% 10.95%
379 @Lawnik SONA.CN 20.00% SNANF 19.70% REVO.V -6.90% 10.94%
380 @altacrude AOT.TO 1.20% SUNM.V 48.00% WIL.V -16.46% 10.92%
381 @Mrgoalmoney DM.V -9.09% BNCH.V 16.67% CAD.V 25.00% 10.86%
382 @dnordy EQX.TO 7.72% SONA.CN 20.00% LBC.V 4.76% 10.83%
383 @Jaws BBB.V 18.18% VGLD.V 0.00% DSV.V 14.29% 10.82%
384 @Hazzard NRG.V 19.35% ORS.V 21.43% ZON.V -8.33% 10.82%
385 @EDM GRN.V 2.63% SCOT.V 29.63% ICO.V 0.00% 10.75%
386 @Ty SGI.V -7.06% BAY.V 0.00% GWM.V 39.29% 10.74%
387 @SotalyTober TSF.CN 13.04% FOR.V -2.56% ALTM.CN 21.74% 10.74%
388 @Valerian ECR.V 8.33% ELY.V 16.56% LIO.V 7.24% 10.71%
389 @Handsomeharry WM.TO 0.00% BKI.TO 0.00% ABRA.V 32.00% 10.67%
390 @damantis SPA.V 0.00% ORE.V 22.54% AXU.TO 9.43% 10.66%
391 @Dawsongold AZM.V 18.60% BMK.V 11.11% TXP.TO 2.25% 10.65%
392 @LANk655 LIB.CN -3.33% META.V -17.86% RLG.CN 52.94% 10.58%
393 @Dumpthenpump ADZ.V 30.00% IP.CN 21.74% ZMA.V -20.00% 10.58%
394 @rini IP.CN 21.74% TTD.V -5.26% TNY.CN 15.15% 10.54%
395 @mulligansmassive MIS.CN 13.64% GGO.V 0.00% MKR.V 17.50% 10.38%
396 @tax411 WM.TO 0.00% MIS.CN 13.64% GBR.V 17.39% 10.34%
397 @Evo5 SONA.CN 20.00% MRS.V 0.00% GGI.V 10.96% 10.32%
398 @quijote_minero ESM.TO 0.00% DSV.V 14.29% ELY.V 16.56% 10.28%
399 @shebacill ELY.V 16.56% DSV.V 14.29% VXL.V 0.00% 10.28%
400 @Mimibegalo NDM.TO -3.43% VSR.V 22.22% HIGH.V 12.00% 10.26%
401 @winproglobal GWM.V 39.29% UEC -8.51% AWE.V 0.00% 10.26%
402 @Peterthegreek DM.V -9.09% CYP.V 9.52% DG.V 30.30% 10.25%
403 @wj DFS.V 33.33% MRBL.CN -2.63% HS.CN 0.00% 10.23%
404 @LonelyTrader TSF.CN 13.04% TUO.V 11.11% TUD.V 6.45% 10.20%
405 @Lunchbox36 REVO.V -6.90% MDP.V 20.00% MKR.V 17.50% 10.20%
406 @JohnMystique GLDX.V 26.86% AGC.V 0.00% AUN.V 3.70% 10.19%
407 @Freddybaler001 NVO.V 10.43% VGLD.V 0.00% SONA.CN 20.00% 10.14%
408 @Pierre USA.TO 6.29% NHK.TO 26.63% ORG.V -2.50% 10.14%
409 @hitmaxx WM.TO 0.00% SIC.V 25.00% RJX-A.V 5.41% 10.14%
410 @Dr_Nickel BLUE.V 0.00% MIS.CN 13.64% QMX.V 16.67% 10.10%
411 @cole119 NXE.TO 2.92% HGU.TO 10.18% MAI.V 17.02% 10.04%
412 @geneva SVA.V 8.00% ELY.V 16.56% MGM.V 5.56% 10.04%
413 @golferdave HTR.V 0.00% NGD.TO 21.85% MAG.TO 8.26% 10.04%
414 @CautiousNow ADZ.V 30.00% BAY.V 0.00% NRN.V 0.00% 10.00%
415 @Hogger BAY.V 0.00% ADZ.V 30.00% NRN.V 0.00% 10.00%
416 @ogi ADZ.V 30.00% BAY.V 0.00% NRN.V 0.00% 10.00%
417 @TheObserver BUZZ.CN -10.00% BLR.CN -60.00% GNG.V 100.00% 10.00%
418 @intrustwegod DSV.V 14.29% DN.TO -1.85% GBR.V 17.39% 9.94%
419 @ryleez NRN.V 0.00% NRG.V 19.35% NVO.V 10.43% 9.93%
420 @factcheck AUX.V 0.00% SCOT.V 29.63% ORGN.CN 0.00% 9.88%
421 @Germ AXM.V 0.00% KNR.CN 9.52% JET.V 20.00% 9.84%
422 @Vette450 APC.V -13.33% BZ.V 32.76% OMI.TO 10.00% 9.81%
423 @Toshi SIC.V 25.00% GGI.V 10.96% MTRX.V -6.67% 9.76%
424 @JBM KRR.TO -4.08% SIC.V 25.00% ECR.V 8.33% 9.75%
425 @consigliere SEI.V -8.33% SGC.V 0.00% ABN.V 37.50% 9.72%
426 @gh0stTrad3r SME.V -8.57% BRC.V 20.00% MKR.V 17.50% 9.64%
427 @bc1522 PGM.V 28.15% VLC.V 2.13% ARTG.V -1.45% 9.61%
428 @Gazou ECR.V 8.33% PGM.V 28.15% TUSK.CN -7.69% 9.60%
429 @Noguff BMK.V 11.11% MKR.V 17.50% TSK.CN 0.00% 9.54%
430 @laurencelefou GSI.V 14.71% IP.CN 21.74% RHT.V -8.20% 9.42%
431 @CMR PAC.V 22.50% KAI -4.89% NVO.V 10.43% 9.35%
432 @Fuzzy XTT.V 13.33% ATI.V 0.00% GSPR.V 14.71% 9.35%
433 @Mudruck MAW.TO 14.71% MRS.V 0.00% PBX.V 13.33% 9.35%
434 @BT592 AMY.V 6.25% HPQ.V 23.53% PNG.V -1.92% 9.29%
435 @SpankyWhite HRT.TO 0.00% GTWO.V 9.09% AZM.V 18.60% 9.23%
436 @FirstTrax VTT.V 10.00% TSN.V -8.33% CGC.V 26.00% 9.22%
437 @258Capital BZ.V 32.76% MQR.TO -2.74% ORG.V -2.50% 9.17%
438 @LOCSMOOTH DM.V -9.09% SONA.CN 20.00% ELY.V 16.56% 9.16%
439 @Tilbrook GFG.V 4.44% MGR.V 22.22% NSR.TO 0.77% 9.15%
440 @goldrush44 PYR.V 0.44% SONA.CN 20.00% SKE.V 6.63% 9.02%
441 @pizdets17 MIS.CN 13.64% MKR.V 17.50% KRR.TO -4.08% 9.02%
442 @k88st SKE.V 6.63% ELY.V 16.56% AUN.V 3.70% 8.96%
443 @ourrug CNC.V 7.53% CNTR.CN 0.00% NRG.V 19.35% 8.96%
444 @nev_investor NU.V 0.00% XCX.CN 18.18% CRL.CN 8.70% 8.96%
445 @Milkmoney KNT.V -1.81% TBX.V 26.09% ROS.V 2.56% 8.95%
446 @Vezvez NSG.CN -6.49% TOE.V 0.00% OMM.V 33.33% 8.95%
447 @Northernvince PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% OCG.V 2.86% 8.94%
448 @Hockey PE.V 0.00% CGG.TO 26.79% BAY.V 0.00% 8.93%
449 @Jorn KRR.TO -4.08% MMX.TO 5.04% SLVR.V 25.81% 8.92%
450 @Lakeview NVO.V 10.43% ME.TO -6.25% PAC.V 22.50% 8.89%
451 @Shnicky EAS.V 25.00% MXR.V 10.00% ZON.V -8.33% 8.89%
452 @Richrock AZM.V 18.60% DOS.V 14.29% GLD.V -6.25% 8.88%
453 @cfish NHK.TO 26.63% TSG.V 2.94% TLG.TO -3.06% 8.84%
454 @Jefe_de_Oro NSG.CN -6.49% MIS.CN 13.64% NRG.V 19.35% 8.83%
455 @engineer EVER.V 26.09% ZFR.V 6.85% NSG.CN -6.49% 8.81%
456 @inspectordave55 NXS.V 9.09% TUSK.CN -7.69% FG.V 25.00% 8.80%
457 @designer WHN.V 27.03% GIS.V 18.18% GAL.V -18.92% 8.76%
458 @Pangeon_Miner NDM.TO -3.43% ITR.V 25.53% VO.V 4.17% 8.76%
459 @HaroldC AAX.V 11.11% KTN.V 20.00% GMC.V -5.00% 8.70%
460 @Franke TBX.V 26.09% VGLD.V 0.00% SAM.TO 0.00% 8.70%
461 @Jug2mine REVO.V -6.90% EVER.V 26.09% ZFR.V 6.85% 8.68%
462 @kenio ADZ.V 30.00% BAY.V 0.00% KRR.TO -4.08% 8.64%
463 @StockJockey BAY.V 0.00% IMCC.CN 4.42% RCC-H.V 21.43% 8.62%
464 @WhiteBeard WDO.TO 8.41% GBR.V 17.39% GG.V 0.00% 8.60%
465 @Mcawesome DMGI.V -4.55% DG.V 30.30% SAM.TO 0.00% 8.59%
466 @mmmaker GBR.V 17.39% ECR.V 8.33% AWE.V 0.00% 8.57%
467 @curriepwdr SONA.CN 20.00% GGI.V 10.96% WCP.TO -5.26% 8.57%
468 @firemagi SVA.V 8.00% LIO.V 7.24% NVO.V 10.43% 8.56%
469 @Jowden ATE.V -13.19% GMV.V 21.43% GBR.V 17.39% 8.54%
470 @TickersandDice BRC.V 20.00% IZO.CN -8.82% DHR.V 14.29% 8.49%
471 @Bianchini ORG.V -2.50% MKR.V 17.50% NVO.V 10.43% 8.48%
472 @Allan AAX.V 11.11% BAY.V 0.00% DOS.V 14.29% 8.47%
473 @RedDragon ECR.V 8.33% IPT.V 13.33% C.V 3.57% 8.41%
474 @tommack ORG.V -2.50% TUO.V 11.11% ELY.V 16.56% 8.39%
475 @Oncetwicethrice TSK.CN 0.00% WHN.V 27.03% PNG.V -1.92% 8.37%
476 @flyrod GBR.V 17.39% WM.TO 0.00% CDB.V 7.69% 8.36%
477 @jlentrepreneur CHM.CN -30.00% RVV.CN -11.63% BYN.V 66.67% 8.35%
478 @HiEnuf4ya HUV.TO 1.55% SONA.CN 20.00% HXD.TO 3.46% 8.34%
479 @Sweden ARIC.V 0.00% EAS.V 25.00% ALTA.V 0.00% 8.33%
480 @Larzon BUZZ.CN -10.00% RBX.V 10.00% SIC.V 25.00% 8.33%
481 @teatimenow MRZ.V 12.12% DEX.V 2.22% CLH.V 10.61% 8.32%
482 @billyboy GBR.V 17.39% GGI.V 10.96% NDM.TO -3.43% 8.31%
483 @Prospector78 ST.CN 0.00% CIT.V 5.56% NRG.V 19.35% 8.30%
484 @nvr2late REVO.V -6.90% TMD.TO -22.82% POR.V 54.55% 8.28%
485 @Maniac GBML.V 16.67% LBC.V 4.76% SIG.CN 3.23% 8.22%
486 @Tonkero ZENA.TO -30.00% POR.V 54.55% UCU.V 0.00% 8.18%
487 @jimb7770 SIG.CN 3.23% BRC.V 20.00% RECO.V 1.32% 8.18%
488 @ponder CBR.V 15.38% BAY.V 0.00% SVE.V 9.09% 8.16%
489 @kmontgo22 SONA.CN 20.00% NSG.CN -6.49% GGI.V 10.96% 8.16%
490 @printman44 MRS.V 0.00% AAX.V 11.11% PBX.V 13.33% 8.15%
491 @BS PGZ.V -5.26% ALDE.V 3.33% OCO.V 26.32% 8.13%
492 @Stockman2477 PBX.V 13.33% ITT.V -9.09% SONA.CN 20.00% 8.08%
493 @cigar1 SIL.TO 8.45% AXU.TO 9.43% USA.TO 6.29% 8.06%
494 @DanKov BRC.V 20.00% ORG.V -2.50% SKE.V 6.63% 8.04%
495 @Moses KRR.TO -4.08% PGM.V 28.15% WM.TO 0.00% 8.02%
496 @belchski PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% BGF.V 0.00% 7.99%
497 @dutch_patience HPQ.V 23.53% BGF.V 0.00% PYR.V 0.44% 7.99%
498 @ordos PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% ART.V 0.00% 7.99%
499 @PakG1 PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% TLT.V 0.00% 7.99%
500 @rtlc427480 PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% TSK.CN 0.00% 7.99%
501 @Marner93 SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% TSF.CN 13.04% 7.98%
502 @KFalls NRN.V 0.00% WHN.V 27.03% HIVE.V -3.08% 7.98%
503 @rob_in_texas WM.TO 0.00% TUD.V 6.45% GBR.V 17.39% 7.95%
504 @GoodKarma PRB.V -7.38% MIS.CN 13.64% MKR.V 17.50% 7.92%
505 @prudent_investor ME.TO -6.25% ADZ.V 30.00% NRN.V 0.00% 7.92%
506 @eden CCB.V 4.17% F.V 9.09% NVO.V 10.43% 7.90%
507 @settogo SKE.V 6.63% TUO.V 11.11% TK.V 5.88% 7.87%
508 @devarishi WGO.V 5.75% LIO.V 7.24% NVO.V 10.43% 7.81%
509 @K NSG.CN -6.49% MIS.CN 13.64% BTU.V 16.18% 7.77%
510 @ChrisCringle LIO.V 7.24% NRG.V 19.35% NDM.TO -3.43% 7.72%
511 @cannabizz NTAR.CN 74.79% CVM.V -20.00% MLSS -31.67% 7.70%
512 @GoldSitka SVA.V 8.00% CYP.V 9.52% HSD.TO 5.54% 7.69%
513 @Anders MUX.TO 7.32% SCY.TO 22.73% NGE.V -7.14% 7.63%
514 @Mogwai99 CNC.V 7.53% NRG.V 19.35% KRR.TO -4.08% 7.60%
515 @Ri XTT.V 13.33% ATI.V 0.00% NOM.CN 9.43% 7.59%
516 @ALECtrades HBM.TO 1.05% PMED.CN -14.67% ORM.V 36.36% 7.58%
517 @aufinder MKR.V 17.50% STGO.TO 12.20% SGI.V -7.06% 7.55%
518 @JohnGalt777 OCG.V 2.86% IPT.V 13.33% USA.TO 6.29% 7.49%
519 @Cdnxtracker XTT.V 13.33% AWR.CN 9.09% ATI.V 0.00% 7.47%
520 @jay18lbs REVO.V -6.90% AAX.V 11.11% RVX.TO 18.18% 7.47%
521 @MBR2018 FF.TO 13.64% EMX.V 8.71% SPA.V 0.00% 7.45%
522 @gooddays SONA.CN 20.00% PYR.V 0.44% GRB.V 1.88% 7.44%
523 @4rtuna REVO.V -6.90% DYA.V -8.11% ITKO.CN 37.25% 7.42%
524 @brosi7 OTSO.V 0.00% UCU.V 0.00% ESK.V 22.22% 7.41%
525 @Cap10morgan SONA.CN 20.00% FLT.V 8.14% CUB.V -5.97% 7.39%
526 @laurentf NHK.TO 26.63% TETH.V 0.00% MIN.TO -4.48% 7.38%
527 @Goldberg GLM.CN 5.88% GLD.V -6.25% PAC.V 22.50% 7.38%
528 @Andreij PAS.V 6.06% EAS.V 25.00% DM.V -9.09% 7.32%
529 @Sugar-Dog GGI.V 10.96% SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% 7.29%
530 @Petesail PGZ.V -5.26% NRN.V 0.00% WHN.V 27.03% 7.25%
531 @moonshot5 ME.TO -6.25% OIII.V 13.30% BCM.V 14.69% 7.25%
532 @hico11 ETG.TO 5.41% SWA.V 18.75% PERU.V -2.56% 7.20%
533 @Tycon89 MRS.V 0.00% XTT.V 13.33% ZEST 8.19% 7.17%
534 @IronMan07 ETR.CN -5.88% WHN.V 27.03% VGLD.V 0.00% 7.05%
535 @Diver MIS.CN 13.64% JAG.TO 7.50% WM.TO 0.00% 7.05%
536 @gamer88 GRB.V 1.88% RKR.V 2.56% BNCH.V 16.67% 7.04%
537 @Tothej GGD.TO 18.60% REG.V 0.00% IVN.TO 2.43% 7.01%
538 @lenia KRR.TO -4.08% EAS.V 25.00% TLT.V 0.00% 6.97%
539 @kingedward KRR.TO -4.08% WM.TO 0.00% SIC.V 25.00% 6.97%
540 @Ginelli KRR.TO -4.08% ZENA.TO -30.00% FVL.TO 55.00% 6.97%
541 @Jmar SONA.CN 20.00% BUX.CN -3.23% CCW.V 4.08% 6.95%
542 @Stockmeat SIC.V 25.00% MENE.V 4.41% HITI.CN -8.82% 6.86%
543 @Saskberger SONA.CN 20.00% SNV.V 0.00% PYR.V 0.44% 6.81%
544 @X-flyswatter GLM.CN 5.88% CNX.V -4.90% NRG.V 19.35% 6.78%
545 @nkob1974 USA.TO 6.29% BHS.V -11.11% AR.TO 25.13% 6.77%
546 @DrWealth CYP.V 9.52% ECR.V 8.33% MMG.V 2.44% 6.77%
547 @navderek PGZ.V -5.26% IPT.V 13.33% STGO.TO 12.20% 6.76%
548 @Mrrbc PRB.V -7.38% FPC.V 27.59% WM.TO 0.00% 6.74%
549 @R4D4 NUG.V 0.00% SCZ.V 5.88% MDL.V 14.29% 6.72%
550 @CirQitRnr SONA.CN 20.00% HS.CN 0.00% SZLS.TO 0.00% 6.67%
551 @jsharpe TOE.V 0.00% MEK.V 20.00% SURG.V 0.00% 6.67%
552 @LiSTF KRR.TO -4.08% PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% 6.63%
553 @goalkeeper1 PYR.V 0.44% HPQ.V 23.53% KRR.TO -4.08% 6.63%
554 @Safebet PYR.V 0.44% PFM.V 15.87% ECO.TO 3.43% 6.58%
555 @DuineMatha WGO.V 5.75% SCOT.V 29.63% AUEN.V -15.66% 6.57%
556 @Thew EAS.V 25.00% CBDT.CN -20.00% GSPR.V 14.71% 6.57%
557 @Goldy NVO.V 10.43% ORG.V -2.50% AAG.V 11.67% 6.53%
558 @DanDan ADMA 3.48% BYSI 15.72% EVFM 0.35% 6.52%
559 @Chiel BAY.V 0.00% NRG.V 19.35% VGLD.V 0.00% 6.45%
560 @Chizzum NRG.V 19.35% NRN.V 0.00% AZT.V 0.00% 6.45%
561 @Master_de_bator NRG.V 19.35% SZLS.TO 0.00% TLT.V 0.00% 6.45%
562 @SonOfGrey GGD.TO 18.60% FWZ.V -8.49% F.V 9.09% 6.40%
563 @jjshantz TTD.V -5.26% GGI.V 10.96% PBX.V 13.33% 6.34%
564 @Giganticus LGO.TO 7.79% MQR.TO -2.74% GTG.CN 13.95% 6.34%
565 @JIM99 PGZ.V -5.26% GQC.V -5.88% ADZ.V 30.00% 6.28%
566 @dimi123 GORO 1.90% LUM.V 9.21% EQX.TO 7.72% 6.28%
567 @500wedge SONA.CN 20.00% TUD.V 6.45% TUSK.CN -7.69% 6.25%
568 @Stockingup SIC.V 25.00% FAT.CN -6.25% CANN.CN 0.00% 6.25%
569 @CycleVangelist ECR.V 8.33% DOS.V 14.29% KRR.TO -4.08% 6.18%
570 @Kingsley CLM.V 8.00% GTG.CN 13.95% NDM.TO -3.43% 6.17%
571 @EdyP DG.V 30.30% ZMA.V -20.00% FLT.V 8.14% 6.15%
572 @kic MAXR.TO 20.94% PEA.TO -22.50% SONA.CN 20.00% 6.15%
573 @buck85 PEMC.V 0.00% LIO.V 7.24% TUO.V 11.11% 6.12%
574 @maaaco SME.V -8.57% GTT.V 20.24% MOZ.TO 6.63% 6.10%
575 @homelesstrader NGE.V -7.14% AAX.V 11.11% DSV.V 14.29% 6.08%
576 @BingBell KNT.V -1.81% BAY.V 0.00% SONA.CN 20.00% 6.06%
577 @Lunchbox NCX.V 18.18% DNT.TO 0.00% TKO.TO 0.00% 6.06%
578 @TheSurfer ROE.V 0.00% CVB.V 0.00% GIS.V 18.18% 6.06%
579 @nameless GGI.V 10.96% ZFR.V 6.85% RMI.V 0.00% 5.94%
580 @Boscher NDM.TO -3.43% NRG.V 19.35% KL.TO 1.84% 5.92%
581 @HeavyMetal123 MIS.CN 13.64% NSG.CN -6.49% DEF.V 10.53% 5.89%
582 @rahul IVN.TO 2.43% TUO.V 11.11% BTO.TO 4.09% 5.88%
583 @mil-ton VXL.V 0.00% CCB.V 4.17% PBX.V 13.33% 5.83%
584 @Jaydee68 WM.TO 0.00% GGO.V 0.00% GBR.V 17.39% 5.80%
585 @rubber MIN.TO -4.48% MAX.TO 1.85% JET.V 20.00% 5.79%
586 @remta EAS.V 25.00% TUSK.CN -7.69% HS.CN 0.00% 5.77%
587 @Tywebb SIC.V 25.00% VAU.V 5.45% ATE.V -13.19% 5.76%
588 @Paddy BUZZ.CN -10.00% NRG.V 19.35% CNC.V 7.53% 5.63%
589 @Alphacapital BTU.V 16.18% GLM.CN 5.88% TTD.V -5.26% 5.60%
590 @Jinx AZM.V 18.60% NUR.CN -30.00% PGM.V 28.15% 5.58%
591 @KNVB9 SONA.CN 20.00% CCW.V 4.08% GRDM.V -7.50% 5.53%
592 @fasttrack BVA.V 0.00% SAM.TO 0.00% ELY.V 16.56% 5.52%
593 @JP9 IRV.CN 16.47% HAN.V 0.00% AWE.V 0.00% 5.49%
594 @Drover CRH.TO -4.61% MAXR.TO 20.94% AT.TO 0.00% 5.45%
595 @Tethys_Minerals GRSL.V 21.79% GENM.CN -5.56% REG.V 0.00% 5.41%
596 @Huntnfish OCO.V 26.32% ATE.V -13.19% PAT.TO 2.88% 5.34%
597 @avanzalg CYP.V 9.52% LAC.TO -4.55% GGI.V 10.96% 5.31%
598 @Myohmy09 MIR.V -9.09% GSPR.V 14.71% HOLL.CN 10.00% 5.20%
599 @pinhead MBX.TO -5.88% OCG.V 2.86% AZM.V 18.60% 5.19%
600 @asap SIC.V 25.00% PYR.V 0.44% BUZZ.CN -10.00% 5.15%
601 @PhotoJ EQX.TO 7.72% RGR 2.43% RIO.V 5.26% 5.14%
602 @Sunnytimes FAF.TO -2.70% KORE.V 27.16% MIR.V -9.09% 5.12%
603 @Big_E RVG.V 1.03% MQR.TO -2.74% MAI.V 17.02% 5.10%
604 @Kemano01 FT.TO -12.50% FVAN.V 13.04% GSI.V 14.71% 5.08%
605 @LG66 MEK.V 20.00% ME.TO -6.25% NNO.V 1.48% 5.08%
606 @luozhen PCR.V 11.11% SVE.V 9.09% FFOX.V -5.00% 5.07%
607 @Moose_pasture GBR.V 17.39% KDK.V -18.52% BTU.V 16.18% 5.02%
608 @Budd22 EAST.V -30.00% FVL.TO 55.00% BUZZ.CN -10.00% 5.00%
609 @Draco SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% CCW.V 4.08% 5.00%
610 @SimplyChris BORR -24.34% IP.CN 21.74% MKR.V 17.50% 4.97%
611 @riverrat CCB.V 4.17% SONA.CN 20.00% XRO.CN -9.30% 4.95%
612 @Smack IP.CN 21.74% HS.CN 0.00% REVO.V -6.90% 4.95%
613 @quimp XBC.V 5.28% KNR.CN 9.52% CANN.CN 0.00% 4.93%
614 @Goinforbroke TTD.V -5.26% VXL.V 0.00% SONA.CN 20.00% 4.91%
615 @Vaughan BAY.V 0.00% HMLO.V 24.71% IOT.V -10.00% 4.90%
616 @Horseshoe WM.TO 0.00% ELYGF 18.26% NKLA -3.57% 4.90%
617 @cssuther USGD.CN 20.31% HS.CN 0.00% WRK -5.65% 4.89%
618 @ElJoro PKG.CN 0.00% AIM 15.32% TRNF -0.69% 4.88%
619 @sunra WFRSF -6.98% MMX.TO 5.04% ELY.V 16.56% 4.87%
620 @KurtsMgurts DM.V -9.09% HIVE.V -3.08% CGG.TO 26.79% 4.87%
621 @Sebinho DSV.V 14.29% PBM.V 0.00% SURG.V 0.00% 4.76%
622 @triggerinside C.V 3.57% FRE.V 0.00% VRR.V 10.71% 4.76%
623 @chendigs ELY.V 16.56% NSR.TO 0.77% HIVE.V -3.08% 4.75%
624 @NabtaPlayaEgypt MKR.V 17.50% AFF.V -10.00% DGO.V 6.67% 4.72%
625 @soccerslack KRR.TO -4.08% BRC.V 20.00% CVE.TO -1.78% 4.71%
626 @JKMD43 AWE.V 0.00% NHK.TO 26.63% MKO.V -12.50% 4.71%
627 @ArkRunner AZZ.TO -5.88% GXU.V 20.00% PALAF 0.00% 4.71%
628 @Chopper VPT.V 0.00% JET.V 20.00% KNE.V -5.88% 4.71%
629 @conky HS.CN 0.00% BEER.V -5.88% SONA.CN 20.00% 4.71%
630 @gottaknow MKR.V 17.50% CCW.V 4.08% GRDM.V -7.50% 4.69%
631 @Pavo TTD.V -5.26% PE.V 0.00% WPN.CN 19.23% 4.66%
632 @Muley SNG.V 0.00% RK.V 7.69% AMY.V 6.25% 4.65%
633 @Truth MKR.V 17.50% PYR.V 0.44% KRR.TO -4.08% 4.62%
634 @Rdee WM.TO 0.00% WHN.V 27.03% ATE.V -13.19% 4.61%
635 @JT44 WM.TO 0.00% HS.CN 0.00% BU.TO 13.79% 4.60%
636 @wmt TTD.V -5.26% ORO.V -2.38% ORS.V 21.43% 4.59%
637 @Legacy ZENA.TO -30.00% NVA.TO -11.36% FVL.TO 55.00% 4.55%
638 @OneDay MRS.V 0.00% MIS.CN 13.64% WM.TO 0.00% 4.55%
639 @Jjh ECR.V 8.33% ATY.V 11.11% NGC.V -5.88% 4.52%
640 @ogopogo EQTY.V 12.50% AUEN.V -15.66% CMB.V 16.67% 4.50%
641 @Rednez TNX.TO -3.60% TLG.TO -3.06% SONA.CN 20.00% 4.45%
642 @Pickle PBX.V 13.33% HS.CN 0.00% MRS.V 0.00% 4.44%
643 @carbon8ed NRG.V 19.35% MIRL.CN -8.11% NPK.TO 2.08% 4.44%
644 @Icarus WM.TO 0.00% GBR.V 17.39% KRR.TO -4.08% 4.44%
645 @Karinger GBR.V 17.39% KRR.TO -4.08% WM.TO 0.00% 4.44%
646 @tonywesley KRR.TO -4.08% GBR.V 17.39% WM.TO 0.00% 4.44%
647 @Alcapone GLDX.V 26.86% ATE.V -13.19% VLNS.TO -0.39% 4.43%
648 @TheGloriousSons AAX.V 11.11% ONC.TO -5.43% JAG.TO 7.50% 4.39%
649 @CCace REVO.V -6.90% FCEL -5.00% SIC.V 25.00% 4.37%
650 @miraclestone ECR.V 8.33% OILS.CN -8.62% OIII.V 13.30% 4.34%
651 @SorsFortuna MKR.V 17.50% DMGI.V -4.55% SPOR.CN 0.00% 4.32%
652 @Nomad YSS.V -6.90% KBLB 0.00% WATT 19.83% 4.31%
653 @Let_them_eat_silver ATC.V 0.00% SMD.V 5.66% LIO.V 7.24% 4.30%
654 @MapleMoney EAS.V 25.00% REVO.V -6.90% TTD.V -5.26% 4.28%
655 @Neksav LIO.V 7.24% MGM.V 5.56% BEX.V 0.00% 4.26%
656 @Speedbag TUSK.CN -7.69% HS.CN 0.00% USGD.CN 20.31% 4.21%
657 @FITZ101 MQR.TO -2.74% OCG.V 2.86% TV.TO 12.50% 4.21%
658 @SeekingAU AOT.TO 1.20% TML.TO 12.82% ARTG.V -1.45% 4.19%
659 @anomalloy TLT.V 0.00% HRT.TO 0.00% TV.TO 12.50% 4.17%
660 @Flyinhigh81 SONA.CN 20.00% BTE.TO 4.76% CHR.TO -12.28% 4.16%
661 @CasualT GLD.V -6.25% BMK.V 11.11% CNC.V 7.53% 4.13%
662 @Mackinnon162 PTG.TO 2.94% SHOP.TO 3.14% PDM.V 6.25% 4.11%
663 @KevinF2848 SKE.V 6.63% GGI.V 10.96% JUGR.V -5.26% 4.11%
664 @johnnytickets ZEN.V -7.69% SONA.CN 20.00% CANN.CN 0.00% 4.10%
665 @mysterio ZEN.V -7.69% SONA.CN 20.00% CANN.CN 0.00% 4.10%
666 @Upticks ZEN.V -7.69% SONA.CN 20.00% CANN.CN 0.00% 4.10%
667 @CitrusSkunk BEER.V -5.88% GSTR.CN 18.18% TBP.V 0.00% 4.10%
668 @EliteAssets LBC.V 4.76% BRC.V 20.00% EU.V -12.50% 4.09%
669 @Mattyatis FVL.TO 55.00% TMD.TO -22.82% BITF.V -20.00% 4.06%
670 @buyhighsellow CLM.V 8.00% CCW.V 4.08% SMN.V 0.00% 4.03%
671 @ronnie TNY.CN 15.15% HIVE.V -3.08% SHRM.CN 0.00% 4.02%
672 @stargazer TNY.CN 15.15% SHRM.CN 0.00% HIVE.V -3.08% 4.02%
673 @BuyBitcoin MIR.V -9.09% IPA.V 1.15% SONA.CN 20.00% 4.02%
674 @Trust_no_1 SKE.V 6.63% TSN.V -8.33% MIS.CN 13.64% 3.98%
675 @agentm HXD.TO 3.46% HSD.TO 5.54% NXE.TO 2.92% 3.97%
676 @sami545 IOT.V -10.00% ORS.V 21.43% PYR.V 0.44% 3.96%
677 @Krischan EAS.V 25.00% DHC.CN -23.08% KNDI 9.90% 3.94%
678 @minitat AMY.V 6.25% PRG.V 22.22% NAM.V -16.67% 3.94%
679 @goldozeki NVO.V 10.43% LIO.V 7.24% KZR -5.91% 3.92%
680 @Trilogy WTER.CN 0.47% IDEX -34.23% GPG.V 45.45% 3.90%
681 @Zuul REVO.V -6.90% GRAT.V -2.86% CN.V 21.43% 3.89%
682 @Blackstim SEI.V -8.33% SPA.V 0.00% SONA.CN 20.00% 3.89%
683 @Ferd98Bull DOS.V 14.29% MKR.V 17.50% NUMI.V -20.22% 3.85%
684 @Nevada2020 NGE.V -7.14% AZM.V 18.60% NUG.V 0.00% 3.82%
685 @GreenEnergyBull LEU 0.97% FSY.TO 16.67% GLD.V -6.25% 3.80%
686 @Empire ARQ.CN 5.26% CLV.V 11.11% EXP.V -5.00% 3.79%
687 @roatan2 PBX.V 13.33% LXX.CN 3.80% BEER.V -5.88% 3.75%
688 @Vanislander SNV.V 0.00% MRS.V 0.00% BMK.V 11.11% 3.70%
689 @sihv GDX 4.89% USLV 0.26% GDXJ 5.80% 3.65%
690 @JMAC90 BTU.V 16.18% TTD.V -5.26% NRN.V 0.00% 3.64%
691 @AB21 MIR.V -9.09% SHRM.CN 0.00% SONA.CN 20.00% 3.64%
692 @BassmanBob SONA.CN 20.00% TOE.V 0.00% MIR.V -9.09% 3.64%
693 @ChipswDip SONA.CN 20.00% SNV.V 0.00% MIR.V -9.09% 3.64%
694 @Yak DM.V -9.09% SONA.CN 20.00% VGLD.V 0.00% 3.64%
695 @jerrio78 USGD.CN 20.31% BEER.V -5.88% EFL.TO -3.70% 3.58%
696 @runrig RIO.V 5.26% MRO.V 9.52% KRR.TO -4.08% 3.57%
697 @Stewaa12 FLDM.TO 1.69% CLSK 24.75% XSPA -15.78% 3.56%
698 @Corb MKR.V 17.50% SGI.V -7.06% VGLD.V 0.00% 3.48%
699 @Danielh NVO.V 10.43% MKO.V -12.50% GER.V 12.50% 3.48%
700 @Thrive CCE.V 5.56% BULL.CN 0.00% FNV.TO 4.82% 3.46%
701 @achm15 MIR.V -9.09% VXL.V 0.00% NRG.V 19.35% 3.42%
702 @Edp007 VXL.V 0.00% MIR.V -9.09% NRG.V 19.35% 3.42%
703 @BruceWayne ROS.V 2.56% BAY.V 0.00% RK.V 7.69% 3.42%
704 @Kevtex LIO.V 7.24% BEX.V 0.00% TSG.V 2.94% 3.39%
705 @ohip WM.TO 0.00% NSG.CN -6.49% ELY.V 16.56% 3.36%
706 @Habs1 REVO.V -6.90% TTD.V -5.26% VENZ.V 22.22% 3.35%
707 @Hurtu97 NDM.TO -3.43% WGO.V 5.75% EQX.TO 7.72% 3.35%
708 @Jmpops CIO.V -15.38% DSV.V 14.29% TUO.V 11.11% 3.34%
709 @Shake-n-bake RMI.V 0.00% SONA.CN 20.00% BUZZ.CN -10.00% 3.33%
710 @1969Enigma SONA.CN 20.00% DOC.V -21.05% GGI.V 10.96% 3.30%
711 @Gold64k MMV.V -6.45% SCZ.V 5.88% NVO.V 10.43% 3.29%
712 @Futureisbright SONA.CN 20.00% CCW.V 4.08% GGG.V -14.29% 3.27%
713 @Toronto QRC.V -10.26% JET.V 20.00% KAP.V 0.00% 3.25%
714 @LithiumLove ICM.V 0.00% NLC.V 0.00% CYP.V 9.52% 3.17%
715 @cool SONA.CN 20.00% SRTY 7.92% DFEN -18.40% 3.17%
716 @mrcashflow MIR.V -9.09% BTU.V 16.18% BABY.V 2.34% 3.14%
717 @KostolanysErbe SMD.V 5.66% ARIC.V 0.00% ITH.TO 3.70% 3.12%
718 @Porie ORX.V -4.00% PORE.V 0.00% OIII.V 13.30% 3.10%
719 @Rocket_Man PBX.V 13.33% REVO.V -6.90% OCG.V 2.86% 3.10%
720 @megavoss REVO.V -6.90% BCFN.CN 0.00% BTU.V 16.18% 3.09%
721 @BlueSkies SONA.CN 20.00% ZEN.V -7.69% UAVS -3.20% 3.04%
722 @EagleEye SPA.V 0.00% GOG.V 9.09% AUX.V 0.00% 3.03%
723 @rikyu FCC.V -3.57% BPLI.V 12.50% MRS.V 0.00% 2.98%
724 @brumby1955 CD.V 12.99% KRR.TO -4.08% WM.TO 0.00% 2.97%
725 @Sammy68 BB.TO -7.44% PAS.V 6.06% HGU.TO 10.18% 2.93%
726 @Fischlaender MON.V 0.00% VEIN.V 17.50% IZO.CN -8.82% 2.89%
727 @TVC15 TUD.V 6.45% TUO.V 11.11% SVG.V -9.09% 2.82%
728 @Madison KRR.TO -4.08% JAG.TO 7.50% MMX.TO 5.04% 2.82%
729 @GBRer MIR.V -9.09% MKR.V 17.50% VXL.V 0.00% 2.80%
730 @Lastofthefranks TAL.V 0.00% MAI.V 17.02% OILS.CN -8.62% 2.80%
731 @randomguy AWE.V 0.00% ECR.V 8.33% BAY.V 0.00% 2.78%
732 @money_bags_mangler GBR.V 17.39% HTC.V 0.00% MIR.V -9.09% 2.77%
733 @Blunoze ALA.TO -6.72% ORS.V 21.43% MMV.V -6.45% 2.75%
734 @DJLiT DM.V -9.09% SIC.V 25.00% TUSK.CN -7.69% 2.74%
735 @Nickemountainglory PAT.TO 2.88% CGX.TO -5.63% GGI.V 10.96% 2.74%
736 @Orr84 FLT.V 8.14% BUZZ.CN -10.00% HOLL.CN 10.00% 2.71%
737 @stratanic MTB.V 23.33% BHS.V -11.11% SRL.V -4.17% 2.69%
738 @fishing ICM.V 0.00% DEC.V 0.00% CLM.V 8.00% 2.67%
739 @antimoon MKR.V 17.50% NVO.V 10.43% MTU.V -20.00% 2.64%
740 @Covie1646 DEFN.V -15.79% LIO.V 7.24% IRV.CN 16.47% 2.64%
741 @supraprime90 SONA.CN 20.00% TTD.V -5.26% REVO.V -6.90% 2.61%
742 @Newmoney76 PUMP.CN -30.00% VENZ.V 22.22% NXO.V 15.58% 2.60%
743 @Boreas7 WM.TO 0.00% DSV.V 14.29% NSG.CN -6.49% 2.60%
744 @Munnny WM.TO 0.00% DSV.V 14.29% NSG.CN -6.49% 2.60%
745 @Breccia NUG.V 0.00% SGZ.V 0.00% RK.V 7.69% 2.56%
746 @lovedcoffee NDM.TO -3.43% PAT.TO 2.88% FLT.V 8.14% 2.53%
747 @Mikcam BAY.V 0.00% KDK.V -18.52% EVER.V 26.09% 2.52%
748 @SuckerFish OILS.CN -8.62% BULL.CN 0.00% BTU.V 16.18% 2.52%
749 @PowHound EU.V -12.50% GLO.TO 0.00% GXU.V 20.00% 2.50%
750 @Spessart FCC.V -3.57% ASM.TO 12.50% MMEDF -1.62% 2.44%
751 @Roko777 TUSK.CN -7.69% MKR.V 17.50% PERU.V -2.56% 2.41%
752 @Calculon CIO.V -15.38% BTU.V 16.18% TUD.V 6.45% 2.41%
753 @Diep REVO.V -6.90% IP.CN 21.74% TUSK.CN -7.69% 2.38%
754 @jembers ROS.V 2.56% MKO.V -12.50% MAI.V 17.02% 2.36%
755 @flashbang45 BMK.V 11.11% NRN.V 0.00% KRR.TO -4.08% 2.34%
756 @Iluvblozf CCW.V 4.08% MRS.V 0.00% PAT.TO 2.88% 2.32%
757 @McIlory SONA.CN 20.00% SNV.V 0.00% ATE.V -13.19% 2.27%
758 @stokie58 NVA.TO -11.36% BUZZ.CN -10.00% PGM.V 28.15% 2.26%
759 @Lucrative NEXT -2.20% TV.TO 12.50% FCC.V -3.57% 2.24%
760 @Stocksluice PAC.V 22.50% PGDC.V 0.00% DEFN.V -15.79% 2.24%
761 @hafkeman WDO.TO 8.41% KNT.V -1.81% TOE.V 0.00% 2.20%
762 @BlueSkyCapHoldings NUMI.V -20.22% UGD.V 10.53% BTU.V 16.18% 2.16%
763 @MaxGains BUZZ.CN -10.00% TTD.V -5.26% IP.CN 21.74% 2.16%
764 @CWolfe BTU.V 16.18% NRN.V 0.00% BUZZ.CN -10.00% 2.06%
765 @kokom NRG.V 19.35% ATE.V -13.19% FMC.V 0.00% 2.06%
766 @Mathematics IOT.V -10.00% VRR.V 10.71% RJX-A.V 5.41% 2.04%
767 @jon2k HOLL.CN 10.00% CALI.CN 0.00% RWB.CN -3.88% 2.04%
768 @Hudson45 DM.V -9.09% CANN.CN 0.00% TNY.CN 15.15% 2.02%
769 @greta BAY.V 0.00% NOB.V 0.00% PERK.CN 5.88% 1.96%
770 @Pim CGP.V 0.00% NCU.TO 0.00% TK.V 5.88% 1.96%
771 @david SPD.V 11.11% WAR.V 0.00% DAU.V -5.26% 1.95%
772 @chewbacca MIR.V -9.09% SONA.CN 20.00% TTD.V -5.26% 1.88%
773 @Yamo DM.V -9.09% TTD.V -5.26% SONA.CN 20.00% 1.88%
774 @BillionaireBoy CXXI.CN 3.92% BEX.V 0.00% NDVA.V 1.72% 1.88%
775 @onlypricepays NRN.V 0.00% AZM.V 18.60% GTE.TO -12.96% 1.88%
776 @Westcoasterwalker SIG.CN 3.23% NGE.V -7.14% MRO.V 9.52% 1.87%
777 @DiaperMoney BAY.V 0.00% NRN.V 0.00% MGM.V 5.56% 1.85%
778 @ewandf REVO.V -6.90% BTU.V 16.18% ELEF.TO -3.85% 1.81%
779 @CandideV007 HS.CN 0.00% PKG.CN 0.00% LKY.V 5.26% 1.75%
780 @Chase ARQ.CN 5.26% BAY.V 0.00% VGLD.V 0.00% 1.75%
781 @7cam7 MIRL.CN -8.11% KZD.V 0.00% OIC.V 13.33% 1.74%
782 @Stoneminer TKO.TO 0.00% AOI.TO -1.83% GAU.TO 7.05% 1.74%
783 @jeepersmagoo WM.TO 0.00% KRR.TO -4.08% AYTU 9.21% 1.71%
784 @trade2win2 RHT.V -8.20% VLE.TO 0.00% OIII.V 13.30% 1.70%
785 @vCard CYP.V 9.52% NRN.V 0.00% MIN.TO -4.48% 1.68%
786 @Newbie1231 EAS.V 25.00% HOLL.CN 10.00% ZENA.TO -30.00% 1.67%
787 @PurplePain REVO.V -6.90% DYA.V -8.11% SONA.CN 20.00% 1.67%
788 @JohnnyBGoode MDL.V 14.29% SMN.V 0.00% XRO.CN -9.30% 1.66%
789 @zeusdog GTWO.V 9.09% GTG.CN 13.95% TRIP.CN -18.18% 1.62%
790 @JCC GLD.V -6.25% VGLD.V 0.00% BMK.V 11.11% 1.62%
791 @Gameone777 AUL.V 0.00% LBC.V 4.76% NRN.V 0.00% 1.59%
792 @Goldgeo TSF.CN 13.04% SCL.TO -20.32% HIGH.V 12.00% 1.57%
793 @woodywoodland SONA.CN 20.00% CIO.V -15.38% MRS.V 0.00% 1.54%
794 @Instadalt ZOM 27.89% BBD-B.TO -7.53% XSPA -15.78% 1.53%
795 @Taxslave AMY.V 6.25% HIVE.V -3.08% AOT.TO 1.20% 1.46%
796 @Optimist REVO.V -6.90% LI.V 6.67% KLS.TO 4.55% 1.44%
797 @DJS NGLD.V -6.41% NRN.V 0.00% VRR.V 10.71% 1.43%
798 @mikerosoft666 GBR.V 17.39% ATE.V -13.19% TBP.V 0.00% 1.40%
799 @ekim UCU.V 0.00% CCB.V 4.17% TOE.V 0.00% 1.39%
800 @turftoe DAC.V -30.00% GBR.V 17.39% IRV.CN 16.47% 1.29%
801 @Kittmp REVO.V -6.90% BTU.V 16.18% ONC.TO -5.43% 1.28%
802 @BH10 REVO.V -6.90% SONA.CN 20.00% XRO.CN -9.30% 1.27%
803 @wt90 BMK.V 11.11% NRG.V 19.35% WIN.V -26.67% 1.27%
804 @AuBerg TSF.CN 13.04% KRR.TO -4.08% TTD.V -5.26% 1.23%
805 @nicolaosK TTD.V -5.26% SONA.CN 20.00% BHS.V -11.11% 1.21%
806 @Argentum ARIC.V 0.00% BHS.V -11.11% GSPR.V 14.71% 1.20%
807 @theRhino BAY.V 0.00% PYR.V 0.44% SHOP.TO 3.14% 1.19%
808 @Hiskingdom ABI.V 0.00% SGI.V -7.06% CLH.V 10.61% 1.18%
809 @janturco HEP.TO 4.70% HIVE.V -3.08% BIR.TO 1.85% 1.16%
810 @jahiphop MRS.V 0.00% BUZZ.CN -10.00% XTT.V 13.33% 1.11%
811 @JonnyARUBA CANN.CN 0.00% BUZZ.CN -10.00% XTT.V 13.33% 1.11%
812 @Kivas BUZZ.CN -10.00% XTT.V 13.33% RMI.V 0.00% 1.11%
813 @TonyTwoShoes HPQ.V 23.53% NUMI.V -20.22% TLT.V 0.00% 1.10%
814 @WarrenBuffett ARTG.V -1.45% PLU.V 4.55% NSPR 0.00% 1.03%
815 @Research67 JAG.TO 7.50% MIN.TO -4.48% HRT.TO 0.00% 1.01%
816 @mainvnt TAAL.CN -6.52% TBP.V 0.00% KNR.CN 9.52% 1.00%
817 @JackShediac SVA.V 8.00% SIC.V 25.00% ZENA.TO -30.00% 1.00%
818 @Heck PTG.TO 2.94% NCP.TO 0.00% FRO-UN.V 0.00% 0.98%
819 @Chernobyl TXP.TO 2.25% SMD.V 5.66% GMC.V -5.00% 0.97%
820 @TOOZ NUG.V 0.00% HAN.V 0.00% OSI.V 2.65% 0.88%
821 @SETI KRR.TO -4.08% SKE.V 6.63% ESM.TO 0.00% 0.85%
822 @stxmessiah CLQ.TO 0.00% ER.TO 0.00% IVN.TO 2.43% 0.81%
823 @Thanos AOT.TO 1.20% MYA.TO -0.64% MAX.TO 1.85% 0.81%
824 @newguy SONA.CN 20.00% BUZZ.CN -10.00% TUSK.CN -7.69% 0.77%
825 @zentrarian DEFN.V -15.79% PGE.V -9.09% WHN.V 27.03% 0.72%
826 @stockgains HS.CN 0.00% COV.V -1.43% GTMS.TO 3.33% 0.63%
827 @SpydaGold NSG.CN -6.49% MIS.CN 13.64% TTD.V -5.26% 0.63%
828 @Chillout SONA.CN 20.00% AGRA.CN -9.09% ITT.V -9.09% 0.61%
829 @audiopile GRN.V 2.63% NDM.TO -3.43% ROS.V 2.56% 0.59%
830 @VIPER CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% IP.CN 21.74% 0.58%
831 @slowride TTD.V -5.26% BTU.V 16.18% XRO.CN -9.30% 0.54%
832 @CarpenterDave FR.TO 8.73% KRR.TO -4.08% HIVE.V -3.08% 0.52%
833 @norgo NOT.V -6.25% ZEN.V -7.69% CBR.V 15.38% 0.48%
834 @Edge SHOP.TO 3.14% FNV.TO 4.82% TAAL.CN -6.52% 0.48%
835 @Stoktik SOMA.V -9.52% SVG.V -9.09% COR.V 20.00% 0.46%
836 @Goldfinger CNC.V 7.53% GLD.V -6.25% VGLD.V 0.00% 0.43%
837 @longzzzzz BTE.TO 4.76% BAY.V 0.00% PTK.V -3.51% 0.42%
838 @JackieMac STH.V 20.00% HNU.TO -22.67% HMJI.TO 3.87% 0.40%
839 @therealscoop BTU.V 16.18% DN.TO -1.85% ATE.V -13.19% 0.38%
840 @mcquarrieguy BUZZ.CN -10.00% BAY.V 0.00% BMK.V 11.11% 0.37%
841 @Lojalitate NNO.V 1.48% TOMZ 8.70% MILE.V -9.09% 0.36%
842 @Dunite NRN.V 0.00% BAY.V 0.00% HBM.TO 1.05% 0.35%
843 @Codtongues CCW.V 4.08% XRO.CN -9.30% AMY.V 6.25% 0.34%
844 @meatcleaver BUZZ.CN -10.00% FLT.V 8.14% PAT.TO 2.88% 0.34%
845 @Math MTA.V -5.80% FG.V 25.00% TRIP.CN -18.18% 0.34%
846 @Triplethreat BTE.TO 4.76% SU.TO -3.97% CNQ.TO 0.21% 0.34%
847 @Magee ARQ.CN 5.26% SMD.V 5.66% BUZZ.CN -10.00% 0.31%
848 @Dippy BUZZ.CN -10.00% BRC.V 20.00% DM.V -9.09% 0.30%
849 @hrvchief SONA.CN 20.00% BUZZ.CN -10.00% MIR.V -9.09% 0.30%
850 @Loki MIR.V -9.09% SONA.CN 20.00% BUZZ.CN -10.00% 0.30%
851 @MRS_Make_ME_Retire_Early BUZZ.CN -10.00% SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% 0.30%
852 @rocman BUZZ.CN -10.00% SOI.V 7.69% SHOP.TO 3.14% 0.28%
853 @PhoenixRichmond LR.V 9.21% SYH.V -17.65% LUM.V 9.21% 0.26%
854 @brutus2005 CMB.V 16.67% CCB.V 4.17% NUMI.V -20.22% 0.20%
855 @Jsaiks BUZZ.CN -10.00% NVO.V 10.43% WM.TO 0.00% 0.14%
856 @KTM530 ZEN.V -7.69% GBR.V 17.39% XRO.CN -9.30% 0.13%
857 @generan TNY.CN 15.15% PCG -10.67% NMHLY -4.39% 0.03%
858 @FoxInvestor GOG.V 9.09% LTE.V -7.50% ADCO.V -1.52% 0.03%
859 @AlohaGold88 WM.TO 0.00% TOE.V 0.00% SPA.V 0.00% 0.00%
860 @Clem BCU.V 0.00% SBW.V 0.00% BAY.V 0.00% 0.00%
861 @Flipke PEMC.V 0.00% ALTA.V 0.00% PGX.V 0.00% 0.00%
862 @OroBlanco TOE.V 0.00% VGLD.V 0.00% WM.TO 0.00% 0.00%
863 @rane123 ARIC.V 0.00% ICO.V 0.00% NLC.V 0.00% 0.00%
864 @Clark_Kent SVG.V -9.09% BEER.V -5.88% GSI.V 14.71% -0.09%
865 @HMcDuckHughes MKR.V 17.50% STNG -13.70% KRR.TO -4.08% -0.09%
866 @sheldonreinhart DIAM.TO 0.00% CLM.V 8.00% VSBY.CN -8.33% -0.11%
867 @Clearblue INV.TO 1.39% AGRA.CN -9.09% AII.TO 7.27% -0.14%
868 @Albo16 REVO.V -6.90% CYP.V 9.52% HIVE.V -3.08% -0.15%
869 @Metalmonkey SPA.V 0.00% BMK.V 11.11% UNG -11.71% -0.20%
870 @Kooteneeee SCZ.V 5.88% TOE.V 0.00% NSG.CN -6.49% -0.20%
871 @ancora PYR.V 0.44% TXP.TO 2.25% NDM.TO -3.43% -0.25%
872 @Dmcflax NIO.V 23.08% LSPD.TO 1.05% PREV.CN -25.00% -0.29%
873 @Freedom65 FR.TO 8.73% KRR.TO -4.08% ZEU.CN -5.56% -0.30%
874 @BoringLife ARQ.CN 5.26% OCG.V 2.86% SVG.V -9.09% -0.32%
875 @Zalo FSY.TO 16.67% GLO.TO 0.00% SYH.V -17.65% -0.33%
876 @abak GLD.V -6.25% ARQ.CN 5.26% AWE.V 0.00% -0.33%
877 @Quaid DSV.V 14.29% JAG.TO 7.50% TMD.TO -22.82% -0.34%
878 @jf_cpa XLY.V -12.12% TNY.CN 15.15% KRR.TO -4.08% -0.35%
879 @hamonthebone DOC.V -21.05% SONA.CN 20.00% BKI.TO 0.00% -0.35%
880 @ricand66 BUZZ.CN -10.00% IPOT.CN -2.17% BMK.V 11.11% -0.35%
881 @kegs31 FANS.CN 13.75% MARK -8.64% FAT.CN -6.25% -0.38%
882 @lowesdown AMY.V 6.25% VXL.V 0.00% MRNA -7.64% -0.46%
883 @jdl84 SYH.V -17.65% GXU.V 20.00% WUC.CN -3.85% -0.50%
884 @letsgogreen BBR.CN -7.69% IP.CN 21.74% BATT.V -15.63% -0.53%
885 @Eric35 NLC.V 0.00% ML.V 2.94% LAC.TO -4.55% -0.53%
886 @bionic242 ATY.V 11.11% PORE.V 0.00% GTE.TO -12.96% -0.62%
887 @THEswede CSTR.V 0.00% TVE.TO -2.35% WTER.CN 0.47% -0.63%
888 @PennyCash NXS.V 9.09% LIB.CN -3.33% TUSK.CN -7.69% -0.64%
889 @NothinButTime SONA.CN 20.00% SCL.TO -20.32% MMEDF -1.62% -0.65%
890 @CDNSmallCapKing TUSK.CN -7.69% PBX.V 13.33% BBR.CN -7.69% -0.68%
891 @itsjoylynn TNY.CN 15.15% TGOD.TO -7.89% N.V -9.33% -0.69%
892 @Jagr SU.TO -3.97% SII.TO 14.13% EGFEY -12.24% -0.69%
893 @Aaron VET.TO -15.02% MAXR.TO 20.94% MX.TO -8.10% -0.73%
894 @firefly SONA.CN 20.00% PYR.V 0.44% TMD.TO -22.82% -0.79%
895 @FireCapt PBX.V 13.33% MIR.V -9.09% REVO.V -6.90% -0.88%
896 @Kayalounge BABY.V 2.34% GRB.V 1.88% REVO.V -6.90% -0.89%
897 @jazzyjay ATE.V -13.19% BABY.V 2.34% FLT.V 8.14% -0.90%
898 @5hort5tuff TUSK.CN -7.69% HOLL.CN 10.00% TTD.V -5.26% -0.99%
899 @lamplighter BABY.V 2.34% UI.V -20.00% GSI.V 14.71% -0.99%
900 @bigbrownsugar KRR.TO -4.08% SVA.V 8.00% REVO.V -6.90% -0.99%
901 @Leroybrown KRR.TO -4.08% DSV.V 14.29% ATE.V -13.19% -0.99%
902 @arizona TLT.V 0.00% PYR.V 0.44% NDM.TO -3.43% -1.00%
903 @Kaname TTD.V -5.26% TXP.TO 2.25% NU.V 0.00% -1.01%
904 @bewhere VXL.V 0.00% VGLD.V 0.00% HIVE.V -3.08% -1.03%
905 @obill ILA.V 7.69% KUT.V -2.50% SIM.V -8.33% -1.05%
906 @Coleo2000 TGIF.CN -15.79% IP.CN 21.74% BPY-UN.TO -9.13% -1.06%
907 @bcounts BAY.V 0.00% BNCH.V 16.67% LDI.V -20.00% -1.11%
908 @Noone CPG.TO -4.41% MRO.V 9.52% FWZ.V -8.49% -1.12%
909 @Harry_Ore HZM.TO 0.00% TPL-H.V -12.50% AQB 8.88% -1.21%
910 @Ropen FMC.V 0.00% KRR.TO -4.08% PYR.V 0.44% -1.21%
911 @yvr_frex CANN.CN 0.00% NUR.CN -30.00% OCO.V 26.32% -1.23%
912 @Hellyuki BEER.V -5.88% LXX.CN 3.80% MMEDF -1.62% -1.23%
913 @StockKnight REVO.V -6.90% RTI.V 3.13% ART.V 0.00% -1.26%
914 @Hafa MIS.CN 13.64% BUZZ.CN -10.00% TUSK.CN -7.69% -1.35%
915 @lithiumgold BMK.V 11.11% CVV.V -17.65% IVN.TO 2.43% -1.37%
916 @teevee SND -15.83% KEL.TO -13.29% CAD.V 25.00% -1.37%
917 @pumpndump BAY.V 0.00% CVB.V 0.00% CPG.TO -4.41% -1.47%
918 @Bancroftfool PYR.V 0.44% TNY.CN 15.15% CMC.CN -20.00% -1.47%
919 @Peteybomb RVV.CN -11.63% MIS.CN 13.64% NSG.CN -6.49% -1.50%
920 @EvenPrime IOT.V -10.00% HTR.V 0.00% RJX-A.V 5.41% -1.53%
921 @Highheat RYO.V -20.00% ER.TO 0.00% CBR.V 15.38% -1.54%
922 @J_Serendipity RYO.V -20.00% ER.TO 0.00% CBR.V 15.38% -1.54%
923 @KT17 ROS.V 2.56% WM.TO 0.00% IPO.TO -7.32% -1.58%
924 @trex PYR.V 0.44% SRU-UN.TO -0.72% MIN.TO -4.48% -1.59%
925 @Cenaxx TBRD.V -10.49% F.V 9.09% FCC.V -3.57% -1.66%
926 @kayo PGZ.V -5.26% AMC.V -10.45% VRR.V 10.71% -1.67%
927 @Evo LI.V 6.67% NUMI.V -20.22% WLLW.TO 8.43% -1.71%
928 @gpb63 WM.TO 0.00% GL.CN -5.17% TOE.V 0.00% -1.72%
929 @LeafsFan VLE.TO 0.00% TTD.V -5.26% AUX.V 0.00% -1.75%
930 @lightningmillz UCU.V 0.00% ABML 2.61% TRCH -7.89% -1.76%
931 @Dyuk KRR.TO -4.08% MMS.V -5.56% CCB.V 4.17% -1.82%
932 @CaptainDuff GRAT.V -2.86% BHS.V -11.11% ECR.V 8.33% -1.88%
933 @Wireline_101 KRR.TO -4.08% KL.TO 1.84% NDM.TO -3.43% -1.89%
934 @Yannick KNR.CN 9.52% TRIP.CN -18.18% WUHN 2.94% -1.91%
935 @hngryrat SIC.V 25.00% WIN.V -26.67% KRR.TO -4.08% -1.92%
936 @TK TNY.CN 15.15% NUR.CN -30.00% NSP.V 9.09% -1.92%
937 @WHATTHE PHD.V -11.11% KTR.V 5.26% WRR.V 0.00% -1.95%
938 @qwaylude NU.V 0.00% IN.TO 0.00% BEER.V -5.88% -1.96%
939 @Rivers SRHI.TO 3.13% GGI.V 10.96% CMC.CN -20.00% -1.97%
940 @Quasi68 PYR.V 0.44% NUR.CN -30.00% HPQ.V 23.53% -2.01%
941 @moreag4me IOT.V -10.00% GL.CN -5.17% SVE.V 9.09% -2.03%
942 @hutch77 AGN.CN -17.02% MIR.V -9.09% SONA.CN 20.00% -2.04%
943 @Brexton PYR.V 0.44% TSK.CN 0.00% VYGR.CN -6.56% -2.04%
944 @egyptian_nwb DOC.V -21.05% NNO.V 1.48% PBX.V 13.33% -2.08%
945 @tuzo VGLD.V 0.00% MON.V 0.00% FIND.V -6.25% -2.08%
946 @schischi WLF.V 0.00% KL.TO 1.84% MIRL.CN -8.11% -2.09%
947 @Freeroll GENM.CN -5.56% PL.TO -0.72% TMG.V 0.00% -2.09%
948 @099dave BHS.V -11.11% WM.TO 0.00% BTE.TO 4.76% -2.12%
949 @6furlongs IPA.V 1.15% LTE.V -7.50% TTZ.V 0.00% -2.12%
950 @RC8 CANN.CN 0.00% BIR.TO 1.85% FRU.TO -8.33% -2.16%
951 @MarkHanna WM.TO 0.00% TOE.V 0.00% NSG.CN -6.49% -2.16%
952 @RedvsBlu SONA.CN 20.00% PLTH.CN -6.30% NUMI.V -20.22% -2.18%
953 @Keys PBX.V 13.33% MRS.V 0.00% YFI.V -20.00% -2.22%
954 @CK4130 BUZZ.CN -10.00% WIN.V -26.67% ADZ.V 30.00% -2.22%
955 @mymoney NSP.V 9.09% HS.CN 0.00% TGIF.CN -15.79% -2.23%
956 @Tradinguru QUIS.V -1.45% YRB.TO 0.00% WCP.TO -5.26% -2.24%
957 @libertyboy JNUG 11.83% META.V -17.86% GTII.CN -0.72% -2.25%
958 @Ducks88 SVA.V 8.00% DYA.V -8.11% PTQ.V -6.67% -2.26%
959 @gustking PNG.V -1.92% GRN.V 2.63% LTE.V -7.50% -2.26%
960 @zebshleb EGT.V -22.22% HPQ.V 23.53% RHT.V -8.20% -2.30%
961 @Dragonsden50 MRS.V 0.00% TLT.V 0.00% REVO.V -6.90% -2.30%
962 @orvack CCR.CN 23.08% GPM.V 0.00% VERT.V -30.00% -2.31%
963 @interloper RECO.V 1.32% SEI.V -8.33% SXE.V 0.00% -2.34%
964 @CdnCPA BAY.V 0.00% NGE.V -7.14% NRN.V 0.00% -2.38%
965 @Hardy88 IP.CN 21.74% TTD.V -5.26% HARY.CN -23.81% -2.44%
966 @Tbill IP.CN 21.74% TTD.V -5.26% HARY.CN -23.81% -2.44%
967 @Profit ICO.V 0.00% GRN.V 2.63% BUZZ.CN -10.00% -2.46%
968 @Bullish RTI.V 3.13% IPO.TO -7.32% CR.TO -3.23% -2.47%
969 @MangoLion REVO.V -6.90% GRAT.V -2.86% CWX.TO 2.21% -2.52%
970 @dmandman VGLD.V 0.00% VQA.V -16.67% ANK.V 9.09% -2.53%
971 @Compoundintereststockguy VLNS.TO -0.39% TRUL.CN 1.01% APHA.TO -8.28% -2.55%
972 @Macer PYR.V 0.44% DYA.V -8.11% TLT.V 0.00% -2.56%
973 @Briefra FMC.V 0.00% BSK.V -7.69% GLO.TO 0.00% -2.56%
974 @Markus VGLD.V 0.00% LAD.V 0.00% PMX.V -7.69% -2.56%
975 @PecanSandy04 REVO.V -6.90% PBX.V 13.33% OVV.TO -14.54% -2.70%
976 @rockbird KRR.TO -4.08% ACB.TO -5.94% MAX.TO 1.85% -2.72%
977 @Millennial2000 KXS.TO -1.60% VMD.TO -10.31% CSU.TO 3.72% -2.73%
978 @permanentvacation INDS.CN -6.67% MOZ.TO 6.63% RHT.V -8.20% -2.75%
979 @Izzy INPX -7.27% COV.V -1.43% PYR.V 0.44% -2.75%
980 @chefboyardee DLTA.V -12.50% KRR.TO -4.08% ELD.TO 8.28% -2.77%
981 @Joes BUZZ.CN -10.00% ATE.V -13.19% GSI.V 14.71% -2.83%
982 @Zeke GSTR.CN 18.18% CMC.CN -20.00% REVO.V -6.90% -2.90%
983 @Hejmdal MCEP 0.97% PLU.V 4.55% ATH.TO -14.29% -2.92%
984 @Alpha01 REVO.V -6.90% ARIC.V 0.00% PNG.V -1.92% -2.94%
985 @Sarge ORO.V -2.38% NUG.V 0.00% MMV.V -6.45% -2.94%
986 @Dobbie XLY.V -12.12% BEER.V -5.88% AWR.CN 9.09% -2.97%
987 @Quagmire TNY.CN 15.15% KRR.TO -4.08% CMC.CN -20.00% -2.98%
988 @resourceseeker NRN.V 0.00% ETR.CN -5.88% TLG.TO -3.06% -2.98%
989 @digdog MRS.V 0.00% MMS.V -5.56% NDM.TO -3.43% -3.00%
990 @HighTick NDM.TO -3.43% SML.V 0.00% MMS.V -5.56% -3.00%
991 @U3O8 GXU.V 20.00% FCU.TO -29.03% GLO.TO 0.00% -3.01%
992 @JCnew MIR.V -9.09% GSTR.CN 18.18% TRIP.CN -18.18% -3.03%
993 @JJW KRR.TO -4.08% CCW.V 4.08% DM.V -9.09% -3.03%
994 @Lukewarmwater CANN.CN 0.00% DM.V -9.09% MRS.V 0.00% -3.03%
995 @maguado18 VLE.TO 0.00% MRS.V 0.00% DM.V -9.09% -3.03%
996 @Thankyouimsorry CANN.CN 0.00% TTD.V -5.26% BEE.V -3.85% -3.04%
997 @Unicorne69 REVO.V -6.90% DOS.V 14.29% VIS.V -16.67% -3.09%
998 @lightsonele KRR.TO -4.08% VXL.V 0.00% TTD.V -5.26% -3.11%
999 @RYANL HITI.CN -8.82% CLIQ.TO 2.58% ISH.CN -3.13% -3.12%
1000 @Momoney SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% SCL.TO -20.32% -3.14%
1001 @1KING1KOLE SIXW.CN 1.32% BEE.V -3.85% REVO.V -6.90% -3.14%
1002 @SolidSecurities BUZZ.CN -10.00% AAG.V 11.67% BHS.V -11.11% -3.15%
1003 @samspudz GWA.V 0.00% SAM.TO 0.00% SOMA.V -9.52% -3.17%
1004 @LeafsTime NUR.CN -30.00% HPQ.V 23.53% HIVE.V -3.08% -3.18%
1005 @soulMiner ORG.V -2.50% SGI.V -7.06% VGLD.V 0.00% -3.19%
1006 @dryinvestor RHT.V -8.20% VHI.V -1.88% PYR.V 0.44% -3.21%
1007 @marcm711 MMS.V -5.56% BKI.TO 0.00% KRR.TO -4.08% -3.21%
1008 @Steelhead SMD.V 5.66% CIO.V -15.38% ETI.CN 0.00% -3.24%
1009 @doemi REVO.V -6.90% GRAT.V -2.86% ICM.V 0.00% -3.25%
1010 @reddog GRAT.V -2.86% REVO.V -6.90% IN.TO 0.00% -3.25%
1011 @botafogo BUZZ.CN -10.00% NRN.V 0.00% HS.CN 0.00% -3.33%
1012 @TradeToFreedom ATE.V -13.19% XBC.V 5.28% GSY.TO -2.16% -3.36%
1013 @BigHugs SUP.V -8.82% TGOD.TO -7.89% SKE.V 6.63% -3.36%
1014 @nomoretrading CFW.TO -20.00% PG.TO 8.91% CEU.TO 0.93% -3.39%
1015 @HypnoFunk VGLD.V 0.00% GLO.TO 0.00% QRC.V -10.26% -3.42%
1016 @Duedilligence IZO.CN -8.82% MDNA.TO -1.49% RMI.V 0.00% -3.44%
1017 @Platinum NUR.CN -30.00% BAY.V 0.00% NRG.V 19.35% -3.55%
1018 @Hussein LAM.TO -8.33% NPK.TO 2.08% CPG.TO -4.41% -3.55%
1019 @bobm MRS.V 0.00% FIRE.TO -10.71% HRT.TO 0.00% -3.57%
1020 @investorgadgets TTD.V -5.26% BUZZ.CN -10.00% PLU.V 4.55% -3.57%
1021 @Tomba REVO.V -6.90% MIR.V -9.09% VIPR.V 5.26% -3.57%
1022 @Prnd DM.V -9.09% SAFE.CN 9.09% GTEC.V -10.81% -3.60%
1023 @AlbertaTrader CIO.V -15.38% BTU.V 16.18% TRIL.TO -11.73% -3.65%
1024 @Jz SONA.CN 20.00% BUZZ.CN -10.00% DOC.V -21.05% -3.68%
1025 @NanoTech19 ZEN.V -7.69% CANN.CN 0.00% FCC.V -3.57% -3.75%
1026 @CryptoDali DMGI.V -4.55% MMEDF -1.62% TTD.V -5.26% -3.81%
1027 @Jlo REVO.V -6.90% PYR.V 0.44% FCEL -5.00% -3.82%
1028 @MtlBiz WM.TO 0.00% NDM.TO -3.43% DYA.V -8.11% -3.85%
1029 @jascas007 MGA.TO 0.00% BEX.V 0.00% AIR.V -11.59% -3.86%
1030 @tree16 BB.TO -7.44% OWLI.CN -4.17% SNV.V 0.00% -3.87%
1031 @Trooperhobo MMS.V -5.56% BMK.V 11.11% HSM.TO -17.19% -3.88%
1032 @jango BAY.V 0.00% NSG.CN -6.49% GL.CN -5.17% -3.89%
1033 @ma61 ONC.TO -5.43% BABY.V 2.34% MREO -8.82% -3.97%
1034 @Tryingtoretire WIN.V -26.67% TTD.V -5.26% SONA.CN 20.00% -3.98%
1035 @Michal SHOP.TO 3.14% REVO.V -6.90% APHA.TO -8.28% -4.01%
1036 @Bullmilker IP.CN 21.74% HARY.CN -23.81% BUZZ.CN -10.00% -4.02%
1037 @392hemi REVO.V -6.90% TTD.V -5.26% CANN.CN 0.00% -4.05%
1038 @JSSR IDG.TO -30.00% AAX.V 11.11% AMY.V 6.25% -4.21%
1039 @GoMGXGo XMG.CN -18.18% NOT.V -6.25% ZAIR.CN 11.43% -4.33%
1040 @bwhc NRN.V 0.00% BAY.V 0.00% ATE.V -13.19% -4.40%
1041 @KgT ZEN.V -7.69% BCFN.CN 0.00% MMS.V -5.56% -4.42%
1042 @Binhana BUZZ.CN -10.00% BYN.V 66.67% PRMO.CN -70.00% -4.44%
1043 @Nu2me MRS.V 0.00% XRO.CN -9.30% KRR.TO -4.08% -4.46%
1044 @stuk MMS.V -5.56% MIR.V -9.09% IPA.V 1.15% -4.50%
1045 @Mickey2 ATE.V -13.19% SVA.V 8.00% SEI.V -8.33% -4.51%
1046 @tschupr123 BUZZ.CN -10.00% ARQ.CN 5.26% IZO.CN -8.82% -4.52%
1047 @Geeman339 NKLA -3.57% RDKO.CN -40.00% SMG-H.V 30.00% -4.52%
1048 @MadHeights BSK.V -7.69% TLT.V 0.00% GQC.V -5.88% -4.52%
1049 @Rammer CANN.CN 0.00% ATE.V -13.19% VLNS.TO -0.39% -4.53%
1050 @ace_in_the_hole ACRX -10.29% OMER -4.68% TRVN 1.29% -4.56%
1051 @Banffboy PBX.V 13.33% REVO.V -6.90% NUMI.V -20.22% -4.60%
1052 @ginjaninja REVO.V -6.90% BUS.V 8.82% TGIF.CN -15.79% -4.62%
1053 @Glenalpineguy IP.CN 21.74% ITT.V -9.09% WIN.V -26.67% -4.67%
1054 @DigitalMan OILS.CN -8.62% PYR.V 0.44% BEER.V -5.88% -4.69%
1055 @Bullish99 UI.V -20.00% ILA.V 7.69% WORK -1.81% -4.71%
1056 @Denarius CHM.CN -30.00% IPA.V 1.15% GSI.V 14.71% -4.71%
1057 @Bulkley NTW.V -5.56% MNC.V -11.39% GRN.V 2.63% -4.77%
1058 @0411 TTD.V -5.26% SHRM.CN 0.00% DM.V -9.09% -4.78%
1059 @Wvfc2017 ETR.CN -5.88% ROS.V 2.56% BHS.V -11.11% -4.81%
1060 @AA ICM.V 0.00% EGLD.V 3.66% XMG.CN -18.18% -4.84%
1061 @Lonz WM.TO 0.00% SUGR.V -20.00% RJX-A.V 5.41% -4.86%
1062 @Bevan051 DM.V -9.09% SCR.V -8.97% VBIV 3.46% -4.87%
1063 @Twenty HS.CN 0.00% QUIS.V -1.45% AZ.V -13.41% -4.95%
1064 @Dry_Ice APX.V 0.00% KNG.V -10.00% CNX.V -4.90% -4.97%
1065 @valcovest.com SIG.CN 3.23% RVV.CN -11.63% TAAL.CN -6.52% -4.97%
1066 @Drjw IP.CN 21.74% SOP.TO -50.00% IPT.V 13.33% -4.98%
1067 @Alamo VHI.V -1.88% ATE.V -13.19% NU.V 0.00% -5.02%
1068 @Spark747 XPHY.CN -19.16% SMN.V 0.00% CCW.V 4.08% -5.02%
1069 @TheBat TTD.V -5.26% SONA.CN 20.00% DAC.V -30.00% -5.09%
1070 @Tylermuir IZO.CN -8.82% WM.TO 0.00% NSG.CN -6.49% -5.11%
1071 @apok PYR.V 0.44% XBC.V 5.28% DOC.V -21.05% -5.11%
1072 @Idratherbefishing FEO.V -6.67% META.V -17.86% F.V 9.09% -5.14%
1073 @imrosen IPA.V 1.15% LTE.V -7.50% PTE.V -9.09% -5.15%
1074 @Pon TXP.TO 2.25% TAL.V 0.00% FEC.TO -17.69% -5.15%
1075 @Felix123 MMS.V -5.56% BUZZ.CN -10.00% GERN 0.00% -5.19%
1076 @hiramabiff BUZZ.CN -10.00% MMS.V -5.56% PKG.CN 0.00% -5.19%
1077 @benbagholder BIR.TO 1.85% IOT.V -10.00% RZE.V -7.41% -5.19%
1078 @danielbour WEED.TO -7.70% ACU.V -5.88% CP.TO -1.98% -5.19%
1079 @younggun NUR.CN -30.00% WIN.V -26.67% TTI 41.03% -5.21%
1080 @Cosmicman1 ARQ.CN 5.26% QNC.V -6.67% FNC.V -14.29% -5.23%
1081 @seagrind BUZZ.CN -10.00% VSBY.CN -8.33% GRN.V 2.63% -5.23%
1082 @myradiar DM.V -9.09% RHT.V -8.20% HUV.TO 1.55% -5.25%
1083 @Desertbound KRR.TO -4.08% PBX.V 13.33% PREV.CN -25.00% -5.25%
1084 @Pirocas PBX.V 13.33% DM.V -9.09% CHV.CN -20.00% -5.25%
1085 @luckyluke1 BABY.V 2.34% SVG.V -9.09% MIR.V -9.09% -5.28%
1086 @smallcapinvestor FCX 2.76% JE.TO -18.82% TKO.TO 0.00% -5.35%
1087 @fishhook NSRPF 11.60% ELYGF 18.26% MPJFF -46.00% -5.38%
1088 @pareb2 DM.V -9.09% DFLY.CN -16.22% OS.V 9.09% -5.41%
1089 @Django_the_cat BUZZ.CN -10.00% GLD.V -6.25% NRN.V 0.00% -5.42%
1090 @Radarone MRS.V 0.00% DYA.V -8.11% RHT.V -8.20% -5.43%
1091 @Blsh77 SCL.TO -20.32% GLD.V -6.25% HOLL.CN 10.00% -5.52%
1092 @papercrafts TNY.CN 15.15% OGI.TO -11.58% SCL.TO -20.32% -5.58%
1093 @kdm BTU.V 16.18% DHC.CN -23.08% BUZZ.CN -10.00% -5.63%
1094 @BathtubAlchemy SONA.CN 20.00% BLR.CN -60.00% NIO.V 23.08% -5.64%
1095 @stevekfit VHI.V -1.88% ATE.V -13.19% PNG.V -1.92% -5.66%
1096 @Jxlp MIR.V -9.09% VIV.V -2.04% KNE.V -5.88% -5.67%
1097 @wolfster ATE.V -13.19% ACST.V -24.00% KTN.V 20.00% -5.73%
1098 @noam ATE.V -13.19% KRR.TO -4.08% FOOD.TO 0.00% -5.76%
1099 @surferbob ACB.TO -5.94% MYCO.CN -15.29% CXXI.CN 3.92% -5.77%
1100 @bailey1 NNLX -22.22% NVO.V 10.43% MMS.V -5.56% -5.78%
1101 @fijiwaya RTI.V 3.13% KNR.CN 9.52% PUMP.CN -30.00% -5.78%
1102 @Dexter12 SNV.V 0.00% OWLI.CN -4.17% ATE.V -13.19% -5.78%
1103 @WillyMeThis TXP.TO 2.25% TPL-H.V -12.50% PNE.TO -7.14% -5.80%
1104 @StockLife ARIC.V 0.00% IOT.V -10.00% RZE.V -7.41% -5.80%
1105 @big_mortgage SX.CN -30.00% SBW.V 0.00% MRZ.V 12.12% -5.96%
1106 @zeroboot BUZZ.CN -10.00% MIRL.CN -8.11% SAM.TO 0.00% -6.04%
1107 @joeboo31 MRS.V 0.00% DM.V -9.09% ITT.V -9.09% -6.06%
1108 @SlyFox7 DM.V -9.09% MIR.V -9.09% SNV.V 0.00% -6.06%
1109 @rickmick HYSR -34.00% UURAF -10.00% SICNF 25.80% -6.07%
1110 @Dan66 GLD.V -6.25% IPA.V 1.15% ATE.V -13.19% -6.10%
1111 @Cobra98 IPA.V 1.15% LTE.V -7.50% URL.CN -12.12% -6.16%
1112 @HighTide SNV.V 0.00% BUZZ.CN -10.00% SME.V -8.57% -6.19%
1113 @BoKchoY MIR.V -9.09% ATE.V -13.19% ADMA 3.48% -6.26%
1114 @Pooshoes PONY.TO -10.42% MIN.TO -4.48% KRR.TO -4.08% -6.33%
1115 @dangla14 GABY.CN -7.69% ATE.V -13.19% KL.TO 1.84% -6.34%
1116 @Maxhuntly CBDT.CN -20.00% CBG.V 4.35% NDM.TO -3.43% -6.36%
1117 @Mlabbs DM.V -9.09% PUMP.CN -30.00% SONA.CN 20.00% -6.36%
1118 @bigshooter MRS.V 0.00% BUZZ.CN -10.00% MIR.V -9.09% -6.36%
1119 @robby CNC.V 7.53% NOB.V 0.00% WIN.V -26.67% -6.38%
1120 @dzntz SCL.TO -20.32% BABY.V 2.34% ACES.V -1.37% -6.45%
1121 @Goldmine TUSK.CN -7.69% SEI.V -8.33% LIB.CN -3.33% -6.45%
1122 @potchi TLT.V 0.00% CMC.CN -20.00% PYR.V 0.44% -6.52%
1123 @Glory NDM.TO -3.43% TRCH -7.89% APHA.TO -8.28% -6.53%
1124 @Justinpaul IZO.CN -8.82% BULL.CN 0.00% GTEC.V -10.81% -6.54%
1125 @sharpteeth00 SHRM.CN 0.00% RWB.CN -3.88% TCF.CN -15.79% -6.56%
1126 @Greendream NGEN.V -2.22% SKE.V 6.63% CWBR -24.08% -6.56%
1127 @Mgb9313 API.CN -29.17% VO.V 4.17% RIO.V 5.26% -6.58%
1128 @charles2018 BUZZ.CN -10.00% REVO.V -6.90% GRAT.V -2.86% -6.58%
1129 @Squirrel ITT.V -9.09% IZO.CN -8.82% CZO.V -1.89% -6.60%
1130 @TomFord YFI.V -20.00% PBX.V 13.33% ATE.V -13.19% -6.62%
1131 @Gman76 PKG.CN 0.00% IPA.V 1.15% DOC.V -21.05% -6.63%
1132 @ump VERY.CN -22.86% OCG.V 2.86% CRWN.TO 0.00% -6.67%
1133 @Brent ZENA.TO -30.00% HOLL.CN 10.00% WM.TO 0.00% -6.67%
1134 @RightRhyme CANN.CN 0.00% AKR.V 0.00% CBDT.CN -20.00% -6.67%
1135 @getstocked44 BUZZ.CN -10.00% SONA.CN 20.00% EAST.V -30.00% -6.67%
1136 @sums TBP.V 0.00% GROW.V -6.90% ATE.V -13.19% -6.69%
1137 @Ikelee NU.V 0.00% SU.TO -3.97% NCLH -16.14% -6.70%
1138 @Latetothegame RHT.V -8.20% QST.V -7.93% KRR.TO -4.08% -6.74%
1139 @get.it BUZZ.CN -10.00% SES.TO -15.51% XBC.V 5.28% -6.74%
1140 @Namazon JBLU -9.65% UAL -10.72% AAL.V 0.00% -6.79%
1141 @XPOY_Y TUSK.CN -7.69% WIN.V -26.67% GTG.CN 13.95% -6.80%
1142 @hwy111 GRAT.V -2.86% MRS.V 0.00% PILL.CN -17.71% -6.86%
1143 @iNeWx HEXO.TO -7.84% OGI.TO -11.58% RY.TO -1.26% -6.89%
1144 @rental MRS.V 0.00% DM.V -9.09% RVV.CN -11.63% -6.91%
1145 @yvr_trader NGEN.V -2.22% AGN.CN -17.02% MDNA.TO -1.49% -6.91%
1146 @svans VII.TO -9.85% SGI.V -7.06% U.TO -4.06% -6.99%
1147 @Nemesis DOC.V -21.05% NRN.V 0.00% BAY.V 0.00% -7.02%
1148 @Froggyfry PEA.TO -22.50% TUSK.CN -7.69% NSP.V 9.09% -7.03%
1149 @Diajohn SOCK.V -11.11% ASE.CN -10.00% WRR.V 0.00% -7.04%
1150 @davinchi SAFE.CN 9.09% BUZZ.CN -10.00% NUMI.V -20.22% -7.04%
1151 @NoSoup4U REVO.V -6.90% GRAT.V -2.86% MNC.V -11.39% -7.05%
1152 @Vinmufc CANX.V 12.00% TCF.CN -15.79% CBII.CN -17.39% -7.06%
1153 @nickledime MRS.V 0.00% BUZZ.CN -10.00% RVV.CN -11.63% -7.21%
1154 @WillAckmanz GABY.CN -7.69% BUZZ.CN -10.00% U.TO -4.06% -7.25%
1155 @Sciptor TTD.V -5.26% MIR.V -9.09% BB.TO -7.44% -7.26%
1156 @UpsidePotential NUMI.V -20.22% ICAN.CN -5.66% CCW.V 4.08% -7.27%
1157 @ben1 NUR.CN -30.00% SVA.V 8.00% CANN.CN 0.00% -7.33%
1158 @Joker GBR.V 17.39% BATT.V -15.63% HARY.CN -23.81% -7.35%
1159 @paperbagholder NRN.V 0.00% EGT.V -22.22% MRS.V 0.00% -7.41%
1160 @Joobs VIV.V -2.04% AVL.TO 0.00% NUMI.V -20.22% -7.42%
1161 @rabache GLL.CN -28.57% PDM.V 6.25% RSV.V 0.00% -7.44%
1162 @steep GRAT.V -2.86% PYR.V 0.44% CBDT.CN -20.00% -7.47%
1163 @JGMS AUMB.V -6.19% AFF.V -10.00% GRG.V -6.25% -7.48%
1164 @FINDemKEEPem EVE.V -13.33% GPV.V -2.22% REVO.V -6.90% -7.48%
1165 @Pancho GXL.V -40.00% GBR.V 17.39% WM.TO 0.00% -7.54%
1166 @Dienda REVO.V -6.90% ADK.V 0.00% TGIF.CN -15.79% -7.56%
1167 @NamTOPia DM.V -9.09% MMEDF -1.62% HWO.TO -12.00% -7.57%
1168 @Chibzic KRR.TO -4.08% N.V -9.33% RKDA -9.33% -7.58%
1169 @Sparhawknyou TTD.V -5.26% KNE.V -5.88% RVV.CN -11.63% -7.59%
1170 @Euca GFG.V 4.44% SCL.TO -20.32% REVO.V -6.90% -7.59%
1171 @aucsam GRAT.V -2.86% CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% -7.62%
1172 @JPH BCU.V 0.00% MMS.V -5.56% CVV.V -17.65% -7.73%
1173 @Savage31 BBR.CN -7.69% BATT.V -15.63% HS.CN 0.00% -7.77%
1174 @murrpac VII.TO -9.85% NVA.TO -11.36% TRQ.TO -2.13% -7.78%
1175 @goingtoberich9 BUZZ.CN -10.00% TRIP.CN -18.18% BTE.TO 4.76% -7.81%
1176 @FlavourFras TGOD.TO -7.89% MVIS -11.41% QCA.CN -4.17% -7.82%
1177 @CycleInvestor NGE.V -7.14% WUC.CN -3.85% EU.V -12.50% -7.83%
1178 @placerchaser AIR.V -11.59% CQR.V -20.00% SOI.V 7.69% -7.97%
1179 @SuperStickman DM.V -9.09% OILS.CN -8.62% FAT.CN -6.25% -7.99%
1180 @NovaNew1 DM.V -9.09% BEER.V -5.88% ITT.V -9.09% -8.02%
1181 @kolster MIR.V -9.09% REVO.V -6.90% RHT.V -8.20% -8.06%
1182 @yuenyin DM.V -9.09% DOC.V -21.05% WELL.TO 5.66% -8.16%
1183 @DOcean PTQ.V -6.67% NRN.V 0.00% META.V -17.86% -8.17%
1184 @gardiwil KCC.V -18.75% BKI.TO 0.00% MTA.V -5.80% -8.18%
1185 @cycleogical GQC.V -5.88% AWX.V -18.75% AUL.V 0.00% -8.21%
1186 @Grzybek BUZZ.CN -10.00% MMEDF -1.62% ATE.V -13.19% -8.27%
1187 @Swiftly TRIP.CN -18.18% SONA.CN 20.00% WIN.V -26.67% -8.28%
1188 @x SUGR.V -20.00% BEER.V -5.88% CURA.CN 1.00% -8.29%
1189 @Jetty SPA.V 0.00% NKW.V -25.00% BGF.V 0.00% -8.33%
1190 @Kraken PREV.CN -25.00% ICO.V 0.00% ICM.V 0.00% -8.33%
1191 @Roar ATH.TO -14.29% CBII.CN -17.39% MOZ.TO 6.63% -8.35%
1192 @daha MIR.V -9.09% REVO.V -6.90% ITT.V -9.09% -8.36%
1193 @Xfiles LBC.V 4.76% MGA.TO 0.00% ZENA.TO -30.00% -8.41%
1194 @fringe_remnant CIO.V -15.38% BAY.V 0.00% IOT.V -10.00% -8.46%
1195 @SH99 SPOR.CN 0.00% TRIP.CN -18.18% IPO.TO -7.32% -8.50%
1196 @CAVEMAN VS.CN -8.89% GIII.V -11.11% ICAN.CN -5.66% -8.55%
1197 @boltup CMC.CN -20.00% GSP.V -7.14% NNO.V 1.48% -8.55%
1198 @MrWonderful VERY.CN -22.86% SCL.TO -20.32% GBR.V 17.39% -8.60%
1199 @BRMinded MIR.V -9.09% BUZZ.CN -10.00% REVO.V -6.90% -8.66%
1200 @ickMarginCall MNC.V -11.39% PMED.CN -14.67% TOE.V 0.00% -8.69%
1201 @Skyline27 FVAN.V 13.04% API.CN -29.17% BUZZ.CN -10.00% -8.71%
1202 @TheRevenant2016 BYRN.CN 3.78% VENI.CN -40.00% HOLL.CN 10.00% -8.74%
1203 @CREAMFILIN FAT.CN -6.25% ZMA.V -20.00% SHRM.CN 0.00% -8.75%
1204 @pickinwinrs CANN.CN 0.00% GGB.CN -40.00% XTT.V 13.33% -8.89%
1205 @HAPPYAPPIE BSGM -34.29% GNPX 7.56% TLT.V 0.00% -8.91%
1206 @Bentleysuper8 ZENA.TO -30.00% BEER.V -5.88% SAFE.CN 9.09% -8.93%
1207 @tthayer ITT.V -9.09% DM.V -9.09% MARK -8.64% -8.94%
1208 @Vigi REVO.V -6.90% MRS.V 0.00% ZMA.V -20.00% -8.97%
1209 @Vick13 CMC.CN -20.00% EFR.TO -7.04% SHRM.CN 0.00% -9.01%
1210 @EurekaTrader DOC.V -21.05% PYR.V 0.44% PTQ.V -6.67% -9.09%
1211 @Swisher27 HS.CN 0.00% DOC.V -21.05% GLD.V -6.25% -9.10%
1212 @peleewhynot6 CCD.V -60.00% GTT.V 20.24% AU.V 12.28% -9.16%
1213 @whosat NDM.TO -3.43% KRR.TO -4.08% CFW.TO -20.00% -9.17%
1214 @Razor PYR.V 0.44% NUR.CN -30.00% GRB.V 1.88% -9.23%
1215 @Dfed CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% TUSK.CN -7.69% -9.23%
1216 @DRIVES2323 CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% TUSK.CN -7.69% -9.23%
1217 @Iconoclast TGOD.TO -7.89% XLY.V -12.12% HEXO.TO -7.84% -9.29%
1218 @batman1144 MIR.V -9.09% ITT.V -9.09% BUZZ.CN -10.00% -9.39%
1219 @Ratchet SWP.TO -3.32% AGN.CN -17.02% QST.V -7.93% -9.42%
1220 @volcano NUR.CN -30.00% GTEC.V -10.81% GER.V 12.50% -9.44%
1221 @Marctheinvestor PREV.CN -25.00% TBP.V 0.00% SWP.TO -3.32% -9.44%
1222 @iceman IZZ.V -23.33% CZZ.V 0.00% FFOX.V -5.00% -9.44%
1223 @mu BUZZ.CN -10.00% BEER.V -5.88% FT.TO -12.50% -9.46%
1224 @Mo NXE.TO 2.92% DML.TO -2.17% API.CN -29.17% -9.47%
1225 @Notbadnyou RDKO.CN -40.00% FIRE.TO -10.71% SRNE 22.29% -9.47%
1226 @AllStreetsWolf TCF.CN -15.79% ICAN.CN -5.66% FMAN.CN -7.46% -9.64%
1227 @James.King PMED.CN -14.67% MIR.V -9.09% TTD.V -5.26% -9.67%
1228 @Broke MIR.V -9.09% DIAM.TO 0.00% NEXT.TO -20.00% -9.70%
1229 @butterboat PTQ.V -6.67% VAI.CN -10.00% MKO.V -12.50% -9.72%
1230 @Garbage APHA.TO -8.28% KRR.TO -4.08% AGN.CN -17.02% -9.79%
1231 @Brotmann PYR.V 0.44% NUR.CN -30.00% CANN.CN 0.00% -9.85%
1232 @TonygunnQC PYR.V 0.44% DAC.V -30.00% BGF.V 0.00% -9.85%
1233 @kalle040 HS.CN 0.00% SPO.CN -50.00% USGD.CN 20.31% -9.90%
1234 @Zamper NVCN.TO -3.03% WIN.V -26.67% TEAR 0.00% -9.90%
1235 @CBtrader NUMI.V -20.22% IDK.CN 11.11% DKNG -20.62% -9.91%
1236 @Synergy TTD.V -5.26% CIO.V -15.38% DM.V -9.09% -9.91%
1237 @Northerner3 FEO.V -6.67% EMH.V -7.32% TCF.CN -15.79% -9.92%
1238 @Jaag ATE.V -13.19% GPH.V -19.64% PAT.TO 2.88% -9.98%
1239 @Hogger1974 MRS.V 0.00% HS.CN 0.00% NUR.CN -30.00% -10.00%
1240 @LH1414 NUR.CN -30.00% MRS.V 0.00% KBLB 0.00% -10.00%
1241 @pasukaru HS.CN 0.00% MRS.V 0.00% ZENA.TO -30.00% -10.00%
1242 @Bullshat VXL.V 0.00% VII.TO -9.85% SCL.TO -20.32% -10.06%
1243 @Turnshit ECR.V 8.33% FCU.TO -29.03% UUUU -9.49% -10.06%
1244 @Coronaman20 SHRM.CN 0.00% BUZZ.CN -10.00% NUMI.V -20.22% -10.07%
1245 @DJSN OVV.TO -14.54% DM.V -9.09% REVO.V -6.90% -10.18%
1246 @Aznpoof REVO.V -6.90% DFEN -18.40% TTD.V -5.26% -10.19%
1247 @Emmettz PMED.CN -14.67% REVO.V -6.90% MIR.V -9.09% -10.22%
1248 @Nihilism KRR.TO -4.08% PTQ.V -6.67% CMC.CN -20.00% -10.25%
1249 @KM29 SCL.TO -20.32% BTE.TO 4.76% SES.TO -15.51% -10.36%
1250 @taken EVRI -15.67% MFC.TO -4.49% TNK -10.96% -10.37%
1251 @jnbarbu REI-UN.TO -4.62% SCL.TO -20.32% MEG.TO -6.38% -10.44%
1252 @Wizemouze KRR.TO -4.08% DM.V -9.09% KDK.V -18.52% -10.56%
1253 @jjoyce14 GRAT.V -2.86% IDK.CN 11.11% EAT.CN -40.00% -10.58%
1254 @Bigbosdog EGT.V -22.22% EXP.V -5.00% CRH.TO -4.61% -10.61%
1255 @Upstairsanddowntheelevatorshaft NVA.TO -11.36% NDVA.V 1.72% HNU.TO -22.67% -10.77%
1256 @THMoney MMEDF -1.62% SAFE.CN 9.09% RDKO.CN -40.00% -10.84%
1257 @MrSilver KL.TO 1.84% HUYA -7.86% WIN.V -26.67% -10.90%
1258 @khuku50 DM.V -9.09% VXL.V 0.00% BIGG.CN -23.81% -10.97%
1259 @ndaloisi TRIP.CN -18.18% PUMP.CN -30.00% TNY.CN 15.15% -11.01%
1260 @JaysFan BAY.V 0.00% DHC.CN -23.08% IOT.V -10.00% -11.03%
1261 @Mendoza81 VGLD.V 0.00% IOT.V -10.00% DHC.CN -23.08% -11.03%
1262 @jamjam BUZZ.CN -10.00% TUSK.CN -7.69% CIO.V -15.38% -11.03%
1263 @Bussard AR.TO 25.13% APP.CN -50.00% APHA.TO -8.28% -11.05%
1264 @Djaenz NUR.CN -30.00% SHRM.CN 0.00% UAVS -3.20% -11.07%
1265 @Kerouac PUMP.CN -30.00% MAI.V 17.02% NUMI.V -20.22% -11.07%
1266 @Samseidon BUZZ.CN -10.00% NKLA -3.57% IZEA -19.71% -11.09%
1267 @Nekton FLT.V 8.14% CHR.TO -12.28% API.CN -29.17% -11.10%
1268 @AldenTyrell VUI.V -9.52% NGE.V -7.14% VZZ.V -16.67% -11.11%
1269 @Joobus QMX.V 16.67% FCU.TO -29.03% DOC.V -21.05% -11.14%
1270 @BadJesus MIR.V -9.09% BUZZ.CN -10.00% PMED.CN -14.67% -11.25%
1271 @Jumbo MIR.V -9.09% BATT.V -15.63% DM.V -9.09% -11.27%
1272 @Groot CMC.CN -20.00% RHT.V -8.20% NOT.V -6.25% -11.48%
1273 @idunno1987 TCF.CN -15.79% NDM.TO -3.43% CIO.V -15.38% -11.54%
1274 @Kt PTQ.V -6.67% RHT.V -8.20% MIT.V -20.00% -11.62%
1275 @Mariogt99 RHT.V -8.20% PTQ.V -6.67% CMC.CN -20.00% -11.62%
1276 @Andy8033 EAS.V 25.00% BGF.V 0.00% MOON.V -60.00% -11.67%
1277 @Valstra MIR.V -9.09% EGT.V -22.22% EFL.TO -3.70% -11.67%
1278 @Vietcon RVV.CN -11.63% BOSS.CN -17.39% PLTH.CN -6.30% -11.77%
1279 @goodleaf META.V -17.86% TUSK.CN -7.69% BUZZ.CN -10.00% -11.85%
1280 @Playingthegame ZEU.CN -5.56% SX.CN -30.00% BAY.V 0.00% -11.85%
1281 @T5M MMS.V -5.56% BUZZ.CN -10.00% CFW.TO -20.00% -11.85%
1282 @Droneracer CWEB.TO -18.28% GABY.CN -7.69% HVT.V -10.00% -11.99%
1283 @ng13 AMY.V 6.25% RLV.V -40.00% GRAT.V -2.86% -12.20%
1284 @TradingDown TBP.V 0.00% SUGR.V -20.00% GNUS -16.67% -12.22%
1285 @consolito DOS.V 14.29% SOCK.V -11.11% BWR.V -40.00% -12.28%
1286 @Audax.77 EGT.V -22.22% NAM.V -16.67% TNA.V 2.04% -12.28%
1287 @Merc IAN.CN 0.00% ZENA.TO -30.00% SNDE -6.92% -12.31%
1288 @Look-See MIR.V -9.09% MVIS -11.41% GNUS -16.67% -12.39%
1289 @verynicedave DM.V -9.09% TRIP.CN -18.18% BUZZ.CN -10.00% -12.42%
1290 @Massimom GRN.V 2.63% BUZZ.CN -10.00% NUR.CN -30.00% -12.46%
1291 @BurntWater CANN.CN 0.00% ZEN.V -7.69% ZENA.TO -30.00% -12.56%
1292 @B TRIP.CN -18.18% THC.CN -2.27% BOSS.CN -17.39% -12.62%
1293 @vikingstorm EMM.V 11.76% CBDT.CN -20.00% DAC.V -30.00% -12.75%
1294 @Moon TRIP.CN -18.18% NUMI.V -20.22% VXL.V 0.00% -12.80%
1295 @moritz AGRA.CN -9.09% NU.V 0.00% SX.CN -30.00% -13.03%
1296 @jpast198 DHC.CN -23.08% SAND.CN -8.82% BBR.CN -7.69% -13.20%
1297 @bluesky MINE.V -40.00% FEX.V 0.00% TES.V 0.00% -13.33%
1298 @klaus296 ZENA.TO -30.00% BUZZ.CN -10.00% BAY.V 0.00% -13.33%
1299 @Ruffus23 SGI.V -7.06% BMK.V 11.11% NUGT.CN -44.44% -13.46%
1300 @P24martin BUZZ.CN -10.00% DHC.CN -23.08% TUSK.CN -7.69% -13.59%
1301 @Platin QYOU.V -40.00% VGCX.TO 4.17% GMC.V -5.00% -13.61%
1302 @coldincanada REVO.V -6.90% ATH.TO -14.29% CMC.CN -20.00% -13.73%
1303 @stocklor IOT.V -10.00% SQD.V -5.26% HLTH.CN -25.93% -13.73%
1304 @SINATH KRR.TO -4.08% ACST.V -24.00% ATE.V -13.19% -13.76%
1305 @HeyIrish MPJFF -46.00% PMN.TO 4.55% TLT.V 0.00% -13.82%
1306 @Mcderyan WIN.V -26.67% MOS.V -40.00% SIC.V 25.00% -13.89%
1307 @Instinct68 IZO.CN -8.82% BUZZ.CN -10.00% DHC.CN -23.08% -13.97%
1308 @Barryt43 SHP.CN -16.67% GNC.V -20.00% SQD.V -5.26% -13.98%
1309 @Thehippie BEER.V -5.88% LXX.CN 3.80% EAT.CN -40.00% -14.03%
1310 @Menace11 WIFI.CN -6.25% TCF.CN -15.79% NUMI.V -20.22% -14.09%
1311 @cloud9 MIR.V -9.09% CMC.CN -20.00% ATE.V -13.19% -14.09%
1312 @Oops DHC.CN -23.08% IOT.V -10.00% SOMA.V -9.52% -14.20%
1313 @marketmaverick NLR.CN -50.00% WRI.V 0.00% XAG.V 7.14% -14.29%
1314 @Jwierzbo MRS.V 0.00% NUMI.V -20.22% VERY.CN -22.86% -14.36%
1315 @Mkvl EAST.V -30.00% MRS.V 0.00% ATE.V -13.19% -14.40%
1316 @Tony42 EAST.V -30.00% MRS.V 0.00% ATE.V -13.19% -14.40%
1317 @batteredstocksyndrome BUZZ.CN -10.00% ATE.V -13.19% CMC.CN -20.00% -14.40%
1318 @rome2013 ESI.TO -24.03% SES.TO -15.51% CPG.TO -4.41% -14.65%
1319 @Akb KRR.TO -4.08% BAY.V 0.00% IMR.V -40.00% -14.69%
1320 @Smakkeroo KRR.TO -4.08% HVT.V -10.00% ZENA.TO -30.00% -14.69%
1321 @wolff NRN.V 0.00% SX.CN -30.00% FNC.V -14.29% -14.76%
1322 @o3 NXE.TO 2.92% NTR.TO -7.24% MOS.V -40.00% -14.77%
1323 @JohnMatrix GGI.V 10.96% MOON.V -60.00% CCW.V 4.08% -14.99%
1324 @GSL_Lakers EAS.V 25.00% BUZZ.CN -10.00% MOON.V -60.00% -15.00%
1325 @Grambo MIR.V -9.09% EFR.TO -7.04% FCU.TO -29.03% -15.06%
1326 @rbarsom RDKO.CN -40.00% SPCE 3.67% RTX -8.92% -15.09%
1327 @Mcmax20 TTD.V -5.26% RLV.V -40.00% VXL.V 0.00% -15.09%
1328 @TheGerman NUR.CN -30.00% GTEC.V -10.81% DMGI.V -4.55% -15.12%
1329 @12 BUZZ.CN -10.00% MYCO.CN -15.29% NUMI.V -20.22% -15.17%
1330 @RichDaddy ATH.TO -14.29% CET.TO -11.76% CFW.TO -20.00% -15.35%
1331 @oculi888 RDKO.CN -40.00% BIR.TO 1.85% QST.V -7.93% -15.36%
1332 @calain TGOD.TO -7.89% ZENA.TO -30.00% RHT.V -8.20% -15.36%
1333 @BGGoldenChild91 BUZZ.CN -10.00% PUMP.CN -30.00% HUGE.CN -6.85% -15.62%
1334 @MrBlonde IOT.V -10.00% CHM.CN -30.00% REVO.V -6.90% -15.63%
1335 @TBstox REVO.V -6.90% TUF.V -40.00% ICO.V 0.00% -15.63%
1336 @heyref NU.V 0.00% ATE.V -13.19% DGLY -34.00% -15.73%
1337 @Raindog ISOL.CN -30.00% BOSS.CN -17.39% ZUM.V 0.00% -15.80%
1338 @Eoj123 RHT.V -8.20% MOON.V -60.00% TELO.V 20.00% -16.07%
1339 @Minaki MOS.V -40.00% IP.CN 21.74% NUR.CN -30.00% -16.09%
1340 @SpecNS BUZZ.CN -10.00% NUMI.V -20.22% TRIP.CN -18.18% -16.14%
1341 @VenisonStew BUZZ.CN -10.00% TRIP.CN -18.18% NUMI.V -20.22% -16.14%
1342 @meatpuppet REVO.V -6.90% RLV.V -40.00% MMEDF -1.62% -16.17%
1343 @Submariner KRR.TO -4.08% SCLT.V 15.38% PEI.V -60.00% -16.23%
1344 @chyguy PKK.CN -60.00% SONA.CN 20.00% MIR.V -9.09% -16.36%
1345 @Letterhead BUZZ.CN -10.00% ZENA.TO -30.00% MIR.V -9.09% -16.36%
1346 @Tieks13 VXL.V 0.00% DM.V -9.09% RLV.V -40.00% -16.36%
1347 @wanton89 DM.V -9.09% BUZZ.CN -10.00% EAST.V -30.00% -16.36%
1348 @Creator TDOC -4.10% XSPA -15.78% EAST.V -30.00% -16.63%
1349 @Copperjuan VERY.CN -22.86% NUMI.V -20.22% REVO.V -6.90% -16.66%
1350 @newbie2099 FMC.V 0.00% AAZ.V -30.00% PTU.V -20.00% -16.67%
1351 @TopDD NUR.CN -30.00% CBDT.CN -20.00% CANN.CN 0.00% -16.67%
1352 @Jibler BUZZ.CN -10.00% IMR.V -40.00% CANN.CN 0.00% -16.67%
1353 @TheProfit IOT.V -10.00% NUR.CN -30.00% BUZZ.CN -10.00% -16.67%
1354 @Terrafirma555 DM.V -9.09% NUR.CN -30.00% PHD.V -11.11% -16.73%
1355 @longforlife GNUS -16.67% NAKD -14.85% SUGR.V -20.00% -17.17%
1356 @kamikaze SCR.V -8.97% TMD.TO -22.82% SUGR.V -20.00% -17.26%
1357 @supra48 ZENA.TO -30.00% ART.V 0.00% HNU.TO -22.67% -17.56%
1358 @Run4urlife RDKO.CN -40.00% DOL.TO -3.23% FB -9.51% -17.58%
1359 @EvilerOdin8778 EMM.V 11.76% CBDT.CN -20.00% GDSI -46.00% -18.08%
1360 @shun DM.V -9.09% RLV.V -40.00% TTD.V -5.26% -18.12%
1361 @raleigh111 NLC.V 0.00% ARQ.CN 5.26% AIS.V -60.00% -18.25%
1362 @raptors87 RLV.V -40.00% TTD.V -5.26% BUZZ.CN -10.00% -18.42%
1363 @wizade BUZZ.CN -10.00% RDKO.CN -40.00% DB.V -5.26% -18.42%
1364 @KonnyG RLV.V -40.00% SES.TO -15.51% VXL.V 0.00% -18.50%
1365 @BrianBitcoinBull HIVE.V -3.08% AII.TO 7.27% RYU.V -60.00% -18.60%
1366 @Patrice440 NUR.CN -30.00% AGN.CN -17.02% DM.V -9.09% -18.70%
1367 @Drogo ZG -10.60% APP.CN -50.00% ZYNE 4.30% -18.76%
1368 @smokescreen1 NUR.CN -30.00% WIN.V -26.67% MRS.V 0.00% -18.89%
1369 @PurePower DM.V -9.09% SX.CN -30.00% WLL -17.65% -18.91%
1370 @wow1234 APP.CN -50.00% AMZN 0.67% VFF.TO -7.88% -19.07%
1371 @TraderGroot RVV.CN -11.63% BATT.V -15.63% CHM.CN -30.00% -19.08%
1372 @cdt META.V -17.86% BUZZ.CN -10.00% ZENA.TO -30.00% -19.29%
1373 @tbenz DAC.V -30.00% RHT.V -8.20% CMC.CN -20.00% -19.40%
1374 @KryptoKraze CSTR.V 0.00% DM.V -9.09% THRM.V -50.00% -19.70%
1375 @TummyRupples SNSS -49.09% ATZ.TO -4.29% GQC.V -5.88% -19.75%
1376 @Slomka FLYY.CN -20.00% CRIS -5.65% MLND -34.18% -19.94%
1377 @sourbelts SES.TO -15.51% SCL.TO -20.32% ESI.TO -24.03% -19.95%
1378 @Barc19 DYA.V -8.11% FLT.V 8.14% PEI.V -60.00% -19.99%
1379 @Eyefold12 MRS.V 0.00% NUR.CN -30.00% PUMP.CN -30.00% -20.00%
1380 @FSMfusion APP.CN -50.00% BUZZ.CN -10.00% AWE.V 0.00% -20.00%
1381 @Money4Life RLV.V -40.00% CBDT.CN -20.00% TBP.V 0.00% -20.00%
1382 @R44 BUZZ.CN -10.00% APP.CN -50.00% ICM.V 0.00% -20.00%
1383 @Theskipper ZENA.TO -30.00% BUZZ.CN -10.00% NUMI.V -20.22% -20.07%
1384 @LegitStockTalk KNR.CN 9.52% ZENA.TO -30.00% RLV.V -40.00% -20.16%
1385 @Hobbes RLV.V -40.00% GTEC.V -10.81% SPDR.V -10.00% -20.27%
1386 @Elitee12 GTE.TO -12.96% TRIP.CN -18.18% ZENA.TO -30.00% -20.38%
1387 @ticotime2020 CBDT.CN -20.00% PYR.V 0.44% TMED.CN -41.88% -20.48%
1388 @OranGe DM.V -9.09% KRR.TO -4.08% GBLC.CN -50.00% -21.06%
1389 @WalterWhite MMS.V -5.56% EPY.CN -50.00% IZO.CN -8.82% -21.46%
1390 @moneymanCAN DMGI.V -4.55% SHRM.CN 0.00% KUB.V -60.00% -21.52%
1391 @B_Ruff PREV.CN -25.00% RDKO.CN -40.00% BAY.V 0.00% -21.67%
1392 @Frank11 RDKO.CN -40.00% PREV.CN -25.00% ICO.V 0.00% -21.67%
1393 @Wildman69 NUR.CN -30.00% HLTH.CN -25.93% N.V -9.33% -21.75%
1394 @Northrock NUR.CN -30.00% WIN.V -26.67% DM.V -9.09% -21.92%
1395 @HighVolume EAST.V -30.00% ZENA.TO -30.00% FAT.CN -6.25% -22.08%
1396 @Dentree DM.V -9.09% GBLC.CN -50.00% BB.TO -7.44% -22.18%
1397 @mrjgray REVO.V -6.90% DAC.V -30.00% PUMP.CN -30.00% -22.30%
1398 @JMON APP.CN -50.00% META.V -17.86% STIL.CN 0.00% -22.62%
1399 @Giorgio ZENA.TO -30.00% ZMA.V -20.00% TRIP.CN -18.18% -22.73%
1400 @jcjizzle23 BUZZ.CN -10.00% RDKO.CN -40.00% TRIP.CN -18.18% -22.73%
1401 @seattletechie40 XOG -49.41% NVSEF -2.83% PACD -16.13% -22.79%
1402 @Grose1987 DM.V -9.09% VVV.CN -50.00% BUZZ.CN -10.00% -23.03%
1403 @LucM DM.V -9.09% RLV.V -40.00% CBDT.CN -20.00% -23.03%
1404 @Germrun MOS.V -40.00% DOC.V -21.05% SUP.V -8.82% -23.29%
1405 @DankenFranken APP.CN -50.00% CANN.CN 0.00% CBDT.CN -20.00% -23.33%
1406 @Hopp SUGR.V -20.00% MRS.V 0.00% GBLC.CN -50.00% -23.33%
1407 @DoubleDiamond TTD.V -5.26% BLR.CN -60.00% REVO.V -6.90% -24.05%
1408 @Grr VERY.CN -22.86% NUMI.V -20.22% ZENA.TO -30.00% -24.36%
1409 @King754 PYR.V 0.44% PMED.CN -14.67% PKK.CN -60.00% -24.74%
1410 @creliho MRS.V 0.00% PKK.CN -60.00% EYC.V -14.89% -24.96%
1411 @Goldenboy7123 RLV.V -40.00% BLR.CN -60.00% SIC.V 25.00% -25.00%
1412 @hurley44 APP.CN -50.00% CFW.TO -20.00% CGX.TO -5.63% -25.21%
1413 @Showmethwgreen APP.CN -50.00% BLO.CN 3.41% DAC.V -30.00% -25.53%
1414 @J3 RLV.V -40.00% REVO.V -6.90% DAC.V -30.00% -25.63%
1415 @Tako DAC.V -30.00% APP.CN -50.00% PAT.TO 2.88% -25.71%
1416 @Weedmoneyman APP.CN -50.00% DAC.V -30.00% BABY.V 2.34% -25.89%
1417 @JamesWood DAC.V -30.00% APP.CN -50.00% VXL.V 0.00% -26.67%
1418 @jmm MXSG -93.40% UCU.V 0.00% TV.TO 12.50% -26.97%
1419 @Jamanuel APP.CN -50.00% WMD.V -2.00% NUR.CN -30.00% -27.33%
1420 @Bluekiwi DM.V -9.09% GBLC.CN -50.00% BIGG.CN -23.81% -27.63%
1421 @SBooth PEI.V -60.00% MIR.V -9.09% BATT.V -15.63% -28.24%
1422 @canagrow APP.CN -50.00% BUZZ.CN -10.00% NUR.CN -30.00% -30.00%
1423 @Brother0001 BUZZ.CN -10.00% NUMI.V -20.22% PKK.CN -60.00% -30.07%
1424 @Mavrock RLV.V -40.00% RDKO.CN -40.00% RVV.CN -11.63% -30.54%
1425 @GotzChartz ATE.V -13.19% EHT.V -50.00% DAC.V -30.00% -31.06%
1426 @thatguybuddy TGIF.CN -15.79% FTEC.V -20.00% RYU.V -60.00% -31.93%
1427 @raynbow PUMP.CN -30.00% DM.V -9.09% BLR.CN -60.00% -33.03%
1428 @Interestedparty BLR.CN -60.00% ZENA.TO -30.00% AC.TO -9.24% -33.08%
1429 @Walkabout HGD.TO -9.54% NUR.CN -30.00% HE.TO -60.00% -33.18%
1430 @AlTrader EAST.V -30.00% GBLC.CN -50.00% ZMA.V -20.00% -33.33%
1431 @MrMagoo CDC.V -30.00% EW.V -10.00% KUB.V -60.00% -33.33%
1432 @Appfan APP.CN -50.00% BUZZ.CN -10.00% EAT.CN -40.00% -33.33%
1433 @Mr13 HAWK.V -60.00% XAG.V 7.14% SMM.V -50.00% -34.29%
1434 @Robtr31 DM.V -9.09% MOON.V -60.00% IMR.V -40.00% -36.36%
1435 @Longstrongsilver NU.V 0.00% NTRR -96.20% ATE.V -13.19% -36.46%
1436 @Peppers GTEC.V -10.81% GAIA.CN -40.00% BLR.CN -60.00% -36.94%
1437 @Jumpstart3 GRAT.V -2.86% PASO -13.58% TXTM -99.40% -38.61%
1438 @Happy SENS.CN -80.00% IPO.TO -7.32% SX.CN -30.00% -39.11%
1439 @Leafs04 DAC.V -30.00% MOON.V -60.00% NUR.CN -30.00% -40.00%
1440 @fishbone91 EHT.V -50.00% PUMP.CN -30.00% RDKO.CN -40.00% -40.00%
1441 @Gafanha1 RLV.V -40.00% BLGV.CN -80.00% PREV.CN -25.00% -48.33%
1442 @rockingron TVI.V -60.00% MXL-H.V 7.14% ENTI -99.80% -50.89%
1443 @omp BUZZ.CN -10.00% SENS.CN -80.00% DVG.V -80.00% -56.67%
1444 @Rds444 SENS.CN -80.00% PEI.V -60.00% SOP.TO -50.00% -63.33%